STEČAJ str.9
Predmet St-5427/15 od 12. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3731/16-2 od 20. lipnja 2016.
Pravni pojam Obustava skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova: čl. 433. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje Ako nisu ispunjene pretpostavke za istodobno otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnog postupka u smislu odredbe čl. 431. Stečajnog zakona, sud će obustaviti skraćeni stečajni postupak i odgovarajućom primjenom općih odredaba stečajnog postupka iz Stečajnog zakona donijeti rješenje o pokretanju prethodnog postupka, odnosno otvaranju stečajnog postupka.
Vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, je podnijela sudu prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom, uz koji je dostavila dokaze o postojanju tražbine, stečajnog razloga iz čl. 6. st. 2. al. 1. SZ-a, kao i dokaze o postojanju imovine dužnika (nekretnina).

________________________________________________________
PREDMET
St-628/14 od 29. veljače 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-1827/16-4 od 14. lipnja 2016.
Pravni pojam:
2 prijedloga FINA-e za pokretanjem stečajnog postupka protiv dužnika po dvije različite osnove
Zakonska osnova:
čl. 27. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, dalje: ZFPSN), čl. 441. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ) te čl. 63. Stečajni zakon (NN…)
Opis / Preuzimanje:
Iz stanja u predmetu proizlazi da je FINA podnijela zatjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka nad istim dužnikom pozivajući se na odredb čl. 444. st. 1. Stečajnog zakona (Novi stečjani zakon). Na objavljeni oglas zastupnik po zakonu dužnika naveo je da se protiv dužnika otvorio prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje redovnog stečajnog postupka, a vjerovnik Republika Hrvatska podnijela je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka radi nepodmirene tražbine.
Na temelju gore navedenih činjenica, prvostupanjski sud je pravilno primjenio odredbe materijalnog prava.
FINA je pokrenula predmetni stečajni postupak sukladno odredbi čl. 27. ZFPSN-a i prvostupanjski sud je postupao po podnesenom prijedlogu.
Na zaključak prvostupanjskog suda kojie je objavljen na oglasnoj ploči kao ni na oglas koji je objavljen u „Narodnim novinama“, nisu se odazivale osobe koje imaju pravni interes, pa ni žalitelj, iako su bili upozoreni da će se u slučaju ne uplate predujma, donijeti odluka o otvaranju i istovreenom zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom.
Budući da je FINA protiv dužnika podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka sukladno odredbi čl. 27. st. 5. ZFPSN-a, nije niti mogla protiv istog dužnika podnijeti zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka.

________________________________________________________
PREDMET St-8237/15
od 15. veljače 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2747/16-3 od 3. svibnja 2016.
Pravni pojam:
Prekid postupka i povrat u prijašnje stanje
Zakonska osnova: čl. 11. i 433. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)

Opis / Preuzimanje:
Pravilima Stečajnog zakoa nije predviđeno prekidanje skraćenog stečajnog postupka, već njegova obustava i to samo u slučaju ako nisu ispunjene pretpostavke za istovremeno otvaranje i zaključenje stečajog postupka predvieđene odredbom čl. 433. SZ-a, što ovdje nije slučaj.
Odredbom čl. 11. stavka 6. SZ-a izričito je propisano da se u stečajnom postupku ne može tražiti povrat u prijašnje stanje pa je nedopušteno zahtijevati „preotvaranje“ stečajnog postupka kako to predlaže žalitelj.


