Trgovački sporovi str.2
Predmet P-3666/08 od 28. svibnja 2009.g., pravomoćno dana 13. lipnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Pravna osobnost, punomoć, tužba za utvrđenje, isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi.
                          U užem smislu:
Pravna osobnost otvorenog investicijskog fonda, punomoć dana „pod pritiskom“, utvrđenje činjenica, eventualna kumulacija.
Opis / preuzimanje
Otvoreni investicijski fond nema pravnu osobnost (čl. 202. Zakona o investicijskim fondovima) pa oni (kao imatelji dionica) ne mogu biti tužitelji u sudskom postupku, već kao tužitelj mora biti naznačeno društvo za upravljanje investicijskim fondovima koje upravlja tim fondovima.
Davanje punomoći, kao oblik ugovora o nalogu, predstavlja građanskopravni posao, a navodi da je na opunomoćitelje pri davanju punomoći vršen pritisak predstavljaju isticanje da je isti posao sklopljen uz mane volje, posljedica čega je pobojnost ugovora, ali i kao takvi proizvode pravne učinke dok ne budu poništeni.
Tužba za utvrđenje može se podnijeti radi utvrđenja postojanja ili nepostojanja nekog prava ili pravnog odnosa, odnosno istinitosti ili neistinitosti kakve isprave, ali ne i radi utvrđenja činjenica.
Eventualna kumulacija predstavlja isticanje dva ili više tužbenih zahtjeva u međusobnoj vezi u jednoj tužbi tako da sud sljedeći od tih zahtjeva prihvati ako nađe da onaj koji je ispred njega istaknut nije osnovan. Stoga ponavljanje dijela već istaknutog zahtjeva u istoj tužbi ne predstavlja eventualnu kumulaciju.

________________________________________________________
Predmet P-1047/05 od 28. rujna 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3297/07-4 od 07. travnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ispunjenje.
                          U užem smislu:
Vrijeme ispunjenja.
Opis / preuzimanje
Ako rok ispunjenja obveze nije određen (ugovorom, niti zakonom), vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze odmah.

________________________________________________________
Predmet P-3614/01 od 03. ožujka 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2326/05-3 od 21. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Obrt, Solidarno jamstvo, Ugovor o zalogu.

U užem smislu:
Jamac platac, Namirenje založnog vjerovnika, Pravna osobnost obrta.
Opis / preuzimanje
Založni vjerovnik može, bio njegov dužnik vlasnik zaloga ili ne, po svojoj volji izabrati hoće li zahtijevati namirenje svoje tražbine ponajprije iz vrijednosti zaloga ili iz imovine svog dužnika, ili istodobno i zaloga i dužnikove imovine.
Ako se jamac obvezao kao jamac platac, odgovara vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika, bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme.
Obrt nema pravnu osobnost, a prava i obveze s osnove vođenja obrta preuzima njegov vlasnik.

________________________________________________________
Predmet P-1602/05-6 od 23. listopada 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1467/06-3 od 23. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Međunarodni prijevoz robe

U užem smislu:
INCOTERMS 2000 – značenje klauzule EXW
Opis / preuzimanje
Klauzula EXW, kao termin koji se koristi u međunarodnoj trgovini, znači da je prodavateljeva jedina obveza da stavi robu na raspolaganje kupcu, a kupac snosi cijeli trošak i rizik u svezi dopremanja robe od mjesta na kojem se nalazi do željenog cilja.

________________________________________________________
Predmet P-3378/07 od 04. veljače 2008.g., revizija odbijena VSRH Revt-173/08 od 10. ožujka 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu: Komision.
                          U užem smislu:
Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu.

Opis / preuzimanje 
U slučaju komisionog posla iz čl. 775. st. 1. ZOO-a, između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji.

________________________________________________________
Predmet P-3625/05 od 17. siječnja 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2250/06-3 od 01. travnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Pobojnost
                          U užem smislu:
Rok u kojem se može tražiti poništenje.
Opis / preuzimanje
Poništenje pobojnog pravnog posla može se zahtijevati u roku od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti, odnosno od prestanka prinude ako je posao sklopljen pod prijetnjom ili prisilom (subjektivni rok), a krajnji rok za poništenje je tri godine od dana sklapanja pravnog posla (objektivni rok).

________________________________________________________
Predmet P-3035/05 od 06. lipnja 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7529/05-3 od 07. listopada 2008.g. (toč. 2. izreke – trošak – preinačena)
Pravni pojam U širem smislu:
Ništavnost, Štedna knjižica.

U užem smislu:
Ugovor sklopljen s ciljem povoljnije primjene propisa o razvrstavanju tražbina u isplatne redove, Upis u knjižicu.
Opis / preuzimanje
Ništav je fiktivni pravni posao svrha kojeg je bilo razbijanje jedinstva imovine trgovačkog društva radi povoljnije primjene propisa o razvrstavanju tražbina u isplatne redove.

