SUDSKI REGISTAR
Predmet Tt-13/23399-2 od 11.10.2013. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-9948/13 od 3.12.2013.
Pravni pojam U užem smislu: osnivanje ustanove-adresa sjedišta ustanove - objekt vlasništvo HZZO-a.
Opis / preuzimanje (...) Naime, u predmetnom slučaju sporno je tumačenje odredbe čl. 27. st. 1. Zakona o ustanovama, prema kojoj odredbi ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača ustanove. Prema stavku 2., promjena sjedišta ustanove upisuje se u sudski registar ustanova. Prema čl. 26. istoga Zakona sjedište ustanove je mjesto u kojem ustanova obavlja svoju djelatnost. Imajući u vidu odredbe Zakona o ustanovama, potrebno je da predlagatelj priloži uz prijavu i odluku osnivača o sjedištu ustanove, a koja je i priložena u spisu na listu 4 do 6 spisa. Ukazuje se da prilikom ispitivanja pretpostavki za upis, registarski sud nije dužan, a niti ovlašten provjeravati jesu li podaci o sjedištu, odnosno poslovnoj adresi točni, a to ne čini niti u drugim postupcima kada dostavlja pismena na upisanu adresu.
Budući da je u odluci o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Potočki navedeno sjedište Doma: Ljudevita Gaja 10, Krapina (čl. 3.) odluka prvostupanjskog suda ukazuje se osnovanom sukladno citiranoj odredbi čl. 26. i 27. Zakona o ustanovama. Isto tako, ocjena je ovog suda da je sud prvog stupnja pravilno primijenio i odredbe Zakona o socijalnoj skrbi, i to odredbu čl. 130. tog Zakona, prema kojoj odredbi Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi rješenjem utvrđuje da je akt o osnivanju doma socijalne skrbi u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima (st. 1. toga članka); a osnivač doma socijalne skrbi je dužan uz zahtjev za donošenje rješenja iz st. 1. ovoga članka priložiti ovjereni akt o osnivanju doma (čl. 130. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi). Kako je izneseno, pregledom spisa je utvrđeno da je sud prvoga stupnja pravilno ocijenio da su uz prijavu upisa o osnivanju priložene sve propisane odluke.

________________________________________________________
Predmet Rješenje Tt 12/12990 od 6.11.2012. potvrđeno odlukom VTS RH Pž 1530/13 od 20.2..2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Upis promjena u sudski registar-pripajanje društva- predlagatelj nije postupio po zaključku suda te mu je prijava odbačena.
                          U užem smislu:
dostavnica– dokazna snaga javne isprave.
Opis / preuzimanje
Prema odredbi članka 230. stavak 2. ZPP-a dostavnica ima snagu javne isprave.
Ako sud posumnja u autentičnost isprave, može zatražiti da se o tome izjasni tijelo od kojega bi ona trebala potjecati (članak 230. stavak 4. ZPP-a).
Na dostavnici se nalazi i okrugli pečat pošte Zagreb na kojem je otisnut datum 29.09.12-13 te prvostupanjski sud nije imao razloga posumnjati u njezinu autentičnost.
Na dostavnicu kao javnu ispravu odnose se zakonske presumpcije o dokaznoj snazi takve isprave. Dopušteno je dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je isprava nepravilno sastavljena (članak 230. stavak 3 ZPP-a), pa u tom smislu tužitelj radi osporavanja konkretne dostavnice može pokrenuti posebnu parnicu.
Kako iz predmetne dostavnice proizlazi da je predlagatelj primio zaključak koji mu je upućen, a predlagatelj ne spori činjenicu da nije udovoljio zaključku suda, pravilno je sud prvog stupnja donio pobijano rješenje na temelju članka 45. stavak 7. ZSR-a kojim je odbacio predmetnu prijavu, a nakon što je utvrdio da je bezuspješno protekao rok od osam dana iz zaključka Trgovačkog suda u Zagrebu od 29. kolovoza 2012. u kojem predlagatelj nije postupio po nalogu suda.


________________________________________________________
Predmet Rješenje Tt 12/5610 od 27.8.2012. potvrđeno odlukom VTS RH Pž 8965/12 od 15.1.2013.
Pravni pojam U širem smislu:
usklađenje zadruga – Zakon o zadrugama.

