OVRHA str.1
Predmet R1-480/2012 od 13. prosinca 2012. potvrđeno Rješenjem VTS-a RH Pž-190/2013 od 20. Lipnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Osiguranje prethodnom mjerom.
                          U užem smislu:
Pretpostavljena opasnost.
Opis / preuzimanje
Predlagatelj osiguranja podnio je prijedlog za osiguranje
novčane tražbine prethodnom mjerom na temelju nepravomoćne presude Trgovačkog
 suda u Zadru. U svom prijedlogu predlagatelj osiguranja nije naveo o kojoj se eventualnoj opasnosti radi ni u čemu bi se ta opasnost sastojala. Trgovački sud u Zagrebu prijedlog je odbio jer predlagatelj osiguranja nije učinio vjerojatnim da bi bez donošenja rješenja o prethodnoj mjeri trpio nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu. Naime, određivanje prethodne mjere osiguranja nije predloženo na temelju isprava koje su taksativno
navedene odredbom čl. 333. OZ-a, da bi se smatralo da postoji pretpostavljena opasnost,
pa je predlagatelj osiguranja uz svoj prijedlog trebao priložiti dokaze o postojanju objektivne opasnosti na temelju kojih se može sa određenom mjerom vjerojatnosti zaključiti da postoji opasnost da bi se bez osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje tražbine.

________________________________________________________
Predmet 
R1-444/2010 od 27. prosinca 2012. potvrđeno Rješenjem Vrhovnog suda RH broj Gr1-239/136 d 10. Svibnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Stvarna nadležnost u postupku osiguranja.

U užem smislu:
Otvaranje stečajnog postupka nad protivnikom osiguranja tijekom postupka osiguranja.
Opis / preuzimanje
Postupak osiguranja provodio se pred Općinskim sudom u Zaprešiću. Tijekom tog postupka otvoren je stečajni postupak nad protivnikom osiguranja pa je općinski sud utvrdio prekid postupka te se oglasio stvarno nenadležnim uz primjenu odredbe čl. 34.b. točka 5. ZPP-a i ustupio predmet Trgovačkom sudu u Zagrebu. Trgovački sud u Zagrebu izazvao je sukob nadležnosti smatrajući da nema atrakcije nadležnosti suda koji vodi stečajni postupak obzirom da se ne radi o parničnom nego o izvanparničnom postupku. Naime, stvarna nadležnost sudova u ovršnom postupku i postupku osiguranja uređena je ovršnim zakonom, a otvaranje stečajnog postupka nad jednom od stranaka u postupku osiguranja nema utjecaja na nadležnost suda u tom postupku. Zbog toga je u ovom postupku osiguranja stvarno nadležan Općinski sud u Zaprešiću.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-1711/2010 od 11. Veljače 2013. Potvrđeno rješenjem VTS-a RH broj Pž-3221/2013 od 24. travnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Prokazni popis imovine.
                          U užem smislu:
Podnošenje prijedloga za prokazni popis imovine nakon obustave ovršnog postupka.
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj je 19. Travnja 2012. Podnio prijedlog da sud naloži odgovornoj osobi ovršenika dostaviti prokazni popis imovine ovršenika. Sud je prijedlog odbacio jer je 16. Travnja 2012. obustavio ovrhu u ovom predmetu a ovrhovoditelj je prijedlog podnio nakon donošenja rješenja o obustavi ovrhe. U skladu sa odredbom čl. 5. St. 4. OZ-a ako ovrhovoditelj u roku od 2 mjeseca od obavijesti suda o nemogućnosti provedbe ovrhe ne podnese prijedlog za novo sredstvo ili predmet ovrhe ili prijedlog za prokazni popis imovine, ovrha će se obustaviti. Ovrhovoditelj je 09. veljače 2012. zaprimio obavijest suda o nemogućnosti provedbe ovrhe, a prijedlog za prokazni popis podnio je sudu 19. travnja 2012. Odnosno nakon isteka roka od 2 mjeseca i nakon donošenja rješenja o obustavi ovršnog postupka. Zbog toga je prijedlog ovrhovoditelja odbačen kao nepravovremen.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-636/2013 od 13. svibnja 2013. potvrđeno Rješenjem Vrhovnog suda RH broj Gr-1-352/13 od 27. svibnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Stvarna nadležnost u ovršnom postupku.
                          U užem smislu:
Nastavak ovrhe temeljem rješenja o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik prije 15. listopada 2012.
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj je 26. Veljače 2013. podnio prijedlog za nastavak ovrhe na temelju rješenja o ovrsi kojeg je donio javni bilježnik prije 15. Listopada 2012. Prijedlog je podnesen Općinskom građanskom sudu u Zagrebu koji se oglasio stvarno nenadležnim temeljem odredbe čl. 34.b. točka 1. ZPP-a i čl. 33.a. st. 2. OZ-a.
Trgovački sud u Zagrebu izazvao je sukob nadležnosti smatrajući kako je temeljem odredbe čl. 37. St. 1. OZ-a stvarno nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu. Naime, na postupke pokrenute nakon 15. Listopada 2012. Općinski sudovi stvarno su nadležni određivati ovrhu, osim ako rješavanje tih predmeta nije izrijekom povjereno drugom sudu, tijelu ili osobi. Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu kao i za provođenje ovrhe u ovom predmetu nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

