Pravo društava str.1
Predmet P-4797/09 od 1.7.2010. djelomično potvrđeno, djelomično preinačeno, djelomično ukinuto odlukom VTS RH broj Pž-8063/10 od 3.1.2014.
Pravni pojam U užem smislu: utvrđenje ništetnosti ugovora o unosu nekretnine u temeljni kapital društva (d.o.o.) utvrđenje ništetnosti ugovora o prijenosu poslovnog udjela sklopljenog 19. veljače 2009.
Opis / preuzimanje (...) Prvostupanjski sud je donio pravilnu i zakonitu odluku u
odnosu na tužbeni zahtjev radi utvrđenja ništenosti ugovora o unosu nekretnine u temeljni
kapital trećetuženika iz razloga jer je ista osoba, prvotuženik, sklopila Ugovor o unosu
nekretnine u temeljni kapital (listovi 15. do 18. spisa) u ime obje ugovorne strane, ovdje
tužitelja i trećetuženika, a pritom nije postojala posebna ovlast trgovačkog društva tužitelja, u smislu čl. 41. st. 3. u vezi sa čl. 49. ZTD-a. Naime, neosnovan je žalbeni navod tuženika da je navedeni Ugovor sklopljen uz sve potrebne suglasnosti, jer to proizlazi iz priloženog dopisa Redema Group NL prema Redema Zagreb d.o.o. RH od 24. listopada 2008. Taj dopis je sastavljen na stranom jeziku pa ga sud, sukladno čl. 104. u vezi s čl. 232. st. 2. ZPP-a, nije mogao uzeti u obzir.

(...) Prvostupanjski sud je pravilno ocijenio da je tužbeni zahtjev tužitelja kojim traži da su
utvrdi da je ugovor o prijenosu poslovnog udjela kojeg su 19. veljače 2009. ništetan
neosnovan. Pri tom, sud je utvrdio da su ugovor potpisali tužitelj čiji je zakonski zastupnik bio prvotuženik i drugotuženik, kao i da je prvotuženik kao zakonski zastupnik tužitelja bio
ovlašten sklopiti ugovor o prijenosu poslovnog udjela sa trećetuženikom jer ograničenja ovlaštenja uprave tužitelja koje su predviđene društvenim ugovorom tužitelja ne ograničavaju upravu tužitelja u odnosu na treće osobe i takav zaključeni ugovor je valjan. Imajući u vidu odredbu čl. 412. st. 2. ZTD-a između ostalog stoji da je za prijenos poslovnog udjela potreban ugovor sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.
Na osnovu provedenog dokaznog postupka sud je pravilno utvrdio da je ugovor o prijenosu poslovnog udjela sklopljen između tužitelja i drugotuženika u propisanoj zakonskoj formi te da navedeni ugovor nije ništetan.

________________________________________________________________________
Predmet P-1302/08 od 10.4.2013. djelomično potvrđeno, djelomično preinačeno (trošak) odlukom VTS RH broj Pž-6260/13 od 10.12.2013.
Pravni pojam U užem smislu: utvrđenje ništetnosti odluka glavne skupštine
Opis / preuzimanje (...) Tužitelji nisu ovlašteni pobijati odluku tuženikove izvanredne glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara (tužitelja) na glavnog dioničara SIEMENS
AG Osterreich iz Beča, kao imatelja dionica koje čine ukupno 96,57% temeljnog kapitala
tuženika.
(...) Predmet spora je utvrđenje ništavosti odluke tuženikove izvanredne glavne skupštine od
7. travnja 2004. o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara Siemens AG Osterreich iz Beča. Između stranaka nije sporno da je glavni dioničar imatelj dionica koje čine ukupno 96,57% temeljnog kapitala.
Odredbe o prijenosu dionica manjinskih dioničara sadržane su u čl. 300.f do 300.k Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13; dalje: ZTD). Naime, glavna skupština
dioničkog društva može na zahtjev dioničara koji ima dionice koje se odnose na najmanje 95% temeljnog kapitala društva (glavnog dioničara) donijeti odluku na temelju koje mu se prenose dionice manjinskih dioničara uz plaćanje tim dioničarima primjerene otpremnine u novcu
 (čl. 300.f st. 1. ZTD-a).
(...) Suprotno žalbenim navodima, pravilno zaključuje prvostupanjski sud da tužitelji nisu
ovlašteni u smislu odredaba iz čl. 362. t. 1. ZTD-a pobijati odluku tuženikove glavne skupštine
 od 7. travnja 2004. Ovo stoga što je iz popisa nazočnih i zastupanih dioničara (list 64. do 65. spisa) koji čini sastavni dio zapisnika, kao i iz popisa manjinskih dioničara koji nisu pristupili na glavnu skupštinu 7. travnja 2004. (list 67. spisa), proizlazi da tužitelji Alan Jović, Ozren Jović i Arijana Volko-Jović nisu bili dioničari tuženika u vrijeme održavanja predmetne skupštine, dok tužitelji Helena Acinger, Sandra Acinger i Darko Acinger nisu pristupili na skupštinu.

