STEČAJ str.8
Predmet St-83/99-238 od 3. studenog 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-8010/15 od 24. studenog 2015.
Pravni pojam Ovlaštenik prijedloga za razrješenje stečajnog upravitelja
Zakonska osnova: čl. 27. st. 2. Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanja Zahtjev za razrješenje stečajnog upravitelja mogu podnijeti odbor vjerovnika ili skupština vjerovnika pa je stečajni sudac zahtjev jednog od vjerovnika odbacio kao nedopušten.
Suprotno žalbenim navodima, prvostupanjski je sud pravilnom primjenom odredbe članka 27. st. 2. Stečajnog zakona odbacio zahtjev vjerovnika za razrješenje stečajnog upravitelja, kao nedopušten, jer osim odbora vjerovnika i skupštine vjerovnika, takav zahtjev ne može ovlašteno podnijeti vjerovnik.
U konkretnom slučaju, imajući u vidu vrijeme pokretanja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom proizlazi da su mjerodavne odredbe tada važećeg Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona objavljenog u ''Narodnim novinama'' broj 29/99 od 26. ožujka 1999. godine. Odredbom čl. 3. tog zakona izmijenjen je čl. 27. Stečajnog zakona (''Narodne novine'' broj 44/96) i dodan stavak 2 prema kojem stečajno vijeće može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stečajnog suca, odbora vjerovnika ili vjerovnika, razriješiti stečajnog upravitelja i prije isteka rokova iz stavka 1. tog članka ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga. Iz navedene odredbe jasno proizlazi da je u vrijeme pokretanja stečajnog postupka nad dužnikom svaki vjerovnik imao ovlaštenje podnijeti stečajnom sucu zahtjev za razrješenje stečajnog upravitelja.
Međutim, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona obavljenog u ''Narodnim novinama'' broj 82/06 od 21. srpnja 2006. (dalje: ZIDSZ/06) zakonodavac je odredbom članka 16. ZIDSZ/06 oduzeo aktivnu legitimaciju vjerovniku za podnošenje zahtjeva za razrješenje stečajnog upravitelja već je tu legitimaciju, uz odbor vjerovnika, prenio na skupštinu vjerovnika. Ujedno je odredbom članka 111. stavak 2. ZIDSZ/06 propisano da se odredba članka 16. ZIDSZ/06 primjenjuje na postupke u tijeku, ako nisu započete radnje na koje se odnose. Prema tome, odredba članka 16. ZIDSZ/06 primjenjuje se na konkretan slučaj jer je prijedlog za razrješenje stečajnog upravitelja podnesena nakon stupanja na snagu ZIDSZ/06, pa nisu započete radnje na koje se prijedlog odnosi.


________________________________________________________
Predmet Stpn-199/13 od 9. ožujka 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-2716/15-3 od 27. studenog 2015.
Pravni pojam
Značaj predstečajne nagodbe
Zakonska osnova:
čl. 66. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13; dalje u tekstu ZFPPN) i čl. 321. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 – ISPR., 57/11, 148/11 – proč. tekst, 25/13)
Opis / preuzimanje
S obzirom na vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe na ovaj se postupak primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (''Narodne novine'' broj 81/13) pravila parničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudom (čl. 66. st. 14. ZFPPN-a). Stoga pravilno žalitelj navodi da je prvostupanjski sud o prijedlogu za sklapanje predstečajne nagodbe prvostupanjski sud odlučio pogrešnom primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji se primjenjuje u ovom postupku nije kao kasniji Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisao posljedicu ako na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak ne daju dužnik i vjerovnici koji su prihvatila plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. ZFPPN-a.
Zbog toga sud nije mogao dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe. Međutim, učinci odbačaja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe i ne dopuštanja sklapanja predstečajne nagodbe jer nema potrebne suglasnosti vjerovnika iz čl. 66. st. 8. ZFPPN-a po svojim su posljedicama u bitnome isti. Naime, čl. 66. st .1. ZFPPN-a propisano je da ako se ne zaključi sudska nagodba nagodbeno vijeće će rješenjem obustaviti postupak. Člankom 70. ZFPPN-a propisano je što se događa s postupcima pokrenutim protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe te da se ti postupci nakon izvršnosti obustave postupka predstečajne nagodbe nastavljaju kao i da FINA osnove za plaćanje koje su evidentiranje nastavlja izvršavati. Dakle, za vjerovnika se nastavlja situacije kakva je bila prije otvaranja postupka.
Neosnovano žalitelj navodi da bi se analogijom sa Stečajnim zakonom trebalo naložiti vjerovniku sklapanje predstečajne nagodbe koju bi u protivnom zamijenila presuda. U parničnom postupku sudovi sude u granicama zahtjeva stavljenih u postupku, Člankom 321. st. 1. ZPP-a propisano je da stranke mogu tijekom cijelog postupka pred parničnim sudom zaključiti nagodbu o predmetu spora. Prema čl. 66. st.8. ZFPPN-a sud će dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja čije tražbine čine potrebnu većinu. Člankom 66. st. 9. ZFPPN-a propisno je da sadržaj predstečajne nagodbe mora biti u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja, a prema st.10. čl. 66. ZFPPN-a sud rješenjem odobrava sklopljenu predstečajnu nagodbu koja sadrži osobito sadržaj sklopljene predstečajne nagodbe i potpis vjerovnika čije tražbine nisu osporene s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina. Prema tome radi se o specifičnoj ulozi suda koji dopušta sklapanje predstečajne nagodbe i potom odobrava sklopljenu predstečajnu nagodbu koja ima propisani sadržaj. Ovdje je ne radi o parnici u tijeku, već je pitanje sadržaja nagodbe riješeno u upravnom postupku koje rješenje predstavlja prethodno pitanje za postupak sudske nagodbe. Hoće li vjerovnik koji je prihvatio plan financijskog restrukturiranja dati svoj pristanak i za sudsku nagodbu je pitanje koje sud ne može nametnuti vjerovniku. Ako suglasnost potrebne većine vjerovnik nema, ne može se ni sklopiti nagodba.