________________________________________________________
Predmet St-149/06
od 1. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4911/16-2 od 12. srpnja 2016.
Pravni pojam
Uskrata imenovanja novog stečajnog upravitelja
Zakonska osnova:
čl. 20. st. 3. t. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Na Skupštini vjerovnika, vjerovnici su većinom glasova donijeli odluku o imenovanju stečajnog upravitelja u stečajnom postupku, te je prvostupanjski sud rješenjem ukinuo tu odluku Skupštine vjerovnika. Protiv nvedenog rjeešnja žalbu su podnijeli stečajni vjerovnici, a Visoki trgovački sud RH je postupajući po žalbi preinačio prvostupanjsko rješenje te je odbio prijedlog da se ukine odluka Skupštine vjerovnika, kojom je imenovan novi stečajni upravitelj. Međutim, dana je jasna uputa prvostupanjskom sudu s obzirom na to da prvostupanjski sud nije uskratio ptovrdu novoimenovanom stečajnom upravitelju iz razloga na temelju kojih to može učiniti, nego je pozivajući se na odredb čl. 38. f SZ-a ukinuo odluku Skupštine vjerovnika da u nastavku postupka donose rješenje o uskrati odobrenja imenovanja novom stečajnom upravitelju uz obrazloženje razloga njegovog donošenja u smislu odredaba Stečajnog zakona.
Odredbom čl. 20 st. 3. SZ-a propisano je kako za stečajnog upravitelja ne može biti imenovana osoba koja bi morala biti izuzeta kao sudac u stečajnom postpku, a osobito osoba koja je bila zaposlena duže vrijeme kod dužnika ili je bila članom nekog njegovog tijela, zatim bliski srodnik stečajnog suca, osoba odgovornih za obveze u stečaju, članova uprave i drugih tijela dužnika, vjerovnika te osoba koje su u odnosu suparništva s dužnikom.
Imajući u vidu nespornu činjnicu da je PHOENIX CAPITIS d.o.o., dužnik stečajnog dužnika jasno je kako su stečajni dužnik i PHOENIX CAPITIS d.o.o. u dužničko-vjerovničkom odnosu iz čega proizlazi odnos suparništva ove dvije pravne osobe. Obzirom na to da je novoodabrani stečajni upravitelj imenovan povjerenikom predstečajne nagodbe u društvu PHOENIX CAPITIS d.o.o. odnosno isti je tijelo postupka predstečajne nagodbe nad navedenom pravnom osobom koja je u odnosu suparništva sa stečajnim dužnikom, ni činjenica pravomoćnost okončanja postupka predstečajne nagodbe nad PHOENIX CAPITIS d.o.o. ne može utjecati na to da je novoimenovani stečajni upravitelj bio povezan sa društvom kao tijelo predstečajne nagodbe zbog čega ne može obnašati dužnost stečajnog upravitelja u ovom stečajnom postupku.

________________________________________________________
Predmet St-7946/15
od 23. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2849/16-3 od 18. svibnja 2016.
Pravni pojam N
edopuštenost žalbe vjerovnika na rješenje o odbačaju prijedloga FINA-e za pokretanje skraćenog stečajnog postupka nad dužnikom
Zakonska osnova:
čl. 128. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ) i 358 st. 3. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 – ISPR., 57/11, 148/11 – proč. tekst, 25/13) u svezi s čl. 10. Stečajnog zakona (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski sud je rješenjem odbacio prijedlog FINA-e za pokretanje skraćenog stečajnog postupka jer dužnik više nije u blokadi.
Sukladno odredbi čl. 19. st. 5. SZ-a ako je protiv rješenja dopuštena posebna žalba, a u glavi XII. koja se primjenjuje na skraćene stečajne postupke nije predviđena posebna žalba, to se u konkretnom slučaju imaju primijeniti opće odredbe o pravnim lijekovima.
Prema odredbi čl. 128. st. 8. SZ-a protiv rješenja o otvaranju stečajnog postupka žalbu može podnijeti osoba koja je bila zastupnik po zakonu dužnika pravne osobe do dana nastupanja pravnih posljedica otvaanja stečajnog postupka i dužnik pojedinac, a protiv rješenja o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka pravo na žalbu ima podnositelj prijedloga.
Dakle, tim je rješenjem prvostupanjski sud odlučio o prijedlogu treće osobe, FINA a ne o prijedlogu žalitelja, dužnikovog vjerovnika. Stoga, neuspjeh predlagatelja u realizaciji ili prihvaćanju njegovog prijedloga, oduzima žalitelju pravni interes za protivljenje takvoj odluci kojom o njegovom prijedlogu, kojeg niti nema, nije ni odlučivao.
Kako žalbu protiv pobijanog rješenja nije podnijela osoba iz odredbe čl. 128. SZ-a, već je kao žalitelj vjerovnik to je žalbu valjalo odbaciti kao nedopuštenou prema odredbi čl. 358. st. 3. ZPP-a, u vezi s odredbom čl. 10. SZ-a jer je izjavljena od strane neovlaštene osobe.