(...) Neosnovano žalitelji Mile Rkman i Luka Čančar navode da iz zapisnika s glavne skupštine proizlazi da su Ivan Horvat, Mirjana Ožvald, Iva Perković, Svetko Fatović i Ivan Čuić izričito
 izjavili protivljenje pobijanoj odluci. Naime, iz sadržaja zapisnika proizlazi da su njihova
protivljenja uslijedila prije nego što se pristupilo samom glasovanju i donošenju odluke o prijenosu dionica. Međutim, da bi se radilo o postojanju ovlaštenja dioničara za pobijanje
odluke glavne skupštine u smislu odredbe čl. 362. t. 1. ZTD-a, potrebno je da su dioničari
izjavili svoje protivljenje odluci nakon njezinog donošenja, a što konkretno ne proizlazi iz zapisnika.
(...) Naime, predmetni zapisnik sastavio je javni bilježnik Katica Valić i on ima snagu javne
isprave u smislu odredbe čl. 3. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj
78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09).
Odredbama iz čl. 230. ZPP-a propisano je kakav pravni značaj ima javna isprava i na koji se način može dokazivati nepravilnost njezinog sadržaja. Stranke su ovlaštene u parničnom postupku dokazivati da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je isprava
nepravilno sastavljena (st. 3.), a sud može, ako posumnja u autentičnost isprave, zatražiti izjašnjenje od tijela koje je ispravu sastavilo (st. 4.).

_______________________________________________________________________
Predmet P-6715/11 od 3.1.2013. djelomično potvrđeno, djelomično preinačeno odlukom VTS RH broj Pž-4441/13 od 2.10. 2013.
Pravni pojam
U užem smislu: utvrđenje ništetnim odluka skupštine (d.o.o.) isključenje prava prvenstva pravo na obaviještenost brisanje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva.
Opis / preuzimanje
(...) Iz odluke o povećanju temeljnog kapitala (ad. 3. dnevnog
 reda) razvidno je da se temeljni kapital povećava s iznosa od 1,484.000,00 kn za iznos od 14,500.000,00 kn na iznos od 15.985.000,00 kn, pretvaranjem potraživanja društva Epta
 d.o.o.l prema tuženiku nastalih na temelju Ugovora o uputi 01/2010 od 5. travnja 2010. u
iznosu od 8,980.477,32 kn i potraživanja na temelju Ugovora o zajmu od 2. siječnja 2011. u iznosu od 5,519.522,68 kn, u jedan poslovni udjel u visini od 14,500.000,00 kn koji preuzima društvo
Epta d.o.o. (list 16. spisa). Žalbeni sud nalazi da je odluka skupštine o povećanju temeljnog kapitala donesena protivno odredbi iz čl. 457. ZTD-a. Naime, zakonom je propisano u čl. 457.
st. 1. ZTD-a da je za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala potrebna odluka
 članova društva o izmjeni društvenog ugovora, a iz Zapisnika sa skupštine razvidno je da
 takva odluka nije donesena (list 11. – 21. spisa). Dalje, razumije se, da ako članovi nisu
donijeli odluku o izmjeni društvenog ugovora ne postoji ni obveza na uplatu novih uloga ili povećanje postojećih, s obzirom na to da povećanje temeljnog kapitala nije moguće samo na temelju ugovora o pretvaranju potraživanja u ulog. Osim toga ni u društvenim ugovoru (list 7.
 – 10 spisa) kao niti u odluci skupštine o povećanju temeljnog kapitala nije isključeno pravo prvenstva postojećih članova društva. Iz zapisnika sa skupštine proizlazi da je u sklopu odluke
o povećanju temeljnog kapitala odlučeno i da društvo Epta d.o.o. preuzima jedan poslovni
udjel u nominalnom iznosu od 14,500.000,00 kn. Žalbeni sud nalazi da tuženik nije mogao
donijeti odluku u odnosu na društvo Epta d.o.o., a da prethodno u odluci o povećanju
temeljnog kapitala nije donio odluku i o isključenju prava prvenstava. Želi li se isključiti pravo prvenstva pri preuzimanju poslovnih udjela, koje nije isključeno društvenim ugovorom, to se
 mora učiniti u odluci (na skupštini) u protivnim takva odluka o povećanju temeljnog kapitala je pobojna (čl. 449. ZTD-a). Odluku o isključenju prava prvenstva potrebno je donijeti bez obzira
 je li se temeljni kapital društva povećava ulaganjem stvari ili prava ili uplatom u novcu.

Prema izričitoj zakonskoj odredbi (čl. 457. st. 7. ZTD-a) povećanje temeljnog kapitala ulaganjem
 stvari i prava moguće je samo onda ako se u odluci o povećanju kapitala to izričito navede i
ako se odredi rok u kojem će se u društvo unijeti stvari i prava. U predmetnoj odluci o
 povećanju temeljnog kapitala nema podataka o roku kada se ugovorena prava unose u
društvo.

(...) Odredba čl. 447. ZTD-a propisuje pravo na obaviještenost na način da uprava društva
mora svakom članu društva dati obavijesti o stvarima društva i dopustiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju bez odgađanja i po primitku zahtjeva mu to omogućiti. Istom odredbom Zakona propisano je postupanje suda povodom zahtjeva člana društva ukoliko mu bude uskraćeno to pravo (primjena pravila iz čl. 288. ZTD-a). Iz zapisnika sa skupštine proizlazi da je poziv za skupštinu s dnevnim redom objavljen u „Narodnim novinama“ broj 109/11 od 23. rujna 2011. stoga žalbeni sud nalazi da je tužitelj imao dostatno vremena izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju (i uz stručnu pomoć npr. revizora). Da je tužitelj izvršio kratki uvid u
dokumentaciju proizlazi iz navoda punomoćnika tužitelja na ročištu 20. prosinca 2012. (list 52 spisa). Međutim ako je tužitelj smatrao da mu je povrijeđeno njegovo pravo na obaviještenost tada je mogao zahtjev za davanje obavještenja podnijeti nadležnom trgovačkom sudu, o
 kojem će zahtjevu sud odlučiti u izvanparničnom postupku (čl. 447. st. 5. ZTD-a).

