STEČAJ str.3
Predmet St-257/13 od 21. lipnja 2013. potvrđeno rješenjem Pž-7146/13 od 24. rujna 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Pravna priroda stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
(Ne)mogućnost dokazivanja i raspravljanja o spornim činjenicama.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku prijavljenu tražbinu unosi u kojoj je mjeri tražbina utvrđena prema svom iznosu i svom redu, odnosno tko je tražbinu osporio (čl. 177. stav. 2. SZ). Odredbom čl. 177. stav. 3. SZ popisano je da stečajni sudac donosi rješenje u kojem odlučuje u kojem su iznosu i u kojem isplatnom redu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine, na temelju tablice iz čl. 177. stav. 2 . SZ te time rješenjem odlučuju i o upućivanju u parnicu radi utvrđivanja odnosno osporavanja tražbina.
Kada je stečajni upravitelj na ispitnom ročištu osporio prijavljenu tražbinu, stečajni sudac je pravilno postupio kad je na temelju gore citiranih zakonskih odredbi, rješenjem utvrdio da je tražbina osporena i tog vjerovnika uputio na parnicu. Stečajnom vjerovniku time nije uskraćena pravna zaštita; radi se samo o tome da je zakonom propisana druga metoda pravne zaštite, tj. on može dokazivati postojanje osporene tražbine u parnici na koju je upućen i koju je dužan pokrenuti u zakonom propisanom prekluzivnom roku.
Stečajni postupak je po svojoj pravnom prirodi izvanparnični postupak, pa u okviru takvog postupka nije moguće dokazivanje niti raspravljanje o spornim činjenicama. Sve ono što stečajni vjerovnik tvrdi u žalbi na rješenje kojim je upućen u parnicu, može dokazivati u parnici na koju je upućen.

________________________________________________________
Predmet St-1571/11 od 11. veljače 2013. potvrđeno rješenjem Pž-3560/13 od 05. lipnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Aktivna legitimacija u stečajnom postupku.
                          U užem smislu:
Vjerojatnost tražbine.
Opis / preuzimanje
Prilikom odlučivanja jesu li se stekli uvjeti za otvaranje stečajnog postupka nda dužnikom sud je dužan utvrditi: a) vjerojatnost postojanja vjerovnikove tražbine (ako je prijedlog podnio vjerovnik i b) postojanje barem jednog od stečajnog razloga iz čl. 4. st.2. SZ-a (nesposobnost za plaćanje i/ili prezaduženost). Ako utvrdi postojanje navedenih činjenica, sud je dužan stečajni postupak otvoriti. Prema odredbi čl. 39. st. 2 SZ-a, vjerovnik je ovlašten podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka ako učini vjerojatnim postojanje svoje tražbine i kojeg od stečajnih razloga.
Ovaj sud ističe da je obveza vjerovnika – predlagatelja otvaranje stečajnog postupka iz čl. 39. st.2. SZ-a (učiniti vjerojatnim postojanje svoje tražbine i kojega od stečajnih razloga) u svojoj naravi procesna pretpostavka za odlučivanje o prijedlogu. Ispunjenjem tih pretpostavi
na strani vjerovnika on postaje (aktivno) legitimiran za podnošenje prijedloga. Da bi dokazao svoju legitimaciju, predlagatelj, prema izričitom slovu citirane zakonske odredbe, nije dužan svoju tražbinu prema dužniku učiniti izvjesnom, već samo vjerojatnom. Isto je i s postojanjem kojeg od zakona predviđenih stečajnih razloga.

Općenito uzevši, kad je uverenje suda o relevantnoj činjenica tako da isključuje svaku razumnu sumnju u njegovu pravilnost i istinitost, prihvaćen se kako je određena teza potpuno dokazana, odnosno da postoji izvjesnost o postojanju i sadržaju određene činjenice (odnosno o tome da je nema). S druge strane, u određenim slučajevima (kao i kod odlučivanja o postojanju pretpostavki – vjerovnikove legitimacije za predlaganje otvaranja stečajnog postupka), sucima je kod izvođenja zaključaka u tom pravcu dano ovlaštenje reducirati svoja uvjerenja sa stupnja izvjesnosti na stupanj vjerojatnosti. Dakle, vjerojatnost je slabiji stupanj uvjerenja o postojanju određene činjenice od izvjesnosti o njenom postojanju. Ona dopušta već i samo utvrđenje mogućnosti da se uvjerenje poklapa sa stvarnošću. Pri tome se polazi od utvrđenja o postojanju više argumenata koji govore u prilog uvjerenja o postojanju relevantnih činjenica nego onih koji govore protiv. Međutim, pri tome broj argumenta na jednoj strani sam po sebi ne mora biti odlučan, već je odlučan sadržaj, odnosno snaga tih argumenata.