Dopušteno je dokazivati da stanje evidentirano u štednoj knjižici nije odraz stvarnog stanja štednje (odredba iz čl. 1044. st. 2. ZOO-a je oboriva presumpcija), obzirom je štedna knjižica legitimacijski, a ne vrijednosni papir.

________________________________________________________
Predmet P-1578/04 od 13. lipnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5955/07-3 od 01. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Šteta, Tužba za utvrđenje.
                          U užem smislu:
Incidentalna tužba za utvrđenje, Izmakla korist, Zahtjev da se ukloni opasnost štete.
Opis / preuzimanje
Isticanje tužbenog zahtjeva za utvrđenje da neki pravni odnos (koji je prije ili tijekom parnice postao sporan) postoji ili ne postoji te od čijeg postojanja ili nepostojanja ovisi odluka o sporu, ne smatra se preinakom tužbe.
Jedna od osnovnih pretpostavki za dosuđenje naknade izmakle koristi je postojanje objektivne vjerojatnost da bi oštećenik zaista stekao dobitak da u tome nije bio spriječen.
Osnovanost zahtjeva da se ukloni opasnost štete nezavisna je od zahtjeva za naknadu štete jer se za naknadu štete odgovara prema načelo subjektivne odgovornost, a tužba za zabranu daljeg vršenja štetne radnje može biti usmjerena i protiv osobe koja može biti u zabludi o nedopuštenosti njezine radnje.


________________________________________________________

Predmet P-2391/07 od 15. listopada 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7601/07-4 od 16. siječnja 2008.g., revizija odbijena odlukom VS RH Revt-103/08-2 od 14. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Kamata, Bankarska garancija.
                          U užem smislu:
Zatezna kamata, Bankarska garancija s pokrićem.
Opis / preuzimanje 
Prema čl. 277. st. 2. ZOO-a moguće je da stopa zatezne kamate bude u visini ugovorne kamate, ali pod pretpostavkom da su prije dospijeća obveze tekle ugovorne kamate. U protivnom, stopa zatezne kamate po dospijeću može biti samo u visini propisane stope zatezne kamate.

U slučaju bankarske garancije s pokrićem, sve u vezi čl. 758. ZOO-a,nalogodavac je dužan predujmiti samo određenu svote novca za očekivane troškove pa se eventualno ugovaranje plaćanja kamata koje teku na iznos pokrića za slučaj nastupanja garantiranog slučaja ne može smatrati predujmljivanjem troškova u tom smislu.
 
________________________________________________________

Predmet P-3437/07 od 14. prosinca 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3272/08-3 od 14. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Nagodba, Pluralističke obveze.
                          U užem smislu:
Pravna priroda nagodbe, Solidarnost dužnika i pretpostavka solidarnosti.
Opis / preuzimanje 
Po svojoj pravnoj prirodi nagodba je naplatni ugovor pa se na nju primjenjuju opća pravila o takvim ugovorima.
Kad ima više dužnika u nekoj djeljivoj obvezi nastaloj ugovorom u privredi, oni vjerovniku odgovaraju solidarno, osim ako je to ugovorom izričito otklonjeno. Vjerovnik može zahtijevati ispunjenje obveze od bilo kojeg od solidarnih dužnika jer svaki od njih odgovara vjerovniku za cijelu obvezu.

________________________________________________________
Predmet 
P-1462/03 od 06. veljače 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4568/08-4 od 07. listopada 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Stjecanje bez osnove.
                          U užem smislu:
Podmirenje duga u ime i za račun drugog.
Opis / preuzimanje
Ako je prijelaz neke stvari ili prava iz imovine jedne osobe u imovinu druge osobe izvršen na temelju valjanog pravnog posla (podmirenjem duga u ime i za račun drugog), nije došlo do stjecanja bez osnove.

________________________________________________________
Predmet
P-450/05 od 06. prosinca 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-758/06-6 od 05. studenog 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Mjenica.
                          U užem smislu:
Ispunjenje mjenice protivno sporazumu.
Opis / preuzimanje
Onaj na kojeg je mjenična tražbina prenesena indostamentom stječe tražbinu onako kako je upisana u mjenici. Prema njemu se ne mogu isticati prigovori koji se temelje na osobnom odnosu dužnika prema prijašnjem vjerovniku jer između dužnika i novog vjerovnika nastaje samostalan odnos za koji je odlučan samo sadržaj mjenice i njihovi međusobni zahtjevi.

________________________________________________________
Predmet P-384/01 od 03. lipnja 2003.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-8202/03-3 od 24. listopada 2006.g., revizija odbijena odlukom VS RH Revt-16/08-2 od 18. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Akreditivi.
                          U užem smislu:
Dokumentarni akreditiv.