U užem smislu:
predlagatelj nije postupio po zaključku suda jer nije dostavio ispravak i dopunu prijave s prilozima navedenim u tom zaključku.
Opis / preuzimanje
Uz prijavu za upis promjena u sudski registar podnose se prilozi propisani zakonom (članak 40. ZSR). Ako je prijava nepotpuna ili ne sadrži sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja da prijavu ispravi/dopuni (članak 45. ZSR). Smatra se da je prijava povučena, ako ne bude vraćena, a ako bude vraćena bez ispravka/dopune, odbacit će se ili odbiti, sukladno članku 45. stavak 4. ZSR.

________________________________________________________
Predmet
P-2001/2006 od 03. svibnja 2007, potvrđeno odlukom VTS RH , Pž-1488/11 od 15. veljače 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Naknada za rad članova u Nadzornom odboru.
                          U užem smislu:
Naknada za obavljanje funkcije u nadzornom odboru d.d-a.
Opis / preuzimanje
Članovima Nadzornog odbora dioničkog društva može se isplatiti nagrada za njihov rad, a ista se može odrediti i statutom.

________________________________________________________

Predmet P-1682/07 od 18. Siječnja 2008, potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2987/08 od 07. veljače 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Likvidacija društva koja nemaju imovine ili je ona neznatne vrijednosti.
                          U užem smislu:
Likvidacija društva.
Opis / preuzimanje
Ako protekom zakonskog roka sud utvrdi da likvidacijski dužnik nema imovine ili je ona neznatne vrijednosti, a nema prijavljenih tražbina prema likvidacijskom dužniku donijet će rješenje da se zaključuje likvidacijski postupak ako su ispunjene propisane pretopstavke.

________________________________________________________
Predmet Tt-12/4305 od 27. ožujka 2012, potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4202/12 od 12. lipnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Zakonske pretpostavke za osnovanost prijave.
                          U užem smislu:
Upis u registar.
Opis / preuzimanje 
Svaka promjena u sastavu kao i promjena ovlasti za zastupanje, mora se bez odgode prijaviti registarskom sudu radi upisa promjene u sudski registar.

________________________________________________________

Predmet Tt-12/8069-2 od 23. svibnja 2012, potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5231/12 od 24. srpnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbačaj upisa.
                          U užem smislu:
Upis u registar.
Opis / preuzimanje
Svojom odlukom Ustavni sud Republike Hrvatske nije odgodio nastup pravnih posljedica otvaranja Stečajnog postupka nad predlagateljem, već je odgodio pravne učinke rješenja vezanih uz otvaranje stečajnog postupka.

________________________________________________________

Predmet rješenje Tt-11/12351-3 , Trgovački sud u Zagrebu, potvrđeno VTSRH, Pž-8003/11 od 17.siječnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Pretpostavke za upis promjena članova društva u sudski registar.
                          U užem smislu:
Pretpostavke za upis promjene članova društva podnesene od strane više članova društva.
Opis / preuzimanje 
Postupak za upis u sudski registar pokreće se podnošenjem javno ovjerene
prijave sudu, koja treba sadržavati zahtjev za upis podataka, odnosno zahtjev za upis
promjene podataka upisanih u sudski' registar.

 

________________________________________________________
Predmet
Tt-11/12276-2, Trgovački sud u Zagrebu, od 04. listopada 2011. potvrđeno VTSRH, Pž-8490/11 od 14. prosinca 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Upis zabilježbe spora u sudski registar.
                             U užem smislu:
Zabilježba spora u sudskom registru po službenoj dužnosti.
Opis / preuzimanje 
Zabilježba spora dopustit će se nakon što predlagatelj predujmi troškove objave te upisati predmetnu sudsku odluku u glavnu knjigu sudskog registra te taj upis u glavnoj knjizi pravilno razvrstati kao zabilježbu sudske odluke koju registarski sud bilježi ne ulazeći u njezin sadržaj.

________________________________________________________
Predmet
Tt-11/11314-14 Trgovački sud u Zagrebu od 28.studenog 2011. potvrđeno VTSRH,Pž-189/12 od 18.siječnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Upis u sudski registar- Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala društva i promjene odredaba statuta društva.
                             U užem smislu:
Pretpostavke dopuštenosti prijave i osnovanosti zahtjeva za upis povećanja i smanjenja temeljnog kapitala društva.
Opis / preuzimanje
Postupak upisa u sudski registar je izvanparnični i strogo formalan postupak pa ako su sve pretpostavke ispunjene, registarski sud je po prijavi dužan izvršiti upis u registar, a prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis.

