OVRHA str.3
Predmet Ovr-4018/08 od 01. listopada 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7016/08-3 od 07. studenog 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Sudska ovrha.
                          U užem smislu:
Odbijanje prijedloga za sudsku ovrhu.
Opis / preuzimanje
Uz prijedlog za određivanje ovrhe temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi donesenog po javnom bilježniku, a temeljem kojeg je ovrha određena na tražbini po računu kod banke ili na stalnom novčanom primanju, odnosno općenito na imovini ovršenika, ovrhovoditelj može tražiti od suda da ovrhu odredi na predmetu na kojem se temeljem takvog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha, s
 tim da je uz prijedlog dužan dostaviti dokaz o tome da je temeljem tog rješenja tražio izvansudsku ovrhu te da ista nije uspjela.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-5696/08 od 13. siječnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-824/09-3 od 25. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika.
                          U užem smislu:
Izuzimanje od ovrhe.
Opis / preuzimanje
Ako se ovrha provodi na plaći ili na drugom novčanom primanju ovršenika, osnovno je pravilo da je od ovrhe izuzet iznos u visini 2/3 prosječne neto plaće u RH, a ako ovršnik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u RH, do ovrhe je izuzet iznos u visini 2/3 plaće ovršenika. Ovršni prijedlog koji ne sadrži propisane podatke potrebne za provedbu ovrhe (npr. radi li se i plaći/mirovini većoj ili manjoj od prosječne), sud će odbiti.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-4114/07 od 05. prosinca 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7836/07-5 od 27. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Stvarna nadležnost.
                          U užem smislu:
Stvarna nadležnost trgovačkog suda.
Opis / preuzimanje
Trgovački sud nije nadležan za odlučivanje povodom prigovora ovršenika u smislu čl. 252.e i 252.j OZ-a, u slučaju da nije ispunjen subjektivni kriterij iz čl. 34.b ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet
P-2390/07 od 29. studenog 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-977/08-3 od 23. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prethodne mjere.
                          U užem smislu:
Naknada štete u postupku osiguranja.
Opis / preuzimanje
Prijedlog za naknadu štete u postupku osiguranja postavljen prije dovršetka tog postupka je preuranjen pa ga, kao nedopuštenog, valja odbaciti.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-98/08 od 08. svibnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4182/08-3 od 22. srpnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijedlog za ovrhu.
                          U užem smislu:
Sadržaj prijedloga za ovrhu.
Opis / preuzimanje
Ako prijedlog za ovrhu nema sadržaj propisan čl. 35. st. 1. OZ-a, sud će ga odbaciti, ne pozivajući predlagatelja da ga ispravi ili dopuni. Mogućnost iz čl. 252.c st. 2. OZ-a da ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu može predložiti da se ovrha radi naplate određene tražbine odredi na imovini ovršenika, bez navođena sredstva i predmeta ovrhe, predstavlja izuzetak koje je dopušten kad javni bilježnici odlučuju o prijedlogu za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-11075/05 od 26. listopada 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3082/08-3 od 07. svibnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Odgoda ovrhe, Ovrha na tražbini po računu, Troškovi postupka.
                          U užem smislu:
Obustava ovrhe zbog nepredlaganja nastavka odgođene ovrhe, Obustava ovrhe zbog nepredujmljivanja troškova ovršnog postupka, Obustava ovrhe zbog proteka prekluzivnog roka iz čl. 180.a OZ-a.
Opis / preuzimanje
Sud će obustaviti ovrhu ako troškovi postupka ne budu predujmljeni u roku koji sud odredi, a bez toga se ovrha ne može provesti.
Ovrha se ne može odgoditi na rok dulji od 6 mjeseci, u kojem slučaju ovrhovoditelj može samo prije isteka tog roka predložiti nastavak ovrhe, u protivnom ovrha se obustavlja.
Ako ovrhovoditelj, koji u roku šest mjeseci od dostave rješenja o ovrsi na novčanoj tražbini koja po računu kod banaka pripada ovršeniku nije namiren u skladu s tim rješenjem o ovrsi, ne predloži izmjenu sredstava i predmeta ovrhe, sud će ovrhu obustaviti.


________________________________________________________
Predmet
Ovrv-6007/05 od 11. listopada 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2036/08-3 od 31. ožujka 2008.g.
Pravni pojam 
U širem smislu: Prokazna izjava i prokazni popis imovine.
                          U užem smislu: Razlozi za novčano kažnjavanje.

Opis / preuzimanje
Nepodnošenje sudu prokaznog popisa imovine u roku koji odredi sud, nedostavljanje prokaznog popisa na ročištu radi rasprave i potvrđivanja prokaznog popisa imovine te dostava nepopunjenog obrasca prokaznog popisa imovine razlozi su za novčano kažnjavanje ovršenika (odgovorne osobe ovršenika).

________________________________________________________
Predmet
Ovr-1850/03 od 20. studenog 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7518/07-4 od 12. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prodaja pokretnina.
                          U užem smislu:
Obustava zbog propuštanja predlaganja dražbe.
Opis / preuzimanje
Postupak se obustavlja ako nijedna od stranaka ne predloži drugu dražbu ili prodaju neposrednom pogodbom u roku iz čl. 142. st. 4. Ovršnog zakona.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-1827/05 od 11. listopada 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-115/08-3 od 23. svibnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prokazna izjava i prokazni popis imovine.
                          U užem smislu:
Dužnost ovršenika podnijeti prokazni popis imovine.
Opis / preuzimanje
Ako je ovrha radi naplate novčane tražbine ostala bez uspjeha zato što se kod ovršenika nisu našli predmeti ovrhe na kojima bi mogla provesti ovrha ili zato što su nađeni samo takvi predmeti koje očito nisu dovoljni za namirenje obzirom na njihovo neznatnu vrijednost, ili predmeti koji su već opterećeni založnim pravom trećih, ili predmeti koje druge osobe traže za sebe, ovršenik mora, na prijedlog ovrhovoditelja, podnijeti sudu propis svoje imovine (prokazni popis imovine).