________________________________________________________
Predmet
R1-348/2012 od 27. rujna 2012. potvrđeno Rješenjem Pž-9241/2012 od 15. siječnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Osiguranje tražbine određivanjem privremene mjere.

U užem smislu:
Odbacivanje prijedloga za osiguranje kao nepotpunog.
Opis / preuzimanje 
Predlagatelj osiguranja podnio je sudu prijedlog za osiguranje tražbine određivanjem privremene mjere osiguranja. Sud je prijedlog odbacio kao nepotpun jer u svom prijedlogu predlagatelj osiguranja nije istaknuo zahtjev u kojem točno označava konkretnu tražbinu čije osiguranje traži.
 
________________________________________________________
Predmet
R1-309/2012 od 10. Siječnja 2013. potvrđeno Rješenjem Pž-1519/2013 od 27. veljače 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Priznanje strane sudske odluka.
                          U užem smislu:
Prigovor prijeboja.
Opis / preuzimanje
Podnesen je prijedlog za priznanje strane sudske odluke i to odluke Vrhovnog pokrajinskog suda u Beču. Sud je rješenjem sudsku odluku priznao, čime je ta odluka izjednačena sa odlukom suda u RH, obzirom da su bili ispunjeni svi uvjeti za priznanje propisani odredbama ZRSZ-a. Prigovor prijeboja koji je istaknuo protivnik priznanja ne može biti predmetom postupka priznanja strane sudske odluke i ne može utjecati na donošenje rješenja o priznanju.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-2248/2010 od 30. rujna 2010. potvrđeno Rješenjem Pž-8148/2010 od 01. ožujka 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Ponavljanje ovršnog postupka.
                          U užem smislu:
Odbacivanje prijedloga za ponavljanje postupka.
Opis / preuzimanje
Sud je odbacio prijedlog ovršenika za ponavljanje ovršnog postupka kao nepravovremen jer je ovršenik svoj prijedlog za ponavljanje postupka podnio nakon zakonom propisanog roka. Naime, rok za podnošenje prijedloga za ponavljanje ovršnog postupka iznosi 30 dana od dana kada je stranci dostavljena odluka kojom je postupak pravomoćno završen.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-6965/2011 od 22. veljače 2012. potvrđeno Rješenjem Pž-2149/2012 od 12. veljače 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Obveza plaćanja sudske pristojbe.
                          U užem smislu:
Odbijanje prigovora ovrhovoditelja protiv rješenja o plaćanju sudske pristojbe.
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj je podnio ovršni prijedlog na temelju pravomoćne presude, a uz prijedlog nije dostavio dokaz o izvršenom plaćanju sudske pristojbe. Sud je donio rješenje o ovrsi i pozvao ovrhovoditelja na plaćanje sudske pristojbe. Protiv rješenja o plaćanju sudske pristojbe ovrhovoditelj je podnio prigovor navodeći kako se u ovršnom postupku primjenjuje oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi ako se izvršenje predlaže u roku od 3 mjeseca od dana kada je odluka stekla svojstvo ovršnosti. Sud je prigovor odbio obzirom da je uvidom u pravomoćnu presudu utvrdio da u parničnom predmetu iz kojeg potječe presuda ovrhovoditelj nije oslobođen od plaćanja sudske pristojbe.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-31/2013 od 11. siječnja 2013. potvrđeno Rješenjem Gr1-57/2013 od 05. ožujka 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Stvarna nadležnost suda u ovršnom postupku.
                          U užem smislu:
Izazivanje sukoba nadležnosti.
Opis / preuzimanje
Općinski sud u Zaboku oglasio se stvarno nenadležnim za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu navodeći kako je prijedlog podnesen protiv ovršenika koji je u stečaju. Trgovački sud u Zagrebu izazvao je pred Vrhovnim sudom RH sukob nadležnosti smatrajući kako je prijedlog za ovrhu podnesen sudu nakon 15. Listopada 2012.g. kada je na snagu stupio Ovršni zakon (NN 112/12).
Prema odredbi čl. 37. St. 1. OZ-a općinski sudovi stvarno su nadležni određivati ovrhu osim ako rješavanje predmeta nije izrijekom povjereno drugom sudu. Zbog navedenog za odlučivanje o ovršnom prijedlogu stvarno je nadležan općinski sud.