________________________________________________________
Predmet
Tt-10-8611/ od 18. kolovoza 2011. potvrđeno odlukom VTS-a Pž-6274/10.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbačaj prijave.
                             U užem smislu:
Odbačaj prijave za upis promjene zastupnika ustanove.
Opis / preuzimanje 
Odbačaj prijave za upis promjene zastupnika ustanove primjenom odredbe članka 45.st 7 u vezi s čl.43 Zakona o sudskom registru.
 
________________________________________________________
Predmet
Tt-08-9945-18 od 20 lipnja 2010. potvrđeno Pž -3349/11 od 23.rujna 2011.
Pravni pojam
U širem smislu:
Revizija.
                             U užem smislu:
Odbačaj revizije.
Opis / preuzimanje
Odbačaj revizije podnesene protiv rješenja te potvrđeno odlukom Vts-a, zbog nemogućnosti podnošenja iste na ovosudno rješenje.

________________________________________________________
Predmet
Tt-11/2127-7 od 09. ožujka 2011,potvrđeno odlukom VTS-a,Pž-3189/11-3.
Pravni pojam U širem smislu:
Rješenje o upisu.
                             U užem smislu:
Rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala i promjena odredbi Društvenog ugovora.
Opis / preuzimanje
Odbijena žalba protiv rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala i promjena odredbi Društvenog ugovora podnositelja koji po zakonu nije sudionik u postupku.

________________________________________________________
Predmet
Tt -11/11505 –od 06. rujna 2011, potvrđeno odlukom VTS-a Pž 6315/11
Pravni pojam U širem smislu:
Upis promjene članova društva.
                             U užem smislu:
Upis promjene članova društva i odredbi društvenog ugovora.
Opis / preuzimanje
Upis promjene članova društva i odredbi društvenog ugovora potvrđen, žalba odbačena radi ne postojanja razloga radi kojeg se rješenje pobija.

________________________________________________________
Predmet
Tt-08/7270-2 od 06. lipnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5130/08-3 od 17. rujna 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Izmjena statuta i povećanje temeljnog kapitala.
                             U užem smislu:
Prava imatelja povlaštenih dionica bez prava glasa.
Opis / preuzimanje
Odluka potvrđena drugostupanjskom odlukom kojom je obrazloženo da imatelji povlaštenih dionica bez prava glasa daju samo pravo na povlaštenu dividendu, a na i pravo glasa pa se odredbe čl. 301. st. 3. i čl. 304. st. 2. ZTD-a ne odnose na imatelje povlaštenih dionica bez prava glasa.

________________________________________________________
Predmet
Tt-07/1409-11 od 04. rujna 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6274/07-3 od 19. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Brisanje upisa.
                             U užem smislu:
Brisanje upisa izvršenog temeljem odluka koje nisu donesene u propisanom postupku.
Opis / preuzimanje
Sud će brisati upis izvršen na temelju odluka donesenih od neovlaštenih osoba.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-1528/11 od 05. prosinca 2013. potvrđeno rješenjem VTS-a RH broj Pž-2595/14 od 29. veljače 2016.
Pravni pojam U širem smislu:
postavljanje privremenog zastupika ovršeniku
                             U užem smislu:
odbijanje prijedloga
Opis / preuzimanje
Ovršenik je brisan iz sudskog registra temeljem odredbe č1. 70.s t. 5. Zakona o sudskom registru pa je sud donio rješenje kojim se postupak prekida u smislu čl. 212. ZPP-a.
Ovrhovoditelj je podnio prijedlog da sud u smislu odredbe čl. 9. OZ-a postavi ovršeniku privremenog zastupnika i da se ovršni postupak nastavi. Sud je prijedlog odbio smatrajući da nisu ispunjene pretpostavke za nastavak postupka obzirom na to da ne postoji naseljenik, staratelj ostavštine, novi zakonski zastupnik, stečajni upravitelj ili pravni slijednik koji bi bio pozvan na preuzimanje postupka.
Obzirom da je ovršni postupak prekinut zbog brisanja ovršenika iz sudskog registra temeljem čl. 70.s t. 5. Zakona o sudskom registru ne postoji dužnost suda da u smislu č1. 9. OZ-a postavi ovršeniku privremenog zastupnika i da nastavi prekinuti postupak.


