STEČAJ str.5
Predmet St-267/04 od 03. veljače 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1406/09-3 od 10. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Obustava zbog nedostatnosti stečajne mase.
Opis / preuzimanje
Postupak se neće obustaviti i zaključiti ako vjerovnici koji su se protivili obustavi solidarno predujme dostatan iznos novca za pokriće troškova postupka, u
 roku koji im je za to odredio stečajni sudac.

________________________________________________________
Predmet
St-101/08 od 13. veljače 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1564/09-3 od 25. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Naknadna dioba.
                          U užem smislu:
Odbijanje prijedloga za naknadnu diobu.
Opis / preuzimanje
Za nastavak postupka radi naknadne diobe neophodno je,
 među ostalim, da se nakon završnog ročišta pronađe imovina koja ulazi u stečajnu
 masu.


________________________________________________________
Predmet
St-203/07 od 10. prosinca 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-567/09-3 od 17. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Tablice.
                          U užem smislu:
Ispravak tablica.
Opis / preuzimanje
Ispravak tablica moguć je samo u slučajevima iz čl. 78.a SZ-a (ako stečajni vjerovnik otuđi svoju tražbinu koju je prijavio u stečajnom postupku) i čl. 181. st. 2. SZ-a (osoba koja uspije u parnici, odnosno stečajni vjerovnik tražbine glede koje je osporavanje otklonjeno). Stoga tablice nije moguće ispravljati u slučaju da je tražbina vjerovnika stečajne mase pogreškom upisana u tablicu kao tražbina stečajnog vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet
St-47/08 od 12. siječnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-755/09-3 od 10. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijave tražbina.
                          U užem smislu:
Naknadne prijave.
Opis / preuzimanje
Prijavu tražbine podnesenu po proteku tri mjeseca od prvog ispitnog ročišta sud će odbaciti kao nepravodobnu.

________________________________________________________
Predmet
St-237/07 od 07. srpnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5546/08-3 od 04. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Osporene tražbine.
                          U užem smislu:
Osporavanje od stečajnog upravitelja.
Opis / preuzimanje
Ako stečajni upravitelj ospori tražbinu, na parnicu protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja osporene tražbine, upućuje se vjerovnik čija je tražbina osporena.

________________________________________________________
Predmet St-111/04 od 03. lipnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4824/08-3 od 02. rujna 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Osporene tražbine.
                          U užem smislu:
Osporavanje tražbine drugog stečajnog vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Ako je na sudsku odluku stavljena potvrda ovršnosti u vrijeme trajanja ex lege prekida koji je nastupio zbog otvaranja stečajnog postupka nad jednom od stranaka, ne radi se o ovršnoj ispravi pa tražbina koja se temelji na takvoj odluci nije tražbina za koju postoji ovršna isprava.Ako je koji od stečajnih vjerovnika osporio tražbinu koju je priznao stečajni upravitelj, na parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine upućuje se stečajni vjerovnik.

________________________________________________________
Predmet
St-267/04 od 11. lipnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4227/07-3 od 08. srpnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Skupština vjerovnika.
                          U užem smislu:
Ukidanje odluke skupštine vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Ako je koja od odluka skupštine vjerovnika u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika, stečajni sudac će na prijedlog osoba iz čl. 38.f SZ-a ili iznimno po službenoj dužnosti, tu odluku ukinuti.

________________________________________________________
Predmet
St-225/99 od 11. travnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3290/07-3 od 03. srpnja 2007.g., revizija odbijena odlukom VS RH Revt-43/08-2 od 22. travnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Pravni lijekovi.
                          U užem smislu:
Revizija u stečajnom postupku.
Opis / preuzimanje
Dopuštenost revizije u stečajnom postupku utvrđuje se sukladno čl. 11. st. 10. SZ-a, ali svakako u svjetlu čl. 382. i čl. 385.a ZPP-a. Stoga, u izreci drugostupanjske odluke mora biti sadržano određenje da je protiv te odluke dopuštena revizija kako je to izričito propisano čl. 382. st. 2. ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet
St-243/01 od 19. ožujka 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3016/08-4 od 29. travnja 2008.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Skupština vjerovnika.
                          U užem smislu: Zahtjev za ukidanje odluke skupštine vjerovnika – nepravovremen.