________________________________________________________

Predmet St-663/12 od 18. svibnja 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-8233/15-3 od 16. prosinca 2015.
Pravni pojam
Nastavak prekinutog postupka
Zakonska osnova:
čl. 213. i čl. 215. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 35/13 i 89/14; dalje u tekstu ZPP) u vezi s čl. 6 Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Iz spisa proizlazi da je određen prekid postupka nad dužnikom do pravomoćnosti odluke o prijedlogu dužnika u postupku predstečajne nagodbe koja se vodi pred nagodbenim vijećem FINA-e -regionalni centar Zagreb.
Člankom 213. st. 1. ZPP-a propisano je da će sud odrediti prekid postupka ako je odlučio da sam ne rješava o prethodnom pitanju (čl. 12.).
U skladu čl. 215. st. 4. ZPP-a postupak prekinut iz razloga navedenih u čl. 213. ZPP-a nastavit će se kad se pravomoćno završi postupak pred sudom ili drugim nadležnim tijelom ili kad se ustanovi da više ne postoje razlozi da se čeka njegov završetak.
Iz isprava proizlazi da je rješenjem FINA-e od 25. listopada 2014. prihvaćen plan financijskog restrukturiranja, a rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalne službe u Karlovcu pod poslovnim brojem Stpn-340/13 odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe
Stoga su se u konkretnom slučaju ispunile zakonske pretpostavke iz čl. 215. st. 4. ZPP-a za nastavak prekinutog stečajnog postupka, jer su prestali razlozi prekida.


________________________________________________________
Predmet St-1760/13 od 2. listopada 2015. godine ispravljeno rješenjem St-1760/13 od 6. listopada 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-7958/15-3 od 25. studenoga 2015.
Pravni pojam
Aktivna legitimacija Financijske agencije za pokretanje stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 49. st. 2. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13; dalje u tekstu ZFPPN) i čl. 39. Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12;dalje u tekstu SZ); čl. 1. st. 1. Zakona o Financijskoj agenciji –''Narodne novine'' broj 117/01, 60/04 i 42/05)
Opis / preuzimanje
Smatra da Financijska agencija nema interesa za otvaranje stečajnog postupka, jer nije i ne može biti samostalno neovisno upravno tijelo s posebnim ovlastima mimo Ministarstva financija Republike Hrvatske koje svoju tražbinu prema dužniku ima osiguranu razlučnim pravom.
Žalbeni navodi o nepostojanju interesa predlagatelja Financijske agencije za otvaranje stečajnog postupka i načinu procjene vrijednosti nekretnine ne utječu na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja. Naime, žalitelj neosnovano poistovjećuje predlagatelja Financijsku agenciju kao samostalnu pravnu osobu s razlučnim vjerovnikom Republikom Hrvatskom., osnivačem predlagatelja (sukladno odredbi čl. 1. st. 1. Zakona o Financijskoj agenciji –''Narodne novine'' broj 117/01, 60/04 i 42/05) te situaciju u kojoj Financijska agencija podnosi prijedlog za otvaranje stečajnog postupka sukladno odredbi 49. st. 2. ZFPPN-a, kao posebnom zakonskom ovlaštenju na podnošenje prijedloga u smislu odredbe čl. st. 1. SZ-a sa situacijom kada prijedlog podnosi razlučni vjerovnik koji ima razlučno pravo (čl. 39. st. 3. SZ).


________________________________________________________
Predmet Stpn-141/15-12 od 12. listopada 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-7568/15-3 od 9. studenoga 2015.
Pravni pojam
Utjecaj upravnog spora na postupak sklapanja predstečajne nagodbe
Zakonska osnova:
čl. 213. Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 35/13 i 89/14; dalje u tekstu ZPP) i čl. 60. i čl.66. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13; dalje u tekstu ZFPPN)
Opis / preuzimanje
Zakonitost rješenja iz čl. 60. st. 13. ZFPPN-a kojim se utvrđuje: 1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. ovog Zakona i 2. da je postupak proveden u skladu s odredbama tog Zakona je prethodno pitanje za sklapanje predstečajne nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom. Budući da je o tom pitanju u tijeku upravni spor, prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe čl. 213. st. 1. t. 1. ZPP-a odlučio prekinuti ovaj postupak do donošenja odluke Upravnog suda u Zagrebu.

________________________________________________________

Predmet St-758/15 od 3. studenog 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-8415/15-3 od 23. prosinca 2015.
Pravni pojam
Obaveze direktora na plaćanje predujma za namirenje troškova stečajnoga postupka kada je predlagatelj stečajnog postupka FINA
Zakonska osnova:
čl. 113. i 114. Stečajnog zaklona (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Žalitelj ne osporava postojanje blokade u trajanju dužem od 120 dana, ali tvrdi da je Financijska agencija izvršila deblokadu polovinom rujna 2015. Neodlučni su tj. irelevantni žalbeni razlozi da je u međuvremenu račun dužnika deblokiran, jer je Financijska agencija na temelju odredbe čl. 110. st. 1. Stečajnog zakona po službenoj dužnosti morala podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, jer je dužnik imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju dužem od 120 dana. Pravilno je sud prvog stupnja primijenio odredbu čl. 113. st. 1 i čl. 114. st. 1. SZ-a kada je naložio ovlaštenoj osobi za zastupanje dužnika platež predujma u iznosu od 1.000,00 kuna za korist Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka.

