STEČAJ str.2
Predmet St-93/12 od 14. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2398/14 od 8. travnja 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava i zaključenje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Uvjeti za donošenje rješenja o obustavi i zaključenju stečaja po čl 203 Stečajnog zakona.
Opis / preuzimanje
Prema odredbi čl. 203. st. 1. SZ-a ako se nakon otvaranja stečajnog postupka pokaže da stečajna masa nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka, stečajni sudac će obustaviti i zaključiti stečajni postupak. Prije podnošenja rješenja o obustavi stečajnog postupka stečajni sudac pribavit će mišljenje vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika (st. 2.). Postupak se neće obustaviti i zaključiti ako vjerovnici koji su se protivili obustavi stečajnog postupka solidarno predujme dostatan iznos novca za pokriće troškova postupka u roku koji im je za to stečajni sudac odredio rješenjem (st.3.). Konačno stečajni upravitelj može i nakon obustave i zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase nastaviti s unovčenjem imovine i s ostvarenim sredstvima postupati prema odredbi čl. 63. st. 5 SZ-a (st. 4.).
Sasvim je izvjesno da stečajni sudac ne može pribaviti mišljenje vjerovnika ako ga oni ne žele podnijeti, ali im mora omogućiti da se izjasne.
U navedenoj zakonskoj odredbi nije određeno navedeno o čemu bi vjerovnici trebali dati mišljenje, ali je s obzirom na tijek postupka jasno kako je riječ o davanju mišljenja na prijedlog stečajnog upravitelja. Sudac nije vezan odlukom skupštine vjerovnika; on je samo dužan „saslušati“ Skupštinu i odluku donijeti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, što znači i to da odluku o obustavi i zaključenju stečajnog postupka stečajni sudac može donijeti i bez prijedloga stečajnog upravitelja i protivno mišljenju vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja ili skupštine vjerovnika.
Navedena zakonska odredba obvezuje stečajnog suca da neovisno o prijedlogu stečajnog upravitelja ili nekog od vjerovnika, donese rješenje o obustavi i zaključenju stečajnog postupka kada utvrdi da imovina stečajnog dužnika nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka. Da bi stečajni sudac mogao odlučiti o obustavi i zaključenju stečajnog postupka po čl. 203. SZ-a treba utvrditi s kakvom stečajnom masom raspolaže stečajni dužnik, koliki su troškovi stečajnog postupka, kako oni koji su nastali, tako i oni koji se mogu očekivati u daljnjem vođenju postupka. .

________________________________________________________
Predmet St-894/13 od 28. studenog 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-2606/14 od 1. travnja 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Troškovi postupka.
                          U užem smislu:
Dodatna pristojba.
Opis / preuzimanje
Vjerovnik koji predlaže pokretanje stečajnog postupka dužan je već pri podnošenju prijedloga, uplatiti i dodatnu pristojbu u iznosu od 10.000,00 kn radi osnivanja Fonda za pokriće troškova stečajnog postupka koji se ne mogu namiriti iz imovine dužnika (čl. 63. st. 4. SZ-a), odnosno za predujmljivanje sredstava za vođenje stečajnog postupka dok se u tom postupku ne prikupe za to potreban sredstva. Na pozivanje i naplatu ovih pristojbi, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ZSP.
Vjerovnikova (predlagateljeva) obveza plaćanja dodatne pristojbe pri podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nije vezana za nastanak troškova. Ta vjerovnikova obveza nastaje samim podnošenjem prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.
Sredstva Fonda nisu namijenjena samo onom stečajnom postupku u okviru kojeg je nastala obveza plaćanja dodatne pristojbe, odnosno u okviru kojeg je ta pristojba plaćena. Obveza plaćanja ove pristojbe nastaje u trenutku podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, na tu je obvezu bez utjecaja kasnije postupanje s prijedlogom, kao što, primjerice, na tužiteljevu obvezu plaćanja pristojbe na tužbu u parničnom postupku, ne utječe povlačenje tužbe.
Odredbom čl. 37. st. 4. ZSP-a propisano je da će sud kada putem pošte primi podnesak za koji pristojba nije plaćena ili nije dostatno plaćena, donijeti rješenje o pristojbi kojim će pozvati podnositelja podneska da u roku od osam dana od dana dostave rješenja plati pristojbu te će ga upozoriti na posljedice iz st. 1. ovog članka. Na rješenje o pristojbi plaća se i dodatna pristojba u iznosu od 100,00 kn (st.7.)
Ako se tijekom prethodnog postupka ocijeni da imovina stečajnog dužnika ne prelazi iznos od 2.000.000,00 kn, stečajni sudac će odlučiti da se stečaj provede po pravilima stečaja male vrijednosti. Dodatna pristojba iz čl. 39. a ovoga Zakona u stečaju male vrijednosti iznosi 5.000,00 kn (st.5). O tome hoće li se stečajni postupak provoditi po pravilima stečaja male vrijednosti, stečajni sudac ocjenjuje tijekom prethodnog postupaka, a kako obveza plaćanja dodatne pristojbe nastaje već pri podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, prije nego je i pokrenut prethodni postupak, to je vjerovnik bez pozivanja od strane suda bio dužan platiti dodatnu pristojbu u iznosu od 10.000,00 kn. Ako se kasnije, tijekom prethodnog postupka, odlučilo da će se stečaj provesti po pravilima stečaja male vrijednosti, onda bi se tek tada znalo da dodatna pristojba treba iznositi 5.000,00 kn, pa bi vjerovnik imao pravo na povrat iznosa uplaćene dodatne pristojbe preko iznosa od 5.000,00 kn.