(...) Tužitelj traži i da se naloži registru Trgovačkog suda u Zagrebu brisanja odluke o
povećanju temeljnog kapitala društva. U odnosu na navedeno valja navesti da se sudskom registru podnosi prijava za upis povećanja temeljnog kapitala. Stoga, imajući na umu odredbe
 čl. 461. ZTD-a, ne može se zahtijevati brisanje odluke o povećanju temeljnog kapitala, već se tužbom može tražiti utvrđenje ništavosti upisa.

_______________________________________________________________________
Predmet P-5322/09 od 23.5.2012. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-7094/12 od 4.12.2013.
Pravni pojam U užem smislu:
istupanje člana iz društva i isplata
Opis / preuzimanje
(...) Iz obrazloženja proizlazi da je prvostupanjski sud utvrdio
 je postojanje važnih razloga za istupanje člana (tužitelja) iz društva (tuženika) iz
čl. 420. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima. Vrijednost poslovnog udjela sud je
utvrdio na temelju provedenog vještačenja na kojeg stranke nisu imale primjedbi.

(...) Nije sporno da je tužitelj član društva tuženika i da u društvu drži jedan poslovni
udio koji nominalno iznosi 50.000,00 kn ili ½ od ukupnog broja udjela u društvu, dok ostala tri člana društva koji su ujedno i članovi tročlane uprave tuženika i to Vinko
Pavlić, Paško Roca i Krešo Valjak, drže svaki po jedan od preostala tri poslovna udjela također u nominalnim iznosima od po 50.000,00 kn. Također nije sporno da je tužitelj prije podnošenja tužbe u ovom sporu podni tuženiku zahtjev za istupanje iz društva, međutim, njegovom zahtjevu nije udovoljeno. Nije sporna ni činjenica da u društvenom ugovoru tuženika nije regulirano pitanje istupanja članova iz društva.

Odredbom čl. 420. st. 2. ZTD-a predviđeno je da društvo može u društvenom ugovoru odrediti uvjete, postupak i posljedice istupanja ili isključenja, ali i neovisno o tome član društva može tužbom kod suda zahtijevati stupanje iz društva ako za to postoje opravdani razlozi. Prema ovoj odredbi opravdani razlozi za istupanje iz društva postoje naročito (dakle, u obzir dolaze i drugi opravdani razlozi) ako mu ostali članovi društva
 ili neki od organa društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarivanju svojih prava
 u društvu ili mu neki organ društva nameće nerazmjerne obveze.

(...) Ocjena je ovog suda da već samo donošenje takve odluke o isplati razlike najamnine jednom od članova društva (Vinku Pavliću) unatrag za više od 15 godina, dakle, tražbine koje je u svom najvećem dijelu već zastarjela, te bez sklapanja odgovarajućeg ugovora o tome s društvom, predstavlja namjeru izvlačenja dobiti iz društva u korist samo jednog člana društva, a na štetu samog društva, a posljedično tome i na štetu tužitelja kao jednog od članova društva, jer je za taj iznos, između ostalog, potencijalno smanjena dobit raspoloživa i za isplatu dividende. Pored toga, nesazivanje skupštine društva (tuženik nije dostavio dokaze da je uprava do 2011. godine redovito sazivala skupštinu i da je na njih uredno pozvan tužitelj u smislu
čl. 442. i 443. ZTD-a) i donošenju odluka o upotrebi dobiti društva od strane preostala
tri člana društva (koji ujedno čine i upravu društva) izvan skupštine društva, a što je suprotno odredbi čl. 441. st. 1. ZTD-a koja propisuje isključivu nadležnost skupštine društva da donosi takve odluke, ukazuje na trajnu poremećenost odnosa među članovima društva, odnosno na postupanje većine koja nije u skladu s obvezom
 članova društva da postupaju lojalno prema drugim članovima i društvu, kao i na poremećaj nadležnosti između organa društva u smislu da je uprava društva koju čine preostala tri člana društva zapravo preuzela nadležnost skupštine društva barem u pogledu donošenja odluke o upotrebi dobiti društva.

_____________________________________________________________________
Predmet P-1443/08 od 29.5.2008. potvrđena točka I u dijelu odlukom VTS RH broj
Pž -8809/11-3 od 20.3.2013.

Pravni pojam U širem smislu:
naknada za rad u Nadzornom odboru.
                             U užem smislu:
zastara, imenovanje, trajanje mandata.
Opis / preuzimanje 
U smislu čl. 269. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 i 34/99; dalje: ZTD), članovima nadzornog odbora može se za
njihov rad platiti nagrada. Nagrada se može odrediti u Statutu ili je može odobriti
Glavna skupština društva. Nagrada mora biti primjerena poslovima koje obavlja član odbora i stanju društva. Ako je naknada određena statutom glavna skupština može većinom glasova donijeti odluku o izmjeni statuta kojom se ta naknada smanjuje. (…)

Prvostupanjski je sud pravilno utvrdio da je tužitelj imenovan članom nadzornog odbora odlukom skupštine tuženika održane 5. travnja 2001., s mandatom trajanja od četiri godine računajući od dana izbora.(…)

Za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, prema odredbama Zakona o
trgovačkim društvima, nije potrebno sklapati ugovor o obavljanju funkcije člana nadzornog odbora tuženika, a sud je iz odluke skupštine utvrdio da je tužitelj imenovan za člana nadzornog odbora tuženika u vremenskom periodu od četiri godine s
početkom trajanja mandata 5. travnja 2001. Dakle, član nadzornog odbora imenuje se odlukom skupštine društva, a ne na osnovi ugovora. (…)

Prvostupanjski je sud pravilno utvrdio djelomično osnovanim prigovor zastare potraživanja tuženika, iz razloga što prema Zakonu o trgovačkim društvima nije
propisan zastarni rok uz ovakvu naknadu pa se primjenjuje opće zastarni rok od pet godina,
a koji je propisan čl. 371. Zakona o obvezanim odnosima, („Narodne novine“
broj 52/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 i 88/01; dalje: ZOO).