________________________________________________________

Predmet St-1635/15 od 30. studenog 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-59/16-3 od 19. siječnja 2016.
Pravni pojam
Pretpostavke za provedbu skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 428. i 429. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
čl. 428. i 429. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ)
Sentenca odluke: FINA, nije dužna prilikom pokretanja stečajnog postupka dostavljati potvrdu da dužnik ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje kroz određeno razdoblje sukladno odredbi čl. 6. St. 4. SZ-a, jer takvu potvrdu izdaje upravo FINA, koja je i podnositelj zahtjeva, a zbog čega je dovoljno navesti duljinu razdoblja u kojima dužnik ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje. Propisano je da se takva potvrda izdaje na zahtjev dužnika ili vjerovnika, pa navedenom zakonskom odredbom nije propisana obveza da FINA sama sebi izdaje potvrdu.
Dužnik nema zaposlenih, u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra, zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka podnijela je FINA, zahtjev sadrži podatke za identifikaciju dužnika, s brojem bankovnih računa i podataka o ukupnom iznosu duga evidentiranog na temelju neizvršenih osnova za plaćanje te podatak da FINA ne raspolaže drugim podacima o imovini pravnih osoba.
Činjenica što žalitelj protiv nekog trgovačkog društva vodi spor radi isplate tražbine ne predstavlja činjenicu koja bi ukazivala da nisu ispunjene pretpostavke za provedbu skraćenog stečajnog postupka.

________________________________________________________

Predmet St-542/10 od 12. studenog 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-8627/15-3
od 27. siječnja 2016.

Pravni pojam
Namirenje razlučnih vjerovnika i međusobno osporavanje tražbina
Zakonska osnova:
čl. 164., čl. 164a. i čl. 170. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ), čl. 87., čl. 104., čl. 109., čl. 110., čl. 111., čl. 117. i čl. 118., Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10 i 125/11; dalje u tekstu OZ), Zakona o zemljišnim knjigama čl. 45. (NN 91/96, 114/01, 100/04, 107/07 i 152/08; dalje u tekstu ZK)
Opis / preuzimanje
U konkretnom predmetu radi se o postupku unovčenja nekretnina stečajnog dužnika na kojima postoji razlučno pravo prema pravilima uređenim odredbom čl. 164. SZ-a.
Sukladno odredbi čl. 164. st. 1. SZ-a nekretnine na kojima postoji razlučno pravo stečajni sudac prodaje, na prijedlog stečajnog upravitelja, uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa o ovrsi kojima je uređena ovrha na nekretnini odnosno u konkretnom slučaju uz odgovarajuću primjenu odredaba Ovršnog zakona.
Odredbom čl. 164.a SZ-a uređeno je postupanje suda prilikom namirenja tražbina razlučnih vjerovnika. Tako nakon što stečajni sudac u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojem postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi, on će iz iznosa ostvarenog prodajom: 1. namiriti troškove unovčenja obračunate prema pravilima iz odredbe čl. 170. SZ-a, 2. namiriti tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka i 3. preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika. Pri tome stečajni sudac postupa po pravilima ovrhe na nekretnini u dijelu kojem je uređeno namirenje vjerovnika.
Prema pravilima o ovrsi na nekretnini, sud pristupa namirenju vjerovnika nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu i to na način da odredi ročište za diobu kupovnine (čl. 104. I čl. 117. OZ). Na ročište se pozivaju pored stranaka, i osobe koje prema stanju spisa i prema podacima iz zemljišne knjige polažu pravo da se namire iz tog iznosa. Na ročištu se raspravlja o namirenju vjerovnika i drugih osoba koje postavljaju zahtjev za namirenje.
Nakon održanog ročišta za diobu, stečajni sudac je dužan donijeti rješenje o namirenju kojim će se u smislu citirane odredbe čl. 164.a st. 3. SZ-a prije svega odlučiti o namirenju troškova unovčenja nekretnine stečajnog dužnika u skladu s odredbama čl. 170 SZ-a, dok će iz preostalog iznosa namiriti razlučne vjerovnike prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka, a eventualni ostatak predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika (izdvojiti u stečajnu masu).
Razlučni vjerovnici čiji se predmet nad kojim su stekli razlučno pravo prodaje u stečajnom postupku, dužni su trpjeti da se troškovi utvrđenja i unovčenja imovine na kojoj imaju razlučno pravo namiruju iz kupoprodajne cijene prije namirenja njihovih tražbina. Ovaj zaključak proizlazi iz odredbe čl. 167.a SZ-a koja propisuje da će stečajni sudac iz iznosa ostvarenog prodajom: 1. namiriti troškove unovčenja obračunate prema pravilima iz odredbe čl. 170. SZ-a, 2. namiriti tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka i 3. preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika.
Odredbom čl. 170. st. 1. SZ-a propisano je da se troškovi utvrđenja tražbine, koji obuhvaćaju troškove utvrđenja istovjetnosti predmeta i prava na tom predmetu određuju u paušalnom iznosu od 5% od utrška, dok je u stavku 2. propisano da se troškovi unovčenja određuju u paušalnom iznosu od 5% od utrška, a ako su stvarni nastali troškovi znatno viši ili znatno niži da će se odrediti u stvarnom iznosu.
Troškovi unovčenja stvari (čl. 170. St. 2. SZ-a), osim troškova koji su u vezi s prodajom (procjena nekretnine, oglas o prodaji, itd.) jesu i svi drugi troškovi koji izravno terete prodanu stvar. Troškovi koji nisu u izravnoj vezi s unovčenjem stvari na kojoj postoji razlučno pravo, ali su kao opći troškovi nastali povodom i radi tih stvari radi cjelokupne stečajne mase, namiruju se iz cijene postignute prodajom stvari, i to razmjerno vrijednosti stvari na kojoj postoji razlučno pravo u odnosu na ostalu stečajnu masu.
Odredbom članka 110. OZ-a propisano je da se osporavanje tražbina koje se namiruju iz kupovnine mora učiniti najkasnije na ročištu za diobu, a ako do osporavanja dođe prema odredbi čl. 111 st. 1. OZ-a sud osporavatelja upućuje u parnicu radi osnovanosti osporavanja.
Dakle, u parničnom postupku se osnovano može raspravljati o osporenoj tražbini i valjanosti osporavanja. Osim izraženog nezadovoljstva predloženom diobom razlučnog vjerovnika Ivana Gašparića, nitko od razlučnih vjerovnika na ročištu za diobu kupovnine uključujući i Ivana Gašparića nije osporio tražbine koje se namiruju iz kupovnine i troškove stečajnog upravitelja. Propuštanjem korištenja pravne zaštite propisane odredbom čl.110. OZ-a razlučni vjerovnici su propustili osporiti tražbinu na ročištu na kojem je jedino dopušteno istaknuti osporavanje. Stoga su njihovi žalbeni navodi usmjereni na osporavanje tražbine stečajnog upravitelja i njene visine, neosnovani.
Prvenstveni red upisa u zemljišnu knjigu utvrđuje se prema času u kojem je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, odnosno odluka drugog suda ili tijela kojom se određuje upis. (st.1). Stavkom 2. Čl.45. ZK-a upisi provedeni povodom podnesaka koji su istodobno stigli u istom prvenstvenom redu, ako zakonom nije što dugo određeno, a s tim u vezi i na odredbu čl. 109. OZ-a čija se pravna pravila o namirenju primjenjuju u stečajnom postupku, kojom je određeno da se više tražbina koje imaju isti red namirenja namiruju razmjerno svojoj visini ako iznos dobiven prodajom nije dovoljan za potpuno namirenje. Međutim, to u konkretnom predmetu nije slučaj.