________________________________________________________
Predmet St-1509/16
od 25. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4723/16-2 od 5. srpnja 2016.
Pravni pojam
Kada se u stečajnom postupku ne primjenjuje predmijeva o nesposobnosti za plaćanje
Zakonska osnova:
čl. 6. st. Stečajnog zakona (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Dužnik je u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija imao evidentirane neizvrđene osnove za plaćanje u razdoblju dužem od
60 dana koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Prema izričitoj odredbi čl. 6. st. 2. Stečajnog zakona, tada ase primjenjuje zakonska predmnijeva da je dužnk nesposoban za plaćanje.
Tijekom prethodnog postupka, pa tako ni u žalbi, žalitelj nije osporio činjenice uz koje zakon veže primjenu ove predmjeva, ali unatoč tome u žalbi tvdi da ne postoji nijedan od zakonom propisanih stečajnih razloga. Za svoje stajalište nije naveo nikakve relevantne razloge, jer bi pitanje kolika je tržišna vrijednost njegove imovine, moglo utjecati na postojanje prezduženosti, kao stečajnog razloga. Međutim, za otvaranje stečajnog postupka dovoljno je postojanje jednog od stečajnih razloga, a u ovom slučaju dužik je očito nesposoban za plaćanje.
Žalbeni navodi koji se odnose na prodaju imovine i eventualnu buduću uplatu preostalog dijela kupoprodajne cijene takđer ne mogu utjecati na postojanje ovog stečajnog razloga jer se prema odredbi čl. 6. st. 3. Stečajnog zakona, predmjeva o postojanju nesposobnosti za plaćanje, neće primjijeniti ako dužnik tijekom prethodog postupka namiri sve tražbine koje je na temelju valjanih osnova za plaćanje trebalo naplatiti sa svih njegovih računa ili ako dođe do pristupanja dugu, s tim da namirenje tražbina dužnik može dokazivati samo javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ili potvrdom Financijske agencije.

________________________________________________________
Predmet St-465/12 od 30. lipnja 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-2335/16-2 od 27. travnja 2016.
Pravni pojam
Razmjerno namirenje razlučnih vjerovnika
Zakonska osnova:
čl. 170. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
U konkretnom slučaju radi se o pobijanju rješenja o oanmirenju u dijelu koji se odnosi na namirenje razlučnih vjerovnika.
Prema odredbi čl. 164.a st. 3. SZ-a nakon što stečajni sudac u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojemu postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi, on će iz iznosa ostvarenog prodajom namiriti troškove unovčenja obračunat prema pravilima iz čl. 170. SZ-a, potom tržabine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka, dok će preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje vjerovnika.
Suprotno žalbenim prigovorima, mišljenje je ovog suda da je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je odredio namirenje razlučnih vjerovnika razmjerno veličini katastarske čestice na kojoj su ostavarivali razlučno pravo s obzirom na to da je u konkretnom slučaju nekretnina bila unovčena kao cjelina, a nije bila djeljiva.

________________________________________________________
Predmet St-1172/12 od 11. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3627/16-2 od 21. lipnja 2016.
Pravni pojam
Zahtjev za razrješenjem stečajnog upravitelja
Zakonska osnova:
čl. 27. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Zahtjev za razrješenje stečajnog upravitalja podnio je stečajni vjerovnik, pozivom na odredbe čl. 27. st. 1. i 2. SZ-a.
Odredbom čl. 27. st. st. 1. SZ-a propisani je da će stečajni sudac, na zahtjev Odbora vjerovniak ili Skupštine vjerovnika, razriještii stečajnog upravitelja istekom godine i pol dana od dana održavanja izvještajnog ročišta, ako nije unovčio imovinu koja ulazi u stečajnu masu tako da se može prisupiti završnoj diobi, a ako se imovina stečajnog dužnika sastoji od pokretnina koje se lako mogu unovčiti, taj rok izons devet mjeseci.
Prema odredbi st. 2. istog članka stečajni sudac može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev Odbora vjerovnika ili Skupštine vjerovnika, razriješiti stečajnog upravitelja i prije isteka rokova iz čl. 1. tog člnka ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga, a osobito ako je imenovan u više od tri stečaja čija je vrijednost stečajne mase procijenjena na više od dva milijua kuna i kod tih stečajnih dužnika se obavlja poslovanje sukladno čl. 145. a. Stečajnog zakona.
U konkretnom slučaju, sud prvog stupnja je pravilnom primjenom odredbe čl. 27. st. 2. SZ-a odbacio zahtjev jednog od stečajnih vjerovnika za razrješenje stečajnog upravitelja kao nedopušten, jer osim odbora vjerovnika i Skupštine vjerovnika, takav zahtjev nije ovlaštena podnijeti neka treća zainteresirana osoba. Ako na temelju činjenica za koje je saznao iz navedenog zahtjeva stečjanog vjerovnika, stečajni sudac ocijeni da imenovani stečajni upravitelj svoju dužnost ne obavlja uspješno ili da postoje drugi važni razlozi, može donijeti odluku o razrješenju stečajnog upravitelja po službenoj dužnosti.