________________________________________________________
Predmet St-225/99 od 17. prosinca 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-593/14 od 19. veljače 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Nagrada stečajnom upravitelju.
                          U užem smislu:
Nagrada stečajnom upravitelju banke.
Opis / preuzimanje
Iznimno kada se postupak unovčenja imovine stečajnog dužnika nije mogao zbog naročito opravdanih razloga dovršiti u roku iz čl. 168. Zakona o bankama (dakle, u roku od pet godina računajući od dana otvaranja stečajnog postupka) iz odredbi Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima proizlazi da stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom sud može odrediti maksimalni neto iznos konačne nagrade u iznosu od 600.000,00 kn, a ako se taj postupak ne uspije završiti u roku od pet godina računajući od dana otvaranja postupka, tada se stečajnom upravitelju može odrediti daljnja primjena godišnja nagrada za razdoblje koje teče od isteka roka od pet godina od otvaranja stečaja pa do zaključenja stečajnog postupka u maksimalnom iznosu od 40. 000,00 godišnje.
Uredba je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ 1. prosinca 2003, te da se ona prema čl. 20. te Uredbe primjenjuje i na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona („Narodnim novinama“ broj 123/03).
Neovisno o vrijednosti (veličini) unovčene stečajne mase, stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom sud ne može isplatiti veći iznos konačne nagrade od onog koji je propisan odredbom pl. 18. st. 3. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima, uz iznimku propisanu čl. 18. st. 4. te Uredbe. Prema tome, iako je čl. 18. st. 2. te Uredbe propisano da će se konačna nagrada stečajnom upravitelju obračunavati primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i postotka iz čl. 5 ( pravilno, čl. 4.) Uredbe, stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom se, neovisno o veličini i postotku unovčene stečajne mase, ne može se isplatiti nagrada koja iznosi više od 600.000,00 kn (uvećana za 40.000,00 kn godišnje za razdoblje nakon pet godina od otvaranja stečajnog postupka.
Dakle u razdoblju od 1. prosinca 2003 pa do 1. prosicna 2008, (dakle, u razdoblju od pet godina od dana stupanja na snagu te Uredbe), stečajni upravitelj je imao pravo na nagradu za rad najviše u iznosu od 600.000,00 kn, a prema čl. 18. st. 3 te Uredbe.
Nadalje u preostalom razdoblju, dakle, od 1. prosinca 2008 pa do donošenja pobijanog rješenja 17. prosinca 2013, bi imao pravo na nagradu za rad u maksimalnom neto iznosu od 40.000,00 kn godišnje.

________________________________________________________
Predmet St-1044/11 od 14. listopada 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9904/13 od 3. prosinca 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Obustava stečajnog postupka zbog nedostatnosti stečajne mase za ispunjenje ostalih obveza stečajne mase.
                          U užem smislu:
Protivljenje vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Vjerovnike koji su pozvani izjasniti se o prijedlogu stečajnog upravitelja da se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom obustavi i zaključi temeljem odredbe čl. 204 SZ, a usprotive se prijedlogu, stečajni sudac poziva na uplatu predujma predvidivih troškova stečajnog postupka.

________________________________________________________

Predmet St-337/12 od 9. srpnja 2012.godine potvrđeno rješenjem Pž-9869/13 od 4. prosinca 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Nastavak stečajnog postupka - Otvaranje i istovremeno zaključenje stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Uvjeti za određivanje nastavka stečajnog postupka - Posljedica neuplate predujma po čl. 63 SZ.
Opis / preuzimanje
Kako se stečajni postupak vodi radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika iz imovine dužnika, to u slučaju kada dužnik nema imovine ili je ona neznatne vrijednosti, stečajni sudac je dužan donijeti odluku o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka. Samo ako netko od vjerovnika, po pozivu suda, uplati dostatan iznos novaca za pokriće troškova prethodnog postupka, kao i otvorenog stečajnog postupka, sud nakon otvaranja stečajnog postupka taj postupak i provodi.
Sud je obvezan uputiti nepoznatom i neodređenom broju vjerovnika stečajnog dužnika (širem krugu osoba) poziv na uplatu predujma u određenom roku. Vjerovnik koji smatra da bi se stečajni postupak trebao nastaviti voditi unatoč što je u prethodnom postupku utvrđeno da dužnik nema dostatne imovine za namirenje stečajnih vjerovnika, dužan je po pozivu suda uplatiti određeni predujam.
Nastavak postupka radi naknadne diobe iz čl. 199.st 1 SZ-a, stečajni sudac će odrediti na prijedlog stečajnog upravitelja, kojega od stečajnih vjerovnika ili po službenoj ako se nakon završnog ročišta:
1) Stvore uvjeti da se zadržani iznosi podijele stečajnim vjerovnicima
2) Iznosi koji su isplaćeni iz stečajne mase vrate natrag u masu,
3) Pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu
Nastavak postupka radi naknadne diobe sud će odrediti bez obzira na to je li postupak bio zaključen.
Kada su u pitanju vjerovnici stečajnog dužnika, pravo na predlaganje nastavka stečajnog postupka radi naknadne diobe dano je samo stečajnim vjerovnicima. To su oni osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju koju imovinskopravnu tražbinu prema dužniku (članak 70 SZ-a)

