STEČAJ str.4
Predmet P-243/01 od 22. rujna 2009., potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-6267/09.
Pravni pojam U širem smislu:
Tražbine viših i nižih isplatnih redova.
                          U užem smislu:
Kamate na tražbine stečajnih vjerovnika od
otvaranja stečajnog postupka.

Opis / preuzimanje
Za razliku od odredbe čl. 70. st. 1. SZ (o namirenju stečajnih tražbina po isplatnim redovima), koja je odredba općeg karaktera, odredba čl. 72. st. 3. SZ-a je posebnog karaktera i vrijedi isključivo za stečajne tražbine s naslova kamata. U tom smislu, tražbine kamata od otvaranja stečajnog postupka na tražbine drugog višeg isplatnog reda namiruju se tek nakon što se u cijelosti namire tražbine kamata od otvaranja stečajnog postupka na tražbine prvog višeg isplatnog reda.

________________________________________________________
Predmet
St-243/01 od 26. svibnja 2010., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4230/10-3 od 14. srpnja 2010. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Namirenje stečajnih vjerovnika.
                          U užem smislu:
Tražbine vjerovnika nižih isplatnih redova, Prijava tražbina.
Opis / preuzimanje
Neovisno o pravu koja za vjernovnika novčane obveze proizlazi iz odredbe čl. 29. st. 2. ZOO-a, vjerovnici dužnika koji je u stečaju mogu svoja prava ostvarivati samo na način koji je propisan pravilima Stečajnog zakona. Kada je riječ o tražbini s naslova zakonske zatezne kamate zbog zakašnjenja u isplati tražbine nižeg isplanog reda, procesna pretpostavka za podnošenje prijave takve tražbine jest, sukladno odredbi čl. 173. st. 7. SZ-a, poziv (rješenje) stečajnog suca za podnošenje prijava.

________________________________________________________
Predmet
St-247/09. od 28. siječnja 2010., potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-1410/10-3 od 9.ožujka 2010. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Predujmljivanje troškova prethodnog postupka.
                          U užem smislu:
Oslobađanje dužnika obveze uplate predujma, Teret dokaza.
Opis / preuzimanje
Obveze plaćanja predujma može se osloboditi samo onog dužnika (predlagatelja) koji je dokazao kvalificiranom ispravom da ima imovinu koja je dostatna za pokriće troškova prethodnog postupka i koji je oslobođenje od plaćanja troškova zatražio u prijedlogu. Ako dužnik ne dokaže da je njegova imovina dostatna za namirenje troškova prethodnog postupka, stečajni sudac pozvati će ga na platež predujma.

________________________________________________________
Predmet
St-235/99 od 1. prosinca 2009., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7759/09-3 od 20. siječnja 2010. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje predmeta na koje postoji razlučno pravo.
                          U užem smislu:
Zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka, Dopuna rješenja o dosudi.
Opis / preuzimanje
Žalbeni troškovi, nastali za pojedine vjerovnike njihovim sudjelovanjem u žalbenom postupku, sukladno odredbi čl. 72. st. 1. t. 2. SZ-a, predstavljaju tražbinu nižeg isplatnog reda, te se kao takvi ne mogu namirivati iz troškova dobivenih prodajom nekretnine nakon rješenja o dosudi.

________________________________________________________
Predmet Sts-6978/01 od 13. studenoga 2007., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7348/07-3 od15. prosinca 2009. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Ukidanje odluka skupštine vjerovnika.
                          U užem smislu: Zajednički interes stečajnih vjerovnika.

Opis / preuzimanje
Prema odredbi čl. 38.f st. 2. SZ-a, ako je koja od odluka skupštine vjerovnika u suprotnosti sa zajedničkim interesom stečajnih vjerovnika, stečajni sudac će na zahtjev kojeg od razlučnih vjerovnika, stečajnog vjerovnika koji nije nižeg isplatnog reda, stečajnog upravitelja ili iznimno po službenoj dužnosti tu odluku ukinuti. Kako zakon ne određuje slučajeve kad je odluka u suprotnosti sa zajedničkim interesom, odluka koju stečajni sudac ukida po prijedlogu svakako bi trebala biti protivna temeljnim načelima stečajnog postupka i morala bi se odnositi na sve vjerovnike. Navedeno iz razloga što se zajednički interes vjerovnika određuje u skladu s ciljem stečajnog postupka- namirenjem tražbina iz stečajne mase u što većem iznosu.