________________________________________________________
Predmet P-79/07 od 16.10.2007. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž 2661/08 -4 od 12.3.2013.
Pravni pojam
U širem smislu: raspolaganje vlasništvom lokalne samouprave
                     
  U užem smislu: sklapanje ugovora o kupoprodaji 100% udjela u društvu
Opis / preuzimanje
Predmetni spor je, zapravo, spor o raspolaganju vlasništvom lokalne samouprave. (…)
U konkretnom slučaju, nakon provedenog javnog natječaja i prihvata tužiteljeve ponude, tuženik je donio odluku o prodaji (koju je naknadno stavio izvan snage). Između
stranaka odlučne činjenice nisu sporne, već je sporno, je li tuženik bio dužan s
 tužiteljem sklopiti kupoprodajni ugovor na temelju Odluke o prodaji od
30. ožujka 2007. (…)
Žalbeni sud nalazi da je raspolaganje temeljnim ulogom u trgovačkom društvu akt poslovanja, da se prodaja temeljnog uloga u trgovačkom društvu ne provodi u
 upravnom postupku te stoga odluka poglavarstva o prodaji temeljnog uloga nije
 upravni akt, slijedom čega konačnost/neopozivost takve odluke, a na čemu tužitelj temelji svoj zahtjev, nije relevantna.(…)
Prema članku 35. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jedinice lokalne samouprave, kao nositelji prava vlasništva, imaju u pravnim odnosima jednak položaj kao i privatni vlasnici, ako zakonom nije što drugo određeno. (…)
U tom kontekstu, kraj činjenice da Odluka o prodaji od 30. ožujka 2007. nije upravni
akt već se na strani tuženika (jedinice lokalne samouprave) predmetno radi o
slobodnom raspolaganju pravom vlasništva, pri čemu ni prihvat predmetne tužiteljeve ponude s osnove javnog natječaja nije upravni akt, a nije ni pravo na pravni odnos, to
na strani tuženika kao nositelji prava vlasništva na predmetnom temeljnom ulogu, nije nastala zakonska obveza na sklapanje ugovora o kupoprodaji, budući da temeljno načelo slobode ugovaranja o prodaji temeljnog uloga u trgovačkom društvu nije ograničeno prisilnim ili moralnim propisima u interesu zaštite javnog poretka, pa kako
 po zakonu na strani tuženika nije nastala obveza sklopiti ugovor, tako ni na strani tužitelja nije nastalo pravo zahtijevati da se takav ugovor sklopi te sud osnovano takav zahtjev tužitelja nije prihvatio. (…)

________________________________________________________
Predmet P 4401/2009 od 11.5.2010. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž 6464/10-3 od 16.4.2013.
Pravni pojam
U širem smislu: zaštita tvrtke
                             U užem smislu: zabrana uporaba riječi u tvrtci

Opis / preuzimanje 
Predmet spora je zahtjev tužitelja da tuženik prestane upotrebljavati naziv tvrtke Dalmed, koji je upisan u sudskom registru trgovačkog suda
 u Zagrebu primjenom odredbe čl. 31. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne
novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00 118/03: dalje: ZTD). (…)

Pretpostavke za traženje zaštite u smislu citirane odredbe su:
1.) da netko upotrebom ili upisom iste ili slične tvrtke koja je upisana u sudski registar istog ili drugog suda
2.) vrijeđa njegova prava ili ugrožava njegov položaj u tržišnoj utakmici, ili
3.) da postoji opasnost da njegova prava i položaj u tržišnoj utakmici budu povrijeđeni, odnosno ugroženi, ili
4.) da se neovlašteno koristi njegovim poslovnim ugledom ili ga prisvaja.
Za pružanje zaštite moraju se kumulativno ispuniti prvo navedene pretpostavke (1.) i jedna od tri alternativno navedene pretpostavke (2-4). (…)
Pravilno je stajalište suda prvog stupnja da na temelju utvrđenog činjeničnog stanja između stranaka ne postoji jasna razlika prema kojoj se jedna tvrtka razlikuje od druge, iako razlika mora biti takva da sprječava u uobičajenom prometu zamjenu tvrtki. Pri
tome je mjerodavan ukupan dojam koji tvrtka ostavlja na obične ljude, a ne samo u poslovnim krugovima. Za ocjenu je mjerodavno razlikuje li se tvrtka dovoljno jedna od druge prema zajedničkim obilježjima, a ne prema onima po kojima se razlikuje, jer običan čovjek usredotočuje svoju pozornost prije svega na ono što je zajedničko. (…)

________________________________________________________________________
Predmet P 5005/2009 od 4.1.2011. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž 5092/2011
 od 12.2.2013.