Opis / preuzimanje
Procesna pretpostavka dopustivosti zahtjeva za ukidanje odluke skupštine vjerovnika je i okolnost da je zahtjev podnesen na skupštini vjerovnika, dakle, za vrijeme trajanja skupštine vjerovnika. U suprotnom, zahtjev će se odbaciti kao nepravovremen.

________________________________________________________
Predmet
St-237/07 od 28. travnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3753/08-3 od 11. lipnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Otvaranje stečajnog postupka, Pokretanje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Aktivna legitimacija vjerovnika na podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, Odlučivanje o otvaranju stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Pitanje ovlaštenja vjerovnika na podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka regulirano je čl. 39. st. 2. SZ-a na način da je dovoljno da vjerovnik učini vjerojatim postojanje svoje tražbine i kojeg od stečajnih razloga.
Stečaj se može otvoriti ako se utvrdi postojanje kojeg od stečajnih razloga – nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

________________________________________________________
Predmet
St-237/07 od 28. travnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3843/08-3 od 11. lipnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Mjere osiguranja,
Troškovi postupka.
                          U užem smislu:
Aktivna legitimacija za podnošenje prijedloga za osiguranje privremenom mjerom iz OZ-a u stečajnom postupku, Osiguranje troškova stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
U stečajnom postupku, među aktivno legitimiranim osobama za podnošenje prijedloga za određivanje privremene mjere osiguranja predviđene pravilima ovrhe nije stečajni dužnik.
Institut osiguranja troškova iz Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima odnosi se na osiguranje parničnih troškova, a kako SZ samostalno regulira pitanje troškova postupka, nema mjesta supsidijarnoj primjeni ZPP-a u stečajnom postupku po tom pitanju.


________________________________________________________
Predmet
St-942/02 od 27. rujna 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1319/08-3 od 19. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Stečajni upravitelj.
                          U užem smislu:
Odvjetnik kao stečajni upravitelj.
Opis / preuzimanje
Odredba čl. 9. ZIDSZ-a, koja se odnosi na uvjete za stečajnog upravitelja, stupila je na snagu na dan proteka roka od godine dana od dana stupanja na snagu tog Zakona.

________________________________________________________
Predmet
St-17/99 od 29. studenog 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-419/08-3 od 12. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Stečajni upravitelj.
                          U užem smislu:
Dužnosti stečajnog upravitelja.
Opis / preuzimanje
Stečajnog upravitelja koji ne sastavi tablice ispitanih tražbina, ne obrazloži i ne dokumentira trošak stečajnog postupka, ne pribavi suglasnost odbora vjerovnika za pravne radnje koje su od posebne važnosti za stečajni postupak, ne pristupi odabiru arhivskog gradiva i, općenito, odbija postupiti po nalozima i uputama stečajnog suca, stečajni sudac će razriješiti, bez odgađanja i bez njegovog saslušanja.
 

________________________________________________________
Predmet
Sts-4828/01 od 08. lipnja 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1734/06-3 od 28. prosinca 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Osporene tražbine.
                          U užem smislu:
Osporavanje tražbine za koju postoji ovršna isprava.
Opis / preuzimanje
Ako za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, na parnicu se upućuje osporavatelj.

________________________________________________________
Predmet
St-57/07 od 19. lipnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5264/07 od 20. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Predujmljivanje troškova prethodnog postupka.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga zbog naplate predujma.
Opis / preuzimanje
Ako stečajni vjerovnik, kao predlagatelj, ne uplati predujam za pokriće troškova prethodnog postupka, u određenom iznosu i roku, sud će prijedlog odbaciti.

________________________________________________________