Opis / preuzimanje
Nalogodavac otvaranja dokumentarnog akreditiva mora biti upućen je li akreditivna banka izvršila plaćanje po tom akreditivu.

________________________________________________________
Predmet Pl-5/05 od 31. kolovoza 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6269/07-4 od 12. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ispravljanje sudskih odluka.
                          U užem smislu:
Ispravljanje rješenja.
Opis / preuzimanje
Pogreške u pisanju moguće je ispravljati samo ako su učinjene od strane suda, ne i ako se radi o pogrešci stranke.
 

________________________________________________________

Predmet P-2777/04 od 15. veljače 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-3016/05-3 od 18. ožujka 2008.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Mjenica.
                          U užem smislu: Prigovor protuugovornog ispunjenja mjenice.

Opis / preuzimanje
Podnošenjem na naplatu mjenice radi naplate tražbine novčane obveze za koju trasant zna da je prestala, trasant postupa na štetu trasata, a trasat može prema trasantu isticati prigovor protuugovornog ispunjenja mjenice.

________________________________________________________
Predmet P-2416/02 od 08. srpnja 2004.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6069/04-3 od 19. svibnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Tužba za utvrđenje, Sadržaj tužbe, Presuda, Izdatak za drugoga i bankarska garancija.
                          U užem smislu:
Utvrđenje (ne)postojanja tražbine, Pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje, Određenost zahtjeva kao preduvjet za dopustivost tužbe, Učinak presude prema trećima, Izdatak za drugoga i plaćanje po bankarskoj garanciji.
Opis / preuzimanje
Presudom je dopušteno utvrđivati postojanje ili nepostojanje ne samo prava i pravnog odnosa, već i pojedinačnih prava i obveza koje proizlaze iz određenog obvezno-pravnog odnosa (npr. postojanje ili nepostojanje tražbine).
Ako tužitelj može pravnu zaštitu ostvariti kondemnatornom tužbom, nema pravnog interesa za podnošenje deklaratorne tužbe.
„Prestanak stvaranja pravnih učinaka“ u sebi može sadržavati sva prava i obveze iz nekog obvezno-pravnog odnosa, ali i samo neka pa je tužba koja sadrži takav zahtjev nedopuštena jer zahtjev nije određen.
Opće je pravilo da presuda djeluje samo u odnosu na osobe kojima je u postupku dana mogućnost sudjelovanja kao stranke, a djelovanje prema trećima je iznimka zakonom izričito propisana.
U slučaju da je banka izdala bakarsku garanciju protivno ugovoru s nalogodavcem, neosnovano bi bilo njezino naplaćivanje od nalogodavca za iznos koji je platila korisniku garancije po osnovi takve garancije. Ako je plaćanje od strane banke korisniku garancije predstavljalo plaćanje nalogodavčeve zakonske obveze, pri čemu banka zna da plaća tuđi dug, radi se o izdatku za drugoga pa tada, a ako se banka već nije naplatila od nalogodavca za iznos plaćen korisniku po osnovi garancije, imala bi pravo tražiti naknadu zbog izdatka za drugog.

________________________________________________________

Predmet P-1400/03 od 03. studenog 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-745/06-8 od 17. lipnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Preinaka tužbe, Forma ugovora.
                          U užem smislu:
Preinaka tužbe promjenom istovjetnosti zahtjeva, Konvalidacija ugovora kojem nedostaje forma.
Opis / preuzimanje
Promjena činjeničnog kompleksa oduzimanjem dotadašnjih i/ili dodavanjem novih činjenica, tako da ta promjena faktički predstavlja drugi životni događaj koji je karakterističan za drugačiji pravni odnos od pravnog odnosa koji je tužitelj prethodno navodio, dovodi i do promjene istovjetnosti zahtjeva. Pri tome, do preinačenja radi promjene osnove dolazi bez obzira što je tužbeni zahtjev ostao sadržajno identičan.
Čl. 73. ZOO-a predviđa mogućnost sanacije ugovora koji su ništavi radi nedostatka propisane forme, u slučajevima u kojima je namjera stranaka da izvršenjem ugovora u cijelosti ili pretežitom dijelu konvalidiraju nedostatak određene forme.

________________________________________________________

Predmet P-1968/04 od 16. lipnja 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6012/05-3 od 05. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Prava kupca.
                          U užem smislu:
Materijalni nedostaci stvari.
Opis / preuzimanje 
Kada kupac, koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nekvaliteti isporučene robe, izjavi da ugovor raskida, ne može se, uz to, primijeniti institut sniženja cijene zbog nekvalitete.