________________________________________________________
Predmet St-284/15 od 23. veljače 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-1982/16-3 od 18. svibnja 2016.
Pravni pojam
Odnos upravnih tužbi i stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 39. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, dalje: ZFPSN), čl. 213. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 – ISPR., 57/11, 148/11 – proč. tekst, 25/13)
Opis / preuzimanje 
Odredbom čl. 39. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi određeno je da do okončanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno pokrenuti stečajni postupak. Ovaj sud ne može ulaziti u osnovanost predmetnih tužbi podnesenih Upravnom sudu, te ako je zakonom dužniku dopušteno da protiv predmetnih odluka podnese tužbu upravnom sudu, onda to ovaj sud, kao ni sud prvog stupnja ne može zanemariti i ne može zanemariti postojanje mogućnosti da te tužbe doista budu i usvojene, a time odluka o tome da se obustavlja postupak predstečajne nagodbe poništena.
 


________________________________________________________
Predmet St-1450/13 od 30. rujna 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-8864/15-1 od 25. svibnja 2016.
Pravni pojam 
Zaključenje javne dražbe pred sudom
Zakonska osnova:
čl. 103. Ovršnog zakona (NN 112/12; 93/14)
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 103. stavak 2. Ovršnog zakona, propisano je da se dražba zaključuje nakon proteka 10 minuta neposredno poslije stavljanaj najpovoljnije ponude.
Premda se u konkretnom predmetu očito ta zakonska odredba nije poštovala budući da je provstupanjski sud zaključo javnu dražbu sedam minuta nakon stavljanja najpovoljnije ponude, mišljenje je ovog suda da unatoč tome preostalim trgovačkim društvima koji su uplatili jamčevinu iako nisu stavljali ponude, nije onemogućeno raspravljanje pred sudom. Naime, budući da se potencijalni kupac niti preostale osobe koje su uplatile jamčevinu (i nisu isticale ponude) na poziv suda u 9,53 sati nis uočitovale jesu li zainteresirani za dražbu, očito je da one nakon stavljanja ponude više nisu bile zainteresirane za stavljanje daljnih ponuda. Prema tome, iako od najpovoljnije ponude nije proteklo vrijeme od 10 minta, budući da prisutne osobe po pozivu suda nisu izjavile da su zainteresirane za dražbu, sud je pravilno zaključio dražbu. Ovo stoga jer bi u protivnom, to jest da su se one izjasnile da su zainteresirane za dražbu (neovisno od njihova ne stavljanja ponude), sud sačekao protek vemena od 10 minuta od najpovoljnije ponude i tek tada zaključio dražbu. Dakle, u konkretnom predmetu propustom suda da zaključi dražbu nakon proteka 10 minuta od stavljanja najpovoljnije ponude, svim osobama koje su uplatile jamčevinu nije onemogućeno sudjelovanje u dražbi niti je time počinjena povreda odredba postupka iz čl. 354. st. 2. točka 6. Zakona o parničnom postupku.

________________________________________________________

Predmet St-7950/15 od 29. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3223/16-2 od 25. svibnja 2016.
Pravni pojam
Zakonska presumpcija dužnikove nesposobnosti za plaćanje
Zakonska osnova:
čl. 431. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Odredbom članka 431. st. 1. SZ-a uvedena je zakonska presumpcija da će se smatrati kako je dužnik nesposoban za plaćanje ako 1.) osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškvoa stečajnog postpka i 2.) ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečjanog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka. U tom slučaju sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka. (članak 431. stavak 2. Stečajnog zakona)

________________________________________________________

Predmet St-2063/15 od 12. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4308/16-2 od 15. lipnja 2016.
Pravni pojam
Ovlaštenici žalbe na rješenje o razrješenju stečajnog upravitelja
Zakonska osnova:
čl. 91. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Protiv rješenja o razrješenju stečajnog upravitelja pravo na žalbu imaju samo stečajni vjerovnici.
Žalba je nedopuštena ako je žalbu podnijela osoba koja nije ovlaštena na podnošenje žalbe, ili osoba koja se odrekla ili je odustala od žalbe, ili ako osoba koje je podnijela žalbu nema pravnog interesa za podnošenje žalbe.


_____________________________________________________________________
Predmet St-2553/16 od 23. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2714/16-2 od 31. svibnja 2016.
Pravni pojam
Nedopuštenost prijedloga za otvaranjem stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 39. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Kako je nad predlagaeljem u vrijeme podnošenja prijedloga već bio otvoren stečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, te da ga je podnijela osoba kojoj je već prestalo ovlaštenje za zastupanje dužnika, kada su nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka, to je pravilna ocjena prvostupanjskog suda da je prijedlog nedopušten.


