OVRHA str.2
Predmet OvrR1-257-11 15.srpnja 2011. potvrđeno rješenjem GR1-342/11 od 23. kolovoza 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Sukob nadležnosti.
                          U užem smislu:
Sukob nadležnosti rješavan pred VRSH.
Opis / preuzimanje
Sukob nadležnosti rješavan pred VRSH.

________________________________________________________
Predmet
OvrR1-140/11 potvrđeno odlukom VTS-a 5994/11 od 08. rujna 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijedlog za određivanje privremene mjere.
                          U užem smislu:
Odbijanje prijedloga za određivanjem privremene mjere.
Opis / preuzimanje
Odbijanje prijedloga za određivanjem privremene mjere kao neosnovan radi ne postojanja zakonske presumpcije o postojanju opasnosti iz čl.285.st1.t.1 OZ-a.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-4972/10 potvrđena odlukom VTS-a Pž 4172/11 od 12.rujna 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Nenadležnost.
                          U užem smislu:
Stvarna nenadležnost.
Opis / preuzimanje
Stvarna nenadležnost Trgovačkog suda temeljem Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-4490/08 od 08. lipnja 2011. potvrđeno odlukom VTS-a Pž 4457/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Prigovor na plaćanje sudske pristojbe.
                          U užem smislu:
Odbačaj prigovor na plaćanje sudske pristojbe ovršenika kao neosnovan.
Opis / preuzimanje
Prigovor na plaćanje sudske pristojbe ovršenika koji nije fizička osoba sukladno čl.16 u svezi članaka 14 i 15. Zakona o sudskim pristojbama, već je ovršenik trgovačko društvo sukladno čl.1 i 2 ZTD-a.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-4093/08 potvrđeno odlukom VTS-a Pž-6436/11 od 23. rujna 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Nastavak prekinutog postupka te obustava.
                          U užem smislu:
Nastavak prekinutog postupka nakon otvaranja stečaja te obustava istoga sukladno odredbama Stečajnog zakona.
Opis / preuzimanje
Rješenje kojim se nastavlja prekinut ovršni postupak nakon otvaranja stečaja te obustava istoga sukladno odredbama Stečajnog zakona.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-508/11 potvrđeno odlukom VTS-a Pž-2836/11 od 23.ožujka 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Protuovrha.
                          U užem smislu:
Odbijen prijedlog za protuovrhu.
Opis / preuzimanje
Odbijen prijedlog za protuovrhu kao neosnovan temeljem bjanko zadužnice.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-429/11 potvrđeno odlukom VTS-a- Pž-4619/11 od 11. srpnja 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Prigovor na plaćanje pristojbe.

U užem smislu:
Prigovor na nalog za plaćanje pristojbe na rješenje temeljem bjanko zadužnice.
Opis / preuzimanje
Odbijen prigovor na nalog za plaćanje pristojbe na rješenje na nekretnini temeljem bjanko zadužnice.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-3696/09 od 28. kolovoza 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5832/09 od 02. studenog 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijedlog za ovrhu.
                          U užem smislu:
Sadržaj prijedloga za ovrhu i potvrda ovršnosti.
Opis / preuzimanje
Ako prijedlog za ovrhu nema sadržaj propisan čl. 35. st. 1. OZ-a, sud će ga odbaciti, ne pozivajući predlagatelja da ga ispravi ili dopuni. Tako i u slučaju da je ovrhovoditelj uz ovršni prijedlog dostavio presliku ovršne isprave, umjesto izvornika ili ovjerene preslike iste sa klauzulom ovršnosti.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-13904/05 od 20. svibnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4326/09 od 31. kolovoza 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Odgoda ovrhe.
                          U užem smislu: Vrijeme za koje se ovrha odgađa.