________________________________________________________
Predmet
St-243/01 od 04. studenog 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7321/09-3 od 16. prosinca 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Nagrada za rad stečajnog upravitelja.
                          U užem smislu:
Daljnja nagrada stečajnom upravitelju.
Opis / preuzimanje
Prema čl. 29. st. 1. SZ-a stečajni upravitelj ima pravo na nagradu za svoj rad te na naknadu stvarnih troškova. Nagradu određuje stečajni sudac prema posebnom propisu. Prema čl. 4. st. 3. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima u slučajevima kada se postupak unovčenja imovine stečajnog dužnika zbog naročito opravdanih razloga nije mogao dovršiti u rokovima propisanim odredbom čl. 27. st. 1. SZ-a, a do tada je ostvareno pravo na maksimalan iznos nagrade, stečajnom upravitelju može se odrediti daljnja nagrada (za razdoblje nakon isteka rokova propisanih odredbom čl. 27. st. 1. SZ-a pa do zaključenja stečajnog postupka) koja ne može prijeći iznos od 20.000,00 kn godišnje.

________________________________________________________
Predmet
St-232/02 od 05. svibnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3647/09-3 od 02. prosinca 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Isplata obaveza stečajne mase i naknadna dioba, Izlučni vjerovnik.
                          U užem smislu:
Raspodjela sredstava izdvojenih nakon zaključenja stečajnog postupka Pravo na vraćanje stvari.
Opis / preuzimanje
Prema odredbama čl. 87.a i čl. 199. SZ-a sredstva izdvojena nakon zaključenja stečajnog postupka mogu se raspodijeliti samo vjerovnicima stečajne mase ili stečajnim vjerovnicima. Vjerovnicima stečajne mase isplaćuje se iznos iz položenog novca odlukom stečajnog suca na temelju zahtjeva pojedinog vjerovnika stečajne mase po uspjehu u parnici. Isplate stečajnim vjerovnicima vrše se naknadnom diobom na temelju završnog diobenog popisa nakon zaključenog stečajnog postupka nad dužnikom.
Ako izlučno pravo nije upisano u zemljišnoj ili nekoj drugoj javnoj knjizi teret dokazivanja da predmet na koji se to pravo odnosi ne spada u stečajnu masu, je na strani osobe koja tvrdi da ima izlučno pravo. Ostvarivanje ovog prava takva osoba može osigurati samo u parničnom postupku podnošenjem tužbe protiv stečajnog dužnika.


________________________________________________________
Predmet
St-243/01 od 20. srpnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6374/09-3 od 11. studenog 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Pravni lijekovi.
                          U užem smislu:
Rok za žalbu.
Opis / preuzimanje
Temeljem odredbe čl. 11. st. 2. SZ-a rok za žalbu protiv rješenja je osam dana, ako istim zakonom nije drukčije određeno, a u slučaju kada se prema istom zakonu dostava obavlja stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda, rok za žalbu počinje teći istekom trećega dana od dana stavljanja rješenja na oglasnu ploču suda, osim ako dostava nije izvršena i javnim priopćenjem.

________________________________________________________
Predmet
St-109/99 od 11. srpnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5112/07-3 od 19. svibnja 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo.
                          U užem smislu: Obračun troškova.

Opis / preuzimanje
Na vjerovnika koji je pokrenuo postpak radi ostvarenja razlučnog prava pred ovršnim sudom primjenjuju se odredbe čl. 164.a st. 1. i 2. SZ-a. Na razlučnog vjerovnika čije je pravo ostvarivano prodajom nekretnine u stečajnom postpuku primjenjuje se odredba čl. 164.a st. 3. SZ-a prema kojoj se, među ostalim, troškovi unovčenja namiruju prije ostalih tražbina, a obračunavaju se prema čl. 170. SZ-a. Čl. 170. SZ-a propisuje određivanje troškova utvrđenja tražbine paušalno u iznosu od 5% od utrška, a čine ih troškovi utvrđivanja istovjetnosti predmeta i prava na tom predmrtu te određivanje troškova unovčenja koji se također određuju pušalno u iznosu 5% od utrška.

________________________________________________________
Predmet
St-75/09 od 13. studenog 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7461/09-3 od 09. prosinca 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Mjere osiguranja.
                          U užem smislu:
Vrste mjera osiguranja.
Opis / preuzimanje
U čl. 44. st. 2. SZ-a primjerice su navedene mjere osiguranja koje stečajni sudac može odrediti kada ih smatra potrebnim da bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne.