________________________________________________________

Predmet Stpn-241/15-11 od 30. prosinca 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-251/16-3 od 5. veljače 2016.
Pravni pojam
Postupak radi sklapanja predstečajne nagodbe, prethodno pitanje
Zakonska osnova:
čl. 12., i čl.213. Zakona o parničnom postupku (NN 148/11-pročišćen tekst i 25/13 71/15; dalje u tekstu ZPP), čl. 60. i čl. 66. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13; dalje u tekstu ZFPPN).
Opis / preuzimanje
Pravna pitanja prejudicijelnog značaja predstavljaju samostalnu pravnu cjelinu bez čijeg se rješenja ne može riješiti glavna stvar. U ovom slučaju takvo prethodno pitanje predstavlja pitanje je li potreban broj vjerovnika glasovao za plan financijskog restrukturiranja u postupku pred FINA-om i je li postupak pred FINA-om proveden u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. O valjanosti rješenja FINA-e ovisi mogućnost sklapanja predstečajne nagodbe.
Naime, prema odredbi čl. 60. st. 1. ZFPPN-a dužnik je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja iz čl. 60. st. 13. navedenog Zakona podnijeti Trgovačkom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe. Rješenjem iz čl. 60. st. 13. ZFPPN-a, nagodbeno vijeće FINA-e utvrđuje: 1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. navedenog Zakona i 2. da je postupak proveden u skladu s odredbama tog Zakona. Prema odredbi čl. 66. St. 3. ZFPPN-a konačni prijedlog predstečajne nagodbe mora odgovarati sadržaju plana financijskog i operativnog restrukturiranja, prihvaćenog pred nagodbenim vijećem i nacrtu predstečajne nagodbe iz čl. 46.a navedenog Zakona.
Prema tome, zakonitost rješenja iz čl. 60. St. 13. ZFPPN-a kojim se utvrđuje: 1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. Navedenog zakona i 2. da je postupak proveden u skladu s odredbama tog Zakona, je prethodno pitanje za sklapanje predstečajne nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom. Budući da su o tom pitanju u tijeku upravni sporovi, prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe čl. 213. St. 1. T. 1. ZPP-a prekinuo postupak do donošenja pravomoćnih odluka Upravnog suda u Zagrebu u pokrenutim upravnim sporovima.


________________________________________________________
Predmet Stpn-233/15 od 1. prosinca 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-8672/15-3 od 13. siječnja 2016.
Pravni pojam
ne(uredan) prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 31. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Odredom čl. 31. stavak 2. Stečajnog zakona je propisano ako prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nije potpun, sud će naložiti podnositelju prijedloga da prijedlog dopuni u skladu s uputom u roku od 8 dana s time da se rok za dopunu prijedloga ne može produžiti. Nadalje, prema stavku 3. istoga članka Stečajnog zakona ako podnositelj prijedloga ne dopuni prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka u skladu s uputom suda u roku iz stavka 2. tog članka, sud će u roku od osam dana nakon isteka tog roka odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. Prema tome, iz navedene zakonske odredbe jasno proizlazi da u slučaju ako podnositeljev prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nije potpun, dužnost suda je da pozove predlagatelja da u roku od osam dana dopuniti taj prijedlog, a što je prvostupanjski sud u konkretnom predmetu učinio rješenjem poslovni broj Stpn-233/15 od 6. studenoga 2015. S obzirom na to da dužnik u roku od osam dana od dana zaprimanja tog rješenja nije u potpunosti postupio u skladu s uputom suda iz navedenog rješenja, sud prvog stupnja je pravilnom primjenom odredbe čl. 31. stavak 3. Stečajnog zakona prijedlog dužnika pojedinca za otvaranjem predstečajnog postupka odbacio bez ponovnog pozivanja dužnika na dopunu plana financijskog restrukturiranja.