________________________________________________________
Predmet St-242/14 od 29. veljače 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2278/16-3 od 13. travnja 2016.
Pravni pojam
Nedopuštenost žalbe stečajnog vjerovnika na rješenje o prodaji nekretnine stečanog dužnika opterećene razlučim pravom
Zakonska osnova:
čl. 164. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Na temelju odredbe čl. 164. st. 3. SZ-a je određeno da pravo na podnošenje žalbe protiv rješenja o prodaji u stečajnom postupku imovine opterećene razlučnim pravom, imaju samo razlučni vjerovnici i stečajni upravitelj. Slijedom navedenog, kako u konkretnom slučaju žalitelj i u žalbi ističe da je samo stečajni vjerovnik, pravilno je sud prvog stupnja odlučio kada je donio pobijano rješenje u kojem je odbacio žalbu stečajnog vjerovnika, s obzirom na to da on nema pravo na podnošenje žalbe protiv rješenja donijetog na temelju odredbe čl. 164. st. 1. i 3. SZ-a.


________________________________________________________

Predmet St-5136/15 od 22. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3301/16-3 od 17. svibnja 2016.
Pravni pojam
Naredba zastupnika dužnika po zakonu dostaviti popis imovine dužnika
Zakonska osnova:
čl. 110. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Pravilno je sud donio pobijano rješenje u točkama 2-5 iizreke naredivši zastupnikuu po zakonu dužnika dostaviti podatke o imovini stečajnog dužnika. Ta ovlast proizlazi iz zakonom propisane obveze davanja podataka tijekom prethodngo postupka, a posljedica propuštanja ili davanja netočnih ili neistinitih podataka također je propisana odredbom čl. 117. SZ-a.
Prema tome, kako su ispunjene pretpostavke odredbom čl. 110. st. 1. SZ-a, sud donosi rješenje o pokretanju prethodnog postupka, zakazuje ročište radi izjašnjenja o prijedlogu i zahtijeva pružanje potrebnih podataka i obavijesti koje su od značaja za odlučivanje o prijedlogu i provođenju stečajnog postupka.


________________________________________________________

Predmet St-232/16 od 10. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2274/16-3 od 13. travnja 2016.
Pravni pojam
Predujam za prethodni i otvoreni stečajni postupak
Zakonska osnova:
čl. 132. st. 1. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
U ovoj pravnoj stvari je podnesen prijedlog sukladno čl. 110. SZ-a te je sud pokrenuo prethodni postuupak radi utlvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. U tijeku prethodnog postupka je utvrđeno da su ispunjeni stečajni razlozi, te da dužnik nema imovine iz oje bi se mogli podmiriti troškovi stečajnog postupka. Stoga je pravilno sud prvog stupnja donio odluku sukladno čl. 132. st. 1. SZ-a i pozvao osobe koje imaju pravni interes da uplate predujam za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka.

________________________________________________________
Predmet St-1577/15 od 21. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3457/16-3 od 18. svibnja 2016.
Pravni pojam
Nemogućnost povrata dodatne pristojbe vjerovniku
Zakonska osnova:
čl. 39.a Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski sud pravilno je odbio kao neosnovan predlagatelje, vjerovnikov zahtjev za vraćanje uplaćene dodatne sudske pristojbe. Vjerovinkova obveza za plaćanje dodatne pristojbe pri podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nije vezana za nastaak troškova ili vođenja konkretnog stečajnog postupka, već ona nastaje samim podnošenjem prijedloga. Svrha uplaćivanja dodatne pristojbe je formiranje Fonda za pokriće troškova stečajnog postupka, a sredstva tog Fonda nisu namijenjena samo onom stečajnom postupku u okviru kojeg je obveza plaćanja dodatne pristojbe naastala kako to pogrešno smatra žalitelj, već i za predujmljivanje potrebnih troškvoa u drugim stečajnim postupicima u kojma ne postoje dostatna sredstva za provođenje tih postupaka. Žalitelj pravilno ukazuje na to da se radi o namjenskim sredstvima, ali pogrešno smatra da se radi o namjenskim sredstvima za vođenje samo pojedinog stečajnog postupka kao konkretnog stečajnog postupka nad dužnikom kejeg je predložio predlagatelj. Upravo sotga što navedena sredstva ne služe samo za podmirivanje troškova konkretnog stečajnog postupka, niti ne postoji mogućnost vraćanja uplaćenih sredstava u navedeni Fond u slučaju neprovođenja konkretnog stečajnog postupka.