________________________________________________________
Predmet
St-5/07 od 03. prosinca 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-58/09-3 od 08. travnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Obustava zbog nedostatnosti stečajne mase.
Opis / preuzimanje
Postupak će se obustaviti i zaključiti ako se nakon otvaranja pokaže da stečajna masa nije dostatna niti za pokriće troškova tog postupka, s tim da je prje donošenja tog rješenja sudac dužan pribaviti mišljenje vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet
St-73/05 od 11. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2260/09-3 od 12. svibnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Skupština vjerovnika.
                          U užem smislu:
Ukidanje odluke skupštine vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Da bi stečajni sudac odlučivao o ukidanju odluka skupštine vjerovnika, potrebno je kumulativno ispuniti određene procesne pretpostavke: 1. zahtjev postavljen od strane razlučnog vjerovnika, stečajnog vjerovnika koji nije nižeg isplatnog reda ili stečajnog upravitelja, iznimno stečajnog suca po službenoj dužnosti (ovlaštenici za podnošenje zahtjeva) i 2. zahtjev stavljen samo do zaključenja ročišta na kojem je odluka donesena. Ako su ispunjene navedene procesne pretpostavke stečajni sudac je dužan u pravilu odmah na ročištu skupštine vjerovnika odlučiti o zahtjevu, a u složenijim slučajevima može odgoditi donošenje odluke za 8 dana od dana održavanja skupštine vjerovnika. Glasovanje protiv odluke ne znači da je podnesen i zahtjev za ukidanje iste.
Prigovor kao pravni institut u stečajnom postupku može se podnijeti samo sukladno čl. 190. SZ-a na diobni popis te to nije pravni lijek predviđen za ukidanje odluka skupštine vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet
St-415/01 od 09. travnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3304/08-4 od 05. svibnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo.
                          U užem smislu:
Unovčenje nekretnina, obračun troškova i namirenje razlučnih vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 164.a SZ-a propisano je da će stečajni sudac, nakon što u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojem postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi iz iznosa ostvarenog prodajom,: 1. namiriti troškove unovčenja obračunate prema pravilima iz čl. 170. SZ-a, 2. namiriti tražbine razulčnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka i 3. preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet
St-73/05 od 02. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1900/09-3 od 12. svibnja 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Javna priopćenja i pravni lijekovi.
                          U užem smislu: Nepravovremena žalba protiv javno objavljene odluke.

Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 9. st. 1. SZ-a propisano je da se sudska pismena koja treba javno objaviti objavljuju u Narodnim novinama, oglasnoj ploči suda te, ako dopuštaju uvjeti i u elektroničkom obliku. Smatra se da je priopćenje obavljeno protekom osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a čl. 11. st. 3. SZ-a je određeno da u slučaju dostave stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda, rok za žalbu počinje teći istekom trećeg dana od dana stavljanja rješenja na oglasnu ploču suda, osim ako dostava nije izvršena i javnim pripćenjem.

________________________________________________________
Predmet
St-145/04 od 10. travnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3030/09-5 od 19. kolovoza 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje nekretnina.
                          U užem smislu:
Žalba protiv rješenja o dosudi.
Opis / preuzimanje
Osoba koja nije sudionik u postupku dražbe nije ovlaštena podnositi žalbu protiv rješenja o dosudi.

________________________________________________________
Predmet
St-44/00 od 18. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2259/09-5 od 12. svibnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje stečajne mase.
                          U užem smislu:
Polaganje kupovnine u sudu.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac, nakon što u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojem postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi, iz iznosa ostvarenog prodajom, najprije namiruje troškove unovčenja, a zatim tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupak, dok preostali iznos predaje stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika. Stoga, kupovnina mora biti položena u sudu ili kod javnog bilježnika.

________________________________________________________
Predmet
St-5/07 od 03. prosinca 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-58/09-3 od 08. travnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Obustava zbog nedostatnosti stečajne mase.
Opis / preuzimanje
Postupak će se obustaviti i zaključiti ako se nakon otvaranja pokaže da stečajna masa nije dostatna niti za pokriće troškova tog postupka, s tim da je prje donošenja tog rješenja sudac dužan pribaviti mišljenje vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet
St-415/01 od 09. travnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3304/08-4 od 05. svibnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo.
                          U užem smislu:
obračun troškova i namirenje razlučnih, Unovčenje nekretnina.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 164.a SZ-a propisano je da će stečajni sudac, nakon što u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojem postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi iz iznosa ostvarenog prodajom,: 1. namiriti troškove unovčenja obračunate prema pravilima iz čl. 170. SZ-a, 2. namiriti tražbine razulčnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupka i 3. preostali iznos predati stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika

________________________________________________________
Predmet
St-73/05 od 02. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1900/09-3 od 12. svibnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Javna priopćenja i pravni lijekovi.
                          U užem smislu:
Nepravovremena žalba protiv javno objavljene odluke.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 9. st. 1. SZ-a propisano je da se sudska pismena koja treba javno objaviti objavljuju u Narodnim novinama, oglasnoj ploči suda te, ako dopuštaju uvjeti i u elektroničkom obliku. Smatra se da je priopćenje obavljeno protekom osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a čl. 11. st. 3. SZ-a je određeno da u slučaju dostave stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda, rok za žalbu počinje teći istekom trećeg dana od dana stavljanja rješenja na oglasnu ploču suda, osim ako dostava nije izvršena i javnim pripćenjem.