________________________________________________________
Predmet St-1075/12 od 28. veljače 2013. potvrđeno rješenjem Pž-4242/13 od 22. svibnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Višestruko predlaganje otvaranja stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Ne (mogućnost) spajanja stečajnih predmeta.
Opis / preuzimanje
U stečajnom postupku nema spajanja predmeta. Stečajni postupak je specifičan izvanparnični postupak, a postupak se odvija po postupovnim odredbama određenim Stečajnim zakonom, a na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako Stečajnim zakonom nije drugačije određeno (čl.6. st.1. SZ-a). Nemoguće je nastaviti postupak po žaliteljevom prijedlogu nakon što je po drugom prijedlogu već otvoren stečajni postupak nad dužnikom. U stečajnom postupku nema suprotstavljenih stranaka, niti se odlučuje o sporu između određenih stranaka, već postoji jedna stranka-stečajni dužnik, a stečajni postupak, prema odredbi čl. 2. st.1. SZ-a, se provodi radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. Dakle, stečajni postupak je postupak generalne ovrhe klji se provodi nad
ukupnom imovinom stečajnog dužnika, a stečajnom zapljenom obuhvaćena je cjelokupna dužnikova imovina, zbog čega nad jednim stečajnim dužnikom (nad imovinom) nije moguće voditi više istovremenih insolvencijskih postupaka, jer to po prirodi stvari nije moguće. U slučaju višestrukog predlaganja otvaranja stečajnog postupka nad jednim dužnikom, nadležni sud provodi odgovarajući postupak po prvom zaprimljenom prijedlogu. Kada povodom prvog zaprimljenog prijedloga nadležni sud otvori stečajni postupak nad dužnikom, sve kasnije zaprimljene prijedloge za otvaranje stečajnog postupka treba odbaciti, kao što je to pravilno učinio u konkretnom slučaju.

________________________________________________________
Predmet St-352/10 od 13. rujna 2012. potvrđeno rješenjem Pž-3571/13 od 23. travnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Osporavanje tražbina u stečajnom postupku.
                          U užem smislu:
Upućivanje na arbitražni postupak.
Opis / preuzimanje
Zahtjev stečajnog vjerovnika o pokretanju arbitražnog postupka istim može podnijeti u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o upućivanju u parnicu (čl.178. st.8. SZ-a). U konkretnom slučaju, stečajni vjerovnik je takav zahtjev mogao podnijeti tek kada je primio pobijano rješenje, a ne na ispitnom ročištu. Ako se zahtjev podnese u roku od osam dana od dana primitka rješenja o upućivanju u parnicu, stečajni sudac može rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba odlučiti da se rješavanje spora povjeri kojem stalnom izbranom sudištu u Republici Hrvatskoj. Rješenje stečajnog suca u tom slučaju u cijelosti zamjenjuje ugovor stranaka o izbranom sudu. Ako stečajni sudac odbije zahtjev vjerovniku da se rješavanje spora povjeri kojem stalnom izbranom sudištu u Republici Hrvatskoj, rok za pokretanje parnica, počinje teći od dostave rješenja kojim je odbijen takav zahtjev vjerovnika (čl. 178. st. 7. SZ-a).
Dakle, sadržaj rješenja o osporenoj tražbini na ispitnom ročištu u smislu odredbe čl. 177. st.3. SZ-a je odluka o tome u kojem su iznosu i u kojem isplatnom redu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine i odluka o upućivanju na parnicu radi utvrđenja, odnosno osporavanja tražbine. Sadržaj takvog rješenja ne može biti odluka suda o zahtjevu stečajnog vjerovnika da se rješavanje spora povjeri kojem stalnom izbranom sudištu u Republici Hrvatskoj, jer takav zahtjev stečajni vjerovnik može podnijeti tek nakon što primi rješenje o osporenoj tražbini i upućivanju u parnicu. O tome zahtjevu stečajni sudac odlučuje posebnim rješenjem, a posljedice donesene odluke stečajnog suca propisane su odredbom čl. 178. st. 7. i 9. SZ-a.