________________________________________________________
Predmet St-1875/13 od 24. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2108/14 od 19. ožujka 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodni postupak.
                          U užem smislu:
Predujam za troškove postupka kada je prijedlog za pokretanje stečajnog postupka podnio dužnik u likvidaciji.
Opis / preuzimanje
Dužnik pravna osobna u likvidaciji ovlaštena je podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnosi u ime dužnika likvidator (čl. 29. st. 4 SZ-a). Ako likvidator na temelju prijavljenih tražbina utvrdi da imovina društva nije dovoljna za to da se podmire sve tražbine vjerovnika s kamatama, mora odmah obustaviti likvidaciju i predložiti provođenje stečajnog postupka
Ako sud ocijeni da je potrebno provesti prethodni postupak, dužnik je dužan, isto kao i vjerovnik, predujmiti troškove tog postupka, ako nije dostavio javnobilježnički prokazni
popis imovine.

________________________________________________________
Predmet Stpn-99/13 od 7. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-872/14 od 18. veljače 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
U sudskom postupku sud rješenjem odobrava predstečajnu nagodbu, tako da to rješenje može steći snagu ovršne isprave u smislu čl. 23. Ovršnog zakona. Kako je navedena odluka ovršna isprava i za nju vrijede opće pretpostavke podobnosti ovršne isprave za ovrhu: naznaka vjerovnika i dužnika te predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze (čl. 29. st. 1. Ovršnog zakona).
Predstečajna nagodba mora sadržavati minimalno popis vjerovnika čije tražbine nisu osporene sa naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina, popis osporenih tražbina i njihovih iznosa i utvrđeni postotak u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokovi plaćanja.
Pojedini vjerovnici iz iste grupe vjerovnika ne mogu biti u povlaštenom položaju da se njihova tražbina namiruje prioritetno u odnosu na tražbine ostalih vjerovnika iz te grupe vjerovnika.
Planom financijskog restrukturiranja ne bi bilo moguće kompenzaciju predvidjeti kao način namirenja tražbina pojedinih vjerovnika.


________________________________________________________
Predmet St-84/99 od 15. studenog 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-35/14 od 21. siječnja 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Skupština vjerovnika.
                          U užem smislu:
Utjecaj namirenja na pravo glasa stečajnog vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Prema odredbi članka 15. st. 1. Stečajnog zakona, skupština vjerovnika je tijelo stečajnog postupka koju čine svi vjerovnici s pravom odvojenog namirenja, svi stečajni vjerovnici, stečajni upravitelj i dužnik pojedinac koji imaju pravo sudjelovati na skupštini prema odredbi čl. 38a, st. 1. Stečajnog zakona. Pravo glasa sudionika skupštine određuje odredba čl. 38d. Stečajnog zakona, a prema stavku 1. tog članka pravo glasa na skupštini vjerovnika imaju stečajni vjerovnici čije su tražbine utvrđene. Pravo glasa svakog stečajnog vjerovnika koje je utvrđeno na taj način ne mijenja se tijekom stečajnog postupka i prema odredbi čl. 38c. st. 2. Stečajnog zakona smatrat će se da je na skupštini vjerovnika odluka donesena ako zbroj iznosa tražbina stečajnih vjerovnika koji su glasovali za neku odluku iznosi više od zbroja iznosa tražbina vjerovnika koji su glasovali protive te odluke. Hoće li neka odluka biti donesena ovisi, dakle o visini tražbina onih vjerovnika koji su prisutni na skupštini.
Okolnost što je ta tražbina djelom podmirena tijekom stečajnog postupka djelomičnim diobama ne utječe na njegovo pravo glasa na skupštini vjerovnika. Na pravo glasa ovog vjerovnika ne utječe ni okolnost zaključenja stečajnog postuoka jer se prema odredbi čl. 199. st. 4 Stečajnog zakona glede stečajne mase na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Zakona o stečajnom dužniku i njegovim tijelima, pa tako i o skupštini vjerovnika.


