Obavijesti

         

               

 

       REPUBLIKA HRVATSKA

  TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Ured predsjednika – Predsjednik suda

            Zagreb, Amruševa 2/II

 

Broj: 41 Su-106/19

Zagreb, 4. travnja 2019.

 

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 120/16)

za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela naručitelja (članak 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi)

IZJAVA

kojom ja, Nino Radić na dužnosti predsjednika suda u naručitelju Trgovački sud u Zagrebu, Ambruševa 2/II, Zagreb, izjavljujem da kao privatna osoba

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti

-  ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

-  ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2.

- nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

- nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga

ne postoje gospodarski subjekti s kojima Trgovački sud u Zagrebu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podugovaratelj).

U Zagrebu, 4. travnja 2019.

Predsjednik suda

Nino Radić