Pravni pojam U širem smislu:
poništenje odluka nadzornog odbora
                             U užem smislu:
poništenje Odluke o opozivu Odluke o imenovanju člana uprave i poništenje Odluke o raskidu Ugovora o vođenju poslova
Opis / preuzimanje
Imajući u vidu izneseno u vezi primjene citirane odredbe čl. 244. st. 2. ZPP-a,
te imajući u vidu činjenice koje proizlaze iz predmetnog spisa i to da je odluku o
opozivu tužiteljice s dužnosti člana uprave od 2. studenog 2009. donio za to ovlašteni organ u društvu – nadzorni odbor, da je odluka donesena na sjednici nadzornog
odbora koji je bio propisno sastavljen i da su u odluci navedeni razlozi za opoziv, pa
 valja zaključiti da takva odluka nije ništava. Međutim, tužiteljica je tužbenim zahtjevom tražila „da se poništi Odluka o opozivu odluke o imenovanju od 2. studenog 2009.“ dakle, zatražila je konstitutivnu pravnu zaštitu.
Naime, tužbom se može tražiti: 1. da se opoziv oglasi nevaljanim (ako ne postoji važan razlog za opoziv). Takva tužba je konstitutivne prirode s učinkom ex nunc s danom pravomoćnosti presude – kada opozvani član ponovno postaje član uprave; 2. da je odluka o opozivu ništetna (npr. da ju je donio Nadzorni odbor koji je u nepotpunom sastavu za donošenje zakonitih odluka) i u tom slučaju se ne ispituju razlozi opoziva i u slučaju uspjeha sa ovakvom tužbom opoziv je bez učinka, s djelovanjem ex nunc. Iz ovoga proizlazi, a imajući u vidu citiranu odredbu članka 244. stavak 2. ZTD-a da se tužbom ne može zahtijevati poništenje odluke o opozivu člana uprave (kao što je to predmetno slučaj) i onda kada se radi o razlozima zbog kojih se odluka pobija.
Budući da je spornu odluku o opozivu tužiteljice s dužnosti člana uprave donio za to ovlašteni organ u društvu – Nadzorni odbor, da je odluku donio Nadzorni odbor
tuženika na Sjednici 2. studenog 2009., te da su u toj odluci navedeni razlozi za opoziv – slijedi zaključak da takva odluka nije ništava.
Slijedom iznesenog ocjena je ovoga suda da je prvostupanjski sud na utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtjev na poništenje odluke tuženika o opozivu tužiteljice kao člana uprave, a sve sukladno odredbi čl. 244. st. 2. ZTD-a.
Isto tako, također je pravilo odbijen i tužiteljičin zahtjev za poništaj odluke o raskidu Ugovora o vođenju poslova Badel 1862 d.d., sklopljenog između tuženika i tužiteljice 7. svibnja 2009. (točka I.2. izreke pobijane presude).
(…) Kako je izneseno, iz citirane odluke nadzornog odbora od 2. studenog 2009. proizlazi da se „istovremeno raskida i Ugovor o vođenju poslova od 7. svibnja 2009.“, a uz one iste razloge koji su navedeni u citiranoj odluci za opoziv odluke o imenovanju. Budući da je tijekom postupka utvrđeno da je neosnovan tužiteljičin zahtjev za poništaj odluke Nadzornog odbora o imenovanju, pravilan je i zaključak prvostupanjskog suda
da je i neosnovan tužbeni zahtjev na poništaj odluke o raskidu Ugovora od 7. svibnja 2009.

________________________________________________________
Predmet P 4737/11 od 16.4.2012. potvrđeno odlukom VTSRH Pž 7403/12 od 15.1.2013.
Pravni pojam
U širem smislu: ništetnost odluka skupštine. 
                             U užem smislu: ništetnost odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća ako nije obavljena revizija godišnjih financijskih izviješća koja se obavlja u skladu sa zakonom, ili to nisu obavile za to ovlaštene osobe.

Opis / preuzimanje
- predmet odlučivanja na skupštini tuženika održanoj 17.
lipnja 2009. koja je predmet postupka bili su godišnji financijski izvještaji za 2008. Kako iz računa dobiti i gubitka za 2008. proizlazi da je ukupni prihod u prethodnoj godini odnosno 2007. iznosio više od 30 milijuna kuna godišnji financijski izvještaji za 2008. prema članku 6. stavak 1. Zakona o reviziji podliježu reviziji.

- VTS je potvrdio i odluku o troškovima ali s drugim obrazloženjem: člankom 37. ZPP-a propisano je da ako jedna tužba protiv istog tuženika obuhvaća više zahtjeva koji se temelje na istoj činjeničnoj i pravnoj osnovi, vrijednost predmeta spora se određuje prema zbroju vrijednosti svih zahtjeva. Vrijednost predmeta spora istaknuta u tužbi je iznos od 101.000,00 kn, a vrijednost svakog pojedinog od pet tužbenih zahtjeva je
 iznos od 20.250,00 kn. Kako je tužitelj od pet tužbenih zahtjeva uspio s jednim, a tuženik s četiri, uspjeh tužitelja u parnici je 20%, a tuženika 80%. Dakle prilikom odlučivanja koji će se troškovi naknaditi potrebno je sukladno članku 155.ZPP-a utvrditi ukupni iznos troškova potrebnih za vođenje parnice svake pojedine strane koja je podnijela pravodobni zahtjev za naknadu troškova.