________________________________________________________
Predmet St-85/13 od 11. listopada 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9453/13 od 5. ožujka 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodni postupak.
                          U užem smislu:
Obveza uplate predujma.
Opis / preuzimanje
Svi predlagatelju su dužni predujmiti određeni novčani iznos za pokriće troškova prethodnog postupka na kojeg ih stečajni sud pozove svojim rješenjem i to u roku od 15 dana budući da su odredbom čl. 41. st. 2. Stečajnog zakona propisane posljedice ne uplate predujma u roku od 15 dana; tada stečajni sud rješenjem odbacuje prijedlog.
Odredbom čl. 41. st4. Stečajnog zakona, stečajni sudac može rješenjem osloboditi od obveze uplate predujma stečajnog dužnika koji je predložio otvaranje stečajnog postupka, ako on dokaže dostavljanjem javnobilježnički ovjerovljenog prokaznog popisa imovine da ima dovoljno imovine za pokriće troškova prethodnog postupka.


________________________________________________________
Predmet St-2054/13 od 28. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2153/14 od 19. ožujka 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodni postupak.
                          U užem smislu:
Obveza uplate predujma.
Opis / preuzimanje
Svi predlagatelju su dužni predujmiti određeni novčani iznos za pokriće troškova prethodnog postupka na kojeg ih stečajni sud pozove svojim rješenjem i to u roku od 15 dana budući da su odredbom čl. 41. st. 2. Stečajnog zakona propisane posljedice ne uplate predujma u roku od 15 dana; tada stečajni sud rješenjem odbacuje prijedlog.
Odredbom čl. 41. st4. Stečajnog zakona, stečajni sudac može rješenjem osloboditi od obveze uplate predujma stečajnog dužnika koji je predložio otvaranje stečajnog postupka, ako on dokaže dostavljanjem javnobilježnički ovjerovljenog prokaznog popisa imovine da ima dovoljno imovine za pokriće troškova prethodnog postupka.

________________________________________________________
Predmet St-51/13 od 5. rujna 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9488/13 od 4. prosinca 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama.
                          U užem smislu:
Nove činjenice i dokazi u žalbi.
Opis / preuzimanje
Sukladno odredbi čl. 352. st. 1 Zakona o parničnom postupku u vezi s čl. 6 Stečajnog zakona, žalitelji u žalbi podnesenoj na rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama, u kojem je vjerovnikova tražbina osporena i vjerovnici su upućeni na parnicu radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine, ne mogu predlagati nove dokaze.

________________________________________________________
Predmet Stpn-273/13 od 22. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-1410/14 od 21. veljače 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Uvjeti za sklapanje predstečajne nagodbe postupku otvorenim prije 30.lipnja 2013.
Opis / preuzimanje
S obzirom na činjenicu da je rješenje o prihvaćanju financijskog restrukturiranja postalo izvršno 24. svibnja 2013., sud se ne može upustiti u ispitivanje valjanosti provedenog postupka pred upravnim tijelom u postupku predstečajne nagodbe, posebno valjanosti prijavljivanja i ispitivanja tražbina vjerovnika, a s time u vezi i valjanosti priznatih obveza.
Odredbom čl. 66. st. 8 ZFPSN-a propisano je da će sud dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužni i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. ovog Zakona. Potrebnu većinu čine glasovi vjerovnika čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina (čl. 63. st. 2. ZFPSN-a).
Radi se o kumulativnim pretpostavkama i to:
1) da su na ročište pristupili dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. ovog Zakona,
2) da su na tom ročištu dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja pred nagodbenim vijećem u upravnom postupku dali svoj pristanak na sklapanje predstečajne nagodbe i
3) da je sadržaj predstečajne nagodbe u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja
Sud ne može dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe, ako nedostaje jedna od navedenih pretpostavki.

________________________________________________________
Predmet St-383/12 od 21. listopada 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9482/13 od 26. studenog 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Ukidanje odluke skupštine vjerovnika.
                          U užem smislu:
Odluka o preuzimanju parnice.
Opis / preuzimanje
Pravilno je prvostupanjski sud ukinuo odluku Skupštine vjerovnika kojom je odlučeno ne preuzeti parnicu u kojoj je tuženik stečajni vjerovnik koji je na skupštini vjerovnika, s iznosom svoje tražbine i pravom glasa sukladno visini tražbine preglasao ostale stečajne vjerovnike.
U postupku ocjenjivanja odluke skupštine vjerovnika u smislu odredbe čl. 38.f. SZ-a, nije moguće kao argument uzeti pretpostavljeni ishod parničnog postupka koji je u tijeku, jer se bez provođenja odgovarajućeg kontradiktornog parničnog postupka ne može govoriti niti o osnovanosti niti o neosnovanosti tužbenog zahtjeva.

