STEČAJ str.1
Predmet St-302/14 od 20. svibnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-4858/14 od 1. srpnja 2014.
Pravni pojam
U užem smislu: Odnos stečajnog i ovršnog postupka u odnosu na stečajne vjerovnike.
Opis / preuzimanje
Otvaranjem stečajnog postupka svaki pojedini stečajni vjerovnik, kao osoba koja je u trenutku otvaranja stečajnog postupka imala kakvu imovinsko-pravnu tražbinu prema dužniku, gubi mogućnost da svoja potraživanja ostvaruje izvan stečajnog postupka. No, s obzirom na to da se stečajni postupak provodi radi skupnog namirenja vjerovnika, svaki stečajni vjerovnik ima pravo sudjelovanja na skupštinama vjerovnika i odlučivanja o svim pitanjima bitnim za provedbu i okončanje stečajnog postupka, kao i na sudjelovanje u namirenju, sve sukladno visini svoje tražbine i njenom omjeru u odnosu na tražbine drugih vjerovnika. Dakle, otvaranjem stečajnog postupka svi stečajni vjerovnici, stavljeni su u isti položaj i imaju ista prava u odnosu na odlučivanje o bitnim pitanjima i na namirenje tražbine.
Ako je stečajni dužnik, prije otvaranja stečajnog postupka, poduzeo radnje kojima je nastojao onemogućiti ili otežati naplatu svojih vjerovnika umanjenjem i otuđenjem imovine, preusmjeravanjem novčanih tokova, otvaranje stečajnog postupka svakako nije otežalo položaj niti jednog stečajnog vjerovnika. Ovo iz razloga što je Skupština vjerovnika ovlaštena u svako doba tražiti od stečajnog upravitelja obavijesti ili izvješća o stanju stvari i vođenju poslova, pa tako može doći i do svih podataka potrebnih za donošenje odluke o pobijanjima pravnih radnji stečajnog dužnika. Za razliku od pravne situacije prije otvaranja stečajnog postupka, kada vjerovnici nisu imali mogućnost neposrednog uvida u radnje dužnika, tu mogućnost sada imaju. Isto tako, osim svakog pojedinog vjerovnika, koji bi postupak radi pobijanja pravnih radnji morao financirati osobno, nakon otvaranja stečajnog postupka takve parnice može u ime stečajnog dužnika pokrenuti i stečajni upravitelj.
Stoga prava stečajnih vjerovnika u odnosu na pobijanje pravnih radnji ne samo da nisu umanjena otvaranjem stečajnog postupka, već su i povećana dostupnošću dokumentacije i proširenjem osoba koje mogu takav postupak pokrenuti.

________________________________________________________
Predmet Stpn-286/13 od 30. prosinca 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-1357/14 od 2. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Sadržaj predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Žalbeni navod dužnika da je pogrešno utvrđen iznos otpisa duga prema Ministarstvu financija nije odlučan za ocjenu pravilnosti i zakonitosti rješenja jer taj podatak ne ulazi u obvezan sadržaj predstečajne nagodbe.

________________________________________________________

Predmet Stpn-113/13 od 4. rujna 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-8465/13 od 19. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Prema odredb čl. 43. t. 7. ZFPPN-a ( koja se primjenjuje i u skraćenom postupku na temelju odredbe čl. 67. st. 4. ZFPPN-a) plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati, između ostalog, prijedlog predstečajne nagodbe, i to: analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja.
Postupajući po navedenom rješenju dužnik je dostavio „Nacrt predstečajne nagodbe“ i naknadno Dopuna planu financijskog i operativnog restrukturiranja. Iz ovakve dokumentacije dostavljene od strane dužnika ne može se zaključit o kakvom Planu financijskog restrukturiranja su glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednost svih utvrđenih na ročištu za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.
Slijedom navedenog, dužnik nije dostavio ispravu koj ga je sud pozvao dostaviti jer Plan kojeg je dostavio nema Zakonom predviđen sadržaj, odnosno sud nije mogao utvrditi kakav je zaista sadržaj Plana financijskog restrukturiranja o kojem su glasovali vjerovnici u postupku provedenom kod FINE.
Kako dužnik nije otklonio nedostatke na koje ga je sud rješenjem pozvao, prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe čl. 67. st. 2 i 4. ZFPPN-a u vezi s čl. 43 ZFPPN-a, odbacio prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe.


________________________________________________________
Predmet Stpn-206/14 od 10. srpnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-6367/14 od 23. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
podnesena od strane vjerovnika čija tražbina nije utvrđena kod FINA-e, Žalba na rješenje o odobrenju sklapanja PSN.
Opis / preuzimanje
Neovisno o tome što su njihove tražbine osporene u postupku vođenom pred Financijskom agencijom, žalitelji su vjerovnici dužnika prema odredbi članka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, pa stoga oni mogu žalbom pobijati rješenje o predstečajnoj nagodbi.
Time što je sud prvog stupnja navedene vjerovnike tretirao kao javnost nije počinjena povreda postupka koja bi utjecala na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, tim više što navedeni vjerovnici s obzirom na to da njihove tražbine nisu utvrđene u postupku pred FINA-om prema odredbi čl. 66. st. 9. s vezi s člankom 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ne bi mogli sudjelovati u glasovanju o davanju pristanka za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom.