________________________________________________________
Predmet P-559/97 od 13. rujna 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7429/05-4 od 11. ožujka 2008.
Pravni pojam U širem smislu:
Osiguranje od odgovronosti, Zračna plovidba.
                          U užem smislu:
Vlastito pravo oštećenika, Mjere za zaštitu od udara ptica.
Opis / preuzimanje 
U slučaju osiguranja od odgovornosti, oštećenik može neposredno od osiguratelja tražiti naknadu štete koju je pretrpjela događajem za koji odgovara osiguranik, i to najviše do iznosa osigurateljeve obveze.

Prema Zakonu o zračnoj plovidbi i Uredbi o sigurnosti zrakoplovnog pristaništa nije postojala obveza zračne luke provoditi mjere zaštite od ptica, već je odredbama Zakona i Uredbe zračna luka bila dužna osnovati Savjet koji razmatra pitanje sigurnosti plovidbe i o tome donosi obvezujuće zaključke te tako poduzima sve mjere radi stvaranja uvjeta za zaštitu od nekontroliranog pristupa ljudi, vozila i životinja, a trebala je primjenjivati i program i mjere za zaštitu od udara ptica preporučene od ICAO-a.

________________________________________________________
Predmet P-4820/06 od 14. listopada 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7437/07 od 27. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Ugovor o djelu i visina naknade, Prihvat ponude za sklapanje ugovora.
                          U užem smislu: Odnos ugovora o djelu s ugovorom o prodaji, Reklamacija nenaručenih radova.
Opis / preuzimanje 
prvenstveno imale na umu izvođačev rad, ugovor se smatra ugovorom o djelu, a ako visina naknade kod ugovora o djelu nije određena, određuje se uz primjenu odredbe čl. 623. st. 2. ZOO-a.
Račun za izvršene, a nenaručene radove smatra se ponudom izvršitelja, a reklamacija takvog računa znači da ponuda nije prihvaćena.

________________________________________________________
Predmet P-4151/05 od 05. listopada 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-111/08-3 od 12. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Odgovornost u vezi s obvezom sklapanja ugovora.

U užem smislu:
Obveza sklapanja ugovora s društvom u vlasništu hrvatskog branitelja.
Opis / preuzimanje
Ne postoji odgovornost za štetu u slučaju odbijanja sklapanja ugovora sa društvom u vlasništvu hrvatskog branitelja koje, ovlašteno zahtijevati da se s njim sklopi ugovor pod uvjetima iz najpovoljnije ponude na natječaju, a sve u vezi čl. 36. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ne udovoljava svim pretpostavkama za javno nadmetanje, propisanim čl. 3. Pravilnika o uvjetima, mjerilima, načinu i postupku pod kojima HRVI Domovinskog rata mogu obavljati radove i usluge.

________________________________________________________
Predmet P-3902/04 od 23. studeni 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1548/07-3 od 07. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Procesna facultas alternativa.
                          U užem smislu:
Potraživanje novčanog iznosa umjesto stvari.
Opis / preuzimanje
Tužitelj, ovlašten tražiti predaju stvari, može izjaviti da je umjesto toga spreman primiti određeni novčani iznos, isplatom kojeg se tuženik oslobađa svoje obveze na predaju stvari. O toj ponudi sud ne raspravlja, niti ulazi u ocjenu adekvatnosti visine zahtjeva, a ista se unosi u izreku presude, sukladno čl 327. ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet P-3175/06 od 04. siječnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-887/07-4 od 22. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Troškovi postupka.

U užem smislu:
Naknada troškova u slučaju povlačenja tužbe.
Opis / preuzimanje
Ako je tužba povučena odmah po udovoljenju zahtjevu tužitelja, troškove postupka snosi tuženik.

________________________________________________________
Predmet P-589/07 od 08. svibnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-51/08 od 12. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Novčano kažnjavanje.
                          U užem smislu:
Osporavanje navoda protivne strane «opreza radi».
Opis / preuzimanje
Pravo parnične stranke da osporava navode suprotne strane ograničeno je dužnošću govorenja istine pa osporavanje navoda protivne strane «opreza radi» je uobičajeni način zlouporabe prava u postupku koji sud ne smije podržavati.