________________________________________________________
Predmet
R1-393/2012 od 14. studenog 2012. potvrđeno Rješenjem Pž-1188/2013 od 11. veljače 2013.
Pravni pojam
U širem smislu:
Osiguranje prethodnom mjerom.
                          U užem smislu:
Dokazivanje objektivne opasnosti do stupnja vjerojatnosti.
Opis / preuzimanje
Osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja predloženo je na temelju nepravomoćne presude Trgovačkog suda u Zagrebu. Sud je odredio prethodnu mjeru osiguranja zabranom FINA-i da protivniku osiguranja ili trećoj osobi po nalogu protivnika osiguranja isplati sa njegovog računa iznos za koji je određena prethodna mjera. Rješenje je doneseno uz primjenu odredbe čl. 284. St.1. točka 3. I st. 3. OZ-a, a sud je cijenio da je predlagatelj osiguranja učinio vjerojatnom postojanje opasnosti da bi se bez tog osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje tražbine jer su žiro računi protivnika osiguranja blokirani, koja činjenica ukazuje na insolventnost protivnika osiguranja. Pri tome nije odlučno koliko dugo i na koji iznos je žiro račun protivnika osiguranja blokiran.

________________________________________________________
Predmet
R1-373/2012 od 09. listopada 2012. potvrđeno Rješenjem Pž-324/2013 od 08. veljače 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Osiguranje prethodnom mjerom.
                          U užem smislu:
Pretpostavljena opasnost.
Opis / preuzimanje
Osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja predloženo je na temelju nepravomoćnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje je donio javni bilježnik, a protiv kojeg rješenja je ovršenik podnio prigovor. Sud je odredio prethodnu mjeru osiguranja zabranom FINA-i da protivniku osiguranja ili trećoj osobi po nalogu protivnika osiguranja isplati sa njegovog računa iznos za koji je određena prethodna mjera. Rješenje je doneseno uz primjenu odredbe čl. 285. St. 1. Točka 1. OZ-a jer je rješenje o ovrsi koje je donio javni bilježnik doneseno temeljem mjenice, pa predlagatelj osiguranja ne mora učiniti vjerojatnom opasnost da bi se bez tog osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje tražbine.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-6022/2009 od 16. kolovoza 2011. potvrđeno Rješenjem Pž-6647/2011 od 04. prosinca 2012.
Pravni pojam
U širem smislu: Obustava ovršnog postupka.
                          U užem smislu: Podnošenje prokaznog popisa imovine na ročištu uz suglasnost ovrhovoditelja.