________________________________________________________
Predmet St-1878/13 od 29. svibnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-5029/14 od 15. srpnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Ovlašteni žalitelj na rješenje o imenovanju privremenog stečajnog upravitelja.
Opis / preuzimanje
Osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje dužnikanije sudionik tog postupka. U stečajnom postupku zastupnici po zakonu dužnika pravne osobe nemaju pravo podnijeti žalbu u svoje ime, osim ako je to pravo posebno propisano Stečajnim zakonom.
Prema odredbi članka 358. stavak 3. ZPP-a žalba je nedopuštena ako je žalbu podnijela osoba koja nije ovlaštena za podnošenje žalbe (…). Protiv rješenja o imenovanju privremenog stečajnog upravitelja, zastupnici po zakonu dužnika pravne osobe nisu ovlašteni podnijeti žalbu u svoje ime, već u ime dužnika tj. dužnik podnosi žalbu.

________________________________________________________
Predmet St-196/12 od 4. prosinca 2013. godine potvrđeno rješenjem Revt-163/14 od 18. lipnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Uvjeti za razmatranje revizije.
Opis / preuzimanje
Prema odredbi čl. 382 st. 2. ZPP-a u slučajevima u kojima reviziju ne mogu podnijeti prema odredbi stavka 1. ovoga članka, stranke mogu podnijeti reviziju protiv drugostupanjske presude ako odluka u sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, time da u takvoj reviziji stranka treba određeno naznačiti pravno pitanje zbog kojeg ju je podnijela uz određeno navođenje propisa i drugih važećih izvora prava koji se na njega odnose, te izložiti razloge zbog kojih smatra da je ono važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni (čl. 382 st. 3. ZPP-a).
Iz sadržaja naprijed navedenih odredaba ZPP-a jasno proizlazi da je, da bi se moglo pristupiti ocjeni je li riječ o pravnom pitanju važnom za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni i s tim u vezi dopuštenosti revizije, potrebno da revizija sadrži određeno navedeno pravno pitanje, da je riječ o pitanju o čijem rješenju ovisi odluka u konkretnom sporu i određeno uvesti razloge zbog kojih revident smatra da je to pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni. U slučaju da je u reviziji izostao bilo koji od navedenih elemenata, nema pretpostavki za razmatranje takve revizije u smislu čl. 382. st. 2. ZPP.

________________________________________________________
Predmet St-964/12 od 12. lipnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-6024/14 od 2. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Razrješenje i izuzeće stečajnog upravitelja.
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe članka 27. stavak 2. Stečajnog zakona odbacio zahtjev jednog od stečajnih vjerovnika za razrješenje stečajnog upravitelja, kao nedopušten, jer osim Odbora vjerovnika i Skupštine vjerovnika, takav zahtjev ne može ovlašteno podnijeti i neka treća zainteresirana osoba. Ako na temelju činjenica za koje je saznao iz predmetnog zahtjeva stečajnog vjerovnika, stečajni sudac ocijeni da imenovani stečajni upravitelj svoju dužnost ne obavlja uspješno ili da postoje drugi važni razlozi, može donijeti odluku o razrješenju stečajnog upravitelja po službenoj dužnosti.

________________________________________________________
Predmet Stpn-103/14 od 26. svibnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-4839/14 od 02. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Neuredan prijedlog za donošenje rješenja o odobravanju predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski sud je, primjenom odredbe čl. 109. ZPP-a u vezi s odredbom čl. 66. st. 14. ZEPN-a, pozvao dužnika kao predlagatelja da sudu dostavi isprave navedene u čl. 66. st. 3. ZEPPN-a među kojima i plan ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja te isprave koje sadrže popis vjerovnika s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina, utvrđenog postotka u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokovima plaćanja.
Dužnik nije dostavio prihvaćeni plan financijskog restrukturiranja na temelju kojeg bi sud utvrdio je li ispunjena pretpostavka za odobrenje sklapanja predstečajne nagodbe, a to je da je sadržaj predstečajne nagodbe u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja. Tada sud ima pravo prijedlog odbaciti.

________________________________________________________

Predmet St-512/12 od 06. prosinca 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-40/14 od 04. ožujka 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Obustava i zaključenje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Stečajni sudac ne može pribaviti mišljenje vjerovnika ako ga oni ne žele podnijeti, ali im mora omogućiti da se izjasne, što prvostupanjski sud čini javno objavljenim pozivom za podnošenje mišljenja povodom prijedloga stečajnog upravitelja. U navedenoj zakonskoj odredbi nije određeno navedeno o čemu bi vjerovnici trebali dati mišljenje, ali je s obzirom na tijek postupka jasno kako je riječ o davanju mišljenja na prijedlog stečajnog upravitelja. Osim toga, podredno se napominje i to kako stečajni sudac nije vezan odlukom skupštine vjerovnika; on je samo dužan saslušati skupštinu i odluku donijeti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, što znači i to da odluku o obustavi i zaključenju stečajnog postupka stečajni sudac može donijeti i bez prijedloga stečajnog upravitelja i protivno mišljenju vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja ili Skupštine vjerovnika.
Navedena zakonska odredba obvezuje stečajnog suca da, neovisno o prijedlogu stečajnog upravitelja ili nekog od vjerovnika, donese rješenje o obustavi i zaključenju stečajnog postupka kada utvrdi da imovina stečajnog dužnika nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka. Da bi stečajni sudac mogao odlučiti o obustavi i zaključenju stečajnog postupka po čl. 203. SZ-a treba utvrditi s kakvom stečajnom masom raspolaže stečajni dužnik, koliki su troškovi stečajnog postupka, kako oni koji su nastali, tako i oni koji se mogu očekivati u daljnjem vođenju postupka.