________________________________________________________

Predmet St-131/13 od 11. veljače 2013. potvrđeno rješenjem Pž-3777/13 od 07. svibnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Skraćeni stečajni postupak.
                          U užem smislu:
Obustava skraćenog stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje 
Skraćeni stečajni postupak pokreće se ukoliko su kumulativno ispunjeni uvjeti iz čl.335.a) st.2. SZ. Navodi o tome da je dužnik podmirio tražbine državi nisu odlučni budući da sukladno navedenoj odredbi članovi uprave će moći po pozivu suda dostaviti prokazni popis imovine odnosno dokaz o tome da dužnik raspolaže imovinom te će se, u okviru postupanja u skraćenom stečajnom postupku, ako se ispune propisani uvjeti, moći odlučiti o eventualnom obustavljenom skraćenog stečajnog postupka odnosno o pokretanju prethodnog ili stečajnog postupka po odredbama SZ-a. Slijedom toga, ako se u eventualno pokretnom prethodnom postupku utvrdi da je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, postoji mogućnost obustave tog postupka kako je propisano odredbom članka 53. stavak 7. SZ-a.

________________________________________________________

Predmet St-475/10 od 14. lipnja 2012. potvrđeno rješenjem Pž-5967/12 od 12. rujna 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Svrha stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Ukidanje odluke Skupštine vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Kada je odluka Skupštine vjerovnika u suprotnosti sa zajedničkim interesima stečajnih vjerovnika, stečajni sudac će je ukinuti na zahtjev kojeg od stečajnih vjerovnika, razlučnih vjerovnika, stečajnog upravitelja ili po službenoj dužnosti, budući da je svrha stečajnog postupka namirenje vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenje njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima , jer cjelokupna dužnikova imovina, kako ona koju je imao u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, tako i ona koju stekne tijekom tog postupka, predstavlja stečajnu masu koja služi, između ostalog i namirenju stečajnih vjerovnika (to se odnosi i na novčane tražbine naspram dužnika stečajnog dužnika).

________________________________________________________

Predmet St-276/12 od 21.rujna 2012. potvrđeno rješenjem Pž-8129/12 od 22. studenog 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Ispitivanje tražbina stečajnih vjerovnika.
                          U užem smislu:
Sadržaj rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama.
Opis / preuzimanje
Ako je stečajni upravitelj osporio tražbinu stečajnom vjerovniku, stečajni će sudac na parnicu uputiti stečajnog vjerovnika radi utvrđivanja osporene tražbine, a nije ovlašten ocjenjivati osnovanost osporavanja niti utvrđivati postoji li prijavljena tražbina jer će se o tome odlučivati u parnici koju stečajni vjerovnik mora pokrenuti u dodijeljenom mu roku jer će se u protivnom smatrati da je odustao od prava na vođenje parnice.

________________________________________________________

Predmet St-229/08 od 27. travnja 2012. potvrđeno rješenjem Pž-8677/12 od 3. siječnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Obračun troškova nakon unovčenja nekretnine opterećene razlučnim pravom.
                          U užem smislu:
Troškovi unovčenja.
Opis / preuzimanje
I troškovi koji nisu u izravnoj vezi s unovčenjem stvari na kojoj postoji razlučno pravo, ali su nastali povodom i zbog te stvari, kao što su npr. trošak nagrade stečajnog upravitelja, osiguranje stečajnog upravitelja i sl., trebaju se namiriti iz cijene te stvari i to razmjerno vrijednosti nekretnine koja je bila predmet prodaje u odnosu na ostalu stečajnu masu.

________________________________________________________
Predmet St-169/10 od 7. rujna 2012. potvrđeno rješenjem Pž-7961/12 od 20. studenog 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Izvanredni pravni lijekovi u stečajnom postupku.
                          U užem smislu:
Prijedlog za ponavljanje postupka i zahtjev za zaštitu zakonitosti.
Opis / preuzimanje
Niti odredbama Stečajnog zakona niti Zakona o parničnom postupku nije normirana mogućnost izjavljivanja zahtjeva za zaštitu zakonitosti u stečajnim i parničnim postupcima, a odredbom čl.11.st.10. Sz izričito je propisano da se u stečajnom postupku ne može podnijeti prijedlog za ponavljanje postupka.