________________________________________________________
Predmet P 1391/2012 od 10.7.2012. potvrđeno odlukom VTSRH Pž 7706/12 od 4. prosinca 2012.
Pravni pojam U širem smislu: ugovor o prijenosu poslovnih udjela
                             U užem smislu: Prijenos poslovnog udjela s tuženika ponovno na tužitelja zbog raskida Ugovora o ustupanju među istim strankama zbog neispunjenja
Opis / preuzimanje Predmet spora je prijenos poslovnog udjela u visini 20.000,00 kn u društvu Studio MM-Brik d.o.o. Jasenovac s tuženika ponovno na tužitelja zbog raskida Ugovora o ustupanju sklopljenog pred javnim bilježnikom 23. prosinca 1998. među istim strankama, zbog neispunjenja. (…) Budući da tužitelj nije dokazao da se uplata izvršena od strane društva Studio MM-Brik d.o.o. odnosi na plaćanje najamnine, to je prvostupanjski sud pravilno zaključio da je uplata navedenih iznosa izvršena u svrhu ispunjenja tuženikove obveze prema Ugovoru o prijenosu poslovnog udjela od
23. prosinca 1998. i odbio tužbeni zahtjeva. (…) Kako je tuženik ispunio svoju obvezu
iz predmetnog ugovora nije bilo razloga za raskid ugovora s tog osnova. (…) Osim
 toga bitno je istaknuti kako je nesporno da je društvo Studio MM Brik d.o.o. brisano je iz sudskog registra rješenjem broj Tt 12/8574-1 od 17. svibnja 2012. Brisanjem pravne osobe iz sudskog registra prestaje članstvo u društvu pravne osobe, pa je time postalo bespredmetno raspolaganje poslovnim udjelom brisane pravne osobe.

_____________________________________________________________________
Predmet P 382/2006 od 27.12.2007. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž 2909/2008 od 22.11. 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
obvezama i plaći člana Uprave, Ugovor o pravima
                             U užem smislu:
pravo člana uprave na otpremninu u slučaju
opoziva odluke o imenovanju

Opis / preuzimanje
odredbom članka 244. ZTD-a propisano je i da se opozivom člana ili predsjednika uprave ne dira u odredbe ugovora koji su oni sklopili s društvom, pa tako ni u predmetnu ugovornu odredbu o pravu člana uprave na otpremninu u
slučaju prestanka obavljanja funkcije direktora bez njegove suglasnosti prije isteka mandata.
Pri tome nije odlučno je li tužiteljica pobijala odluku o opozivu

_____________________________________________________________________
Predmet P-1541/07 , Trgovački sud u Zagrebu od 13. svibnja 2008. Potvrđeno VTSRH, Pž 4882/11 od 13. prosinca 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Ništetnost odluke upisane u sudski registar.
                             U užem smislu:
Nezakonit upis podataka upisa u registar-tužba.
Opis / preuzimanje
Tužitelj može tužbom tražiti utvrđivanje ništavosti upisa ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su isprave na temelju koje je obavljen upis navedeni netočni podaci ili isprave ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je ispava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja po kojoj se podaci upisuju u sudski registar ili ako postoje drugi zakonom propisani razlozi.

________________________________________________________
Predmet P-600/07 Trgovački sud u Zagrebu, od dana 03. siječnja 2008. godine potvrđeno VTSRH, Pž-2548/08 od 15. studenog 2011.
Pravni pojam
U širem smislu: Naknada imovinske štete – dužna pozornost
članova uprave u vođenju poslova društva
U užem smislu: Naknada štete protiv člana uprave društva s ograničenom odgovornošću

Opis / preuzimanje
Da bi se ostvarila mogućnost naknade štete potrebno je dokazati radnju ili propuštanje člana uprave kojih je posljedica da tražbina tužitelja kao vjerovnika nije podmirena , štetu koja je time počinjena tužitelju kao vjerovniku, uzročnu vezu između radnje ili propusta i prouzročene štete , krivnju člana uprave, odnosno protupravno stanje

________________________________________________________
Predmet P- 3185/10 od 08. studenog 2010. potvrđeno odlukom Pž-1953/11.
Pravni pojam U širem smislu:
Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja                             U užem smislu: Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđivanje ništavom Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Statuta Društva.
Opis / preuzimanje
Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđivanje ništetnom Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Statuta Društva koju je donijela Glavna Skupština
društva.

________________________________________________________
Predmet P-1000/05 od 12. lipnja 2006, potvrđeno odlukom VTS-a Pž-3836/10.
Pravni pojam U širem smislu:
Naknada štete.
                             U užem smislu:
Naknada štete zbog statusne promjene.
Opis / preuzimanje
Odbačaj zahtjeva tužitelja za naknadu štete zbog statusne promjene na strani tuženika.

________________________________________________________

Predmet R1-471/06 od 5. studenoga 2008., potvrđeno odlukom
VTS RH Pž-1714/09 od 20. svibnja 2009. godine.

Pravni pojam U širem smislu:
Likvidacija društava i poduzeća koja nemaju
imovine ili je ona neznatne vrijednosti.

                             U užem smislu: Pravni lijekovi:
Prijedlog za ponavljanje likvidacijskog postupka.
Opis / preuzimanje
U smislu odredbe čl. 16. st. 4. ZSR, u postupku upisa u
sudski registar nije dopušteno vraćanje u prijašnje stanje, pa će stoga sud, u slučaju
 kad nisu bili ispunjeni uvjeti za prijenos ostatka likvidacijske mase na članove društva
u smislu odredbi čl. 84.f ZSR, te je društvo brisano iz sudskog registra, prijedlog za ponavljanje likvidacijskog postupka odbaciti.

_____________________________________________________________________
Predmet R1-485/09 od 25. studenoga 2009., potvrđeno odlukom
VTS RH Pž-23/10-3 od 27. siječnja 2010. godine.

Pravni pojam U širem smislu:
Podaci koji se upisuju u registar.
                             U užem smislu:
Zabilježba spora.
Opis / preuzimanje
U skladu s odredbom čl. 38a ZSR-a, za donošenje rješenja kojim se dopušta zabilježba spora nadležan je sud pred kojim se vodi postupak o
 sporu koji je predmet zabilježbe, a sam upis zabilježbe provodi registarski sud.