________________________________________________________
Predmet Stpn-183/14 od 16. srpnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-6395/14 od 27. kolovoza 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Pravo vjerovnika osporene tražbine na podnošenje žalbe na rješenje suda kojim je odobreno sklapanje predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Žalitelj kao vjerovnik kojemu je osporena tražbina ima pravo podnošenja žalbe jer ima status vjerovnika u postupku u smislu čl. 3. ZFPPN-a, a prema čl. 71. istog Zakona pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku koje su nastale do otvaranja postupka. Članak 63. st. 4. istog Zakona propisuje da predstečajna nagodba ima pravni učinak prema svim osobnim vjerovnicima i razlučnim vjerovnicima ako su se odrekli prava na odvojeno namirenje.

________________________________________________________
Predmet St-1253/13 od 06. ožujka 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-5185/14 od 23. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Javno priopćenje odluke suda.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 11. st. 2. SZ-a propisan je rok za žalbu osam dana, ako tim zakonom nije drukčije određeno, dok je st. 4. propisao ako se prema tom Zakonu rješenje mora dostaviti određenim osobama, rok za podnošenje žalbe teče od dana dostave rješenja, osim ako dostava nije izvršena i javnim priopćavanjem.
U krug osoba kojima se rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavlja u smislu čl. 65. st. 1. SZ-a ulazi i dužnik. U konkretnom slučaju prvostupanjski sud rješenje nije dostavio dužniku, što, uostalom, dužnik navodi u žalbi.
Međutim, pobijano rješenje je javno priopćeno objavom u Narodnim novinama broj 31 od 7. ožujka 2014. U tom slučaju, neovisno o tome što to rješenje nije dostavljeno žalitelju valja primijeniti odredbu čl. 9. st. 3. SZ-a kojom je propisano da se javno priopćenje smatra valjanim dokazom da je dostava obavljena svim sudionicima, čak i onda kad taj Zakon pripisuje posebnu dostavu. Smatra se da je priopćenje obavljeno protekom osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“ (čl. 9. SZ-a)

________________________________________________________
Predmet St-356/13 od 28. travnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-4417/14 od 17. lipnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Prigovori za završni diobeni popis.
Opis / preuzimanje
čl. 193 i 196. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06,116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu SZ).
Sentenca odluke: Prema odredbi članka 193. stavak 1. točka 2. SZ-a na završnom se ročištu podnose prigovori na završni diobeni popis. Završni (diobeni) popis predstavlja listu svih tražbina s naznakom njihovih vjerovnika koje će se pri završnoj diobi uzeti u obzir te je popraćen prijedlogom stečajnog upravitelja za podjelu iznosa stečajne mase, koji će preostati po ispunjenju obveza stečajne mase radi namirenja ukupne sume prema tabeli utvrđenih tražbina u stečajnoj kvoti (postotku).
Završni diobeni popis mora se po suglasnosti stečajnog suca za završnu diobu izložiti u pisarnici stečajnog suda na uvid sudionicima te se mora zbroj tražbina iz popisa kao i raspoloživi iznos stečajne mase koji će se raspodijeliti vjerovnicima javno objaviti (članak 184. stavak 2. SZ-a). Te dvije odredbe omogućavaju vjerovnicima da se upoznaju s planiranom završnom diobom te da utvrde ima li razlog za podnošenje prigovora na izraženi završni popis.
Odredbom članka 193. SZ-a određeno je da prigodom davanja suglasnosti na završnu diobu stečajni sudac određuje završno ročište vjerovnika. Na tom ročištu se :
1.) raspravlja o završnom računu stečajnog upravitelja,
2.) podnose se prigovori na završni popis i
3.) vjerovnici odlučuju o neunovčivim predmetima stečajne mase.
Stečajni sudac rješenjem na završnom ročištu odlučuje o prigovorima vjerovnika iz stavka 1. točke 2. ovog članka. Na odluku stečajnog suca o prigovorima vjerovnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 190. stavka 2.,3. i 4. ovog Zakona.
Predmet prigovora na završni diobeni popis može biti: da neka tražbina nije unesena u završni diobeni popis, a trebala bi biti, ili da je unesena, a nije smjela biti unesena ili pak da je smjela biti unesena, ali neispravno unesena.

________________________________________________________

Predmet Stpn-252/13 od 04. lipnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-5634/14 od 16. srpnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Dostava putem oglasne ploče.
Opis / preuzimanje
Dostava rješenja s pozivom dužniku na dopunu prijedloga koja je u dva navrata pokušana i u oba navrata je dostavnica s pismenom vraćena, s naznakom „obaviješten, nije podigao pošiljku“, vrši se zatim putem oglasne ploče suda, sukladno čl. 134a. ZPP-a.
Neovisno o načinu poslovanja, dužnik je dužan organizirati službu zaprimanja pismena. Ako već nije u stanju pošiljke izravno primati, imao je mogućnost u dva navrata odgovoriti na dvije obavijesti o preuzimanju pošiljke. Umjesto toga, dužnik je odabrao pasivnost, točnije ne činiti ništa i ne preuzimati pošiljke u plavoj sudskoj dostavnici, pa je dužan trpjeti posljedice takvog svog ponašanja (čl.109.st.4.ZPP-a).