________________________________________________________
Predmet St-82/12 od 27.rujna.2012. potvrđeno rješenjem Pž-9398/12 od 15. siječnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijava tražbina stečajnih vjerovnika.
                          U užem smislu:
Naknadne prijave tražbina.
Opis / preuzimanje
Krajnji i zakonski rok za podnošenje prijave tražbina je 3 mjeseca, računajući od dana održavanja ispitnog ročišta, a taj rok može biti i kraći ako je poziv za završno ročište objavljen prije isteka roka od 3 mjeseca računajući od dana održavanja ispitnog ročišta, ali nikada ne može biti dulji.Na protek tog roka, bez utjecaja je to što završno ročište nije određeno/održano, odnosno to što je stečajni postupak još uvijek u tijeku. Nakon isteka tog roka vjerovnici više ne mogu prijavljivati svoje tražbine.

________________________________________________________
Predmet St-1509/11 od 19.rujna 2012. potvrđeno rješenjem Pž-7761/12 od 22.studenog 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Subjekti nad kojima se može otvoriti stečajni postupak.
                          U užem smislu:
Nepostojeći dužnik.
Opis / preuzimanje
Stečajni postupak se ne može, po naravi stvari, provesti nad nepostojećim dužnikom, odnosno pravnom osobom koja je brisana iz sudskog registra, jer nema dužnika prema kojem bi prijedlog bio usmjeren.

________________________________________________________
Predmet St-804/12 od 10.kolovoza 2012. potvrđeno rješenjem Pž-7316/12 od 30.listopada.2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Podnošenje više prijedloga za pokretanje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Prekid postupka.
Opis / preuzimanje
U slučaju višestrukog predlaganja otvaranja stečajnog postupka nad jednim dužnikom valja odgovarajućom primjenom odredbe čl. 213. st.1. Zakona o parničnom postupku , ostaviti da nadležni sud provede odgovarajući postupak po prvom zaprimljenom prijedlogu. U kasnije zaprimljenim prijedlozima postupak će se prekinuti do pravomoćnosti odluke o prvom zaprimljenom prijedlogu, jer je pravomoćnost rješenja o prvom prijedlogu prethodno pitanje za ocjenu dopustivosti svih kasnijih prijedloga.

________________________________________________________
Predmet St-150/09 od 21.rujna 2012. potvrđeno rješenjem Pž-7288/12 od 12.studenog 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Pravni lijekovi u stečajnom postupku.
                          U užem smislu:
Revizija.
Opis / preuzimanje
Izmijenjene odredbe Zakona o parničnom postupku iz 2011. godine čl.53.st.4., koji zakon je stupio na snagu 2. lipnja 2011., propisuju da se njegove odredbe koje se odnose na reviziju (čl. 29 do 42.) neće primjenjivati na postupke u kojima je drugostupanjska odluka donesena prije stupanja na snagu tog Zakona, što znači da se navedene izmijenjene odredbe primjenjuju ako je drugostupanjska odluka donesena nakon njihova stupanja na snagu.

________________________________________________________
Predmet St-1141/11 od 31.srpnja 2012. potvrđeno rješenjem Pž-6645/12 od 18. prosinca 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Rok za uplatu predujma za troškove, kako prethodnog tako i otvorenog stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Produljenje roka.
Opis / preuzimanje
Zahtjev za produženje roka iz čl.63.st.1. Stečajnog zakona, koji vjerovnik podnosi sudu s obrazloženjem da mu je potreban radi prikupljanja podataka o drugim vjerovnicima stečajnog dužnika, nije valjan razlog za produženje tog roka.

________________________________________________________
Predmet St-913/12 od 25.siječnja.2012. potvrđeno rješenjem Pž-8282/12 od 27.studenog 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovlaštenje na podnošenje žalbe na rješenje o odbačaju prijedloga za otvaranje stečaja.
                          U užem smislu:
Likvidator kao žalitelj.
Opis / preuzimanje
Protiv odluke suda o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, nije dopuštena žalba likvidatora dužnika, već žalbu na istu može podnijeti samo dužnik pravna osoba, zastupan po ovlaštenoj osobi, ovdje likvidatoru.