Opis / preuzimanje
Sud je donio rješenje kojim se nalaže odgovornoj osobi ovršenika dostaviti sudu prokazni popis imovine ovršenika. Odgovorna osoba ovršenika nije dostavila prokazni popis imovine na obrascu propisanom od Ministra pravosuđa RH, ali je pristupila na ročište koje je sud odredio u svrhu potvrđivanja prokaznog popisa. Na tom ročištu sud je od odgovorne osobe, uz suglasnost ovrhovoditelja, uzeo prokazni popis imovine ovršenika, a odgovorna osoba ovršenika je svoj iskaz o imovini ovršenika potpisala na sudskom zapisniku. Obzirom da prema izjavi odgovorne osobe ovršenika ovršenik nema imovine na kojoj bi se mogla provesti ovrha, sud je ovršni postupak obustavio.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-4710/2011 od 24. listopada 2011. potvrđeno Rješenjem Pž-1460/2012 od 13. Ožujka 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Izricanje sudskih penala.

U užem smislu:
Odbacivanje prijedloga jer je rješenjem o ovrsi određena ovrha radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine.
Opis / preuzimanje
Nije osnovan prijedlog za izricanje sudskih penala obzirom da ovrhovoditelj nije vjerovnik nenovčane tražbine prema ovršeniku.

