Intelektualno vlasništvo
Predmet  P-2394/05 od 28. ožujka 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH
Pž-5355/06-3 od 02. rujna 2008.g.
 
Pravni pojam  U širem smislu: Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava
                           U užem smislu: Naknada za korištenje predmeta zaštite
Opis / preuzimanje  Ukoliko iz činjenica utvrđenih tijekom postupka (izvadak iz obrtnog registra) proizlazi da je obrt poslovao u utuženom razdoblju te da je vlasnik obrta bio tuženik koji je u objektu u kojem je obavljao djelatnost obrta koristio predmete zaštite autorskog prava, isti je dužan platiti naknadu za korištenje predmeta zaštite, neovisno tome što je obrt nakon toga prestao.    


______________________________________________________________________
Predmet P-2661/05 od 20. ožujka 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-4773/06-6 od 10. ožujka 2009.g. (toč. III. izreke djelomično preinačena)
Pravni pojam U širem smislu: autopravni ugovor, Imovinska prava autora
                          U užem smislu:
Autorsko pravo i pravo vlasništva, Forma autorskopravnog ugovora i naknada za korištenje autorskog djela, Iskorištavanje autorskog djela preradom.
Opis / preuzimanje Iskorištavanje autorskog djela vrši se, između ostalog, i prerađivanjem predmetnog djela i fiksiranjem njegovih dijelova na razne podloge.
Vlasništvo umnoženog primjerka autorskog djela ne daje pravo na iskorištavanje tog djela jer je autorsko pravo njegovog nositelja samostalno i neovisno od prava vlasništva.
Autorskopravni ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku, a za svako iskorištavanje autorskog djela od druge osobe nositelju autorskog prava pripada naknada.

_______________________________________________________
Predmet P-4080/94 od 24. svibnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-135/08-3 od 19. veljače 2008.g.
Pravni pojam  U širem smislu: Autorsko djelo
                           U užem smislu:
Zaštićeno autorsko djelo
Opis / preuzimanje Sakupljanje građe u obliku izrezanih i prepisanoh novinskih članaka ne predstavlja zaštićeno autorsko djelo pa ne uživa autorsko-pravnu zaštitu.

_______________________________________________________________________
Predmet P-2167/06 od 20. veljače 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-5800/07 od 22. siječnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Autorsko djelo, Autorsko pravo u pravnom prometu, Zahtjev za popravljanjem štete, Zahtjev za objavom presude.
                           U užem smislu: Koncept časopisa, Odricanje od autorskog prava, Određivanje naknade kod povrede autorskog moralnog prava, Zahtjev za objavom u više dnevnih novina.
Opis / preuzimanje Koncept časopisa nije autorsko djelo jer nastaje primjenom poznatih postupaka i metoda rada te ne predstavlja originalnu intelektualnu tvorevinu iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja.
Autor se ne može odreći svog autorskog prava pa je takva ugovorna odredba ništava.
Visina naknade u slučajevima povrede autorskog moralnog prava određuje se imajući u vidu značaj povrijeđenog dobra, cilj kojem služi naknada te da se dosuđenom naknadom ne pogoduje težnjama koje su nespojive s prirodom i društvenom svrhom naknade, sve u vezi čl. 200. ZOO-a.
Dovoljno je pravomoćnu odluku objaviti u jednom dnevnom listu, umjesto u više njih, ako se čitaju uglavnom na istom području

_______________________________________________________________________
Predmet P-1095/05 od 17. srpnja 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7044/07-3 od 04. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Prava nositelja modela, Moralna prava autora.
                          U užem smislu:
Naknada za upotrebu modela i naknada štete zbog neovlaštene upotrebe modela, Visina naknade zbog povrede moralnog prava autora.
Opis / preuzimanje Nositelj prava na model ima isključivo pravo korištenja, stavljanja u promet, raspolaganja modelom, pravo na naknadu za upotrebu modela pa, stoga, i pravo odrediti visinu naknade za korištenje svog modela. Naknada štete zbog neovlaštenog korištenja modela određuje se uzimajući u obzir visinu naknade za korištenje modela, ali i izmaklu dobit koju je nositelj prava na model, po redovnom tijeku stvari, mogao očekivati.
Novčana naknada koja pripada autoru u slučaju povrede njegovih autorskih moralnih prava predstavlja satisfakciju za učinjenu povredu, ni i ekvivalent novčane naknade, a visina se određuje sukladno čl. 200. ZOO-a, sve u vezi čl. 223. ZPP-a.

________________________________________________________