________________________________________________________
Predmet St-696/13 od 30. prosinca 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-2323/14 od 26. ožujka 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Mjere osiguranja u prethodnom postupku.
Opis / preuzimanje
čl.39. stav. 2. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu SZ).
Sentenca odluke: Stečajni sudac može rješenjem o pokretanju prethodnog postupka ili naknadnim rješenjem, na zahtjev predlagatelja ili po službenoj dužnosti, odrediti sve mjere koje smatra potrebnim kako bi se spriječilo da do donošenja odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka ne nastupe takve promjene imovinskog položaja dužnika koje bi za vjerovnika mogle biti nepovoljne.
Ne radi se o ograničenom broju mjera, već se može odrediti svaka mjera kojom se postiže svrha osiguranja. U tu svrhu, stečajni sudac može osobito postaviti privremenog stečajnog upravitelja (na kojeg se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona o stečajnom upravitelju). U tom slučaju privremeni stečajni upravitelj predstavlja specifičnu mjeru osiguranja kojom se ograničavanju ovlasti tijela stečajnog dužnika, s trajanjem do donošenja odluke o prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka (čl. 53. SZ-a). Stečajni sudac može raspolagati svojom imovinom samo uz prethodnu suglasnost privremenog stečajnog upravitelja, zabraniti ili privremeno odgoditi određivanje, odnosno, provedbu prisilne ovrhe ili osiguranja protiv dužnika, kao i zabraniti isplate s računa dužnika.
Kada će sud naći da ima uvjeta za određivanje mjera osiguranja, ovisi o okolnostima pojedinog slučaja.

________________________________________________________
Predmet St-1707/13 od 19. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-4677/14 od 25. kolovoza 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Pravo.
Opis / preuzimanje
Ako je dužnik do završetka prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje, postupak će se obustaviti, a troškove provedenog postupka u tom slučaju snosi dužnik.
Nagradu privremenom stečajnom upravitelju propisuje čl. 7. Uredbe na način da privremenom stečajnom upravitelju pripada pravo na jednokratnu nagradu za poslove obavljene u prethodnom postupku (postupku ispitivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka) u maksimalnom iznosu od 10.000,00 kn neto, koju će odrediti stečajni sudac vodeći računa o kriterijima iz čl. 7. st. 3. ove Uredbe. U slučajevima kad se stečajni postupak tijekom prethodnog postupka obustavi, stečajnom upravitelju pripada pravo na nagradu prema st. 1. istog članka(st.3).

________________________________________________________
Predmet Stpn-286/13 od 30. prosinca 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-1357/14 od 2. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Sadržaj predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Žalbeni navod dužnika da je pogrešno utvrđen iznos otpisa duga prema Ministarstvu financija nije odlučan za ocjenu pravilnosti i zakonitosti rješenja jer taj podatak ne ulazi u obvezan sadržaj predstečajne nagodbe.

________________________________________________________
Predmet Stpn-113/13 od 4. rujna 2013. godine potvrđeno rješenjem Pž-8465/13 od 19. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Odbačaj prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Prema odredb čl. 43. t. 7. ZFPPN-a ( koja se primjenjuje i u skraćenom postupku na temelju odredbe čl. 67. st. 4. ZFPPN-a) plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati, između ostalog, prijedlog predstečajne nagodbe, i to: analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja.
Kako je dužnik dostavio „Nacrt predstečajne nagodbe“ i naknadno Dopuna planu financijskog i operativnog restrukturiranja, iz toga se može zaključit o kakvom Planu financijskog restrukturiranja su glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednost svih utvrđenih na ročištu za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.
Slijedom navedenog, dužnik nije dostavio ispravu koj ga je sud pozvao dostaviti jer Plan kojeg je dostavio nema Zakonom predviđen sadržaj, odnosno sud nije mogao utvrditi kakav je zaista sadržaj Plana financijskog restrukturiranja o kojem su glasovali vjerovnici u postupku provedenom kod FINE.
Kako dužnik nije otklonio nedostatke na koje ga je sud rješenjem pozvao, prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe čl. 67. st. 2 i 4. ZFPPN-a u vezi s čl. 43 ZFPPN-a, odbacio prijedlog dužnika za sklapanje predstečajne nagodbe.


________________________________________________________
Predmet Stpn-206/14 od 10. srpnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-6367/14 od 23. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Ne (dopuštenost) žalbe na rješenje o odobrenju sklapanja predstečajne nagodbe, podnesene od strane vjerovnika čija tražbina nije utvrđena kod FINA-e.
Opis / preuzimanje
Neovisno o tome što su njihove tražbine osporene u postupku vođenom pred Financijskom agencijom, žalitelji su vjerovnici dužnika prema odredbi članka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, pa stoga oni mogu žalbom pobijati rješenje o predstečajnoj nagodbi. Isti neosnovano smatraju da im sud nije dopustio raspravljanje na ročištu već ih je tretirao kao javnost i da im nije dopustio da potpišu zapisnik.
Međutim, iz zapisnika ne proizlazi da su isti zbog toga iznijeli primjedbu sudu niti da su oni na bilo koji način sudjelovali na tom ročištu. Prema tome, time što je sud prvog stupnja navedene vjerovnike tretirao kao javnost nije počinjena povreda postupka koja bi utjecala na pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja, tim više što navedeni vjerovnici s obzirom na to da njihove tražbine nisu utvrđene u postupku pred FINA-om prema odredbi čl. 66. st. 9. s vezi s člankom 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ne bi mogli sudjelovati u glasovanju o davanju pristanka za sklapanje predstečajne nagodbe pred sudom.