________________________________________________________
Predmet
R1 407/2012 od 12.11.2012.potvrđeno odlukom VTSRH Pž 8862/12 od 25.1.2013.
Pravni pojam U širem smislu:
privremena mjera.
                          U užem smislu:
nenadležnost suda-osiguranje nenovčane tražbine određivanjem privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja na poslovnom udjelu kada već teče parnica pred drugim sudom.
Opis / preuzimanje
U prijedlogu za osiguranje navedeno je da je predlagateljica u svojstvu tužiteljice pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, podnijela tužbu u vezi s tražbinom koja se osigurava te je predloženo da privremena mjera traje do okončanja parnice koju je predlagateljica već pokrenula pod poslovnim broj P-8469/11 (…) Zato bi na temelju odredbe čl. 340. st. 2. OZ za odlučivanje o prijedlogu za osiguranje bio nadležan sud pred kojim se već vodi postupak o tražbini koja se osigurava, a to je Općinski građanski sudo u Zagrebu.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-6396/11 od 14.12.2011. potvrđeno Rješenjem Pž-1267/12 od 15.11.2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na temelju ovršne isprave.
                          U užem smislu:
Odbijanje ovršnog prijedloga na temelju potvrde stečajnog plana.
Opis / preuzimanje
Ovrha je predložena na temelju pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana i pravomoćnog rješenja suda kojim je utvrđena tražbina ovrhovoditelja u stečajnom postupku.Sud je prijedlog odbio jer navedene isprave nisu podobne za ovrhu u smislu odrebi čl. 20. , 21. I 22. OZ-a.Naime, tim rješenjima je određeno da se tražbine stečajnih vjerovnika višeg isplatnog reda koje se reprogramiraju namiruju na način da ovršenik preuzima obvezu na sklapanje ugovora o reprogramiranju kreditnih obveza.Dakle, potvrđenim stečajnim planom stečajni dužnik (ovršenik) je preuzeo obvezu na sklapanje takvih ugovora (obveza na činjenje), a ne na ispunjenje novčane obveza (obveza na isplatu).Zbog toga ovršne isprave na temelju kojih je predložena ovrha nisu podobne za ovrhu.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-1547/2004 od 20.04.2011. potvrđeno Rješenjem Pž-4464/2011 od 07.11.2012.
Pravni pojam
U širem smislu:
Obustava ovrhe na pokretninama.
                          U užem smislu:
Povrat zaplijenjenih i otpremljenih pokretnina trećoj osobi.
Opis / preuzimanje
Ovrha je određena na pokretninama ovršenika te su one na vanjskom sudskom uredovanju zaplijenjene i otpremljene na čuvanje ovrhovditelju. Treća osoba podnijela je prigovor tražeći da se ovrha na zaplijenjenim pokretninama proglasi nedopuštenom. Sud je treću osobu uputio na pokretanje parnice u smislu odredbe čl. 55. St. 1. OZ-a. Po prijedlogu ovrhovoditelja sud je donio rješenje o obustavi ovrhe. Treća osoba predložila je da sud naloži ovrhovoditelju vraćanje zaplijenjenih i transferiranih pokretnina. Sud je prijedlog odbio jer treća osoba nije dokazala da je pravomoćnom presudom u parnici koju je pokrenula po uputi suda, utvrđeno da je ovrha na tim pokretninama nedopuštena. Ovršni zakon, naime, ne daje trećoj osobi mogućnost za podnošenje takvog prijedloga, pa nema zakonske osnove po kojoj bi se takvom prijedlogu moglo udovoljiti. Takav zahtjev treća osoba može postaviti u parničnom postupku koji se vodi po tužbi treće osobe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-2335/2012 od 01.06.2012. potvrđeno Rješenjem Pž-7123/2012 od 09.01.2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na novčanoj tražbini u sudskom depozitu.
                          U užem smislu:
Odbacivanje ovršnog prijedloga.
Opis / preuzimanje
Ovrhovoditelj je predložio ovrhu na temelju ovršne isprave pljenidbom i prijenosom novčanih sredstava koja se vode na žiro računu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a koja su položena u depozit tog suda u ovršnom postupku, i njihovim prijenosom na račun ovrhovoditelja. Sud je prijedlog odbacio u smislu odredbe čl. 35. St. 3. OZ-a jer prijedlog ne sadrži sve podatke potrebne za provedbu ovrhe. Odredbom čl. 180. OZ-a propisano je da se ovhra provodi na novčanoj tražbini koja po žiro računu (ili drugim računima) pripada ovršeniku. U prijedlogu ovrhovoditelj nije naznačio ovršenikov račun nego račun OGS-a Zagreb. Dakle, ovrhovoditelj je predložio ovrhu na novčanim sredstvima koja su položena u sudskom depozitu, a sudski depozit nije predmet na kojem je u smislu odredaba OZ-a dopušteno provoditi ovrhu, odnosno prisilnu naplatu.

________________________________________________________
Predmet
R1-237/2012 od 09.10.2012. potvrđeno Rješenjem Pž-9014/2012 od 09.01.2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Osiguranje prethodnom mjerom.
                          U užem smislu:
Obustava postupka osiguranja.
Opis / preuzimanje
Sud je odredio prethodnu mjeru radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja pljenidbom pokretnina protivnika osiguranja. Nad protivnikom osiguranja otvoren je stečajni postupak, pa je sud u smislu odredbe čl. 97. Stečajnog zakona obustavio postupak osiguranja. Kako je predlagatelj osiguranja razložno pravo na pokretninama protivnika osiguranja stekao rješenjem o osiguranju unutar roka od 60 dana prije otvaranja stečajnog postupka, postupak osiguranja trebalo je obustaviti.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-6691/2011 od 23.01.2012. potvrđeno Rješenjem Pž-1268/2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha na temelju ovršne isprave.
                          U užem smislu:
Odbacivanje ovršnog prijedloga.
Opis / preuzimanje
Ovrha je predložena na temelju bjanko zadužnice, odnosno prijedlog je podnesen sudu koji nije odlučivao o tražbini u prvom stupnju. Uz takav prijedlog ovrhovoditelj je dužan dostaviti ovršnu ispravu u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu na kojoj je stavljena klauzula ovršnosti. Zapisnik o posvjedočenju činjenica da je u uredu javnog bilježnika ovršenik solemnizirao zadužnice na temelju kojih ovrhovoditelj predlaže ovrhu nije postupanje u skladu sa odredbom čl. 33. St. 1. OZ-a. Zbog toga je ovršni prijedlog odbačen u skladu sa odredbom čl. 35. St. 3. OZ-a.