Opis / preuzimanje
Kad je ovrhovoditelj predložio odgodu ovrhe, ovrha se odgađa za vrijeme koje je on predložio, ali ne duže od šest mjeseci. Ako ovrhovoditelj ne predloži nastavak ovrhe prije isteka roka na koji je ovrha odgođena, sud će obustaviti ovrhu.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3495/09 od 31. srpnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5900/09 od 05. listopada 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu:
Prijedlog za ovrhu.
                          U užem smislu:
Sadržaj prijedloga za ovrhu i oznaka kamatne stope.
Opis / preuzimanje
Ako prijedlog za ovrhu ne sadrži naznaku kamatne stope po kojoj bi ovršenik bio dužan platiti zakonske zatezne kamate, isti prijedlog u tom dijelu nije potpun, a sud nije ovlašten samovoljni intervenirati u ovrhovoditeljev prijedlog.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-2224/09 od 03. studenog 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7501/09 od 21. prosinca 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Sudska ovrha.
                          U užem smislu: Sudska pristojba na prijedlog za provedbu sudske ovrhe.

Opis / preuzimanje
U slučaju prijedloga za provedbu sudske ovrhe iz čl. 252.h st. 1. OZ-a, na prijedlog i rješenje se plaća sudska pristojba, sve u vezi čl. 252.l st. 4. OZ-a.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-1781/09 od 22. listopada 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6903/09 od 17. studenog 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Protuovrha.
                          U užem smislu:
Razlozi za protuovrhu.
Opis / preuzimanje
Nakon što je ovrha već provedena, ovršenik može u istom ovršnom postupku zatražiti od suda da naloži ovrhovoditelju da mu vrati ono što je ovrhom dobio, u slučajevima iz čl. 58. OZ-a, a ako ovrhu nije provodio sud, postupak radi povrata treba se pokrenuti tužbom.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3984/08 od 02. listopada 2008.g.i dr, potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7111/08-4 od 21. siječnja 2009.g. i dr.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na tržbini po računu.
                          U užem smislu:
Prijenos zaplijenjenih sredstava na račun punomoćnika ovrhovoditelja.
Opis / preuzimanje
Ovrha se ne može odrediti, niti provesti prijenosom zaplijenjenih sredstava sa žiro računa ovršenika na žiro račun punomoćnika ovrhovoditelja, već isključivo na žiro račun ovrhovoditelja.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-5692/08 od 09. lipnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4471/09 od 20. studenog 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prokazna izjava i prokazni popis imovine.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za podnošenje prokaznog popisa.
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj je dužan uz prijedlog za podnošenje prokaznog popisa imovine dostaviti dokaze da je sam pokušao prikupiti podatke o imovini ovršenika. U protivnom, njegov prijedlog će se odbaciti kao nepotpun.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3937/07 od 31. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2774/09 od 30. srpnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prokazna izjava i prokazni popis imovine.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za podnošenje prokaznog popisa imovine.
Opis / preuzimanje
Prijedlog za podnošenje prokaznog popisa imovine sud će odbaciti ako uz isti nije priložen dokaz o postupanju po odredbi čl. 16.b OZ-a.

________________________________________________________

Predmet
Ovr-618/08 od 22. travnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5074/08 od 18. kolovoza 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Odgoda ovrhe. Priznanje i izvršenje stranih odluka.
                          U užem smislu:
Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika. Ovrha
priznate strane sudske odluke.