________________________________________________________
Predmet St-2612/15 od 3. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4212/16-3 od 15. lipnja 2016.
Pravni pojam
Imovina dužnika i skraćeni stečajni postupak
Zakonska osnova:
čl. 132. 133., 286.-292. i čl. 431. st. 1. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Žalbeni navod vjerovnika i dužnika da dužnik ima imovinu dostatnu za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka te potraživanja vjerovnika nije od utjecaja na pravilnosti zakonitost pobijanog rješenja o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka, jer su ispunjene pretpostavke iz čl. 431. st. 1. SZ-a u kojem slučaju, prema izričitoj odredbi st. 2. čl. 431. SZ-a sud po službenoj dužnosti donosi rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka jer dužnik nije dostavio prokazi popis imovine a vjerovnici nisu predložili otvaranje redovnog stečajnog postupka. Prema tome, prvostupanjski sud nije imao izbora i pravilno je primijenio navedenu odredbu Stečajnog zakona kada je donko pobijano rješenje.
Žaliteljima se ukazuje da je, s obziroom na to da je odredbom čl. 431. st. 2. SZ-a određeno da će se nakon otvaranja i zaključenja skraćenog stečajnog postupka na temelju odredbe čl. 431. st. 1. SZ-a na odgovarajući način primijeniti odredbe čl. 132. i čl. 133. te čl. 286. – čl. 292. SZ-a, stečajni upravitelj dužan i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu pa je moguće da će se, ako se naknadno pronađe kakva imovina iz koje bi se mogli namiriti stečajni vjerovnici, postupak nastaviti radi naknadne diobe, te će vjerovnici biti pozvani na prijavu tražbina.


________________________________________________________

Predmet St-3288/16 od 9. lipnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5224/16-2 od 11. kolovoza 2016.
Pravni pojam 
Osoba ovlaštena za zastupanje dužnika
Zakonska osnova:
čl. 110., 113. i 114. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Žalbeni navodi žalitelja koji je pozvan na platež predujma od 1.000,00 kuna i dodatnog predujma od 10.000,00 kuna i koji navodi da nije osoba ovlaštena za zastupanje dužnika jer da je dao ostavku i dostavio je društvu i članovima društva …ocijenjeni su u cijelosti neosnovani budući da je relevantno stanje upisano u sudski registar, a iz povijesnog izvatka iz sudskog registra jasno proizlazi da je ta osoba ovlaštena za zastupanje dužnika.


________________________________________________________
Predmet St-7480/15 od 30. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5457/16-2 od 26. srpnja 2016.
Pravni pojam
Nepostojanje uvjeta za provedbu skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 428. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Iz potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje proizlazi da dužnik ima jednog zaposlenog od 10. prosinca 2009.
Prema odredbi članka 230. stav 1. ZPP-a, isprava koju je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti te isprava koju je u takvom obliku izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili propisom utemeljenim na zakonu (javna isprava) dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili određuje.
Dopušteno je dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je isprava nepravilno sastavljena, no u ovom slučaju predlagatelj FINA u žalbi samo tvrdi da joj je nadležno tijelo HZMO dostavilo podatak da dužnik nema zaposlenika, a ne i da nisu istinite činjenice koje su u potvrdi utvrđene. Stoga je ispravno sud odbacio prijedlog FINA-e.

________________________________________________________

Predmet St-7294/15 od 28. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4331/16-2 od 5. srpnja 2016.
Pravni pojam
Obveza vjerovnika kao predlagatelja stečaja na plaćanje predujma…
Zakonska osnova:
čl. 110. 114 i 431. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Nakon što je FINA podnijela prijedlog za otvaranje skraćenog stečajnog postupka, sud je pozvao dužnika i njegove vjerovnike na očitovanje po članku 430. SZ-a.
Vjerovnici su predložili otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom radi čega su solidarno pozvani na plaćanje iznosa od ukupno 6.000,00 kuna za pokriće troškova stečajnog postupka u smislu članka 114. stav 1. SZ-a, a budući da ne spadaju u krug osoba koje su oslobođene od plaćanja predujma u smislu odredbe članka 114. stav 3. SZ-a
Odredbom čanka 114. stav 1. SZ-a propisano je da je podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka dužan platiti iznos predujma od 1.000,00 kuna u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka te po nalogu suda u roku od osam dana dodatni iznos predujma koji ne može biti viši od 20.000,00 kuna, ako tim zakonom nije drukčije određeno. Stavkom 3. istog članka propisano je da predujam nisu dužni platiti radnici i prijašnji dužnikovi radnici ako su podnijeli prijedlog za otvaranje stečajnog postupka radi namirenja svoje dospjele tražbine po osnovi rada, Financijska agencija ako je podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u skladu s člankom 110. stav 1. SZ-a, te Republika Hrvatska.