________________________________________________________
Predmet
R1-363/11 Trgovački sud u Zagrebu, od 28. studenog 2011. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž- 1027/12
Pravni pojam U širem smislu:
Predhodna mjera.
                          U užem smislu:
Ukidanje prethodno određene predhodne mjere.
Opis / preuzimanje
Prethodnu mjeru navedenu u izreci sud je donio temeljem dokumentacije koju ju predlagatelj osiguranja (dalje predlagatelj) dostavio uz svoj prijedlog, a iz koje je proizlazilo da je nekretnina na kojoj je predložena predbilježba založnog prava već opterećen, a račun protivnika osiguranja (dalje protivnik) je blokiran.

________________________________________________________
Predmet
OVR-2121/10 , Trgovački sud u Zagrebu od 23. studenog 2011. potvrđeno odlukom Visokog Trgovačkog suda Pž419/12.
Pravni pojam U širem smislu:
Nastavak ovrhe i obustava.
                          U užem smislu:
Nastavak ovrhe i obustava.
Opis / preuzimanje
1.Nastavlja se ovrha.
2.Obustavlja se postupak ovrhe određen rješenjem o ovrsi ovoga suda Ovr-2121/2010 od 13.svibnja 2010.god., te se ukidaju sve provedene ovršne radnje.
3.Nalaže se ovrhovoditelju vraćanje vozila i to:
1. automobil marke Citroen Berlingo 2.0 HDI god. proizv.2006.,reg.oznake ZG 3055 EG, broj šasije 2. teretni automobil MERCEDES SPRINTER 310 DKA, god. proizvodnje 1999., reg.oznake ZG 3054-EG.
3. radni stroj CASE 588P, broj šasije CGC0213819, reg.oznake ZG 3027 AS, broj
Šasije
4. traktor Ferguson MF 293 A 4 WD reg.oznake ZG 1031 AU, broj šasije
5. automobil marke PEUGEOT 206 1.4.HDI, god. Proizvodnje 2002., reg.oznake ZG- 3052 EG, broj šasije.
6. automobil marke Audi A5 QUATRO, god. Proizvodnje 2007., reg. Oznake
ZG-3051 EG broj šasije WAU2228T08A012555
u poslovne prostorije ovršenika na adresi, Novi Marof u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti ovoga rješenja.
4.Nalaže se MUP-u i FINA-i brisanje zabilježbe ovrhe i zabrane otuđenja za vozila navedenih u rješenju o ovrsi Ovr-2121/2010 od 13.svibnja 2010.god. po pravomoćnosti ovoga rješenja.
5.Ovrhovoditelj je dužan naknaditi ovršeniku trošak postupka u iznosu od 7.380,00 kn u roku od 8 dana.
6.Odbija se ovršenik sa zahtjevom za isplatom dijela troška sastava podneska u iznosu od 7.380,00 kn.

