Ovrha
Ovrha na pokretnini, motornom vozilu uz sudjelovanje javnih komisionara
autor: Nevenka Marković

Ovrha na pokretnini radi naplate novčane tražbine jedan je od instituta ovršnog prava koji daje mogućnost vjerovniku – ovrhovoditelju, namiriti tražbinu od dužnika – ovršenika ,u postupku prisilne naplate tražbine.

Pokretnine su jedan od predmeta ovrhe radi ostvarivanja tražbine vjerovnika ovrhovoditelja i u sudskom postupku su kao predmet ovrhe manje zastupljene u ovršnim prijedlozima od ovrhe na računu dužnika. Međutim, radi čestih i trajnijih blokada računa dužnika i njihove nelikvidnosti, zamjećuje se porast broja prijedloga za ovrhu na pokretnini kao predmetu ovrhe u slučajevima nastavka ovrhe temeljem članaka 5. ZIDOZ. Tome je i razlog što u današnje vrijeme, najveća vrijednost koju posjeduje dužnik, pored nekretnine i motorno vozilo. Motorno vozilo, stoga, u ovršnom postupku može biti predmetom ovrhe ili predmetom tražbine ovrhovoditelja ( predaja motornog vozila određena ovršnom ispravom)....


ZAKLJUČAK

________________________________________________________
Ovrha na dionicama, udjelima i poslovnim udjelima
autor: Nevenka Marković

Autor u radu obrađuje vrste dionica, te pojam poslovnih udjela, registre odnosno knjige u kojima se vode dionice i poslovni udjeli, te načine na koje se provodi ovrha na dionicama i poslovnim udjelima prema Ovršnom zakonu i Zakonu o tržištu vrijednosnih papira.

________________________________________________________
Institut prokaznog popisa imovine u ovršnom i stečajnom postupku
autor: Danijela Uzelac

Institut prokaznog popisa imovine ovršenika unesen je kao novina u Ovršni zakon1 Novelom OZ-a iz 19992 , time da je doživio izmjenu odnosno proširenje primjene Novelom OZ-a iz 2005.3...

________________________________________________________
Određivanje i provođenje ovrhe nad obrtnikom
autor: Mladen Šimundić

Obrtnici u RH čine značajan dio malog ili srednjeg poduzetništva, uz zanemariv broj obrtnika čiji je obujam poslovanja takav da su se registrirali kao trgovci pojedinci u sudskom registru Trgovačkog suda....

________________________________________________________
Ovršni zakon – podnošenje prijedloga
autor: Mladen Šimundić

U našem pravnom sistemu kao da vlada utrka između autora Ovršnog i Stečajnog zakona, utrka u kojoj je pobjednik onaj zakon koji u što kraće vrijeme pretrpi više izmjena. Ovo iz razloga što su oba zakona bitno promijenjena počev od svog donošenja 1996. godine (Ovršni zakon u NN 57/96 a Stečajni zakon u NN 44/96),a izmjene su bile takve naravi da njihova primjena nije jednostavna niti onima koji sa tim zakonima svakodnevno rade.
Pri tome je, za sada, Stečajni zakon u maloj prednosti – on je pretrpio tri velike izmjene objavljene u NN 29/99, 129/00 te 123/03, isto kao i dvije manje (ali ne manje bitne) promjene u NN 197/03 te NN 187/04. Naime, Vlada RH svojom je uredbom objavljenom u NN 197/03 promijenila Zakon o izmjenama i dopunama SZ objavljen u NN 123/03 dijelu koji je regulirao retroaktivnu primjenu tog zakona u cijelosti. Obzirom da Uredba Vlade RH ima ograničeni rok trajanja (godinu dana) nova Vlada je novom uredbom potvrdila raniju uredbu. Odlukom Ustavnog suda RH objavljenom u NN 42/00 brisana je kao neustavna odredba čl. 16. st. 9. OZ-a pa se i to treba smatrati promjenom....


________________________________________________________
Podnošenje ovršnog prijedloga u postupku pred javnim bilježnikom
autor: Mladen Šimundić

Teoretski gledano, sve je jasno – od 28. siječnja 2006. godine javni bilježnici preuzimaju izdavanje rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave i, na taj način, isto tako teoretski, olakšavaju rad suda. Cilj je svakako zadan no da bi on bio ostvaren potrebno je suradnju između suda i javnih bilježnika podići na jednu drugačiju razinu, barem u dijelu koji se tiče ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Kako bi sudovi mogli ispuniti svoju novu funkciju u skladu sa odredbama Ovršnog zakona, rješenja o ovrsi koja izdaju javni bilježnici kao i dalji postupak po tim rješenjima moraju biti besprijekorni. Doista nema potrebe da javni bilježnici ponavljaju pogreške koje su se događale sudovima i sucima te zbog toga treba ukazati na neke elemente koji su bitni za postupanje po prijedlozima za donošenje rješenja na temelju vjerodostojne isprave....