________________________________________________________
Predmet St-873/13 od 18. prosinca 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-1429/14 od 26. veljače 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Otvaranje stečajnog postupka.

U užem smislu:
Vjerojatnost tražbine vjerovnika i presumpcija insolventnosti.
Opis / preuzimanje
Kod odlučivanja o postojanju pretpostavki – vjerovnika, legitimacije za predlaganje otvaranja stečajnog postupka, traži se stupanj vjerojatnosti, odnosno utvrđenje mogućnosti postojanja tražbine. Predmnijeva je da će se uvijek smatrati da je dužnik nesposoban za plaćanje (da trajnije ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze) ako ima evidentirane nepodmirene obveze kod banke (FINE) koja za njega obavlja poslove platnog prometa u razdoblju duljem od 60 dana. Činjenica da sud nije proveo financijsko vještačenje nije od utjecaja na zakonitost pobijanog rješenja jer je stečajni sudac na temelju dokumentiranog izvješća privremenog stečajnog upravitelja ocijenio da predlagatelj ima tražbinu u odnosu na dužnika te utvrdio da su ispunjeni uvjeti za otvaranje stečajnog postupka.

________________________________________________________
Predmet St-870/13 od 14. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2107/14 od 12. ožujka 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodni postupak.
                          U užem smislu:
Mjere osiguranja.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac će, rješenjem o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnike mogle biti nepovoljne.
Kako dužnik zadržava poslovnu sposobnost mogao bi unatoč pokretanja prethodnog postupka raspolagati imovinom na štetu vjerovnika. U svrhu sprječavanja takvog postupanja stečajni sudac može odrediti mjere osiguranja i to, ako to već nije učinio u rješenju o pokretanju prethodnog postupka, naknadnim rješenjem (nakon pokretanja stečajnog postupka), po službenoj dužnosti ili na zahtjev predlagatelja.

________________________________________________________

Predmet St-1858/13 od 10. prosinca 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-107/14-3 od 22. siječnja 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodni postupak pokrenut po prijedlogu FINA-e nakon obustave postupka predstečajne nagodbe.
                          U užem smislu:
Prokazni popis imovine.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 43. st. 3. SZ-a je popisano da stečajni sudac može, ako ocijeni da je to potrebno, rješenjem narediti osobama koje vode poslove dužnika davanje prokaznog popisan imovine u skladu s pravilima ovrhe, dok prema čl. 17. st. 11. Ovršnog zakona (NN 112/12) ako ovršenik bez osobito opravdanog razloga odbije dati prokazni popis imovine, sud će mu izreći novčanu kaznu i zaprijetiti mu novim novčanim kaznama koje će se izricati sve dok se ne pokori. Te osobe odgovaraju vjerovnicima osobno za naknadu štete koju su im prouzročili uskratom davanja ili davanjem netočnih ili nepotpunih podataka, obavijesti, izvješća, izjava ili popisa, a odgovaraju i kazneno za davanje netočnih ili nepotpunih podataka, obavijesti, izvješća, izjava ili popisa (…) kao za davanje lažnog iskaza u sudskom postupku.
Stečajni sudac tako postupa kako bi u tijeku prethodnog postupka ispitao postojanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, odnosno ispitao postojanje imovine dužnika pojedinca nad kojim bi se vodio stečajni postupak. Odredbom čl. 43. st. 1. SZ-a propisano je da je dužnost osobe koja vodi poslove dužnika (dakle, dužnika pojedinca) da nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stečajnim tijelima, na njihov zahtjev i bez odgode, pruži sve potrebe podatke i obavijesti o imovini dužnika pojedinca.


________________________________________________________
Predmet St-338/12 od 14. ožujka 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-4241/13-5 od 15. siječnja 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijava tražbina stečajnih vjerovnika.
                          U užem smislu:
Tražbina nižeg isplatnog reda.
Opis / preuzimanje
Nakon tražbina općih (viših ) isplatnih redova između ostalog kao tražbine nižih isplatnih redova namiruju se i kamate na tražbine stečajnih vjerovnika od otvaranja stečajnog postupka i troškovi koji za pojedine vjerovnike nastaju njihovim sudjelovanjem u postupku. Pri tome treba reći da stečajni vjerovnici prijavljuju tražbine nižih isplatnih redova samo ako ih stečajni sudac posebno pozove (čl. 173. t.7. SZ-a), a za što je pretpostavka da su vjerovnici općih (viših) isplatnih redova namireni u cijelosti. U protivnom su iste preuranjene i treba ih odbaciti.