________________________________________________________
Predmet Stpn-11/13 od 24. srpnja 2014. godine potvrđeno rješenjem Pž-6599/14 od 12. rujna 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Ne (potrebnost) klauzule ovršnosti na predstečajnoj nagodbi.
Opis / preuzimanje
Polazeći od toga da se pravo na traženje pravosudne pravne zaštite može priznati ako se pravna korist koju osoba (vjerovnik) očekuje ne može na neki drugi način ostvariti, postavlja se pitanje ima li potrebu (interes) vjerovnik predstečajne nagodbe zahtijevati da mu sud pred kojim je sklopljena predstečajna nagodba, izda potvrdu ovršnosti na sklopljenu predstečajnu nagodbu.
Predstečajna nagodba je sudska nagodba na što upućuje odredba čl. 83. ZFPPN-a koja za vjerovnike čije su tražbine utvrđene ima snagu ovršne isprave (čl. 66. st. 12. ZFPPN-a). Iz navedenog proizlazi da sudska (predstečajna) nagodba da bi mogla biti ovršna isprava u pravilu mora biti ovršna, jer je ovršnost svojstvo na temelju kojeg se može tražiti prisilno ostvarivanje tražbine koja je u njoj utvrđena. Opća pravila o ovršnosti utvrđena su u Ovršnom zakonu različito za pojedine kategorije ovršnih isprava ( sudskih i upravnih odluka), sudskih i upravnih nagodbi, javnobilježničkih isprava.
Dospjelost tražbine vjerovnika koja je utvrđena u predstečajnoj nagodbi prosuđuje se prema samoj predstečajnoj nagodbi pa je predstečajna nagodba ovršna isprava ako je tražbina koja se prema njoj treba ispuniti dospjela (čl. 27 st. 1 OZ-a). Dospijeće tražbine dokazuje se zapisnikom o nagodbi (predstečajnom nagodbom) sukladno odredbi čl. 27. st. 2. OZ-a. Na temelju nagodbe koja je postala ovršna u jednom dijelu ovrha se može odrediti samo u odnosu na taj dio (čl. 27. st. 4. OZ-a)
Iz navedenih općih pravila o ovršnosti ovršnih isprava proizlazi da se potvrda ovršnosti sukladno odredbi čl. 36. st. 1. OZ-a daje samo u slučaju sudskih i upravih odluka, a ne i u slučaju kada je ovršna isprava sudska predstečajna nagodba. Od ovih općih pravila o ovršnosti pojedinih kategorija ovršnih isprava ne odstupa niti odredba čl. 209. OZ-a kojom je propisano da će Financijska agencija postupiti po zahtjevu ovrhovoditelja ako on izravno zatraži prisilnu naplatu tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda koje glase na ispunjenje određene novčane tražbine i koje imaju potvrdu ovršnosti. Dospijeće tražbine iz sudske odluke dokazuje se potvrdom ovršnosti te odluke (čl. 36 OZ-a), a dospijeće tražbine utvrđene predstečajnom nagodbom dokazuje se zapisnikom o nagodbi (odnosno samom nagodbom, čl. 27. OZ-a).

________________________________________________________
Predmet
St-93/12 od 14. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2398/14 od 8. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Uvjeti za donošenje rješenja o obustavi i zaključenju stečaja po čl 203 Stečajnog zakona.
Opis / preuzimanje
Ako se nakon otvaranja stečajnog postupka pokaže da stečajna masa nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka, stečajni sudac će obustaviti i zaključiti stečajni postupak. Prije podnošenja rješenja o obustavi stečajnog postupka stečajni sudac pribavit će mišljenje vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja i skupštine vjerovnika (st. 2.). Postupak se neće obustaviti i zaključiti ako vjerovnici koji su se protivili obustavi stečajnog postupka solidarno predujme dostatan iznos novca za pokriće troškova postupka u roku koji im je za to stečajni sudac odredio rješenjem (st.3.). Konačno stečajni upravitelj može i nakon obustave i zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase nastaviti s unovčenjem imovine i s ostvarenim sredstvima postupati prema odredbi čl. 63. st. 5 SZ-a (st. 4.).
Sasvim je izvjesno da stečajni sudac ne može pribaviti mišljenje vjerovnika ako ga oni ne žele podnijeti, ali im mora omogućiti da se izjasne.
U navedenoj zakonskoj odredbi nije određeno navedeno o čemu bi vjerovnici trebali dati mišljenje, ali je s obzirom na tijek postupka jasno kako je riječ o davanju mišljenja na prijedlog stečajnog upravitelja. Sudac nije vezan odlukom Skupštine vjerovnika; on je samo dužan „saslušati“ Skupštinu i odluku donijeti na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, što znači i to da odluku o obustavi i zaključenju stečajnog postupka stečajni sudac može donijeti i bez prijedloga stečajnog upravitelja i protivno mišljenju vjerovnika stečajne mase, stečajnog upravitelja ili skupštine vjerovnika.
Navedena zakonska odredba obvezuje stečajnog suca da neovisno o prijedlogu stečajnog upravitelja ili nekog od vjerovnika, donese rješenje o obustavi i zaključenju stečajnog postupka kada utvrdi da imovina stečajnog dužnika nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka. Da bi stečajni sudac mogao odlučiti o obustavi i zaključenju stečajnog postupka po čl. 203. SZ-a treba utvrditi s kakvom stečajnom masom raspolaže stečajni dužnik, koliki su troškovi stečajnog postupka, kako oni koji su nastali, tako i oni koji se mogu očekivati u daljnjem vođenju postupka.


