Parnica i stečaj
Predmet P-728/07 od 31. kolovoza 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6272/07-3 od 24. lipnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Nastavljanje parnica.
                          U užem smislu:
Nastavljanje parnice o tražbini prijava koje je odbačena.
Opis / preuzimanje Pravomoćnim odbacivanjem prijave tražbine stečajnog vjerovnika nisu ispunjene pretpostavke za raspravljanje o tužbenom zahtjevu za utvrđenje te tražbine jer se ne radi o tražbini koja je osporena.

_______________________________________________________________________

Predmet P-3031/11 od 29. kolovoza 2014. potvrđena presudom VTS RH Pž-7940/14 od 12. studenog 2014.
Pravni pojam U užem smislu: visina naknade i način isplate (glede povećanja dohotka odnosno dobiti u vezi s izumom - izum zaštićen patentom).
Opis / preuzimanje Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da su kod isplate izumiteljske naknade u konkretnom slučaju relevantni oni interni propisi koji su bili na snazi u razdoblju za koje se vrši obračun naknade, a to je upravo Pravilnik o inventivnoj djelatnosti iz 1991. godine, a da se tužbeni zahtjev odnosi na razdoblje od 1993. godine i nadalje.


_______________________________________________________________________
Predmet P-1643/09 od 12. studeni 2010. potvrđena presudom VTS RH Pž-506/11    od 5. studenog 2014
Pravni pojam U užem smislu:  naknada štete (nastale zabranjenom radnjom nepoštenog tržišnog natjecanja), prigovor nedostatka aktivne legitimacije, zastara.
Opis / preuzimanje Kako je tuženik prema naprijed navedenoj izjavi stavio u promet predmetne škare još 1995. godine, dakle nekoliko godina ranije nego što je tužitelj stekao ekskluzivno pravo prodaje na hrvatskom tržištu, na tužitelju je bio teret dokaza da je tuženik za njegovo ekskluzivno pravo saznao pa da je bez obzira na to saznanje nastavio s prodajom predmetnih škara pa da bi na taj način eventualno  počinio djelo nepoštenog tržišnog natjecanja.
Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da tužitelj nije dokazao u postupku da je tuženik znao ili trebao znati za predmetni Ugovor pa da bi se njegove radnje mogle okvalificirati kao radnje predviđene čl. 71. ZOT-a.

_______________________________________________________________________
Predmet P-990/07 od 3. studenog 2010. potvrđena presudom VTS RH Pž-5881/11  od 29. listopada 2014.
Pravni pojam U užem smislu: naknada štete (tužitelja kao stečajnog vjerovnika protiv članova društva u stečaju i po osnovi jamstva tuženika kao jamca- platca).
Opis / preuzimanje….valja ukazati da se odredba čl. 252. ZTD do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama ZTD iz 2003. (1. siječnja 2004.) primjenjivala samo na odgovornost uprave dioničkog društva, a ne i na odgovornost članova društva s ograničenom odgovornošću. Vjerovnici dioničkog društva su mogli postaviti zahtjev za naknadu štete, ako svoje potraživanje ne mogu podmiriti od društva, i od člana uprave, ako član uprave grubo povrijedi dužnost primijeniti pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Kako se tužiteljevo potraživanje odnosi na tražbinu nastalu prije stupanja na snagu novele ZTD iz 2003., na odgovornost članova uprave društva s ograničenom odgovornošću, primjenom tadašnje odredbe članka 430. ZTD, ne primjenjuje se  odredba čl. 252. ZTD-a, iz razloga što iz sadržaja i smisla navedene odredbe proizlazi da osim društva nitko nema pravo zahtijevati naknadu štete protiv članova uprave, budući da odredba čl. 430. st. 5. ZTD ne daje takvu aktivnu legitimaciju.