________________________________________________________
Predmet P-5091/07 od 3. ožujka 2010. potvrđena presudom VTS RH 79. Pž-7591/11 od 27. siječnja 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
zastara, raskid ugovora o konzaltingu zbog neispunjenja obveza, prigovor radi prijeboja, stjecanje bez osnove
Opis / preuzimanje
…..pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da iz tako utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da tuženik niti u daljnjem eventualno naknadnom roku ne bi izvršio svoju obvezu na ishođenje građevinske dozvole, odnosno da su ispunjene pretpostavke propisane odredbom iz čl. 127. ZOO-a. Vjerovnik može raskinuti ugovor bez ostavljanja dužniku naknadnog roka za ispunjenje, ako iz dužnikova držanja proizlazi da on svoju obvezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.
…. tuženik gubi iz vida da raskidom ugovora sukladno čl. 132. st. 2. ZOO-a svaka strana ima pravo zahtijevati da joj se vrati ono što je dala, kao što je to u konkretnom slučaju postavljanjem tužbenog zahtjeva učinio tužitelj. S druge strana, ako je tuženik izvršio i dio svoje obveze kao što tvrdi, sukladno citiranoj odredbi ima pravo tražiti povrat i onog dijela svoje obveze kojega je on učinio ispunjavajući ugovor.
Međutim, takav zahtjev mora postaviti sam tuženik u vidu protutužbe ili prigovora radi prebijanja, što tuženik tijekom prvostupanjskog postupka nije učinio, i to u konkretnom slučaju za novčanu vrijednost izvršenog djela, budući da po prirodi stvari tuženikove obveze (savjetovanje, priprema dokumentacije itd.) ne bi mogao tražiti naturalnu restituciju.


________________________________________________________
Predmet
P-21/2005 od 1. listopada 2009. potvrđena presudom VTS RH 34. Pž-5344/11 od 25. veljače 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
stvarno-pravni zahtjev (utvrđenje pravne osnove za stjecanje suvlasništva, dosjelost)
Opis / preuzimanje
Odlučno je da tužitelj ničim nije niti pokušao dokazati vezu (neprekinuti niz izvanknjižnih stjecatelja prava upravljanja, raspolaganja i korištenja) između Trgopromet d.d. u stečaju ( s kojim je tužitelj zaključio kupoprodajni ugovor) i tuženika koji su upisani u zemljišne knjige kao nositelj prava korištenja predmetnih nekretnina, upisanih i dalje kao društveno vlasništvo.
 
________________________________________________________
Predmet
P-2587/13 od 25. travnja 2014. djelomično potvrđena i preinačena presudom VTS RH 75. Pž-5369/14 od 18. veljače 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
utvrđenje osnovanosti tražbine drugog višeg isplatnog reda.
Opis / preuzimanje
Po ocjeni ovog suda nije sporno da je predmetnim rješenjem Općinskog suda u Gospiću nastavljen ovaj parnični postupak, sporno je, je li trgovački sud prije upuštanja u raspravljanje o glavnoj stvari treba ispitati jesu li za to ispunjene pretpostavke budući da je ovaj parnični postupak nastavljen prije nego što je tužiteljeva tražbina ispitana na ispitnom ročištu.
Kako je rješenje o nastavku postupaka od 18. lipnja 2008. pravomoćno, a tuženik se nakon što je tužiteljeva tražbina osporena upustio u raspravljanje, ovaj sud prihvaća zaključak prvostupanjskog suda da u ovakvom slučaju nije odlučno što tužitelj nakon primitaka rješenja o osporenoj tražbini 2. rujna 2008. nije predlagao nastavak postupka budući da je postupak ranije nastavljen.
Stoga, unatoč tome da sudovi nisu vodili računa o pravilima stečajnog prava kada su nastavljali ovaj parnični postupak, može se zaključiti da su se ispunile pretpostavke za nastavak parničnog postupka te da tužitelj može osnovano u ovoj parnici ostvarivati svoju građanskopravnu zaštitu u skladu s odredbom članka 180. SZ-a.

________________________________________________________
Predmet 
P-2724/10 od 13. lipnja 2011. potvrđena presudom VTS RH 34. Pž-5991/11 od 17. veljače 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
stvarnopravni zahtjev, utvrđenje da je nekretnina javno dobro (nerazvrstane ceste).
Opis / preuzimanje
Ovaj sud prihvaća u cijelosti utvrđeno činjenično stanje kao i primjenu materijalnog prava prvostupanjskog suda (članak 375. stavak 5. ZPP-a), što nije potrebno dalje obrazlagati.
….čak i uz stajalište da nekretnina stječe status nerazvrstane ceste danom stupanja na snagu akta jedinice lokalne samouprave kojim je određena nekretnina proglašena nerazvrstanom cestom, to još uvijek ne znači da je ona po svom statusu javno dobro u općoj uporabi niti da je vlasništvo jedinice lokalne samouprave. Ne ulazeći u ustavnost i zakonitost takve odluke, valja napomenuti da se istom može propisivati način nastanka i prestanka nerazvrstanih cesta, ali nikako uređivati vlasnička struktura koju kao takvu zakonodavac još uvijek nije predvidio