_____________________________________________________________________
Predmet Stpn-220/15 od 17. studenog 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž- 8410/15-3 od 4. veljače 2016.
Pravni pojam
predstečajni postupak
Zakonska osnova:
čl. 16., čl. 17, čl. 26., čl. 27., čl. 31., čl. 73., čl. 308. i čl. 312. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje iz spisa proizlazi da je, unatoč jasnoj i razumljivoj odredbi čl. 16. st. 1., čl. 17. te čl. 26. i 27. SZ-a, predlagatelj uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, koji je sastavljen na propisanom obrascu, podnio samo očevidnik o redoslijedu plaćanja koji je izdala Financijska agencija 19. listopada 2015. (list 4.-5. spisa), izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinos na obvezna osiguranja na dan 30. rujna 2015. (list 6.,7. i 8. spisa) odnosno obrazac JOPDD, slijedom čega ga je sud pravilno pozvao na dostavu onih priloga koji su propisani odredbom čl. 17., 26. i 27. SZ-a. Stoga je pozivanje predlagatelja na dopunu prijedloga citiranjem propisanih priloga, kako je to sud pravilno pozvao dužnika rješenjem od 22. listopada 2015. sud dao upravo uputu iz čl. 31. st. 2. SZ-a, na koji način treba upotpuniti prijedlog da bi sud po njemu mogao postupiti.
Iz spisa nadalje proizlazi i nesporno je da je predlagatelj sudu dostavio isprave propisane odredbom čl. 17., 26. I 27. SZ-a, tek po pozivu na dopunu prijedloga, između ostalih i plan restrukturiranja, koji je obavezno dostaviti već pri podnošenju prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka.
Prvostupanjski sud je pravilno postupio kada je ocijenio neurednim prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka ocjenom naknadno dostavljenih isprava naročito plana restrukturiranja koji nije sukladan odredbama Stečajnog zakona o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu, o načinu i uvjetima namirenja tražbina te ne sadrži jasan rok za dobrovoljno ispunjenje tražbina, kako je propisano odredbom čl. 27. t. 8. i 9. SZ-a i svezi s odredbom čl. 308. i 312. SZ-a. Ne radi se o neznatnim nedostatcima kako to pogrešno smatra žalitelj već o bitnim elementima plana restrukturiranja, koji glede načina i rokova te uvjeta namirenja tražbina vjerovnika koje je predlagatelj razvrstao i tri skupine, nisu sukladni odredbama čl. 308. st. 2., 312. st. 1. i 2. i čl. 73. st. 1. i 2. SZ-a, na koje se prvostupanjski sud pravilno pozvao.

________________________________________________________
Predmet St-669/14 od 8. rujna 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-7131/15-5 od 17. veljače 2016.
Pravni pojam 
Zahtjev za naknadu troškova postupka u prethodnom postupku
Zakonska osnova:
čl. 164. st. 3 Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08 i 57/11; dalje ZPP), čl. 6. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Prema odredbi čl. 164. st. 3. ZPP-a zahtjev za naknadu troškova stranka je dužna staviti najkasnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima. Ovu odredbu na odgovarajući način moguće je primijeniti i u stečajnom postupku. U konkretnoj situaciji nakon provedenog prethodnog postupka i održanog ročišta radi rasprave o uvjetima za otvaranje stečajnog postupka sud je nakon njegovog zaključenja dužan odlučiti o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Prema tome, do zaključenja navedenog ročišta moguće je podnijeti zahtjev za naknadu troškova postupaka o čemu sud odlučuje odgovarajućom primjenom odredbe čl. 164. st. 3. ZPP-a. Ročište je prema zapisniku održanog ročišta započelo u 10,35 sati, a zaključeno je u 11,33 sati. Dužnik i njegov punomoćnik nisu podnijeli zahtjev za naknadu troškova postupka te je zahtjev za naknadu troškova koji je zaprimljen kod prvostupanjskog suda 3. rujna. 2015., kad je u zaključeno raspravljanje, sud odbacio pobijanim rješenjem. Pobijano rješenje doneseno je pravilnom primjenom odredbe čl. 164. st. 3. ZPP-a u vezi s čl. 6. SZ-a.
U žalbi navodi da je ''...prema saznanjima opunomoćenika (zahtjev) službeno urudžbiran u sudskoj pisarnici prije održavanja ročišta.'', da je ''... opunomoćenik obaviješten od strane suradnika iz odvjetničkog ureda da je troškovnik urudžbiran upravo u jutarnjim satima prije ročišta ...'', da je nakon primitka pobijanog rješenja isti punomoćnik zatražio od urudžbene pisarnice dokaz o točnom vremenu zaprimanju podnesaka kako bi otklonio svaku dvojbu u navedeno, te mu je rečeno da trenutak unosa podataka u kompjuterski sustav ne predstavlja trenutak urudžbiranja. Žalitelj nije predložio izvođenje niti jednog dokaza kojim bi dokazao osnovanost žalbenih navoda da je zahtjev za naknadu troškova podnio prije zaključenja ročišta.
Drugostupanjski je sud od prvostupanjskog suda zatražio provođenje izviđaja radi utvrđivanja povrede na koje upućuju žalbeni navodi. Prema izvještaju prvostupanjskog suda sporni zahtjev za naknadu troškova je zaprimljen u prijemnoj pisarnici prvostupanjskog suda 3. rujna 2015. iza 14.30 sati i upisan je u elektronski E-spis 4. rujna 2015. u 08.37 sati. Dakle zahtjev za naknadu troškova podnesen je prvostupanjskom sudu nakon zaključenja ročišta te ga je sud pravilno odbacio kao nepravodobnog.

________________________________________________________

Predmet St-1233/15 od 29. prosinca 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-540/16-3 od 24. veljače 2016.
Pravni pojam
Otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 428., čl. 431. i čl. 444. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem otvorio i zaključio skraćeni stečajni postupak nad dužnikom jer je utvrdio: da osobe ovlaštene za zastupanje dužnika nisu u ostavljenom roku dostavile javnobilježnički popis imovine i obveza dužnika na propisanom obrascu; da ni jedan od vjerovnika nije u ostavljenom roku podnio prijedlog za otvaranje redovnog stečajnog postupka nad dužnikom; da stečajni dužnik nema zaposlenih; da dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom nizu duljem od 120 dana (čl.431. SZ-a).
Iz spisa proizlazi da dug dužnika evidentiranog na temelju neizvršenih osnova za plaćanje, u neprekinutom nizu od 1528 dana iznosi 2.554.120,99 kn.
Uz žalbu, dužnik je dostavio traženi javnobilježnički popis imovine i obveza dužnika. Međutim iz njegova sadržaja da se zaključiti da dužnik ima imovinu koja ne bi bila dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka.
Dužnik je u svojoj žalbi izrazio nadu za nastavkom parničnog postupka kojeg vodi protiv svog dužnika. No nastavak (eventualno) prekinutog parničnog postupka ne može se tražiti u ovom postupku, već samo u tom parničnom postupku. Nakon zaključenja stečajnog postupka i brisanja dužnika iz sudskog registra, stečajni upravitelj je ovlašten zastupati stečajnu masu (bivšeg) stečajnog dužnika u svim parničnim postupcima koji se vode o imovini koja ulazi u tu masu neovisno od toga je li stečajna masa u pojedinom sporu tužitelj ili tuženik (čl. 89. SZ-a). Prema tome, stečajni upravitelj je ovlašten i nakon brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra, u ime stečajne mase predložiti nastavak prekinutog parničnog postupka.