________________________________________________________
Predmet St-765/11 od 11. srpnja 2011., potvrđeno odlukom VTS RH , PŽ-3319/12 od 15. lipnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Priznanje strane sudske odluke i mjere osiguranja.
                          U užem smislu:
Priznanje strane sudske odluke o otvaranju stečaja nad imovinom stečajnog dužnika.
Opis / preuzimanje
Nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu za međunarodni stečaj i priznanje strane sudske odluke je isključiva ako su ispunjene pretpostavke određene Zakonom.

________________________________________________________
Predmet St-1687/11 od 20. Veljače 2012, potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4030/12 od 04. lipnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Privremeni stečajni upravitelj komanditnog društva.
                          U užem smislu:
Privremeni stečajni upravitelj.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac, rješenjem o pokretanju prethodnoga postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka ne nastupe takve promjene imovinskoga položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne te stečajni sudac može postaviti privremenoga stečajnoga upravitelja.

________________________________________________________
Predmet St-538/12 od 23. svibnja 2012. godine, potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5835/12.
Pravni pojam U širem smislu:
Brisanje društva iz sudskog registra.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za pokretanje skraćenog stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Skraćeni stečajni postupak provodi protiv pravne osobe za koju nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra.

________________________________________________________
Predmet St-361/09 od 25. travnja 2012., potvrđeno odlukom VTSRH , Pž-6203/12 od 19. rujna 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbačaj naknadne prijave tražbine zbog proteka roka.
                          U užem smislu:
Odbačaj naknadne prijave tražbine.
Opis / preuzimanje
Naknadna prijava tražbine za posebno ispitno ročište mora uslijediti u roku od tri mjeseca nakon održanog ispitnog ročišta.

________________________________________________________
Predmet St-1313/12 od 27.ožujka 2012, potvrđeno odlukom VTS RH, PŽ-3047/11 od 06.lipnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Dioba kupovnine-namirenje razlučnog vjerovnika.
                          U užem smislu:
Dioba kupovnine.
Opis / preuzimanje
Namirenje razlučnog vjerovnika obavlja se po pravilima ovršnog prava. Troškovi se namiruju iz iznosa dobivenog prodajom nekretnine, a tek po namirenju troškova namiruju se razlučni vjerovnici, a s ostatkom stečajni vjerovnici po pravilima stečenog prava.

________________________________________________________

Predmet St- 1550/11 od 03.svibnja 2012, potvrđeno odlukom VTS RH Pž 4028/12 od 12. lipnja 2012.
Pravni pojam
U širem smislu: Prekid postupka.
                          U užem smislu: Prekid stečajnog postupka
.
Opis / preuzimanje
Stečajni se postupak prekida do donošenja pravomoćne odluke u ranije pokrenutom postupku među istim stankama.

________________________________________________________
Predmet St-1518/11 od 05. travnja 2012 potvrđeno odlukom VTSRH -PŽ- 3252/12 od 16. svibnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Otvaranje stečajnog postupka po prijedlogu.
                          U užem smislu:
Otvaranje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Stečajni postupak pokreće se prijedlogom dužnika ili vjerovnika , a se može otvoriti uz postojanje samo jednog od predviđenih zakonskih razloga.

________________________________________________________

Predmet St-1518/11 od 4. siječnja 2012. Potvrđeno odlukom VTS RH , Pž-3252/12 od 16. svibnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Mjera osiguranja.
                          U užem smislu:
Objava oglasa i mjera osiguranja.
Opis / preuzimanje
Dužnik može raspolagati svojom imovinom samo uz prethodnu suglasnost privremenog stečajnog upravitelja

________________________________________________________
Predmet St-481/11 od 07. prosinca 2011. potvrđeno odlukom VTSRH Pž-2049/12 od 25. travnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Utvrđivanje osnovanosti osporenih tražbina i nastavljanje parnice.
                          U užem smislu:
Utvrđenje osnovanosti osporene tražbine.
Opis / preuzimanje
Ako je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka već pokrenut parnični postupak o tražbini pred državnim ili arbitražnim sudom, postupak radi utvrđivanja tražbine nastavit će se preuzimanjem te parnice.