________________________________________________________

Predmet Stpn-66/13 od 6. studenog 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-10124/13-3 od 14. siječnja 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                       U užem smislu:
Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe podnesen prije 30. lipnja 2013. godine.
Opis / preuzimanje
Kada je prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe podnesen prije 30. lipnja 2013. godine, tada se kao materijalno pravo primjenjuju odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 10/12 i 144/12) koje su bile na snazi u vrijeme podnošenja prijedloga.
Prema odredbi čl. 45. st. 2. ZFPSN-a prijedlog predstečajne nagodbe mora sadržavati, u odnosu na tražbine vjerovnika: 1. ukupan iznos tih tražbina prema financijskim izvještajima iz čl. 42. ZFPSN-a i 2. prijedlog smanjenja tih tražbina i rokove za njihovu isplatu.
U postupcima predstečajne nagodbe pokrenutim do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi( NN 81/13), trgovački sudovi samo na temelju dostavljenih isprava utvrđuje jesu li ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe (čl. 66. st. 4. ZFPPN-a). U toj fazi postupka pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe su stoga: 1) pravovremeni prijedlog ovlaštenog predlagatelja i 2) zakonom propisane isprave. Zakonom propisane isprave su (čl. 66. st. 3. ZFPPN-a):
izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,
revizorsko izvješće u kojem je ovlašteni revizor dao mišljenje( ako se radi o redovnom postupku predstečajne nagodbe ),
plan financijskog restrukturiranja ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja,
sadržaj prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja (utvrđeni postotak u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokovi plaćanja),
popis vjerovnika čije tražbine nisu osporene s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina,
popis osporenih tražbina i njihovih iznosa,
ovjereni zapisnik o provedenom glasovanju s prilozima (formatizirani obrasci u originalu),
popis jamaca s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo
Sud nakon primitka prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe ispituje samo postojanje tih procesnih pretpostavki, nedostatak kojih je odbačaj prijedloga.
Sudskom odlukom predstečajne nagodba stječe snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene i razlučne vjerovnike, ako su se odrekli svog prava na odvojeno namirenje, pa je sud u postupku predstečajne nagodbe dužan ispitati ispunjava li nagodba prihvaćena pred nagodbenim vijećem Financijske agencije opće pretpostavke podobnosti ovršne isprave za ovrhu: naznaku vjerovnika i dužnika, te predmet, vrstu, opseg i vrijeme ispunjena obveze (čl. 29. st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12) ).

________________________________________________________
Predmet Stpn-239/13 od 12. studenoga 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-10187/13-3 od 30. prosinca 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje

Sud će rješenjem odobriti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. ZFPPN , te ako utvrdi da je sadržaj predložene nagodbe u skladu s općim pravilima o sudskoj nagodbi i da je njezin sadržaj u bitnim sastojcima odgovarajući prihvaćenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.
Ako ukupan iznos tražbina vjerovnika koji su dali svoj pristanak za sklapanje predstečajne nagodbe ne prelazi 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina te ne prelazi ni 1/2 vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, tada vjerovnici nisu dali pristanak te stoga nije prihvaćen nacrt predstečajne nagodbe i time nespornim proizlazi da na strani predlagatelja – dužnika nisu (kumulativno) ispunjene pretpostavke koje moraju biti ispunjene za sklapanje predstečajne nagodbe. Odredba čl. 66. st. 10. ZFPPN-a propisuje da će sud rješenjem odbaciti prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe, ako ne postoje uvjeti za donošenje rješenja iz stavka 9. ovog članka.

________________________________________________________
Predmet St-1200/11 od 9. rujna 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-9550/13-3 od 25. studenog 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijave tražbina stečajnih vjerovnika.
                          U užem smislu:
Nepravovremene prijave.
Opis / preuzimanje
Tražbine koje su prijavljene nakon isteka roka za prijavljivanje i koje nisu ispitane na ispitnom ročištu te tražbine prijavljene najkasnije u roku od tri mjeseca nakon prvog ispitnog ročišta, ali ne poslije objavljivanja poziva za završno ročište, mogu se ispitati na jednom ili više posebnih ispitnih ročišta, koja će, na prijedlog vjerovnika koji nisu pravodobno prijavili svoje tražbine, odrediti stečajni sudac rješenjem uz uvjet da u roku od 15 dana solidarno uplate predujam za pokriće troškova tog ročišta. Ako se predujam ne uplati u roku, posebno se ispitno ročište neće održati, a nepravodobne prijave će biti odbačene.
Citirana zakonska odredba ne ostavlja nikakvu dvojbu o tome koje naknadne prijave i pod kojim uvjetima, mogu biti predmetom ispitivanja na posebnom ispitnom ročištu. Stečajni sudac će rješenjem odbaciti prijave tražbina, podnesene nakon isteka rokova iz stav. 2. čl. 176. SZ-a. Ovaj rok je prekluzivne naravi te je njegovima istekom vjerovnik izgubio pravo prijavljivanja tražbine u stečajnom postupku.
Prema tome, krajnji zakonski rok za podnošenje prijave tražbina je tri mjeseca, računajući od dana održavanja ispitnog ročišta. Taj rok može biti i kraći, ako je poziv za završno ročište objavljen prije isteka roka od tri mjeseca računajući od dana održavanja ispitnog ročišta, ali nikad ne može biti dulji. Na protek tog roka, bez utjecaja je to što završno ročište nije određeno ili održano, odnosno što je stečajni postupak još u tijeku. Nakon isteka tog roka, vjerovnici više ne mogu prijavljivati svoje tražbine.