Opis / preuzimanje
Za odgodu ovrhe trebaju se kumulativno ispuniti dva uvjeta: da ovršenik učini vjerojatnim da bi provedbom ovrhe trpio nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu, odnosno da bi odgoda bila potrebna da bi se spriječilo nasilje, kao i da je poduzeo neku od pravnih radnji taksativno navedenih u čl. 61. st. 1. toč. 1.-8. OZ-a. Činjenica da je ovrhovoditelj strana pravna osoba pa da bi se radi toga eventualno protupotraživanje moralo ostvarivati u inozemstvu nije argument u prilog prvog uvjeta za odgodu, tim više što je ovrhovoditelj (strana pravna osoba) pokrenuo postupak u (za njega) inozemstvu, tj. u RH.
Pod ovrhom strane sudske odluke u smislu ZRSZ-a smatra se njezino priznanje i prihvaćanje kao ovršne isprave, a njezinu prisilnu ovrhu (kao i domaćih odluka) uređuje OZ.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-2319/09 od 27. svibnja 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4193/09 od 24. kolovoza 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijedlog za ovrhu.
                          U užem smislu:
Aktivna i pasivna legitimacija u ovšnom postupku. Prijenos obveze. Zadužnica kao ovršna isprava.
Opis / preuzimanje
Ako prijedlog za ovrhu nema sadržaj propisan čl. 35. st. 1. OZ-a (između ostalog naznaku ovrhovoditelja i ovršenika), sud će ga odbaciti.
Odredba da se ovrha određuje na prijedlog i u korist osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao vjerovnik, ako ona javnom ili ovjerovljenom privatnom ispravom dokaže da je tražbina na nju prenesena, na odgovarajući se način primjenjuje i na ovrhu protiv osobe koja u ovršnoj ispravi nije označena kao dužnik.
Da bi zadužnica mogla obaviti svoju funkciju ovršne isprave, mora biti podobna za ovrhu, što znači da u njoj moraju određeno biti naznačeni vjerovnik i dužnik, predmet, vrsta, opseg i vrijeme ispunjenja obveze, a obveza mora biti precizno određena glede glavnice i kamata. Na iznos glavnice upisan u zadužnici teku zatezne kamate od vremena koje je vjerovnik upisao u zadužnici.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-4779/08 od 19. studenog 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-8195/08 od 26. siječnja 2009.g., revizija odbijena odlukom VS RH Revt-92/09 od 15. rujna 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu: S
udska ovrha.
                          U užem smislu:
Odbijanje prijedloga za sudsku ovrhu.
Opis / preuzimanje
Ako ovrhovoditelj ne dostavi sudu dokaz da je zatražio izvansudsku ovrhu pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi donesenog po javnom bilježniku te da ista nije uspjela, isti će se odbiti, bez pozivanja na dopunu.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-549/07 od 12. prosinca 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3986/09-3 od 07. srpnja 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu:
Granice ovrhe.
                          U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za ovrhu izvan granica određenih rješenjem o ovrsi.
Opis / preuzimanje
Nije dopušten zahtjev za isplatu kamata obračunatih u apsolutnom iznosu i zahtjev za isplatu procesnih kamata na uglavničene kamate u okviru ovršnog postupka koji se već vodi temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi kojim je određena isplata kamata od dospijeća i isplate.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3756/08 od 25. rujna 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6670/08-4 od 04. studenog 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prijenos tražbine i obveze.
                          U užem smislu:
Isprava kojom se tražbina prenosi.
Opis / preuzimanje
Isprava kojom se dokazuje prijenos tražbine mora biti javna ili ovjerovljena privatna isprava.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3905/07 od 27. studenog 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7661/07-4 od 17. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Mjesna nadležnost.
                          U užem smislu:
Mjesna nadležnost za ovrhu na pokretninama.
Opis / preuzimanje
Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na pokretninama i za provedbu te ovrhe mjesno je nadležan sud na čijem se području prema naznaci u prijedlogu za ovrhu te pokretnine nalaze.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-3649/08 od 03. studenog 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7631/08-3 od 04. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na pokretninama.
                          U užem smislu:
Odgoda oduzimanja i otpreme pokretnina.
Opis / preuzimanje
Ako ovrhovoditelj ne osigura sve što je potrebno za otpremu i smještaj pokretnina, oduzimanje i otprema pokretnina odgodit će se za vrijeme koje predloži ovrhovoditelj, ali ne duže od 30 dana. Odgoda otpreme i smještaja zaplijenjenih pokretnina iz čl. 133.a st. 5. OZ-a predviđena je kao mogućnost, ali isključivo nakon provedenog postupka zapljene pokretnina, a ne prije toga.

________________________________________________________