Tužitelj kao stečajni vjerovnik ne može nakon otvaranja i zaključenja stečajnog  postupka nad društvom u stečaju, ostvarivati pravo s osnova odgovornosti člana  društva za obveze društva i na taj način se namiriti izvan stečajnog postupka. Zakonodavac je jedino u odredbi čl. 197. SZ uredio izuzetak od ovog načela, na način da je odredio da stečajni vjerovnici mogu, nakon zaključenja stečajnog postupka, samo protiv dužnika pojedinca neograničeno ostvarivati svoje preostale tražbine.

… za postojanje odgovornosti člana društva sukladno odredbi čl. 10. st. 3. ZTD. potrebno je utvrditi postojanje pretpostavki određenim istom odredbom, i to zloupotreba okolnosti da kao član društva ne odgovara za obveze društva, odnosno postojanje pretpostavki iz st. 4. čl. 10. ZTD u kojem slučaju se smatra da je ispunjena   pretpostavka za odgovornost člana društva iz čl. 10. st. 3. ZTD, a koje pretpostavke tužitelj tijekom postupka nije dokazao.

…. s obzirom da tuženik samim potpisom ugovora kao ovlaštena osoba za zastupanje ugovorne strane – društva ne postaje jamac za obveze društva preuzete istim ugovorom, te stoga tužitelj nije dokazao niti postojanje tuženikove odgovornosti s osnova jamstva….

________________________________________________________
Predmet P-2409/05 od 11. siječnja 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2280/06-5 od 14. travnja 2009.g.
Pravni pojam
U širem smislu: Zabrana ovrhe i osiguranja na imovini stečajnog dužnika, pravomoćno presuđena stvar.
                          U užem smislu: Priznanje tražbine u stečajnom postupku kao pravomoćno presuđena stvar, Prijedlog za osiguranje protiv stečajnog dužnika.

Opis / preuzimanje
Ako je pravomoćnim rješenjem priznata tražbina stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku, o istoj tražbini pravomoćno je odlučeno sudskom odlukom pa ta činjenica predstavlja procesnu smetnju za vođenje parničnog postupka u kojem bi se (ponovo) odlučivalo o istoj tražbini.
Nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti osiguranje ili ovrhu na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu, niti na  drugoj imovini dužnika pa će se prijedlog za osiguranje privremenom mjerom protiv stečajnog dužnika na njegovoj imovini odbaciti kao nedopušten.

________________________________________________________

Predmet P-2321/04 od 10. svibnja 2005.g., potvrđeno odlukom  VTS RH Pž-4590/05-3 od 15. travnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu: Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.
                          U užem smislu: Namjerno oštećenje i pravne radnje bez naknade ili   uz neznatnu naknadu.
Opis / preuzimanje Društvo koje je u visokoj financijskoj blokadi i koje je već imalo vjerovnike sa dospjelim potraživanjima, a pri tom trećem daje u zalog nekretnine radi osiguranja potraživanja trećeg prema njegovom vjerovniku i time pristaje na prodaju svojih nekretnina radi naplate toga potraživanja trećeg prema njegovom vjerovniku, svjesno remeti ujednačeno namirenje vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet P-4568/04 od 03. srpnja 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-7613/06-3 od 10. lipnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu: Sanacija banaka.
                          U užem smislu: Vlasništvo na dionicama banke nakon odluke Vlade RH o njezinoj sanaciji i restrukturiranju (u slučaju da je za otpis potencijalnih gubitaka iskorišten cijeli temeljni kapital banke).

Opis / preuzimanje Neosnovan je zahtjev tužitelja za utvrđenjem njegovog vlasništava na dionicama banke ako se radi o ranijem dioničaru banke, prije nego su dotadašnje dionice banke povučene i poništene odlukom Vlade RH u postupku sanacije banke, sukladno odredbama tada važećeg Zakona o sanaciji i restrukturiranju banaka.

________________________________________________________
Predmet P-6060/01 od 12. listopada 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-771/01-4 od 11. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Osporena tražbina
                       U užem smislu: Opseg utvrđivanja osporene tražbine
Opis / preuzimanje U parnici se utvrđenje osporene tražbine može zahtijevati samo na temelju osnove, u iznosu i u isplatnom redu kako je ono označeno u prijavi tražbine ili na ispitnom ročištu.