________________________________________________________
Predmet Stpn-187/13 od 25. listopada 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9666/13 od 27. studenog 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Procesne pretpostavke za podnošenje prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Postupak sklapanja predstečajne nagodbe pokreće dužnik pred sudom nakon što se uspješno okonča postupak pred upravnim tijelima predstečajne nagodbe – prvostupanjskim vijećem predstečajne nagodbe pri Financijskoj agenciji i Ministarstvom financija. Postupak sklapanja predstečajne nagodbe jest specifičan izvanparnični postupak tijekom kojega se ponavlja izjašnjavanje vjerovnika predstečajne nagodbe o planu financijskog restrukturiranja koji su već odobrila upravna tijela predstečajne nagodbe: u tom postupku sud treba omogućiti dužniku i vjerovnicima koji čine potrebnu većinu za sklapanje predstečajne nagodbe da potpisivanjem zapisnika koji će tu nagodbu sadržavati sklope tu nagodbu kao specifičnu sudsku (izvanparničnu) nagodbu. Riječ je o aktu koji, s jedne strane ima značenje nagodbe između dužnika i kvalificirane većine vjerovnika jer se temelji na njihovoj suglasnosti o njezinom sklapanju, a s druge strane, o aktu kojim se drugim vjerovnicima prema kojima će ona djelovati ona prisilno nameće. Navedena obilježja postupka sklapanja predstečajne nagodbe determiniraju i način njegova pokretanja, sadržaj akta kojim se on pokreće, njegovo odvijanje, sadržaj same nagodbe i njezino sklapanje, njezinu pravnu snagu i učinke te stavljanje izvan snage.

________________________________________________________
Predmet Stpn-43/13 od 19. rujna 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-8584/13 od 23. listopada 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Rok za podnošenje prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe sudu.
Opis / preuzimanje 
Ukoliko je dužnik prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe podnio nakon roka od tri dana po tada važećem zakonu , sud odbacuje takav prijedlog kao nepravovremen primjenom odredbe članka 66. stavak 1 i 2 ZFPSN-a koji je bio na snazi u trenutku otvaranja postupka predstečajne nagodbe.Ovo stoga što je odredbom č. 39. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 81/13) koji je stupio na snagu 30. lipnja 2013 produžen rok a podnošenje prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe te je propisano da je dužnik dužan u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja iz čl. 60 st. 11 ZFPSN-a podnijeti nadležnom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe. Međutim ta se izmijenjena zakonska odredba ne primjenjuje u ovom slučaju prema odredbi čl. 57. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Prema odredbi čl. 66. st. 1. ZFPSN-a koju je sud primijenio propisno je da je dužnik dužan u roku od tri dana od izvršnosti rješenja i čl. 60. st. 10. ZFPSN-a podnijeti prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

________________________________________________________
Predmet Stpn-36/13 od 11.listopada 2013 ispravljeno rješenjem Stpn-36/13 od 22.studenog 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9983/13 od 12. prosinca 2013
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Prigovor na visinu utvrđene tražbine vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Protiv rješenja nagodbenog vijeća o utvrđenim i osporenim tražbinama dopuštena je žalba (članak 30. stavak 1. ZFPSN-a). O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (članak 30. stavak 4. ZFPSN-a). Kako se tražbina vjerovnika utvrđuje u upravnom postupku, u kojem postupku je dopušteno žalbom pobijati rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama, to se u sudskom postupku radi sklapanja predstečajne nagodbe ne može osnovano isticati prigovor da vjerovniku predstečajne nagodbe nije valjano utvrđena visina tražbine.

________________________________________________________
Predmet St-592/13 od 1. srpnja 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-8466/13 od 23. listopada 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
FINA kao predlagatelj stečajnog postupka.
                          U užem smislu:
Prokazni popis imovine dužnika.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac može, ako ocijeni da je to potrebno, rješenjem narediti osobama koje vode poslovanje dužnika davanje prokazne izjave i prokaznog popisa imovine u skladu s pravilima ovrhe. Zbog zakonske privilegije iz čl. 27. st. 5 ZFPSN, Financijska agencija je oslobođena plaćanja pristojbi i troškova, što za posljedicu ima nedostatak sredstava za plaćanje nagrade privremenom stečajnom upravitelju kojeg je moguće imenovati sukladno odredbi čl. 42. st. 2 SZ-a, te budući da na drugi način nije moguće utvrditi imovinu dužnika, prvostupanjski sud na temelju ovlasti iz st. 3. čl. 43. SZ-a poziva direktora dužnika na dostavu prokaznog popisa imovine i to prema sadržaju prokaznog popisa imovine propisanog odredbom čl. 17. st. 3. Ovršnog zakona