________________________________________________________
Predmet
St-225/99 od 17. prosinca 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-593/14 od 19. veljače 2014.
Pravni pojam U širem smislu:
Nagrada stečajnom upravitelju.
                          U užem smislu:
Nagrada stečajnom upravitelju banke.
Opis / preuzimanje
Iznimno kada se postupak unovčenja imovine stečajnog dužnika nije mogao zbog naročito opravdanih razloga dovršiti u roku iz čl. 168. Zakona o bankama (dakle, u roku od pet godina računajući od dana otvaranja stečajnog postupka) iz odredbi Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima proizlazi da stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom sud može odrediti maksimalni neto iznos konačne nagrade u iznosu od 600.000,00 kn, a ako se taj postupak ne uspije završiti u roku od pet godina računajući od dana otvaranja postupka, tada se stečajnom upravitelju može odrediti daljnja godišnja nagrada za razdoblje koje teče od isteka roka od pet godina od otvaranja stečaja pa do zaključenja stečajnog postupka u maksimalnom iznosu od 40. 000,00 godišnje.
Uredba je stupila na snagu danom objave u „Narodnim novinama“ 1. prosinca 2003, te da se ona prema čl. 20. te Uredbe primjenjuje i na postupke pokrenute do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona („Narodnim novinama“ broj 123/03).
Neovisno o vrijednosti (veličini) unovčene stečajne mase, stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom sud ne može isplatiti veći iznos konačne nagrade od onog koji je propisan odredbom pl. 18. st. 3. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima, uz iznimku propisanu čl. 18. st. 4. te Uredbe. Prema tome, iako je čl. 18. st. 2. te Uredbe propisano da će se konačna nagrada stečajnom upravitelju obračunavati primjenom tablice vrijednosti unovčene stečajne mase i postotka iz čl. 5 ( pravilno, čl. 4.) Uredbe, stečajnom upravitelju koji je imenovan u stečaju koji se provodi nad bankom se, neovisno o veličini i postotku unovčene stečajne mase, ne može se isplatiti nagrada koja iznosi više od 600.000,00 kn (uvećana za 40.000,00 kn godišnje za razdoblje nakon pet godina od otvaranja stečajnog postupka.

________________________________________________________
Predmet
St-1044/11 od 14. listopada 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-9904/13 od 3. prosinca 2013.
Pravni pojam U užem smislu:
Obustava stečajnog postupka zbog nedostatnosti stečajne mase za ispunjenje ostalih obveza stečajne mase.
Opis / preuzimanje
Vjerovnike koji su pozvani izjasniti se o prijedlogu stečajnog upravitelja da se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom obustavi i zaključi temeljem odredbe čl. 204 SZ, a usprotive se prijedlogu, stečajni sudac poziva na uplatu predujma predvidivih troškova stečajnog postupka.

________________________________________________________
Predmet
St-337/12 od 9. srpnja 2012.godine potvrđeno rješenjem Pž-9869/13 od 4. prosinca 2013.
Pravni pojam U užem smislu:
Nastavak stečajnog postupka; Otvaranje i istovremeno zaključenje stečajnog postupka.
Opis / preuzimanje
Kako se stečajni postupak vodi radi skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika iz imovine dužnika, to u slučaju kada dužnik nema imovine ili je ona neznatne vrijednosti, stečajni je sudac dužan donijeti odluku o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka. Samo ako netko od vjerovnika, po pozivu suda, uplati dostatan iznos novaca za pokriće troškova prethodnog postupka, kao i otvorenog stečajnog postupka, sud nakon otvaranja stečajnog postupka taj postupak i provodi.
Sud je obvezan uputiti nepoznatom i neodređenom broju vjerovnika stečajnog dužnika (širem krugu osoba) poziv na uplatu predujma u određenom roku. Vjerovnik koji smatra da bi se stečajni postupak trebao nastaviti voditi unatoč što je u prethodnom postupku utvrđeno da dužnik nema dostatne imovine za namirenje stečajnih vjerovnika, dužan je po pozivu suda uplatiti određeni predujam.
Nastavak postupka radi naknadne diobe iz čl. 199.st 1 SZ-a, stečajni sudac će odrediti na prijedlog stečajnog upravitelja, kojega od stečajnih vjerovnika ili po službenoj ako se nakon završnog ročišta:
1) Stvore uvjeti da se zadržani iznosi podijele stečajnim vjerovnicima
2) Iznosi koji su isplaćeni iz stečajne mase vrate natrag u masu,
3) Pronađe imovina koja ulazi u stečajnu masu
Nastavak postupka radi naknadne diobe sud će odrediti bez obzira na to je li postupak bio zaključen.
Kada su u pitanju vjerovnici stečajnog dužnika, pravo na predlaganje nastavka stečajnog postupka radi naknadne diobe dano je samo stečajnim vjerovnicima. To su oni osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju koju imovinskopravnu tražbinu prema dužniku (članak 70 SZ-a)