________________________________________________________
Predmet
P-1875/13 od 25. studenog 2013. djelomično potvrđena, djelomično preinačena presudom VTS RH 72. Pž-1360/14 od 21. siječnja 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
utvrđenje ništavosti ugovora o zamjeni nekretnine.
Opis / preuzimanje
U konkretnom slučaju prvostupanjski sud je pravilno zaključio kako predmetni ugovor nije ništav zbog okolnosti što ugovorne stranke nisu upisane kao zemljišnoknjižni vlasnici nekretnina koje su bile predmet zamjene, jer subjektivna nemogućnost ispunjenja ugovora u vrijeme njegova sklapanja nema za posljedicu ništavost ugovora u smislu odredbe čl. 103. ZOO-a nego odgovornost dužnika za njegovo ispunjenje, zbog čega nepostojanje vlasništva stranaka na nekretninama, koje su predmet zamjene ne čini ništavim ugovor. S tim u vezi pravilan je zaključak suda kako činjenica što tuženik nije bio vlasnik nekretnina u trenutku sklapanja ugovora o zamjeni, ne čini predmet obveze nemogućim, nedopuštenim, neodređenim ili neodredivim zbog čega bi ugovor bio ništav u smislu odredbe čl. 47. ZOO-a, već se radi o nemogućnosti ispunjenja, a ne o nemogućem, nedopuštenom, neodređenom ili neodredivom predmetu obveze.
Nadalje, pravilan je zaključak suda, da nije osnovano pozivanje tužitelja na nezakonitost, odnosno ništavost, odluke skupštine društva TOB d.d. temeljem odredbe članka 447. ZTD-a, na kojoj je donesene odluka o zamjeni nekretnina, pri čemu tužitelj navodi kako je predmetna skupština nepropisno sazvana, kao jednom od razloga ništavosti ugovora, budući da je tijekom postupka nesporno utvrđeno, kako nije podnesena tužba radi utvrđenja ništavosti navedene odluke skupštine. Prema tome, tužitelj je imao predviđene mehanizme pravne zaštite radi eventualnog utvrđenja da je odluka skupštine ništava, koje nesporno nije iskoristio, s time da je potrebno dodati kako eventualne povrede u proceduri koja je prethodila sklapanju navedenog ugovora ne znači ujedno da je i predmetni ugovor zbog toga protivan prisilnim propisima.
U konkretnom slučaju nejasni su razlozi zbog kojih je prvostupanjski sud prihvatio protutužbeni zahtjev budući da sud navodi kako je tuženik pravomoćnom presudom Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu poslovni broj P-51/02 od 20. ožujka 2006. kojom je utvrđeno da je Miroslav Lipovac temeljem odluke društva FRIGO UNIRES d.o.o. i sporazuma sklopljenog s društvom FRIGO UNIRES d.o.o. od 4. travnja 1996., stekao pravomoćnu pravnu osnovu za stjecanje prava vlasništva na nekretninama danim u zamjenu dok s druge strane tuženik traži da se utvrdi kako je temeljem Ugovora o zamjeni od 17. travnja 1997. stekao pravo vlasništva na predmetnim nekretninama, čime je počinjena bitna povreda iz odredbe čl. 354. st. 2. t. 11. ZPP-a, međutim odlučne činjenice moguće je utvrditi na temelju isprava u spisu (čl. 373.a ZPP-a).


________________________________________________________
Predmet
P-4585/10 od 28. siječnja 2013. djelomično potvrđena i preinačena presudom VTS RH 73.Pž-3258/13-5 od 23. prosinca 2015.
Pravni pojam U širem smislu: 
autorska naknada za korištenje autorskih djela
                          U užem smislu:
iskorištavanje autorskih djela stvorenih u radnom odnosu ili po narudžbi ( kada ugovor nije sklopljen).
Opis / preuzimanje
Sukladno načelu stečenih prava tuženikova prava poslodavaca su netaknuta u stečenom opsegu prava reproduciranja i ima pravo koristiti se predmetnim autorskim djelima i reprizno ih prikazivati ali uz plaćanje naknade za iskorištavanje toga djela. Dakle, postoji ovlast tuženika koristiti djela, ali za takvo korištenje tuženik je u obvezi platiti autorsku naknadu za reprizno prikazivanje.
………Slijedom navedenog, neosnovano tuženik osporava osnovu za isplatu autorske naknade za reemitiranje dramskih i dramsko-muzičkih djela koja su stvorena na način sličan kinematografiji, audiovizualnih djela, a koja su nastala u produkciji tuženika prije 1978……..
Nije sporno da je autorske naknade za autorska djela tuženik regulirao sukladno svojim internim aktom i to Cjenikom naknada za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju HTV-a. Tim su Cjenikom, između ostalog, propisani iznosi autorskih naknada za sinopsise – pisana djela, scenarije – pisana djela, režiju i dr.
………Naime, novčani iznosi primjerene naknade po osnovama kako ih je prvostupanjski sud odredio utvrđeni su iznad iznosa koji bi proizlazili iz Cjenika, ali tako utvrđene iznose ne opravdavaju u konkretnom slučaju parametri koje je vještak uzeo u obzir, a sud u cijelosti prihvatio. Točno je da navedeni tuženikov Cjenik ne predstavlja sam po sebi isključivi kriterij na temelju kojeg se određuje visina autorske naknade koja pripada tužitelju. Međutim, vještačkim nalazom nisu obuhvaćeni zakonom propisani parametri, primjerice financijski uspjeh u korištenju predmetnih djela ( mogućnost prodaje djela, materijalna korist i drugo) koji je mogao biti relevantan element pri određivanju naknade u višem iznosu od onog propisanog Cjenikom.