________________________________________________________
Predmet St-364/09 ,Trgovački sud u Zagrebu od 07. listopada 2011. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž-7886/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Ispravak tablice stečajnog suca.
                          U užem smislu:
Ispravak tablice stečajnog suca radi utvrđenja tražbine stečajnog vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Ispravlja se tablica stečajnog suca na način, da je u 2. višem isplatnom redu utvrđena tražbina stečajnog vjerovnika G. Z., Zagreb, u iznosu od 3.007.054,45 kn.

________________________________________________________
Predmet St-150/09 Trgovački sud u Zagrebu od 09. prosinca 2010. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda PŽ-2089/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Revizija.
                          U užem smislu:
Odbačaj revizije predlagatelja.
Opis / preuzimanje
Odbacuje se revizija predlagatelja, C. – T.Z. d.o.o. za unapređenje rada u proizvodnji, vanjskoj i unutrašnjoj trgovini, Zagreb, predana ovom sudu 5. studenog 2010. godine.

________________________________________________________

Predmet St-332/11 Trgovački sud u Zagreb od 12. listopada 2012. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž-8133/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava.
                          U užem smislu:
Obustava, ukidanje mjere osiguranja i odluka o trošku postupka.
Opis / preuzimanje
I .Obustavlja se stečajni postupak nad dužnikom I. N. d.o.o. Zagreb,
II. Ukidaju se mjere osiguranja određene rješenjem ovog suda od 03. listopada 2011. kojima se:
1.zabranjuje se raspolaganje imovinom dužnika bez prethodne suglasnosti privremenog stečajnog upravitelja,
2.zabranjuje se provedba prisilne ovrhe ili osiguranja protiv dužnika,
3.zabranjuju se isplate s računa dužnika bez suglasnosti privremenog stečajnog upravitelja.
III Dužan je dužnik namiriti troškove stečajnog postupka u iznosu koje će biti određen posebnim rješenjem
IV Ovo rješenje će se dostaviti sudskom registru ovog suda i objaviti u Narodnim Novinama.

________________________________________________________
Predmet St-902/11 ,Trgovački sud u Zagrebu, potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda PŽ-1834/12.
Pravni pojam U širem smislu:
Žalba stečajnog vjerovnika.
                          U užem smislu:
Žalba stečajnog vjerovnika odbacuje se kao nedopuštena.
Opis / preuzimanje
Žalba stečajnog dužnika M. P.d.o.o. protiv rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka odbacuje se kao nedopuštena.

________________________________________________________
Predmet St-208/11 - Trgovački sud u Zagrebu od 25. srpnja 2011, potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž-8282/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava postupka.
                          U užem smislu:
Obustava skraćenog stečajnog postupka radi povlačenja prijedloga i odbačaj žalbe kao nedopuštene.
Opis / preuzimanje
I. Obustavlja se skraćeni stečajni postupak nad dužnikom B. d.o.o., Zagreb,
II. Žalba dužnika od 21. lipnja 2011. izjavljena protiv rješenja ovog suda od 12. travnja 2011. odbacuje se kao nedopuštena.

________________________________________________________

Predmet St-99/11 od 11. listopada 2011, potvrđeno odukom Visokog trgovačkog suda, Pž-7782/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Prigovor na rješenje o plaćanju sudske pristojbe.
                          U užem smislu:
Odbačaj prigovor na rješenje o plaćanju sudske pristojbe pristojbe.
Opis / preuzimanje
Odbacuje se prigovor predlagatelja, S. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, protiv opomene za plaćanje sudske pristojbe u ovom predmetu predan sudu 12. 9. 2011. godine.

________________________________________________________
Predmet St-520/10 od 29. prosinca 2010. godine potvrđena odlukom Pž-1118/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Određivanje mjere osiguranja.
                          U užem smislu:
Određivanje mjere osiguranja, postavljanje privremenog stečajnog upravitelja.
Opis / preuzimanje
Određivanje mjere osiguranja, postavljanje privremenog stečajnog upravitelja radi zaštite vjerovnika do odluke o otvaranju stečajnog postupka

________________________________________________________
Predmet St-475/10 od 02. prosinca 2010. potvrđeno odlukom VTS-a Pž-72/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka te određivanje mjera osiguranja.
Opis / preuzimanje
Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka te određivanje mjera osiguranja radi zaštite vjerovnika do odluke o otvaranju stečajnog postupka

________________________________________________________
Predmet St-350/10 od 26. studenog 2010, potvrđeno odlukom VTS-a- Pž-8147/10.
Pravni pojam U širem smislu:
Utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Obustava postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Obustava postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka iz razloga ne postojanja stečajnih razloga.