________________________________________________________
Predmet
St-1009/12 od 3. prosinca 2013.godine potvrđeno rješenjem Pž-3197/14-3 od 25. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Podmirenje tražbine vjerovnika od strane dužnika tijekom prethodnog postupka.
Opis / preuzimanje
Odredba čl. 40 st. 2. SZ-a propisuje da ako predlagatelj povuče prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, postupak se obustavlja. Nastale troškove postupka snosi predlagatelj, osim ako do povlačenja nije došlo zato što je dužnik naknadno podmirio tražbinu vjerovnika, u kojem slučaju nastale troškove postupka snosi dužnik.
U konkretnom slučaju, troškovi prethodnog postupka su nastali povodom podnesenog prijedloga. Stečaj nije otvoren jer je povučen prijedlog, ali prema navodima predlagatelja nakon što je dužnik podmirio dug. Kod takvog stanja stvari, imajući u vidu da dužnik nije dokazao podmirenje duga prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečaja, sud je pravilno utvrdio činjenice i na njih na odgovarajuć način primijenio odredbe Zakona o parničnom postupku, kao i čl. 40. st. 2. SZ-a

________________________________________________________
Predmet
St-1715/13 od 22. siječnja 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2517/14-3 od 2. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Osporavanje tražbine i upućivanje na parnicu.
Opis / preuzimanje 
U slučaju kada prijavljenu tražbinu stečajnog vjerovnika ospori stečajni upravitelj u ime stečajnog dužnika, a za osporenu tražbinu ne postoji ovršna isprava, stečajni sudac mora donijeti rješenje kojim će stečajnog vjerovnika čija je tražbina osporena uputiti u parnicu radi utvrđivanja osnovanosti prijavljene tražbine; pri tome on ne može u stečajnom postupku kao izvanparničnom postupku ocjenjivati osnovanost prijavljenog potraživanja, jer će o tome odlučiti sud u parničnom postupku.

________________________________________________________
Predmet 
St-1963/13 od 27. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-3074/14-3 od 15. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Obveze zakonskog zastupnika dužnika, tijekom prethodnog postupka.
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 43. SZ-a propisana je obveza davanja podataka osoba koje vode poslove dužnika i članova nadzornog odbora dužnika kao i radnika dužnika nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stečajnim tijelima, na njihov zahtjev, bez odgode, te obveza pružiti im sve potrebne podatke (stavak 1.). U tom slučaju sud rješenjem može narediti osobama koje vode poslove dužnika i davanje prokazne izjave ili prokaznog popisa imovine u skladu s pravilima ovrhe (stavak 3.).
Proizlazi pravo stečajnog suda – pribaviti sve potrebne podatke o dužniku nad kojim je predloženo otvaranje stečajnog postupka, između ostalog u tu svrhu naložiti dužnikovim tijelima da dostave prokazni popis imovine na način kako je predviđeno pravilima ovrhe..
Stoga je zastupnik po zakonu, dužan postupiti po izričitom nalogu suda i sukladno navedenim zakonskim odredbama sastaviti prokazni popis imovinedužnika i dostaviti ga sudu ako se ne želi izložiti posljedicama na koje je rješenjem upozoren.
Žalbene tvrdnje – da je sva vrednija imovina dužnika pod hipotekom, nisu razlog koji bi žalitelja onemogućio u sastavljanju prokaznog popisa imovne.

________________________________________________________
Predmet
Stpn-122/13 od 3. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-3073/14-3 od 22. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Uvjeti za odobrenje sklapanja predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Sukladno odredbi čl. 373. a st. 1 i 3 ZPP-a, drugostupanjski sud može odbiti žalbu i potvrdu prvostupanjsku presudu odnosno istu preinačiti čak i u slučaju postojanja bitne povrede iz čl. 354. st. 2. t. 11. ZPP -a ako prema stanju spisa nađe: 1) da bitne činjenice među strankama nisu sporne, ili 2) da ih je moguće utvrditi i na temelju isprava i posredno izvedenih dokaza koji se nalaze u spisu, neovisno o tome je li prvostupanjski sud prigodom donošenja svoje odluke uzeo u obzir i te isprave, odnosno posredno izvedene dokaze. Nadalje, prigodom donošenja odluke drugostupanjski je sud ovlašten uzeti u obzir i činjenice o postojanju kojih je prvostupanjski sud izveo nepravilan zaključak na temelju drugih činjenica koje je po njegovoj ocjeni pravilno utvrdio. S obzirom na to da se bitne činjenice mogu utvrditi na temelju isprava i dokaza koje se nalaze u spisu, drugostupanjska odluka temelji se na cijelom spisu, a ne samo na sadržaju prvostupanjske odluke.
S obzirom na to da predlagatelj nije u cijelosti postupio po rješenju suda da dostavi točan sadržaj plana financijskog restrukturiranja za koji su glasovali vjerovnici s utvrđenim postotkom u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokovima plaćanja jer je to element bez kojeg se ne može odobriti predstečajna nagodba, njegov je prijedlog trebalo odbaciti primjenom jasne odredbe čl. 109. st. 4. ZPP-a, bez dodatnog upuštanja u obrazlaganje merituma samog predmeta i ukazivanja na manjkavost drugih propisa koji bi se mogli primjenjivati u ovom konkretnom predmetu.

________________________________________________________
Predmet
Stpn-288/13 od 21. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-3251/14-3 od 24. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
(Ne)mogućnost mijenjanja sklopljene predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Dužnik koji je predložio sklapanje predstečajne nagodbe nije osporio svoju nazočnost ročištu na kojem je nagodba sklopljena te je u žalbi potvrdio da je svoj pristanak za sklapanje predstečajne nagodbe dao. Na taj je način preuzeo obvezu prema vjerovnicima da će njihove tražbine namiriti u skladu s uvjetima pod kojima je predstečajna nagodba sklopljena i više je nije u mogućnosti mijenjati, odnosno predlagati drugačije uvjete nagodbe.