________________________________________________________
Predmet
P-7376/11 od 07.siječnja 2013. potvrđena presudom VTS RH 92.Pž-10158/13-4 od 15. rujna 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
naknada štete, nedostatci izvršenog dijela - prekluzija prava
                          U užem smislu: Ugovor o dijelu
Opis / preuzimanje 
prvostupanjski sud pravilno smatra da u predmetnom slučaju nije od utjecaja okolnost što su radovi izgradnje mosta preuzeti nakon podnošenja tužbe (nakon 10. prosinca 2002. kad je ispostavljena okončana situacija) budući da iz navedenih zakonskih odredaba ne proizlazi da je preuzimanje objekta uvjet početka tijeka prekluzivnih rokova.
Neosnovano tužitelj smatra da ima pravo na naknadu štete prema odredbi čl. 618. ZOO-a. Prema odredbi čl. 618. ZOO-a naručilac koji je uredno obavijestio izvođača da mu izvršeni rad ima neki nedostatak može zahtijevati od njega da nedostatak otkloni, i za to mu odrediti primjeren rok (stavak 1.) te on ima pravo i na naknadu štete koju trpi zbog toga (stavak 2.) Pravno na naknadu štete prema navedenoj odredbi pripada naručitelju ako je izvođača/projektanta uredno obavijestio o nedostatku i ostavio mu primjeren rok za uklanjanje nedostataka. Tek nakon toga, neovisno o tome je li izvođač/projektant u danom roku uklonio nedostatke, naručitelj ima pravo i na naknadu štete.

________________________________________________________
Predmet
P-1287/09 od 25. travnja 2013. potvrđena je presudom VTS RH 88.Pž-582/15-3 od 16. rujna 2015.
Pravni pojam U širem smislu: 
Ugovor o dugoročnom kreditu
                          U užem smislu: 
zastara (anuitetna otplata), obveza jamca platca
Opis / preuzimanje 
…što se tiče prigovora zastare, prvostupanjski je sud iz sadržaja isprava u spisu izveo pravilan zaključak da se u konkretnom slučaju radi o anuitetnoj otplati………..
Međutim, osnovano navodi žalitelj da je prvostupanjski sud pogrešno ocijenio osnovanim prigovor zastare i za anuitete koji su sukladno čl.7. ugovora dospjeli od 1. srpnja 2000. do 1. travnja 2002….. Budući da je predmetni postupak pokrenut podnošenjem prijedloga za ovrhu 16. lipnja 2003., za navedene anuitete nesporno protekao rok zastare od tri godine……
Člankom 10. ugovora o dugoročnom kreditu, stranke su ugovorile da kreditor ima pravo otkazati kredit ako se korisnik kredita ne pridržava bilo koje odredbe iz ovog ugovora, a posebno zbog neuredne otplate kredita, bilo glavnice ili pripadajuće kamate. Prema navedenoj odredbi, danom otkaza kredit zajedno s pripadajućom kamatom dospijeva na naplatu.
Tužitelj u konkretnom slučaju tužbenim zahtjevom potražuje od tuženika određeni ukupni iznos duga kao da se radi o otkazu kredita u kojem slučaju kredit u cijelosti dospijeva na naplatu. Međutim, osim činjenice da je posljednja uplata od strane korisnika kredita izvršena 4. veljače 1999. u iznosu od 1.000,00 kn, tužitelj tijekom prvostupanjskog postupka nije predložio niti priložio nikakav dokaz u smislu otkaza predmetnog ugovora………………