________________________________________________________
Predmet P-1074/06 od 06. lipnja 2007 potvrđeno odlukom Pž-6250/07.
Pravni pojam U širem smislu: Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja.
                          U užem smislu: Utvrđivanje ništetnosti ugovora o kupoprodaji.
Opis / preuzimanje Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja za utvrđivanje ništetnosti ugovora o kupoprodaji nekretnine.

________________________________________________________
Predmet P-4322/09 od 20. listopada 2010. godine, potvrđeno odlukom VTS-a Pž -1160/11.
Pravni pojam U širem smislu: Predaja u posjed dio nekretnine.
                      U užem smislu: Predaja u posjed dio nekretnine koje se nalaze    unutar pomorskog dobra.
Opis / preuzimanje Predaja u posjed dio nekretnine koje se nalaze unutar pomorskog dobra koje su upisane kao društveno vlasništvo s pravom korištenja tužitelja obzirom da su iste pomorsko dobro.


________________________________________________________
Predmet P-438/10 od 11.listopada 2010.
Pravni pojam U širem smislu: Procesna pretpostavka za podnošenje tužbe radi utvrđenja osporenog potraživanja.
                          U užem smislu: Nedopuštenost tužbe.

Opis / preuzimanje Procesna pretpostavka za podnošenje tužbe radi utvrđenja osporenog potraživanja ili nastavka postojeće parnice je postojanje rješenja o upućivanju na parnicu. Radi se o procesnoj pretpostavci koja se tiče predmeta spora i  na njeno postojanje sud u parničnom postupku vodi računa tijekom cijelog postupka i ppo službenoj dužnosti. Vjerovnik koji nije upućen u parnicu nema pravnog interesa za vođenje parnice to se takva tužba mora odbaciti.

________________________________________________________
Predmet P-8555/02 od 23. studenog 2010, potvrđeno odlukom VTS RH Pž 6863/11 od 07.ožujka 2012.
Pravni pojam U širem smislu: Odbijanje zahtjeva kao neosnovanog.
                        U užem smislu: Neosnovanost tužbenog zahtjeva.
Opis / preuzimanje Tužitelj je dužan dokazati činjenice koje su stvarna osnova tužbe.

________________________________________________________
Predmet P-2248/07 ,Trgovački sud u Zagrebu od 21. prosinca 2009. potvrđeno VTSRH, Pž-1641/20 od 23. Prosinca 2010.
Pravni pojam U širem smislu: Ugovor o prodaji i prijenosu dionica- raskid ugovora
                             U užem smislu: Ne postojanje pretpostavki za jednostrani raskid ugovora o prodaji i prijenosu dionica.
Opis / preuzimanje Jednostrano raskinuti ugovor može prodavatelj ako kupac dođe u zakašnjenje s početnom otplatom, ili s dvije uzastopne otplate koje predstavljaju najmanje osminu cijene, a što u konkretnom predmetu nije slučaj.


________________________________________________________
Predmet P-2771/06, Trgovački sud u Zagrebu, potvrđeno VTSRH, Pž-6757/08 od
 06. prosinca 2011.
Pravni pojam U širem smislu: Pobijanje pravnih radnji.
                             U užem smislu: Kongruentno namirenje.
Opis / preuzimanje Kongruentno namirenje je pravna radnja poduzeta u
posljednja tri mjeseca prije
podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, a kojom se jednom stečajnom
vjerovniku daje namirenje sukladno sadržaju njegova prava. Ta je pravna radnja
pobojna ako su ispunjena dva uvjeta, i to ako je u to vrijeme dužnik bio nesposoban za plaćanje i ako je u isto vrijeme vjerovnik znao za tu nesposobnost.