________________________________________________________
Predmet Stpn-71/13 od 9. srpnja 2013. potvrđeno rješenjem Pž-6687/13 od 17. rujna 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Predstečajna nagodba.
                          U užem smislu:
Sadržaj predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Rješenje suda kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodba mora sadržavati i utvrđeni postotak u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokove plaćanja.
Ako spisu ne prileži Plan financijskog restrukturiranja te ako iz dostavljenih isprava dužnika, prvostupanjskom sudu nije razvidan sadržaj dužnikova prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe(čl. 43. st. 1. toč. 7. podtočka 1. ZFPSN) prezentiranog u postupku prestečajne nagodbe kod FINA-e te sadržaj prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja (čl. 62. st. 2 . ZFPSN) za kojeg su glasovali vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe kod FINA-e, te ako dostavljene isprave ne sadrže podatke o utvrđenom postotku u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokove plaćanja (čl. 66. stav. 3. toč. 4. ZFPSN), iznose smanjenih tražbina (čl. 66. stav. 10. toč. 2. ZFPSN), tada prvostupanjski sud treba odbaciti Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe po čl. 66. ZFPSN.

________________________________________________________
Predmet St-852/13 od 29. svibnja 2013. potvrđeno rješenjem Pž-7512/13 od 24. rujna 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Skraćeni stečajni postupak.
                          U užem smislu:
Uvjeti za pokretanje skraćenog stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Kad sud utvrdi postojanje uvjeta iz čl. 335a. i 335b. SZ u vezi s čl. 335g.stav. 1. SZ, nema druge mogućnosti do donijeti rješenje o pokretanju skraćenog stečajnog postupka.
Prema odredbi čl. 335a. SZ, na temelju zahtjeva Ministarstva financija – Porezne uprave, stečajni sudac donosi rješenje o pokretanju skraćenog stečajnog postupka ili taj zahtjev odbacuje rješenjem. Taj se zahtjev podnosi za svaku pravnu osobu koja nema zaposlenih, za koju nisu ispunjeni uvjeti iz čl. 4 . st. 4. SZ, te za koju nisu ispunjeni uvjeti za pokretanje drugog postupka radi brisanja iz sudskog registra.
Zahtjev iz čl. 335a. SZ sadrži: 1) podatke o tvrtci i sjedištu pravne osobe (uključujući i njezinu adresu te brojeve njezinih računa), 2) podatke o iznosu nepodmirenih tražbina koje čekaju na namirenje, te 3) podatke o imovini pravnih osoba ukoliko podnositelj zahtjeva raspolaže tim podacima.
Prilikom podnošenja zahtjeva za pokretanje skraćenog stečajnog postupka podnositelj je dužan predujmiti troškove objavljivanja oglasa iz čl. 335e. toč. 2. SZ, a ako ne uplati trošak objave, sud će zahtjev odbaciti (čl. 335g. toč. 1. SZ).

________________________________________________________
Predmet St-730/13 od 8. svibnja 2013. potvrđeno rješenjem Pž-6213/13 od 14. kolovoza 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodni postupak.
                          U užem smislu:
Obveza davanja podataka stečajnim tijelima.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac može, ako ocijeni da je to potrebno, rješenjem narediti osobama koje vode poslove dužnika davanje prokaznog popisa imovine u skladu s pravilima ovrhe, do prema čl. 17. stav. 11. OZ, ako ovršenik(osoba koja vodi poslove dužnika) bez osobito opravdanog razloga odbije dati prokazni popis imovine, sud će mu izreći novčanu kaznu i zaprijetiti mu novim novčanim kaznama koje će se izricati sve dok se ne pokori. Te osobe odgovaraju vjerovnicima osobno za naknadu štete koju su im prouzročili uskratom davanja ili davanjem netočnih i nepotpunih podataka, obavijesti, izvješća, izvjava ili popisa, a sukladno stav. 5. istog čl. SZ te osobe odgovaraju kazneno za davanje netočnih ili nepotpunih podataka kao za davanje lažnog iskaza u sudskom postupku.

________________________________________________________
Predmet St-528/13 od 1. srpnja 2013., potvrđeno rješenjem Pž -7147/13 od 25. rujna 2013. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
Novčana kazna zakonskom zastupniku dužnika.
                          U užem smislu:
Prokazni popis imovine.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac može, ako ocijeni da je to potrebno, rješenjem narediti osobama koje vode poslove dužnika davanje prokaznog popisa imovine u skladu s pravilima ovrhe, dok prema čl. 17. stav. 11. OZ, ako dužnik bez osobito opravdanog razloga odbije dati prokazni popis imovine, sud će mu izreći novčanu kaznu i zaprijetiti mu novim novčanim kaznama koje će se izricati sve dok se ne pokori.
Dužnost je osobe koja vodi poslove dužnika da nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, stečajnim tijelima na njihov zahtjev i bez odgode pruži sve potrebne podatke i obavijesti o imovini dužnika.


________________________________________________________