Trgovački sporovi str.3
Predmet P-4252/10 od 20. travnja 2011. potvrđeno presudom Pž- 6245/11-3 od 4. ožujka 2015.
Pravni pojam U širem smislu: Zabrana raspolaganja imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju RH (Uredbe)
U užem smislu: 
Utvrđenje prava vlasništva na nekretnini, utvrđenje nevaljanosti uknjižbe, upis zabrane raspolaganja nekretninom, brisanje uknjižbi i uspostava prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja
Zakonska osnova:
Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 39/91, 44/91) i Uredbe o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 52/91 i 5/92), Uredbe o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske 40/92 i čl. 362. st. 1. i čl. 388. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96)
Opis / preuzimanje ...da se tužiteljevo pravo korištenja (odnosno njegovog pravnog prednika Naftagas promet Novi Sad, OOUR Maloprodaja) nije moglo pretvoriti u pravo vlasništva niti stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, stupio na snagu 1. Siječnja 1997.), jer je pravo korištenja tužitelj izgubio prije toga već na osnovi čl. 3. St. 1. Uredbe iz 1992. godine ("Narodne novine" broj 40/92). Prema toj odredbi sredstva poslovnih jedinica i drugih organizacijskih oblika navedenih pravnih osoba koje se nisu organizirale na temelju Uredbe o zabrani raspolaganja osnovnim sredstvima, pokretnom imovinom i pravima određenih poduzeća i drugih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske prenose se u vlasništvo Republike Hrvatske.
Aneksom G Ugovora o pitanjima sukcesije, sklopljenog u Beču 29. lipnja 2001. između država sljednica bivše SFRJ, samo načelno je uređeno pitanje priznanja prava vlasništva između država slijednica, te se taj Ugovor ne može neposredno primijeniti, nego se pitanja povrata imovine mora riješiti sklapanjem bilateralnog ugovora kojim će se razriješiti sveukupna imovinsko pravna pitanja između Republike Hrvatske i Republike Srbije uz poštivanje uvjeta reciprociteta.
O ovom pitanju zauzet je stav u odlukama Vrhovnog suda Republike Hrvatske i odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske poslovni broj U-I-1777/03 od 17. ožujka 2009. i poslovni broj U-III-5668/12 od 3. travnja 2014.


________________________________________________________
Predmet 
P-3643/2010 od 28. listopada 2015. potvrđeno presudom Pž- 8299/15-3 od 2. ožujka 2016.
Pravni pojam U širem smislu:
sporazum radi osiguranja novčane tražbine
U užem smislu:
mane volje, zabluda, prijevara (sporazum)
Zakonska osnova:
čl. 61. st. 2. i 65. st. 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima ( NN broj 53/91, 73/91 i 111/93; dalje u tekstu ZOO)
Opis / preuzimanje
pravilno je sud prvog stupnja zaključio da u ovoj pravnoj stvari nije došlo do zablude prilikom sklapanja ugovora jer tužitelj nije prilikom sklapanja Sporazuma postupao pažnjom koja se u pravnom prometu zahtjeva. (I-stupanj - Shodno tome, te činjenici da je zakonski zastupnik tužitelja potpisao Sporazum pred javnim bilježnikom, koji je upozorio na pravne posljedice koje iz tog proizlaze nije ispričiva tvrdnja tužitelja da Sporazum nije pročitao. Naime, stranka koja se poziva na zabludu, prilikom sklapanja ugovora nije uložila minimum dužne pažnje da pročita ono što potpisuje,...stoga je tužitelj, a kraj činjenice da niti u punomoći nije stavio ograničenja, trebao uložiti dužnu pažnju, pa stoga, tužiteljeva zabluda ukoliko je i postojala nije ispričiva.
Nadalje u pogledu pitanja je li predmetni ugovor sklopljen uz prijevaru sud prvog stupnja je dao detaljno obrazloženje... (I-stupanj - ...tvrdnja tužitelja da je doveden u zabludu prijevarom Autocentar Rizzitelli d.o.o. i Rizzitelli trgovine d.o.o. odnosno ovdje tuženika, bile bi relevantne samo ako je ovdje tuženik u vrijeme sklapanja ugovora znao ili morao znati za prijevaru u smislu čl. 65. st. 1. i 2. ZOO, a što je suprotno izvedenim dokazima. Naime, tvrdnju tužitelja da je namjeravao sklopiti ugovor o zalogu nekretnina s bankom, a koja bi odobrila kredit Autocentar Rizzitelli d.o.o. samo za realizaciju ugovora 07/97 to je zakonski zastupnik tužitelja već u punomoći trebao navesti, odnosno ograničiti ovlaštenja u punomoći i samo u svrhu dobivanja kredita za realizaciju tog ugovora. Osim toga, kod potpisivanja Sporazuma kojim je dao u zalog svoje nekretnine, morao se odnositi dužnom pažnjom, a obzirom na činjenicu da je svoju nekretninu dao u zalog radi osiguranja tražbine po osnovi Općeg ugovora kojim je ugovoreno odobravanje kredita ili garancija za Rizzitelli trgovina d.o.o., a s kojim nije imao nikakav poslovni odnos, a budući je tužitelj Opći ugovor sklopio sa Autocentar Rizzitelli d.o.o.