________________________________________________________
Predmet
St-15/11 od 19. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2371/14-3 od 2. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu: (Ne)vraćanje jamčevine kupca.
Opis / preuzimanje
Za slučaj kada kupac kojem je nekretnina u postupku prodaje dosuđena, ne položi kupovninu u određenom roku, sud oglašava prodaju nevažećom i određuje novu prodaju imovine stečajnog dužnika, a iz jamčevine će se namiriti troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

________________________________________________________
Predmet
Stpn-242/13 od 24. ožujka 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-3239/14-3 od 28. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Izostanak dužnika s ročišta radi sklapanja predstečajne nagodbe.
Opis / preuzimanje
Zbog izostanka dužnice s ročišta, nisu bili ispunjeni uvjeti za sklapanje predstečajne nagodbe propisani u odredbi članka. 66. stavak. 8. ZFPPN-a.
Zato je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo kada sklapanje predstečajne nagodbe nije dopustio.
Naime, navedenom zakonskom odredbom je propisano da će sud rješenjem odobriti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. tog Zakona te ako utvrdi da je sadržaj predstečajne nagodbe istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja.
Sud ne može odobriti sklapanje predstečajne nagodbe ako nije ispunjen samo jedan od navedenih uvjeta, a u konkretnom slučaju zbog izostanka dužnice s ročišta izostala je mogućnost davanja njezinog pristanka za sklapanje predstečajne nagodbe, dakle, jedan od propisanih uvjeta za sklapanje predstečajne nagodbe.

________________________________________________________
Predmet
St-1561/13 od 27. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2637/14 od 16. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Aktivna legitimacija-podmirenje tražbine predlagatelja – vjerovnika, o strane treće osobe.
Opis / preuzimanje
Kada je u trenutku podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka predlagateljica bila vjerovnik dužnika, a treća osoba u ime i za račun dužnika isplatila predlagateljici tražbinu, a predlagateljica izričito odbila primitak isplate dužnog iznosa te je dužnik u ime i za račun predlagateljice osnovao javnobilježnički polog za tražbinu, tada se tu radi o cesiji i nema mjesta primjeni odredbe čl. 14. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kojom je propisano kako poslovni subjekt ne smije obavljati obračunsko plaćanje ako u jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa niti smije provoditi kompenzacije, cesije, asignacije, preuzimati dug te druge oblike namirenja međusobnih novčanih obveza i potraživanja.Ali i da se radi o cesij, i takav ugovor ne bi bio ništetan jer se ovdje radi o prestanku obveze ispunjenjem od strane treće osobe iz čl. 161. ZOO-a.
Slijedom navedenog, tražbina vjerovnice je podmirena i to na način da je dugovani iznos podmiren polaganjem kod javnog bilježnika uslijed čega je predlagateljica prestala biti vjerovnica dužnika, te nema dalje aktivnu legitimaciju za predlaganje otvaranja stečajnog postupka.
Ne radi se o ispunjenu obveze od strane dužnika već od strane treće osobe, nema pogodovanja (stečajnim) vjerovnicima i njihovog oštećenja jer se ne radi o radnjama (stečajnog) dužnika niti o umanjenju imovine stečajnog dužnika.
Ako ne postoji tražbina predlagatelja nije trebalo dalje po prijedlogu tog predlagatelja ispitivati stečajne razloge, nesposobnost za plaćanje, prezaduženost i insolventnost.


________________________________________________________
Predmet
St-1134/13 od 20. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-3009/14 od 23. travnja 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Odnos upravnog spora u postupku predstečajne nagodbe i prethodnog postupka.
Opis / preuzimanje
Tužba upravnom sudu i pokrenuti upravni postupak, nema odgodni učinak, osim ako to zakonom nije izričito propisano ili onda kada sud povodom prijedloga za odgodu izvršenja osporavanog rješenja to dopusti, kako to propisuje odredba čl. 26. ZUS
Odredbe ZFPSN ne predviđaju da bi pokretanje upravnog postupka imao odgodni uvjet.


________________________________________________________
Predmet St-83/99 od 19. veljače 2014.godine potvrđeno rješenjem Pž-2278/14 od 26. ožujka 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
Ovlaštenje stečajnog vjerovnika za sazivanjem Skupštine vjerovnika.
Opis / preuzimanje
Odredbe čl. 38b SZ-a koje se odnose na pravo sazivanja skupštine vjerovnika ne dovode u vezu pravo sazivanja skupštine vjerovnika s time jesu li tražbine utvrđene ili osporene, no prema općim pravilima stečajnog postupka, vjerovnik time što je podnio prijavu tražbine stečajnom upravitelju ne postaje stečajni vjerovnik već taj status stječe utvrđivanjem tražbine na ispitnom ili posebnom ispitnom ročištu.
Jedino iznos utvrđene tražbine je relevantna za prosudbu je li u odnosu na ukupni iznos utvrđenih tražbina, utvrđena tražbina tog vjerovnika premašuje 2/5 iznosa tražbina svih stečajnih vjerovnika, kada se jedino stečajni vjerovnik može smatrati ovlaštenim predlagateljem za sazivanje skupštine vjerovnika u smislu čl. 38.b SZ-a.

________________________________________________________