________________________________________________________
Predmet Ovr-3829/07 od 03. prosinca 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7834/07-5 od 15. travnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na tražbini po računu.
                          U užem smislu:
Prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava na račun punomoćnika ovrhovodtelja.
Opis / preuzimanje
Ovršni postupak je strogo formalan pa kad prijedlog za ovrhu ne sadrži naznaku broja računa ovrhovoditelja na koji treba prenijeti novčani iznos za koji je ovrha određena, takav prijedlog sud će odbaciti, bez poziva predlagatelja na ispravak. Tako je i u slučaju kad je u prijedlogu za ovrhu naznačen broj računa punomoćnika ovrhovoditelja, umjesto broja računa ovrhovoditelja jer je, u vezi čl. 208. st. 1. OZ-a, banka dužna prenijeti zaplijenjeni iznos ovršenika upravo na račun ovrhovoditelja.

________________________________________________________
Predmet
P-3449/07 od 06. veljače 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2920/08-3 od 07. svibnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Privremene mjere.
                          U užem smislu:
Osiguranje privremenom mjerom kojom se zabranjuje uvrštenje u kotizaciju Burze, Burzi zabranjuje postupanje ili nalaže donošenje oduka o ukidanju uvrštenja dionica u kotizaciju Burze.
Opis / preuzimanje
Redovni sudovi apsolutno su nenadležni za donošenje odluka kojima se zabranjuje uvrštenje u kotaciju Burze, a posebno ne za donošenje odluka kojima se Burzi ili HANFA-i zabranjuje postupanje ili nalaže donošenje rješenja o ukidanju uvrštenja dionica u kotaciju Burze.

________________________________________________________
Predmet
P-2800/07 od 15. studenog 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-897/08-3 od 27. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Privremene mjere.
                          U užem smislu:
Osiguranje privremenom mjerom tražbine na utvrđenje.
Opis / preuzimanje
Deklaratorni tužbeni zahtjev ne sadrži tražbinu u smislu odredbe čl. 2. toč. 1. OZ-a pa stoga tu tražbinu nije moguće ostvarivati u ovršnom postupku, niti osigurati privremenom mjerom.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-443/00 od 24. prosinca 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1517-4 od 15. travnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Sredstva i predmet ovrhe.
                          U užem smislu:
Ovrha na pokretninama.
Opis / preuzimanje
Nalaganje MUP-u izuzimanja iz prometa vozila ovršenika, njihovog oduzimanja i zadržavanja do dolaska sudskog ovršitelja nije ovršna radnja propisana OZ-om (radi ovrhe na pokretninama).

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3074/07 od 21. rujna 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1304/08-3 od 14. travnja 2008.g
Pravni pojam U širem smislu: Ovrha na nekretnini
                          U užem smislu: Ovrha na nekretnini vlasnika obrta kao ovršenika

Opis / preuzimanje
Obrtnik odgovara za obveze obrta cjelokupnom svojom imovinom pa moguća odjava obrta ili nedostatak imovine obrta nije od utjecaja na njegovu odgovornost.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-202/07 od 02. veljače 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1776/08-3 od 26. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na zrakoplovu.
                          U užem smislu:
Nadležnost za odlučivanje o ovrsi na zrakoplovu, Ovrha radi predaje zrakoplova.
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj koje ima dospjelu, a nepodmirenu novčanu tražbinu, može tražiti oduzimanje i predaju u posjed zrakoplova radi iskorištavanja, s ciljem namirenja te tražbine.
Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na zrakoplovu isključivo je nadležan trgovački sud na čijem se području vodi Hrvatski registar civilnih zrakoplova u koji je zrakoplov upisan.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-11910/02 od 04. prosinca 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7829/07-3 od 19. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prokazna izjava i prokazni popis imovine.
                          U užem smislu:
Očitovanje od drugih osoba ili tijela o imovini ovršenika.
Opis / preuzimanje
Sud nije dužan (ali može) udovoljiti prijedlogu ovrhovoditelja da se zatraže očitovanja drugih osoba ili tijela odnosno saslušaju druge osobe kao svjedoci radi prikupljanja podataka o imovini ovršenika. Međutim, u slučaju kad je takav prijedlog iznesen paušalno, bez navođenja od kojeg tijela ili osobe se predlaže očitovanje, sud će prijedlog odbiti da bi se spriječilo bezrazložno odugovlačenje postupka.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-11249/05 od 14. rujna 2007.g.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7088/07-4 od 14. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Troškovi postupka.
                           U užem smislu:
Naknada troškova postupka ovršenikovom dužniku.
Opis / preuzimanje
Ovršenikov dužnik, temeljem Zakona je dužan očitovati se ima li ovršenik prema njemu kakvu tražbinu ili ne, ali on nije stranka u postupku pa, slijedom toga, nema pravo na naknadu troškova postupka.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-3677/01 od 04. lipnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4262/07-3 od 26. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prodaja pokretnina.

U užem smislu:
Obustava postupka nakon bezuspješne dražbe.
Opis / preuzimanje
Postupak se obustavlja ako se stvari koje su predmet prodaje ne uspiju prodati niti na drugoj dražbi.

________________________________________________________