________________________________________________________

Predmet St-1571/11 od 12. siječnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-553/16-4
od 23. veljače 2016.

Pravni pojam
Razrješenje stečajnog upravitelja
Zakonska osnova:
čl. 91. i čl. 441. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12 i 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 91. Stečajnog zakona (NN 71/15; dalje u tekstu SZ/15) koji se u predmetnom slučaju primjenjuje temeljem odredbe čl. 441. st. 2. SZ/15, propisano je da će sud na zahtjev odbora vjerovnika ili skupštine vjerovnika razriješiti stečajnog upravitelja istekom godine i po dana od dana održavanja izvještajnog ročišta ako nije unovčio imovinu koja ulazi u stečajnu masu tako da se može pristupiti završnoj diobi (st. 1). Sud može po službenoj dužnosti ili na zahtjev odbora vjerovnika ili skupštine vjerovnika razriješiti stečajnog upravitelja i proje isteka roka iz stavka 1. ovog članka ako svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga, osobito ako ne postupa po nalogu suda (st. 2.). Prije donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka sud će omogućiti stečajnom upravitelju da se očituje, osim ako važni razlozi zahtijevaju da se drukčije postupi (st. 3.).
Nesporno je da su zahtjev za razrješenje stečajnog upravitelja podnijele predlagateljice (ranije odgovorne osobe stečajnog dužnika). Sukladno citiranoj odredbi čl. 91. SZ/15 takav zahtjev mogu istaknuti samo odbor vjerovnika ili skupština vjerovnika, a ne i neka treća zainteresirana osoba, pa je pravilan odluka prvostupanjskog suda da zahtjev odbaci kao nedopušten.
Premda je prvostupanjski sud donoseći odluku o zahtjevu pogrešno primijenio odredbu čl. 27. st. 2. SZ-a, umjesto odredbu čl. 91. st. 2. SZ/15, to nije utjecalo na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja jer su odredbe sadržajno iste u oba zakona pa je i pravilnom primjenom materijalnog prava trebalo jednako odlučiti o zahtjevu predlagateljica (čl. 368. st. 2. ZPP-a).
Ukoliko stečajni sudac odluči razriješiti stečajnog upravitelja po službenoj dužnosti (ako ocijeni da svoju dužnost ne obavlja uspješno ili iz drugih važnih razloga arg ex. čl. 91. st. 2. SZ/15, odnosno čl. 27. st. 2. SZ-a), pa i na temelju saznanja do kojih je došao od trećih osoba, dužan je o tome donijeti odluku i za svoju odluku dati obrazloženje. Kako u predmetnom slučaju prvostupanjski sud nije donio meritornu odluku u tom smislu, drugostupanjski sud nije ovlašten ispitivati razloge iz kojih je prvostupanjski sud zaključio da nema osnove za razrješenje stečajnog upravitelja.


________________________________________________________
Predmet St-4/10-401 od 23. listopada 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-8121/15-3 od 25. siječnja 2016.
Pravni pojam
Obustava i zaključenje stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 203. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
U ovoj pravnoj stvari riječ je o stečajnom postupku vođenjem kojeg stečajni vjerovnici pristaju na brojne rizike, pa i na mogućnost da i pored troškova koje će snositi njegovim vođenjem, neće uspjeti naplatiti svoju tražbinu ili tražbine, te troškove.
N a takav rizik je pristao i žalitelj koji ustraje u prijedlogu za nastavak stečajnog postupka bez spremnosti na snošenje potrebnih troškova. Stečajni vjerovnik je u žalbi osporio čitav niz procjena i izračuna stečajnog upravitelja vezanih uz prethodne i predvidive buduće troškove, no nije dao ni jedan prijedlog, vlastiti izračun ili projekciju troškova nastanka stečajnog postupka, čiju bi visinu on smatrao opravdanom. Štoviše, iz žalbe stečajnog vjerovnika ne da se zaključiti smatra li on da su ti dodatni troškovi uopće potrebni.

________________________________________________________

Predmet St-417/15-44 od 8. prosinca 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-1176/16-3 od 22. ožujka 2016.
Pravni pojam
opseg prijave tražbine obuhvaćene predstečajnom nagodbom u kasnijem stečajnom postupku
Zakonska osnova:
čl. 80. i 82. st. 4. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13; dalje ZFPPN), čl. 177. i 178. Stečajni zakon(NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Osporena je tražbina drugog isplatnog reda stečajnog vjerovnika i stečajni vjerovnik upućen je na pokretanje parnice radi utvrđivanja osporene tražbine. Stečajni upravitelj na ispitnom ročištu osporio je tražbinu jer se potraživanje odnosi na dio kamata obračunatih od dana izdavanja računa do dana stečaja umjesto od pravomoćnosti predstečajne nagodbe do dana otvaranja stečajnog postupka, a osporavanje nije otklonjeno na ispitnom ročištu.
U odgovoru na žalbu stečajni dužnik navodi da u stečajnom postupku vjerovnici prema odredbi čl. 82. st. 4. ZFPPN-a prijavljuju tražbine u iznosu iz sklopljene predstečajne nagodbe, a prema odredbi čl. 80. ZFPPN-a pod utvrđenom tražbinom razumijevaju se glavni dug i kamate dospjele od dana donošenja rješenja o otvaranju predstečajne nagodbe.
U odnosu na osporene kamate pravilno je sud riješio da je osporena tražbina koja se odnosi na potraživanje zateznih kamata koje nisu obuhvaćene sklopljenom predstečajnom nagodbom i na parnicu uputio žalitelja. Naime, predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene pa tako i za žalitelja. Stoga vjerovnici koji prijavljuju svoje tražbine u iznosu obuhvaćenom sklopljenom predstečajnom nagodbom za to svoje potraživanje imaju ovršnu ispravu. Kad bi stečajni upravitelj ili netko od stečajnih vjerovnika osporio to potraživanje na parnicu radi dokazivanja osnovanosti osporavanja trebalo bi prema odredbi čl. 178. st. 4. SZ-a uputiti osporavatelja, a za osporena potraživanja koja nisu obuhvaćena predstečajnom nagodbom stečajnog vjerovnika.