________________________________________________________
Predmet P-7492/01 od 27. svibnja 2004.g., potvrđeno odlukom VTS RH
 Pž-5789/04-4 od 08. travnja 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika.
                             U užem smislu: Pobijanje pravnih radnji isticanjem prigovora u parnici.
Opis / preuzimanje Prigovor pobojnosti pravnih radnji stečajnog dužnika istaknut
u parnici (čl. 141. st. 7. SZ) ima značenje defenzivnog pravnog sredstva.


________________________________________________________
Predmet P1865/02 od 10. rujna 2002.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6867/02-3
od 04. travnja 2006.g., revizija odbijena odlukom VS RH Revt-57/07-2 od 06. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu: Zabilježba prvenstvenog reda, Zabrana ovrhe i osiguranja na imovini stečajnog dužnika.
                             U užem smislu: Ovlaštenici zahtjeva zabilježbe prvenstvenog reda, Osiguranje tražbine upisom založnog prava na imovini stečajnog dužnika.
Opis / preuzimanje Zabilježbu prvenstvenog reda mogu zahtijevati vlasnik nekretnine i hipotekarni vjerovnik.
Stečajnim zakonom nije dozvoljeno tražiti osiguranje tražbine upisom založnog prava
 na imovini koja ulazi u stečajnu masu, niti na drugoj imovini stečajnog dužnika.

_____________________________________________________________________
Predmet P-545/09 od 18. lipnja 2010. potvrđena i preinačena za parnični trošak presudom VTS RH Pž-6777/11 od 29. listopada 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
naknada štete vjerovnika prema članovima uprave društva (pravni odnos tijekom 2002. i 2003. godine).
Opis / preuzimanje
….s obzirom na te račune iz 2004. godine, pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da je tužiteljica trebala dokazati konkretne radnje ili propuste kojima je tuženica grubo povrijedila dužnost vođenja poslova društva pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika i time je kao vjerovnika onemogućila u naplati tražbine prama odredbi čl. 430. u svezi s čl. 252. i 273. ZTD-a, neovisno od činjenice što predmetno trgovačko društvo ARTEMISIA PHARM d.o.o. Zagreb, u vrijeme nastanka poslovnih odnosa nije bilo u blokadi.
Pravilan je i zaključak suda da tužiteljica nije dokazala da bi u slučaju pravovremeno podnesenog prijedloga za otvaranje stečaja nad društvom kojemu je tuženica bila član uprave u smislu čl. 39. st. 6. i 7. SZ tužiteljica mogla naplatiti svoju tražbinu u cijelosti ili djelomično. Prit tom treba napomenuti da je i tužiteljica mogla, radi naplate svog potraživanja pokrenuti stečajni postupak, sukladno st. 1. citiranog čl. 39. SZ-a, a kojim je propisano da se stečajni postupak pokreće prijedlogom vjerovnika ili dužnika.
Tužiteljica ničim nije dokazala da je tuženica zloupotrijebila okolnost da kao član trgovačkog društva ne odgovara za obveze društva u smislu odredbe čl. 10. ZTD-a.
…u parnici protiv člana uprave, vjerovnik mora dokazati ne samo da ima tražbinu prema društvu koju nije mogao naplatiti (time dokazuje da mu je nastala šteta time što mu tražbina nije podmirena) nego i uzročnu vezu između radnje ili propusta člana uprave i nastale štete, te krivnju člana uprave. Član uprave odgovara za štetu vjerovnika društva, ako grubo povrijedi dužnost primjene pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika. S obzirom na to da se predmnijeva obična nepažnja, a kako se u ovom slučaju traži gruba nepažnja, teret dokaza da postoji taj stupanj krivnje je na vjerovniku – tužitelju.
U konkretnom slučaju, tužiteljica nije dokazala postojanje osnovnih elemenata za tuženičinu odgovornost za štetu, jer okolnosti na kojima utemeljuje svoj zahtjev, doista ne daju osnove za njegovu osnovanost. U ovom slučaju, tužiteljica se pozivala na tuženičin propust pravovremeno podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, što samo po sebi ne znači da je tuženica kao član tog društva zlorabila okolnost da ona za obveze društva ne odgovara.