________________________________________________________
Predmet St-284/10 od 11.ožujka 2011. potvrđena odlukom VTS-a Pž-2522/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Obustava prethodno pokrenutog postupka radi utvrđivanja uvjeta za pokretanje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Obustava prethodno pokrenutog postupka radi utvrđivanja uvjeta za pokretanje stečajnog postupka radi ne postojanja stečajnih razloga potrebnih za otvaranje stečajnog postupka.

________________________________________________________
Predmet St-150/09 od 09.prosinca 2010, potvrđena odlukom VTS-Pž 2089/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Revizija.
                          U užem smislu:
Odbačaj revizije kao nedopuštene.
Opis / preuzimanje
Odbacuje se revizije kao nedopuštena zbog ne postojanja razloga iz čl-382 ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet St-109/11 od 23.ožujka 2011. potvrđena odlukom VTS-A Pž 2643/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Odbačaj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka „anonimnih predlagatelja“ sukladno čl. 6 SZ.,a u svezi. čl109 ZPP-A.

________________________________________________________
Predmet St-67/09 od 6. ožujka 2011. potvrđena odlukom VTS-a, Pž2912/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Obustava i zaključenje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Obustava i zaključenje stečajnog postupka iz razloga što stečajna masa nije dostatna za pokriće troškova postupka.

________________________________________________________

Predmet St-35/11 od 06.lipnja 2011., potvrđeno odlukom VTS-a Pž-4658/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbačaj žalbe.
                          U užem smislu:
Odbačaj žalbe vjerovnika koji nije stranka u postupku.
Opis / preuzimanje
Odbačaj žalbe kao nedopuštene ,vjerovnika koji nije stranka u postupku sukladno čl.358.st ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet St-233/05 od 27. travnja 2010., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3247/10-3 od 1. lipnja 2010. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Prodaja imovine dužnika pojedinca.
                          U užem smislu:
Unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo, Promjena vlasnika nekretnine za vrijeme trajanja stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Prema odredbi čl. 164. st. 1. SZ-a, prodaja nekretnina na kojima postoji razlučno pravo, u stečajnom se postupku vrši uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama iz Glave desete Ovršnog zakona. Činjenica promjene vlasnika dijela nekretnine tijekom stečajnog postupka, u smislu odredbe čl. 79. st. 4. i 5. OZ-a, ne sprečava da se taj postupak nastavi protiv novog vlasnika/suvlasnika nekretnine.
 
________________________________________________________

Predmet St-202/04 od 19. siječnja 2010., potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-3788/10-5 od 31. kolovoza 2010. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo.
                          U užem smislu:
Stvarni troškovi unovčenja, Teret dokaza.
Opis / preuzimanje
Teret dokaza činjenice osnovanosti i visine stvarnih troškova, u smislu odredbe čl. 170. st. 2. SZ-a, je na stečajnom upravitelju. Stoga isti mora dokazati koji su to troškovi bili nužni i potrebni za namirenje tražbine razlučnog vjernovnika i jesu li oni u izravnoj ili neizravnoj vezi s unovčenjem nekretnine na kojoj postoji razlučno pravo.

________________________________________________________
Predmet St-200/07 od 3. listopada 2008., potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-6899/08-3 od 19. studenoga 2008., potvrđeno odlukom VSRH broj Revt 13/09-2 od 11. svibnja 2010. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Naknadne prijave.
                          U užem smislu:
Tražbine radnika stečajnog dužnika, Predujam troškova za posebno ispitno ročište.
Opis / preuzimanje
Za prijave radnika stečajnog dužnika podnesene nakon isteka roka vrijedi, jednako kao i za sve vjerovnike, postupanje propisano odredbom čl 176. st. 2. SZ-a. Stoga ukoliko stečajni vjerovnik ne uplati traženi predujam u dodijeljenome roku, njegova će prijava biti odbačena kao nepravodobna.

________________________________________________________