________________________________________________________
Predmet
P-4638/07 od 19. studenog 2010. potvrcluje se presudom Pž-7031/12-5 od 16. ožujka 2016.
Pravni pojam 
bračna stečevina
Zakonska osnova:
čl. 98. Stečajnog zakona (NN broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje SZ), čl. 277. st. 1. Zakona o braku i porodičnim odnosima(NN 11/78, 45/89 i 59/90)
Opis / preuzimanje
Pravilno je prvostupanjski sud primijenio odredbu čl. 98. SZ-a, kojom je propisano da nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti osiguranje ili ovrhu na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu niti na drugoj imovini dužnika.
Pravilno je prvostupanjski sud primjenom pravila o teretu dokazivanja utvrdio da predmetne pokretnine nisu suvlasništvo tužiteljice s osnove bračne stečevine i da su predmetne pokretnine bile vlasništvo pravne osobe KELLY COMMERCE d.o.o. te da su u stečajnom postupku nad društvom KELLY COMMERCE d.o.o. predane u posjed prvotuženiku koji je tako stekao vlasništvo na pokretninama pa stoga nema uvjeta za primjenu odredbe čl. 277. st. 1. Zakona o braku i porodičnim odnosima.

________________________________________________________
Predmet
P-6859/11 od 27. rujna 2013. potvrđuje se presudom Pž-9415/13-4 od 9. srpnja 2015.
Pravni pojam
apsolutna nenadležnost
Zakonska osnova:
16. st. 3. Zakona o parničnom postupku (NN broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13; dalje ZPP)
Opis / preuzimanje
Budući da iz Aneksa jasno proizlazi da se njime dopunjuju i mijenjaju odredbe Ugovora o kupoprodaji ... , neosnovano navodi žalitelj da je Aneks drugi odnosno različit ugovor od osnovnog Ugovora.
...s obzirom na procesnopravnu prirodu sporazuma (ugovora) o nadležnosti stranog suda, suprotno tvrdnji tuženika, neovisno o tome što je ekskluzivitet prodaje vina "T'ga za jug" i "Vitač", ugovoren na određeno vrijeme ... , ne znači da je time i nadležnost Općinskog suda u Kavadarcima ugovorena na određeno vrijeme, niti to proizlazi iz Aneksa.
...pravilo je prvostupanjski sud primjenjujući načelo lex posteriori derogat legi priori zaključio da je ostala na snazi odredba Aneksa ugovora ... budući da je ona dreogirala raniju Ugovornu odredbu o nadležnosti suda prema sjedištu tužitelja.


________________________________________________________