________________________________________________________

Predmet P-3008/08 od 17. ožujka 2009.g., potvrđeno odlukom VTS RH
Pž-3631/09-3 od 15. rujna 2009.g.

Pravni pojam
U širem smislu: Poslovni udjeli.
                             U užem smislu: Raspolaganje poslovnim udjelom.

Opis / preuzimanje
Nasljednik stječe svoja prava na temelju rješenja o nasljeđivanju, koje pravomoćno rješenje veže stranke koje su sudjelovale u postupku,
 a predmet nasljeđivanja su stvari i prava koja pripadaju ostavitelju u trenutku smrti.


________________________________________________________

Predmet P-3666/08 od 28. svibnja 2009.g., pravomoćno dana 13. lipnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Glavna skupština dioničkog društva.
                             U užem smislu:
Vrijednost predmeta spora Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti i pobojnosti odluka glavne skupštine, Pravo glasa na glavnoj skupštini putem punomoćnika, Isključenje prava glasa, Razlozi ništavosti odluka glavne skupštine.
Opis / preuzimanje
Pri određivanju vrijednosti predmeta spora u postupku radi utvrđenja ništavosti i pobojnosti odluka glavne skupštine sud uzima u obzir okolnosti svakog pojedinog slučaja, osobito značenje stvari za stranke ili to čini po slobodnoj procjeni,, s tim da ta vrijednost ne smije biti veća od desetine iznosa temeljenog
kapitala društva, uz izuzetak iz čl. 363.a st. 1. ZTD-a.
Među ostalim ovlaštenicima, tužbu za utvrđenje ništavosti odluke glavne skupštine dioničkog društva mogu podnijeti i dioničari, a oni su ovlašteni i za pobijanje odluka glavne skupštine pod pretpostavkama iz čl. 362. ZTD-a.
Ovlast punomoćnika da sudjeluje u ime opunomoćitelja na redovnim iz izvanrednim skupštinama društva, da na njima raspravlja i dalje prijedloge podrazumijeva i ovlast
da prijavi sudjelovanje na skupštini. Temeljem punomoći koja nije dana samo za jednu određenu glavnu skupštinu, nego vrijedi za zastupanje dioničara za neko određeno vrijeme, takav punomoćnik ne može glasati na glavnoj skupštini društva u čijem
kapitalu ima udio veći od pet posto, osim ako na njoj ne koristi pravo glasa iz dionica koje mu pripadaju.
Kako je to određeno čl. 293. ZTD-a, od glasanja (za sebe ili za nekog drugog) mora biti izuzet dioničar kada se odlučuje o tome da li da mu se dade razrješnica, o njegovu oslobođenju od neke odveze ili ostvarenju zahtjeva kojega društvo ima prema njemu.
Nepravilnosti u sačinjavanju zapisnika sa glavne skupštine (ali ne one koje su
navedene u čl. 355. t. 2. ZTD-a) mogu, eventualno, biti osnova za pobijanje odluka glavne skupštine.

________________________________________________________

Predmet P-4568/04 od 03. srpnja 2006.g., potvrđeno odlukom
VTS RH Pž-7613/06-3 od 10. lipnja 2009.g.

Pravni pojam
U širem smislu: Sanacija banaka.
                             U užem smislu: Vlasništvo na dionicama banke nakon odluke Vlade RH o njezinoj sanaciji i restrukturiranju (u slučaju da je za otpis potencijalnih gubitaka iskorišten cijeli temeljni kapital banke).

Opis / preuzimanje 
Neosnovan je zahtjev tužitelja za utvrđenjem njegovog vlasništava na dionicama banke ako se radi o ranijem dioničaru banke, prije nego su dotadašnje dionice banke povučene i poništene odlukom Vlade RH u postupku
sanacije banke, sukladno odredbama tada važećeg Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka.

_________________________________________________________

Predmet P-1636/03 od 19. svibnja 2005.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6518/05 od 02. prosinca 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Dioničko društvo - pravni odnosi između društva i dioničara, Glavna skuština dioničkog društva, Pripajanje.
                             U užem smislu:
Razlozi pobijanja odluka glavne skupštine,
 Pobijanje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva ulozima, Upotreba dobiti i isplata dividende o dospijeću, Provođenje pripajanja.

Opis / preuzimanje
Jedan od razloga za pobijanje odluka glavne skupštine je i da je odluka donesena protivno zakonu ili statutu. Da bi povreda učinjena u bilo kojoj fazi postupka donošenja odluke (pripremne radnje za glavnu skupštinu, održavanje skupštine i dr.) dovela do pobojnosti, potrebo je da je ta povreda utjecala na donošenje odlike. Ako je povreda učinjena, a nije utjecala na odluku (za razliku od razloga
ništavost te kad je riječ o sadržajnoj suprotnosti odluke sa zakonom i statutom, kod
 kojih nije potrebna uzročnost između razloga za ništavost ili pobojnost i donesene odluke), neće biti osnove za pobijanje odluke. Isto tako, pobojnosti nema ako je
povreda učinjena, ali odluka nije donesena uz pomoć takve povrede nego bi bila donesena i unatoč učinjenoj povredi.
Odlukom glavne skupštine može se isključiti ili ograničiti pravo prvenstva dioničara pri upisu dionica, ali se ne može donijeti odluka kojom se isključuje pravo dioničara da stječu nove dionice.
Odluka skupštine o isplati dividende u najpogodnijem trenutku za društvo je pobojna. Zahtjev prema društvu za isplatom dividende nastaje kada glavna skupština donese odluku o upotrebi dobiti kojom određuje da će društvo dioničarima isplatiti dividendu odnosno obveza društva prema dioničarima dospijeva donošenjem odluke glavne skupštine o upotrebi dobiti pa ako se ne isplati dividenda o dospijeću, društvo duguje i zatezne kamate. Dopušteno je odrediti vrijeme dospijeća statutom ili odlukom glavne skupštine o upotrebi dobiti, npr. 30 dana nakon donošenja te odluke, ali svakako se dospijeće mora odrediti u nekom razumnom vremenu nakon donošenja odluke.
Broj i nominalna vrijednost dionica koja će se steći od društva preuzimatelja treba odgovarati odnosu vrijednosti imovine društva te broju i nominalnoj vrijednosti dionica pripojenog društva i društva preuzimatelja. U zavisnosti od navedenog odnosa
dioničari pripojenog društva dobiti će razmjerni broj dionica društva preuzimatelja, a eventualne razlike u vrijednosti koje se ne mogu izravnati određivanjem omjera
(2:1, 3:1 ili 3:2 i sl.) nadoknađuju se doplatama u novcu koja ne može biti veća od 10% vrijednosti od ukupne nominalne svote danih dionica društva preuzimatelja.