________________________________________________________
Predmet St-55/16 od 11. veljače 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-1432/16-3 od 8. ožujka 2016.
Pravni pojam
predujam za troškove predstečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 28. st. 1. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
odredbom članka 28. st. 1. SZ-a određeno je da je podnositelj prijedloga dužan uplatiti predujam za troškove predstečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 kn. Stavkom 3. istoga članka propisano je da će, ako podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka nije uplatio predujam za troškove predstečajnog postupka, sud prijedlog odbaciti kao nedopušten. S obzirom na to da dužnik nije uz prijedlog dostavio dokaz o uplati predujma za troškove predstečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 kn pravilno je prvostupanjski sud pozivom na odredbu čl. 28. st. 3. i čl. 32. st. 1. t. 5. SZ-a odbacio prijedlog dužnika kao nedopušten.
Neosnovano dužnik smatra da ga je sud trebao pozvati na uplatu predujma sukladno odredbi čl. 31. st. 2. SZ-a. Prema stavu ovoga suda, navedena odredba se odnosi na slučaj kada dužnik ne podnese neke od isprava propisane u čl.26. SZ-a.
Odredbom čl. 352. ZPP-a propisano je da se u žalbi ne mogu iznositi nove činjenice niti predlagati novi dokazi, osim ako se oni odnose na bitne povrede odredaba parničnog postupka zbog kojih se žalba može izjaviti. Obzirom da u konkretnom slučaj nije ostvarena bitna povreda odredaba parničnog postupka, a dužnik uz žalbu dostavlja presliku isprave (uplatnice), ova isprava dužnika nije uzeta u razmatranje prilikom odlučivanja o žalbi.

________________________________________________________
Predmet St-545/14 od 4. ožujka 2015. godine potvrđeno rješenjem Pž-1354/16-3 od 8. ožujka 2016.
Pravni pojam
Hibridni insturmenti
Zakonska osnova:
čl. 18. Odluka o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija (NN 1/09-2/10)
Opis / preuzimanje 
Žalitelj svoju tražbinu temelji na Ugovoru o namjenski uloženim sredstvima kao hibridnom instrumentu banke.
Hibridnim instrumentima smatraju se financijski instrumenti koji služe prikupljanju izvora sredstava, a imaju karakteristike kapitala i karakteristike obveza. U dopunski kapital i kreditna institucija dužna je uključiti hibridne instrumente koji ispunjavaju uvjete za uključivanje u dopunski kapital.
Člankom 18. st. 4. t. 4. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija propisano je da nije moguća isplata hibridnog instrumenta vjerovnicima ili otkup hibridnog instrumenta od same kreditne institucije prije dospijeća, osim u slučaju pretvaranja ovog instrumenta u dionice kreditne institucije isključujući kumulativne povlaštene dionice kreditne institucije.
Odredbom čl. 18. st. 4. t. 5. Odluke o jamstvenom kapitalu kreditnih institucija propisano je da u tijeku stečajnog postupka odnosno u tijeku likvidacije kreditne institucije obveze povrata po hibridnom instrumentu su podređene drugim obvezama kreditne institucije odnosno isplaćuju se tek nakon podmirenja obveza prema svim drugim vjerovnicima.
Dakle, u konkretnom slučaju tražbina žalitelja ne samo da ne ulazi u viši isplatni red, već se ne radi niti o nižem isplatnom redu, jer se žalitelj može namiriti tek nakon što se namire viši i niži isplatni redovi, a koje tražbine se ne prijavljuju.


________________________________________________________

Predmet St-6339/15 od 2. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2144/16-3 od 6. travnja 2016.
Pravni pojam
Posljedica zakonske presumpcije iz čl. 431. Stečajnog zakona
Zakonska osnova:
čl. 431. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 431. st. 1. Stečajnog zakona uvedena je zakonska presumpcija da će se smatrati kako je dužnik nesposoban za plaćanje ako 1. osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu u roku od 15 dana ne podnesu popis imovine obveza dužnika ili ako iz toga popisa proizlazi da dužnik ima imovinu koja nije dostatna za namirenje predvidivih troškova stečajnog postupka i 2.) ako u roku od 45 dana nijedan vjerovnik ne predloži otvaranje stečajnog postupka i ne predujmi sredstva za namirenje troškova postupka. U tom slučaju sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka.
Žalitelj u žalbi u bitnome navodi da pobijano rješenje nije zakonito jer dužnik ima imovinu što proizlazi iz informacijskog sustava Porezne uprave, kao i da na pokretninama u dužnikovom vlasništvu Ministarstvo financija, Porezna uprava ima prava razlučnog vjerovnika.
Žalitelj ni ne tvrdi da je u roku od 45 dana eventualno predložio otvaranje stečajnog postupka, odnosno da zbog toga razloga nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 431. st. 1. Stečajnog zakona za donošenje rješenja o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka. Utvrdivši da su ispunjene pretpostavke iz odredbe čl. 431. st. 1. Stečajnog zakona te da je nastupila zakonska presumpcija nesposobnosti za plaćanje, prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe čl. 431. st. 2. Stečajnog zakona donio pobijano rješenje.
Žalbeni navodi o tome da dužnik ima imovinu nisu od utjecaja na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja jer ako se naknadno pronađe kakva imovina, iz koje bi se mogli namirit stečajni vjerovnici, stečajni postupak će se nastaviti radi naknadne diobe, te će vjerovnici biti pozvani na prijavu tražbina.