________________________________________________________
Predmet St-3635/16 od 24. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4412/16-2 od 6. srpnja 2016.
Pravni pojam
Značaj obrasca na kojem se podnose podnesci sudu
Zakonska osnova:
Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku ("Narodne novine" broj 107/15; dalje Pravilnik)
Opis / preuzimanje Pravilnikom o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku propisan je oblik i sadržaj prijedloga vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka na temelju čl. 16. i čl. 109. SZ-a.
U stečajnom postupku podnesci se moraju podnijeti sudu na propisnim obrascima pa ako podnesak nije podnesen na jednom od propisanih obrazaca sud je dužan odbaciti ga kao nedopušten. Smisao odredbe članka SZ-a, jest u tome da (određeni) podnesci stranaka u stečajnom postupku budu jednoobrazni u cilju postizanja jednoobraznosti sadržaja tih podnesaka (osim u onom dijelu u kojem to ne mogu biti jer to ovisi o svakom pojedinom stečajnom postupku – npr. iznos nepodmirenih dospjelih obveza, broj dana blokade i slično)
Iz predlagateljevog prijedloga za otvaranje stečajnog postupka proizlazi da nije podnesen na propisanom obrascu 13. Pravilnika,a niti sadrži sve podatke predviđene obrascem 13. Pravilnika (jer nedostaju podaci o osnovi predlagateljeve tražbine i stečajnom razlogu).

________________________________________________________
Predmet St-9196/15 od 7. lipnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5077/16-2 od 13. srpnja 2016.
Pravni pojam
Nedopuštenost posebne žalbe na rješenje o pokretanju prethodnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 115. Stečajnog zakona ("Narodne novine" 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Na temelju odredbe članka 115. stav 1. SZ-a određeno je: "Na temelju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka sud donosi rješenje o pokretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka (prethodni postupak), protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba ili taj prijedlog odbacuje rješenjem"

________________________________________________________
Predmet St-2357/15 od 2. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4211/16-2 od 15. lipnja 2016.
Pravni pojam
Presumpcija nesposobnosti za plaćanje u skraćenom stečajnom postupku
Zakonska osnova:
čl. 431. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Prema odredbi članka 431. stavak 1. Stečajnog zakona ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka te ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrat će se da je dužnik nesposoban za plaćanje. Nadalje odredbom članka 431. stavak 2. Stečajnog zakona je propisano da će u slučaju iz stavka 1. toga članka sud po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju . - i zaključenju skraćenog stečajnog postupka s tim da se odredbe članka 132. i 133. te članaka 286. – 292. tog Zakona primjenjuju na odgovarajući način.
Prema tome, iz navedenih odredba proizlazi da se smatra da je stečajni dužnik neposoban za plaćanje a) ako osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe u roku od petnaest dana ne podnesu popis imovine i obveza pravne osobe odnosno ako iz toga popisa proizlazi da pravna osoba ima imovinu koja ne bi bila dostatna ni za pokriće predvidivih troškova stečajnog postupka i b) ako u roku od četrdeset pet dana ni jedan vjerovnik ne predloži otvranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za pokriće troškova toga postupka. Ako su ispunjene navedene zakonske pretpostavke, sud po službenoj dužnosti mora donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.


________________________________________________________
Predmet St-2669/15 od 22. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4213/16-2 od 14. lipnja 2016.
Pravni pojam
Skraćeni stečajni postupak
Zakonska osnova:
čl. 428. i 431. Stečajnog zakona (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Odredbom članka 428. SZ-a propisano je da će sud provesti skraćeni stečajni postupak nad pravnom osoobm ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:
- ako nema zaposlenih
- ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana
- ako nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra
Odredbom članka 431. stavka 1. SZ-a propisano je da će se, ako osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine i obveza dužnika ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka te ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka, smatrati da je dužnik nesposoban za plaćanje. Prema članku 431. stavku 2. SZ-au slučaju iz stavka 1. tog članka sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenoga stečajnog postupka, uz odgovarajuću primjenu odredba članka 132. i 133. te članka 286. – 292. SZ-a.


________________________________________________________

Predmet St-6667/15 od 3. lipnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5871/16-2 od 31. kolovoza 2016.
Pravni pojam
Dostava u skraćenom stečajnom postupku
Zakonska osnova: 
čl. 430. Stečajnog zakona ("Narodne novine" 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Oglas s pozivom osobama ovlaštenim za zastupanje dužnika po zakonu da u roku od 15 dana podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljeni popis imovine i obveza na propisanom obrascu, kao i dogovarajući poziv vjerovnicima s upozorenjem o pravnim posljedicama objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