________________________________________________________
Predmet
St-145/04 od 10. travnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3030/09-5 od 19. kolovoza 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje nekretnina.
                          U užem smislu:
Žalba protiv rješenja o dosudi.
Opis / preuzimanje
Osoba koja nije sudionik u postupku dražbe nije ovlaštena podnositi žalbu protiv rješenja o dosudi.

________________________________________________________
Predmet
St-44/00 od 18. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2259/09-5 od 12. svibnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje stečajne mase.
                          U užem smislu:
Polaganje kupovnine u sudu.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac, nakon što u stečajnom postupku unovči stvar ili pravo na kojem postoji razlučno pravo upisano u javnoj knjizi, iz iznosa ostvarenog prodajom, najprije namiruje troškove unovčenja, a zatim tražbine razlučnih vjerovnika prema redoslijedu predviđenom pravilima ovršnog postupak, dok preostali iznos predaje stečajnom upravitelju za namirenje stečajnih vjerovnika. Stoga, kupovnina mora biti položena u sudu ili kod javnog bilježnika.

________________________________________________________
Predmet
St-162/08 od 15. listopada 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-8009/08-3 od 21. siječnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Predujmljivanje troškova prethodnog postupka.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga zbog neuplate predujma.
Opis / preuzimanje
Ako stečajni dužnik, kao predlagatelj, ne uplati predujam za pokriće troškova prethodnog postupka, u određenom iznosu i roku, sud će prijedlog odbaciti, s tim da sud može osloboditi uplate predujma stečajnog dužnika koji je predložio otvaranje stečajnog postupka, ako on dokaže, dostavom javnobilježnički ovjerovljenog prokaznog popisa imovine, da ima dovoljno imovine za pokriće troškova prethodnog postupka.

________________________________________________________
Predmet
St-233/07 od 07. svibnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6270/08-3 od 27. siječnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijave tražbina.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijave.
Opis / preuzimanje
Prijavu tražbine sud će odbaciti ako je podnesena kada vjerovnici nisu niti pozvani prijaviti tražbine jer je postupak otvoren i zaključen bez njegovog provođenja jer nije predujmljen dostatan iznos za pokriće troškova postupka.

________________________________________________________
Predmet
St-84/99 od 26. studenog 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-8187/08-3 od 13. siječnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Dioba, Namirenje.
                          U užem smislu:
Djelomična i završna dioba, Namirenje stečajnih vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Ako stečajni dužnik ima još imovine koja čini stečajnu masu i koja će biti unovčena, provode se djelomične diobe, sve do okončanja unovčenja stečajne mase kad se provodi završna dioba.
Stečajni vjerovnici se prema svojim tražbinama razvrstavaju u isplatne redove, s tim da se vjerovnici kasnijeg isplatnog reda mogu namiriti tek nakon što budu namireni vjerovnici prethodnog, dok se stečajni vjerovnici istog isplatnog reda namiruju razmjerno veličini svojih tražbina.


________________________________________________________
Predmet
St-84/99 od 16. listopada 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7138/08-3 od 09. prosinca 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Diobni popis, Doiba, Skupština vjerovnika.
                          U užem smislu:
Djelomična dioba, Prigovor na diobni popis, Prijedlog za ukidanje odluke skupštine vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Ako stečajni dužnik ima još imovine koja čini stečajnu masu i koja će biti unovčena, provode se djelomične diobe, sve do okončanja unovčenja stečajne mase kad se provodi završna dioba. Razlog postojanja djelomičnih diobi je hitnost stečajnog postupka i namirenje stečajnih vjerovnika, a prema raspoloživim sredstvima.
Prigovor na diobni popis podnesen prije javne objave popisa je preuranjen jer se isti može podnijeti u roku 8 dana od isteka roka od 15 dana od javne objave diobnog popisa.
Prijedlog za ukidanje odluke skupštine vjerovnika može se staviti samo do zaključenja ročišta na kojem se ta skupština održava.


________________________________________________________
Predmet
St-33/08 od 06. listopada 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7581/08-3 od 02. prosinca 2008.g.
Pravni pojam
U širem smislu:
Osporene tražbine.
                          U užem smislu:
Djelomično osporena tražbina (od stečajnog upravitelja).
Opis / preuzimanje
Vjerovnik čija je tražbina djelomično osporena (od stečajnog upravitelja) upućuje se u parnicu radi utvrđivanja svoje tražbine u dijelu u kojem je osporena.