_____________________________________________________________________
Predmet
Ovrv-19/15 od 02. ožujka 2015. potvrđeno rješenjem VTS-a RH broj Pž-3364/15 od 08. veljače 2016.
Pravni pojam U širem smislu:
prigovor protiv ROO na temelju vjerodostojne isprave  
                             U užem smislu:
odbačaj prigovora kao nepotpunog
Opis / preuzimanje
Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je donio javni bilježnik ovršenik je pravovremeno izjavio prigovor u kojem navodi da je rješenje neosnovano i neetično.
Sud je prigovor odbacio kao nepotpun uz primjenu čl. 58.s t. 1. OZ-a.
Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave mora sadržavati razloge pobijanja, te je sud neobrazloženi prigovor ovršenika odbacio bez potrebe pozivanja ovršenika na dopunu ili ispravak prigovora.


_____________________________________________________________________
Predmet
Ovrv-430/15 od 23. ožujka 2016. potvrđeno rješenjem VTS-a RH broj Pž-2709/16 od 18. svibnja 2016.
Pravni pojam U širem smislu:
promjena sredstva i predmeta ovrhe
                             U užem smislu:
odbijanje prijedloga za nastavak ovrhe
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj je podnio prijedloga za nastavak ovrhe na novom predmetu ovrhe. U prijedlogu navodi kako se ovrha određena ranijim rješenjem o ovrsi nije u cijelosti provela pljenidbom ovršenikove plaće i predlaže nastavak ovrhe pljenidbom ovršenikovih novčanih sredstava.
Sud je prijedlog odbio jer je prema izvješću ovršenikovog poslodavca rješenje o ovrsi pljenidbom ovršenikove plaće u cijelosti provedeno. Ukoliko ovrhovoditelj smatra da je ovršenikov poslodavac pogriješio u provođenju rješenja o ovrsi tada od njega može u posebnom parničnom postupku tražiti naknadu štete, ali ne može predlagati nastavak ovrhe protiv ovršenika na novom predmetu ovrhe jer nije dokazao da se rješenje o ovrsi na ranije određenom predmetu ovrhe nije moglo provesti.

_____________________________________________________________________
Predmet
Ovrv-162/16 od 09. ožujka 2016. potvrđeno rješenjem VTS-a RH broj Pž-2306/16 od 05. travnja 2016.
Pravni pojam U širem smislu:
obveza plaćanja sudske pristojbe
                             U užem smislu:
odbijanje prigovora protiv rješenja kojim je ovršeniku naloženo plaćanje sudske pristojbe
Opis / preuzimanje
Ovršeni je podnio prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Javni bilježnik je spis proslijedio sudu, a sud je naložio ovršeniku plaćanje sudske pristojbe za prigovor. Ovršenik je podnio prigovor protiv rješenja kojem mu je naloženo plaćanje sudske pristojbe. Sud je prigovor ovršenika odbio obzirom da je propisano da se za prigovor protiv rješenja o ovrsi plaća sudska pristojbe i to u trenutku podnošenja prigovora, te da se prigovor protiv rješenja o ovrsi ne može smatrati odgovorom na tužbu jer je postupak započeo prijedlogom za ovrhu a ne tužbom.

_____________________________________________________________________
Predmet
Ovr-485/15 od 18. ožujka 2016. potvrđeno rješenjem Vrhovnog suda RH
broj Gr1-147/16 od 06. travnja 2016.

Pravni pojam U širem smislu:
stvarna nadležnost u ovršnom postupku
                             U užem smislu:
nastavak ovršnog postupka nad stečajnim 
dužnikom kada su ovršne radnje započele prije stupanja na snagu Stečajnog zakona (NN-71/15), odnosno prije 01. rujna 2015.

Opis / preuzimanje Općinski sud u Slavonskom Brodu oglasio se stvarno nenadležnim pozivajući se na odrednu čl. 169. st. 6. i 7. SZ-a.
Trgovački sud u Zagrebu izazvao je sukob nadležnosti smatrajući kako je nadležan Općinski sud u Slavonskom Brodu i to temeljem odredbe čl. 441.s t. 1. SZ-a. Naime, ovršne radnje (zabilježba rješenja o ovrsi u zemljišnim knjigama) započele su prije stupanja na snagu Stečajnog zakona objavljenog u NN 71/15, odnosno prije 01. rujna 2015.
Za postupanje u predmetu nadležan je Općinski sud u Slavonskom Brodu jer su ovršen radnje započele prije stupanja na snagu Stečajnog zakona, pa nema mjesta iznimnoj primjeni odredaba čl. 169.s t. 5. do st. 8. SZ-a.

________________________________________________________