________________________________________________________

Predmet St-826/02 od 1. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2541/16-3 od 12. travnja 2016.
Pravni pojam
Prethodna mjera, kamate i vjerovnici stečajne mase
Zakonska osnova:
čl. 87a. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje 
Prvostupanjski sud ukazuje kako se sredstva izdvojena rješenjem suda u smislu odredbe čl. 87.a SZ-a ne mogu koristiti za drugu svrhu osim za isplatu zahtjeva pojedinih vjerovnika stečajne mase.
Naime, u stečajnom postupku postoji više vrsta vjerovnika, i to:
- stečajni vjerovnici, odnosno oni koji u trenutku otvaranja stečajnog postupka imaju kakvu imovinsko-pravnu tražbinu prema dužniku (čl. 70. st. 1. Stečajnog zakona),
- izlučni vjerovnici, odnosno oni koji tvrde da neki predmet ne pripada u stečajnu masu (čl. 79. Stečajnog zakona)
- razlučni vjerovnici, odnosno oni čija je tražbina osigurana pravom odvojenog namirenja (čl. 81-84. Stečajnog zakona), te
- vjerovnici stečajne mase (čl. 86. i 87. Stečajnog zakona)


________________________________________________________

Predmet St-3237/15 od 7. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-2196/16-3 od 5. travnja 2016.
Pravni pojam
Obustava skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 431. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Skraćeni stečajni postupak pokreće se kada se ispune pretpostavke predviđene odredbom čl. 441. st. 1. SZ-a. Pokrenuti skraćeni stečajni postupak provodi sud na način da poziva osobe ovlaštene za zastupanje dužnika po zakonu da u roku od 15 dana od dana objave oglasa podnesu sudu javnobilježnički ovjerovljeni popis imovine i obveza na propisanom obrascu te vjerovnike da najkasnije u roku od 45 dana od objave oglasa predlože otvaranje stečajnog postupka. Ako se navedene osobe (zastupnici dužnika i vjerovnici) ne odazovu pozivu suda smatra se da je dužnik nesposoban za plaćanje (čl. 431. st. 1. SZ-a) što bi značilo da su ispunjene pretpostave da se nad dužnikom može otvoriti stečajni postupak u smislu odredbe čl. 5. st. 1. SZ-a. Međutim, kada imovina dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dovoljna ni za namirenje troškova toga postupka ili je neznatne vrijednosti (dužnik nije na propisanom obrascu dostavio popis imovine), sud ne provodi stečajni postupak već odgovarajućom primjenom odredbe čl. 132. i 133. SZ-a istovremeno otvara i zaključuje stečajni postupak.
Pretpostavke za istovremeno otvaranje i zaključenje stečajnog postupka moraju biti kumulativno ispunjene da bi sud donio rješenje u smislu odredbe čl. 431. st. 2. SZ-a.
U konkretnom slučaju vjerovnici su predložili otvaranje stečajnog postupka pa je sud pravilno ocijenio kako nisu ispunjene pretpostavke za istovremeno otvaranje i zaključenje stečajnog postupka te je na temelju odredbe čl. 433. SZ-a obustavio skraćeni stečajni postupak.

________________________________________________________

Predmet St-6247/15 od 23. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3616/16-2 od 25. svibnja 2016.
Pravni pojam
Odbačaj prijedloga FINA-e za pokretanjem skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 428. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ) i 288 st. 2. Zakona o parničnom postupku (NN
Opis / preuzimanje
Budući da iz sadržaja navedene potvrde FINA-e koju je izdao sam predlagatelj pokretanja skraćenog stetčajnog postupka, proizlazi da dužnik na dan izdavana potvrde nema nepodmirenih osnova za plaćanje evidentranihi u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanja, pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da nije ispunjena pretpostavka iz članka 428. stav 1. točka 2. SZ-a i odgovarajuom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku odbacio zahtjev za provedbom skraćenog stečajnog postupka.

________________________________________________________

Predmet St-7534/15 od 21. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-4078/16-2 od 20. lipnja 2016.
Pravni pojam Otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnog postupka, uz činjenicu postojanja imovine dužnika
Zakonska osnova: čl. 132. i 133, 286.-296 te čl. 431. st. 2.Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje Žalbeni navod, da dužnik ima imvinu nije od utjecaja na pravilnost i zakonistost pobijanog rješenja o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog posutpka, jer su ispunjene pretpostavke iz čl. 431. st. 1. SZ-a u kojem slučaju, prema izričitoj odredbi st. 2. čl. 431. SZ-a sud po sllužbenoj dužnosti donosi rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka. Prema tome, prvostupanjski sud nije imao izbora i pravilno je primijenio navedenu odredbu Stečajnog zakona kada je donio pobijano rješenje.
Žalitelju se ukazuje da je, s obzirom na to da je odredbom čl. 431. st. 2. SZ-a određeno da će se nakon otvaranja i zaključenja skraćeog stečjanog postupka na temelju odredbe čl. 431. st. 1. SZ-a na odgovarajuć načiin primijenititi odredbe čl. 132. i 133. te čl. 286-292. SZ-a, stečajni upravitelj dužan i nakon zaključenja stečajnog postupka zastupati stečajnu masu pa je moguće da će se, ako se naknadno pronađe kakva imovina iz koje bi se mogli namiriti stečajni vjerovnici, postupak nastaviti radi naknadne diobe, te će vjerovnici biti pozvani na prijavu tražbina.

_______________________________________________________
Predmet St-5427/15 od 12. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3731/16-2 od 20. lipnja 2016.
Pravni pojam Obustava skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova: čl. 433. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje Ako nisu ispunjene pretpostavke za istodobno otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnog postupka u smislu odredbe čl. 431. Stečajnog zakona, sud će obustaviti skraćeni stečajni postupak i odgovarajućom primjenom općih odredaba stečajnog postupka iz Stečajnog zakona donijet