_________________________________________________________

Predmet P-554/97 od 13. travnja 2000.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5150/00-2 od 13. ožujka 2001.g., revizija odbijena i odbačena odlukom VS RH Revt-52/07-2 od 11. lipnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Založno pravo
                             U užem smislu:
Založno pravo na dionicama
Opis / preuzimanje
Zalaganjem dionica dioničar ne gubi pravo glasa, niti pravo sudjelovanja u dobiti. Ako nije izdana isprava o dionici jedini način njenog zalaganja je ugovor o zalogu između dioničara i založnog vjerovnika te prijava za upis tog prava u knjigu dionica. Založno pravo prestaje kad prestane cijela njime osigurana tražbina, ali ako se radi o založenim dionicama izdanim u dematerijaliziranom obliku, to pravo prestaje njegovim brisanjem.

________________________________________________________
Predmet P-2408/08 od 04. lipnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5298/08-3 od 22. kolovoza 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Privremena mjera.
                             U užem smislu:
Privremena mjera radi zaustavljanja primjene
odluke za koju se traži utvrđenje ništavom.

Opis / preuzimanje
Sud je ovlašten privremenom mjerom zabraniti primjenu
 odluke za koju se tužbom traži da se utvrdi ništavom ako je vjerojatno da bi se provođenjem njegove vlastite odluke mogla društvu pričiniti nepopravljiva šteta, pri
čemu se ista mjera određuje iznimno, samo kada bi društvu bez njezina određivanja nastala veća šteta od one počinjenje time što se mjera ne bi odredila, pazeći pri tom da se ne zaustavi ili oteža gospodarski život.

________________________________________________________
Predmet
P-1310/08 od 17. lipnja 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6788/08-3 od 05. studenog 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Uprava.
                             U užem smislu:
Dužna pozornost i odgovornost članova uprave.
Opis / preuzimanje
Pri određivanju u čemu se sastoji pozornost članova uprave u vođenju poslova društva valja uzeti u obzir da su oni dužni pridržavati se pravila kojima se uređuje unutrašnji život društva, postupati po pravilima o djelovanju društva prema trećim osobama, međusobno korektno surađivati, postupati sa pažnjom koja se zahtjeva u struci, moraju pokazati lojalnost prema društvu i dioničarima te moraju poštivati granice koje postavlja slobodno poduzetništvo.

________________________________________________________
Predmet R1-141/07 od 29. svibnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4629/07-3 od 01. srpnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Uprava.
                             U užem smislu:
Imenovanje članova uprave od strane suda.
Opis / preuzimanje
Ako neki član uprave nije imenovan, u hitnom slučaju, na prijedlog zainteresirane osobe, imenovati će ga sud. Hitan slučaj postoji npr. kad je
članu uprave istekao mandat i nije ponovno imenovan, a nadzorni odbor ne uspijeva imenovati člana uprave.

________________________________________________________

Predmet P-7707/02 od 05. svibnja 2005.g., potvrđeno odlukom
VTS RH Pž-4155/05-3 od 20. svibnja 2008.g.

Pravni pojam U širem smislu:
Poslovni udjeli.
                             U užem smislu:
Forma ugovora i predugovora o prijenosu
poslovnog udjela.

Opis / preuzimanje
Ugovor o prijenosu poslovnog udjela strogo je formalan
ugovor koji mora biti sklopljenu u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Stoga je takva forma potrebna i iza preuzimanje obveze da će se prenijeti poslovni udio, tj. i za zaključenje predugovora o prijenosu poslovnog udjela, protivnom, takav ugovor je ništavan.

________________________________________________________

Predmet P-596/06 od 14. lipnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6067/07-3 od 27. svibnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Dioničko društvo - pravni odnosi između društva i dioničara.
                             U užem smislu:
Prodaja i prijenos vlastitih dionica zaposlenicima i zajam zaposlenicima radi stjecanja tih dionica.
Opis / preuzimanje
U slučaju da su između društva i zaposlenika društva zaključeni ugovor o prodaji i prijenosu dionica, kao i ugovor o zajmu zaposlenicima, radi otplate tih dionica, kod činjenice da je kupovnina isplaćena odjednom iz sredstava zajma, društvo ne može raskinuti ugovor o prodaji i prijenosu dionica jer je isti ispunjen u cijelosti, već samo može samo tražiti isplatu neplaćenog dijela zajma.

________________________________________________________