________________________________________________________

Predmet
P-3248/08 od 31. svibnja 2012. potvrđena presudom VTS RH 42.Pž-5066/12-4 od 08. rujna 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
razlozi za poništaj arbitražnih odluka
U užem smislu:
poništaj pravorijeka
Opis / preuzimanje
Razlozima svoje žalbe tužitelj nije doveo u sumnju činjenična utvrđenja i ocjenu prvostupanjskog suda. Pravilan je stav prvostupanjskog suda da povreda na koju se žalitelj poziva, a koje se tiče sadržaja obrazloženja i kojom je po tvrdnji tužitelja zahvaćena odluka arbitražnog suda, nije za ovaj predmet relevantna jer državni sudovi nisu ovlašteni ispitivati pravilnost arbitražnih odluka izvan izričitih zakonskih okvira postavljenih čl. 36. ZA.
………Naime, suprotno shvaćanju žalitelja, obrazloženje arbitražne odluke ne mora biti iscrpno, a rezultati zaključivanja o relevantnim činjenicama, a naročito o pravu koje na njih treba primijeniti, ne moraju biti valjani. Svakako, to ne znači da arbitraža ne mora iznijeti razloge svoje odluke u pogledu zahtjeva o kojem je odlučivala, ali to je prema ocjeni ovog suda učinjeno u obrazloženju pravorijeka, u konkretnom u t. 7.5., naziva Materijalnopravna utvrđenja.

________________________________________________________
Predmet
P-5300/10 od 20. lipnja 2012. potvrđena i djelomično preinačena za parnični trošak presudom VTS RH 38.Pž-7614/12-3 od 21. listopada 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
neovlaštena uporaba i raspolaganje zaštićenog žiga
U užem smislu:
povreda prava zaštićenog figurativnog žiga
Opis / preuzimanje
Iz utvrđenja prvostupanjskog suda također proizlazi pravilan zaključak o različitosti zaštićenog žiga i tuženikovog znaka, a ne o oponašanju tužiteljevog žiga (koja utvrđenja tužitelj žalbom nije ni osporio), te s obzirom na činjenicu da se i vanjski izgled (oblik) tiskovine tužitelja razlikuje od oblika tuženikovog magazina, jasno je da ne može dovesti javnost u zabludu niti u vezu tuženikov magazin s tužiteljevim žigom, te je s obzirom na navedeno pravilno prvostupanjski sud tužiteljev zahtjev odbio.

________________________________________________________
Predmet
P-6859/11 od 27. rujna 2013. potvrđena rješenjem VTS RH 86.Pž-9415/13-4 od 09. srpnja 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
naknada štete, privremena mjera ( međunarodni element)
U užem smislu:
apsolutna nenadležnost
Opis / preuzimanje 
Budući da iz Aneksa jasno proizlazi da se njime dopunjuju i mijenjaju odredbe Ugovora o kupoprodaji broj 07-245 od 6. veljače 2001., to neosnovano navodi žalitelj da je Aneks drugi odnosno različiti ugovor od osnovnog Ugovora.
………suprotno žalbenim navodima, pravilno je prvostupanjski sud primjenjujući načelo lex posterior derogat legi priori zaključio da je ostala na snazi odredba Aneksa ugovora od 28. kolovoza 2002. kojom su stranke ugovorile nadležnost Općinskog suda u Kavadarcima, budući da je ona derogirala raniju Ugovornu odredbu o nadležnosti suda prema sjedištu tužitelja.

________________________________________________________

Predmet
P-3180/05 od 18. travnja 2012. potvrđena presudom VTS RH 73.Pž-5867/12-4 od 30. rujna 2015.
Pravni pojam U širem smislu: 
pobijanje pravnih radnji , utvrđenje ništetnosti ugovora, preinaka tužbe, sporazum o prijenosu prava vlasništva.
U užem smislu:
utvrđenje ništetnosti ugovora o kupoprodaji nekretnina, ugovora o uspostavi i upisu prava osobne služnosti.
Opis / preuzimanje …..samo postojanje više ugovora o raspolaganju istom nekretninom ne čini te ugovore ništavim. Radi se naime i o takvom slučaju o valjanim pravnim poslovima, a o stjecanju prava vlasništva na nekretnini koja je bila predmet tih ugovora odlučuje se po pravilima jačeg prava i u skladu s načelom povjerenja u zemljišne knjige.
…..pravilno prvostupanjski sud cijeni da okolnost objave oglasa u "Narodnim novinama" ne proizvodi pravni učinak kao da je prijenos prava vlasništva proveden u zemljišnoj knjizi (koji nesporno nije bio proveden) jer je predmetna nekretnina u času sklapanja ugovora od 9. travnja 1998. bila upisana u zemljišnoj knjizi i to kao vlasništvo…….
…..tužitelj je, suprotno tome, o činjenici zasnivanja fiducija na nekretnini koja je upisana u zemljišnoj knjizi, putem javnog bilježnika objavio oglas u "Narodnim novinama" kao da se radi o nekretnini koja nije upisana u zemljišnoj knjizi (čl. 274. st. 9. OZ-a) te se stoga navedeni oglas sa svojim pravnim posljedicama ne može izjednačiti s upisom u zemljišnoj knjizi……


________________________________________________________