________________________________________________________
Pogreške i kako ih izbjeći
autor: Mladen Šimundić

Da li Vam se ikada dogodilo da, negdje oko pet sati ujutro, otvorite oči u panici i pomislite: „Sto mu gromova, nisam valjda…“ Onda slijedi jurnjava u ured, pregledavanje spisa i očaj – napravljena je pogreška, dogodilo se ono što se nije smjelo dogoditi. Do osam ujutro već ste bijesni na prisjednika, službenika, susjedovog psa i mačku, ukratko na sve one koji su na bilo koji način povezani sa Vama i pitate se kog vam je vraga sve to trebalo, i taj posao i sve što se događa. I onda primijetite kako nikome (naravno, osim već spomenutim prisjednicima, službenicima…) nije jasno da se dogodilo nešto strašno, nešto od čega se zemlja trese i što ostavlja trajne posljedice na sve ljude ovog svijeta pa konačno sjednete i razmislite što se, u stvari dogodilo te, naravno, kako dalje....


NEBITNE POGREŠKE    BITNE ALI POPRAVLJIVE      NEUGODNE POGREŠKE
                                                     POGREŠKE
                             
________________________________________________________
Izvršenje novčanih kazni u ovršnom postupku po službenoj dužnosti - Aktualni problemi u provođenju izvršenja novčanih kazni
autor: Nada Nekić Plevko

Instituti novčanih kazni kao i njihovo izvršenje po službenoj dužnosti u okviru Ovršnog zakona nisu definirani u posebnom članku ili glavi tog zakona, iako je novčana kazna i njeno izvršenje po službenoj dužnosti stalni institut Ovršnog zakona, ranije Zakona o izvršnom postupku ....

________________________________________________________
Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi
autor: Nada Nekić Plevko

Prošlo je više od pola godine od 28.1. 2006., odnosno od dana stupanja na snagu čl. 102 zakona o izmjenama i dopunama ovršnog zakona od ( nn 88/05. ), kojima je određeno sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi kao novog tijela postupka....

________________________________________________________
Sudska i izvansudska dostava u ovršnom postupku
autor: Nada Nekić Plevko

Ovršni zakon ne daje definiciju pojma dostave, no taj bi se institut u ovršnom postupku mogao definirati kao zakonom određen sustav radnji koje poduzimaju tijela ovršnog postupka, sudovi i javni bilježnici, radi predaje pismena adresatima....

________________________________________________________
Zaštita ovrhovoditelja u ovršnom postupku
autor: Nada Nekić Plevko

Ovršni zakon definira ovrhovoditelja kao osobu koja pokreće postupak radi ovrhe svoje tražbine, te osobu u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti. Inicijativa pokretanja postupka na strani je ovrhovoditelja te tijek postupka u većini slučajeva zavisi od njegovih prijedloga i aktivnosti u postupku....

________________________________________________________
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika na računu
autor: Nada Nekić Plevko

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika na njegovom računu stalni je institut ovršnog ( ranije izvršnog ) prava, a ujedno je ta vrsta ovrhe i najčešće zastupljena u ovršnim prijedlozima ovrhovoditelja....

________________________________________________________
Promjena sredstva ovrhe pretpostavke i pravni lijekovi
autor: Nada Nekić Plevko

Ovršnim zakonom iz 1996. ( NN 57/96 . ) a posebno njegovim izmjenama i dopunama iz 1999. ( NN 29/99. ) u značajnome je intervenirano u cijeli niz odredbi i instituta dotadašnjeg izvršnog postupka, koji je definiran kao postupka izvršenja sudske odluke koja glasi na ispunjenje obaveze ....

________________________________________________________
Javnobilježnička ovrha - Aktualni problemi iz javnobilježničke i sudske prakse
autor: Nada Nekić Plevko

Navršava se godina dana od dana stupanja na snagu čl. 102 Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ( 28.1.2006. ) kojima je određeno sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi kao novog tijela ovršnog postupka, najznačajnije novine Ovršnog zakona ( NN 88/05 )....

________________________________________________________
Ovrha na pokretninama
autor: Nada Nekić Plevko

Ovrha na pokretninama stalni je institut ovršnog, ranije izvršnog prava , koji u svojim dosadašnjim određivanjima nije imao većih izmjena, stoga je predloženo uređenje tog instituta novim zakonom posebno zanimljivo budući u značajnome mijenja način određivanja i provedbe ovrhe radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja.

________________________________________________________
Prava i mjere koje se upisuju u upisnike u povodu ovrhe i prisilnog osiguranja - Ovrha i osiguranje u ovršnom zakonu

Ovršnim se zakonom uređuje postupak po kojem sudovi i javni bilježnici provode prisilno ostvarenje tražbina na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava- ovršni postupak, te postupak po kojem sudovi i javni bilježnici provode postupke osiguranja- postupak osiguranja.

________________________________________________________
Podnošenje ovršnog prijedloga i pravomoćnost rješenja o ovrsi

Ovršni se postupak pokreće prijedlogom ovrhovoditelja, a sadržaj ovršnog prijedloga definiran je čl. 35 OZ koji je zadnjom Novelom OZ značajno izmijenjen.
Sadašnjim određenjem prijedlog za ovrhu mora sadržavati zahtjev za ovrhu u kojem će biti naznačena ovršna ili vjerodostojna isprava na temelju koje se traži ovrha, ovrhovoditelj i ovršenik, tražbina čije se ostvarenje traži, te sredstvo kojim ovrhu treba provesti i po potrebi predmet u odnosu na koji ga treba provesti.

________________________________________________________