________________________________________________________
Predmet
R1-428/11 od 22.studeni 2011. Trgovački sud u Zagrebu.
Pravni pojam U širem smislu:
Sukob nadležnosti.
                          U užem smislu:
Izazivanje sukoba nadležnosti.
Opis / preuzimanje
Trgovački sud u Zagrebu, dostavlja ovaj predmet Vrhovnom sudu Republike Hrvatske radi rješavanja sukoba nadležnosti, sukladno odredbama čl.22 st.1 i čl.23 st.2 ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet
R1-434/2011 , Trgovački sud u Zagrebu od 12. prosinca 2011. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda PŽ- 602/12.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbacuje se prijedlog za osiguranje privremenom mjerom.
                          U užem smislu: Odbacuje se prijedlog za osiguranje privremenom mjerom, odbija se kao neosnovan zahtjev predlagatelja osiguranja za naknadom troška postupka osiguranja.
Opis / preuzimanje
Odbacuje se prijedlog za osiguranje privremenom mjerom od 21. studenog 2011. godine kao nedopušten.
Odbija se kao neosnovan zahtjev predlagatelja osiguranja za naknadom troška postupka osiguranja u iznosu od 4.664,78 kn.

________________________________________________________
Predmet
Ovr-5030/10 ,Trgovački sud Zagrebu, od 19. srpnja 2011. godine, potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda PŽ- 7635/ 11.
Pravni pojam
U širem smislu: Obustava ovrhe na pokretninama.
                          U užem smislu: Obustava ovrhe na pokretninama i vračanje predujma.

Opis / preuzimanje 
Ovrha na pokretninama ovršenika se obustavlja i ukidaju se provedene ovršne radnje. Nalaže se računovodstvu ovog suda da ovrhovoditelju isplati neutrošeni predujam koji je uplaćen 23. studenog 2010. godine na račun broj 2484008-1104918244 kod Raiffeisenbank Austria d.d..
 
________________________________________________________
Predmet
R1-413/11 Trgovački sud u Zagrebu, od 14. prosinca 2011. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda broj PŽ- 668/12.
Pravni pojam U širem smislu:
Prigovoru o nenadležnosti arbitraže.
                          U užem smislu:
Odbijen prigovor o nenadležnosti arbitraže kao neosnovan.
Opis / preuzimanje
Predlagatelj je podnio zahtjev kojim traži od ovog suda da na temelju čl. 15. st. 3. i čl. 43. st. 1. Zakona o arbitraži odluči o pitanju nadležnosti arbitraže za odlučivanje u sporu koji je pred Stalno izbrano sudište pri Hrvatskog gospodarskoj komori iznesen od strane protustranke i povodom čije tužbe se vodi arbitražni postupak broj IS-P-2010/39.
 

________________________________________________________
Predmet
Ovr-5447/10 , Trgovački sud Zagrebu od 18. ožujka 2011. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda Pž- 5375/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha.

U užem smislu:
Odbija se prijedlog za nastavak ovrhe promjenom sredstva, predmeta ovrhe.
Opis / preuzimanje
Odbija se prijedlog za nastavak ovrhe promjenom sredstva, predmeta ovrhe od 28. listopada 2010. godine.

________________________________________________________
Predmet
Ovr - 3997/11, Trgovački sud u Zagrebu od 26. kolovoza 2011. potvrđeno odlukom Visokog trgovačkog suda PŽ-6373/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbija se prijedlog za ovrhu kao neosnovan.
                          U užem smislu:
Odbija se prijedlog za ovrhu kao neosnovan.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 26. st. 5. Ovršnog zakona propisano je da ako je prema ovršnoj ispravi vjerovnik ovlašteno odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine, vjerovnik će opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine odrediti u prijedlogu za ovrhu.
Uvidom u ovršne isprave ovaj sud utvrdio je da iste ne sadrže ovlaštenje vjerovniku da sam odredi opseg tražbine.

________________________________________________________
Predmet
Ovrv-12915/99 od 21. siječnja 2011., potvrđena odlukom VTS-A PŽ-1392/11 od 23.ožujka 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Ovrha dovršena.

U užem smislu:
Ovrha dovršena provedbom ovršne radnje kojom se ovrha dovršava.
Opis / preuzimanje
Ovrha se smatra dovršenom provedbom ovršne radnje/postupanjem po rješenju suda kojim se ovrha dovršava sukladno čl 68 OZ-a.

________________________________________________________