________________________________________________________
Predmet St-1542/16 od 21. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5613/16-2 od 31. kolovoza 2016.
Pravni pojam
Evidencije dugovanja dužnika kod FINA-e
Zakonska osnova:
čl. 444. stavak 3. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Na temelju članka 444. stav. 3. SZ-a, Financijska agencija objavljuje popis pravnih osoba koje na dan stupanja na snagu Stečajnog zakona (1. rujna 2015.) u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Iz zahtjeva Financijske agencije proizlazi da je dužnik evidentiran na tom popisu. Dakle, na dan 1. rujna 2015. godine dužnik je bio u blokadi dulje od 120 dana. Neovisno o navedenom, u slučaju pogrešnog evidentiranja dugovanja dužnik je sukladno odredbi članka 333. stav. 3. SZ-a mogao podnijeti zahtjev Financijskoj agenciji za brisanje s popisa pravnih osoba iz članka 444. stav 3. SZ-a ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nema više evidentiranih neizmirenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana. Kako dužnik navedenu mogućnost nije iskoristio, njegove naknadne tvrdnje nisu od utjecaja na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka.


________________________________________________________

Predmet St-3236/15 od 6. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4721/16-2 od 31. kolovoza 2016.
Pravni pojam
Nemogućnost prekida skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 433. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Žalbeni navodi kojima se dužnik poziva na moguću deblokadu računa te na vođenje parnice irelevantni su te ne utječu na zakonitost pobijanog rješenja jer dužnik ima imovine koja čini stečajnu masu. Potrebno je istaknuti da pobijano rješenje nije rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom, pa je nejasan žaliteljev prijedlog da se prekine stečajni postupak do završetka parnice.


________________________________________________________
Predmet St-252/15 od 11. veljače 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2070/16-3 od 12. travnja 2016.
Pravni pojam
Prigovor na završni popis naknadne diobe
Zakonska osnova:
Čl.79. Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Iz spisa proizlazi da je na završnom ročištu, a na temelju prijedloga za nastavak stečajnog postupka zbog novopronađene imovine stečajnog dužnika, žalitelj (stečajni vjerovnik) stavio prigovor na završni diobeni popis. Žalitelj, naime smatra da ima izlučno pravo na novčanim sredstvima koja su uvrštena u diobeni popis, a koji iznos je stečajni dužnik naplatio od svog dužnika. Svoje izlučno pravo temelji na Ugovoru o ustupu potraživanja.
Prema odredbi članka 79. SZ-a izlučni vjerovnik je osoba koja na temelju kojega svoga stvarnoga ili osobnoga prava može dokazati da neki predmet ne spada u stečajnu masu te ona nije stečajni vjerovnik. Žalitelj nije izlučni vjerovnik sukladno članku 79. SZ-a, budući da se u konkretnom slučaju ne radi o stvari kao predmetu izlučnog prava, nego o novčanoj tražbini koja ne može biti predmet izlučnog prava.


_____________________________________________________________________
Predmet St-7399/15 od 5. srpnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5552/16-2 od 31. kolovoza 2016.
Pravni pojam
nemogućnost ponovnog ispitivanja već ispitanih tražbina stečajnih vjerovnika
Zakonska osnova:
260. Stečajnog zakona ("Narodne novine" 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Pravilno je stajalište prvostupanjskog suda da se prijavljene tražbine ispituju na ispitnom ročištu (članak 260. stavak 1. Stečajnog zakona) i da stečajni upravitelj ne može nakon održanog ispitnog ročišta i izvan ispitnog ročišta ponovno ispitivati već ispitane tražbine i tražiti od stečajnog suca da donese novo rješenje kojim bi utvrdio priznatom tražbinu koja je osporena na ispitnom ročištu. Prihvaćanje takvog prijedloga od strane suda bilo bi suprotno zabrani ponovnog (drukčijeg) odlučivanja o onome o čemu je već pravomoćno odlučeno (članak 333. stavak 2. ZPP-a u vezi s odredbom članka 10. Stečajnog zakona) koja je jamac pravne sigurnosti.

_____________________________________________________________________
Predmet St-2257/16 od 27. svibnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4594/16-2 od 28. lipnja 2016.
Pravni pojam
Kad RH nije oslobođena plaćanja predujma
Zakonska osnova:
113., 114., i 132. Stečajnog zakona ("Narodne novine" 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Na žalbeni navod da žalitelj RH Ministarstvo financija, kao stečajni vjerovnik na temelju odredbe članka 114. stav 3. SZ-a nije dužan platiti iznos predujma za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka valja odgovoriti da se odredba članka 114. stav 3. SZ-a odnosi samo na Republiku Hrvatsku kao podnositelja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.
A u ovom postupku Republika Hrvatska nije podnositelj prijedloga već stečajni vjerovnik, pa je dužna kao i svaka druga osoba koja ima pravni interes za provedbom stečajnog postupka uplatiti predujam za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka na temelju odredbe članka 132. SZ-a


_____________________________________________________________________