________________________________________________________

Predmet P-2239/12 od 28. veljače 2014. potvrđena presudom VTS RH Pž-3476/14 od 9. prosinca 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
utvrđenje postojanja tužiteljevih tražbina, osnovanost izvršenih prijeboja i cesija.
Opis / preuzimanje
…prvostupanjski sud je ocijenio da su u ovoj pravnoj stvari bile ispunjenje pretpostavke za iznimnu dopustivost prijeboja kako je to propisano odredbom čl. 105. t. 3. SZ-a. Tuženik je na opisan način i po nalogu tužiteljevog pravnog prednika, podmirio i dug prema tužiteljevom pravnom predniku i dug tužiteljevog pravnog prednika prema tadašnjim njegovim vjerovnicima. Zato je u ovoj pravnoj stvari neodlučna činjenice što je do ovog ustupanja i prijeboja došlo unutar šest mjeseci od dana otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom. jednako tako, za valjanost ovih ustupa i prijeboja nije odlučna ni činjenica što tuženik svoju tražbinu prema tužiteljevom pravnom predniku nije prijavio u stečajnom postupku.


________________________________________________________
Predmet P-3196/08 od 10. lipnja 2011. potvrđena presudom VTS RH Pž-5941/11 od 5. studenog 2014.
Pravni pojam U užem smislu:
zaštita prava proizvođača - uobičajena naknada (pravo na isplatu penala).
Opis / preuzimanje
Tužitelj je proizvođač predmetne baza podataka i na njima ostvaruje svoja isključiva prava; reproduciranja, distribucije, stavljanje na raspolaganje javnosti i druge oblike priopćavanja javnosti. Tuženik je u obavljenim oglasima u kojima je bez dozvole tužitelja i bez plaćanja uobičajene naknade koristio dio sadržaja tužiteljeve baze podataka i time povrijedio navedena isključiva prava tužitelja kao proizvođača baze podataka. Tužitelj, sukladno odredbi čl. 172. st. 1. ZAPSP-a ima pravo na zaštitu svog prava.
Neosnovano tužitelj u žalbi navodi da je prvostupanjski sud pogrešno primijenio odredbu čl. 183. st. 1. ZAPSP-a. Prvostupanjski sud je u obrazloženju prvostupanjske presude obrazložio zašto tužitelj nema pravo na isplatu penala (dvostrukog iznosa naknade) pa je time pravilno primijenio odredbu čl. 183. st. 1. ZAPSP-a.


________________________________________________________
Predmet
P-1218/11 od 01. veljače 2013. djelomično potvrđena i preinačena presuda VTS RH 88.Pž-8752/13-13 od 20. svibnja 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
osnove za pobijanje pravnih radnji, ništavost.
                        U užem smislu:
da je utvrđenje da je Sporazum o ispunjenju obveza bez učinka prema stečajnoj masi.
Opis / preuzimanje
pogrešno je prvostupanjski sud ocijenio neosnovanim dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na vraćanje u stečajnu masu imovinske koristi u iznosu od 1,485.000,00 kn. navedena pogrešna ocjena rezultat je pogrešnog pravnog shvaćanja prvostupanjskog suda da tuženik kao jamac po ugovoru o kreditu nije ništa stekao temeljem pobijanog sporazuma, već da je jedino glavni dužnik mogao nešto steći temeljem te osnove da je tuženik zapravo otuđio dio svoje imovine da bi podmirio tuđi dug. pravilno tužitelj ukazuje u žalbi da se u konkretnom slučaju u odnosu na tuženika kao jamca primjenjuju odredbe čl. 1004. st.3. ZOO-a koje se odnose na solidarno jamstvo. prema navedenoj zakonskoj odredbi, ako se jamac obvezao kao jamac platac, odgovora vjerovniku kao glavni dužnik za cijelu obvezu i vjerovnik može zahtijevati njezino ispunjenje bilo od glavnog dužnika bilo od jamca ili od obojice u isto vrijeme.

________________________________________________________
Predmet
P-1070/09 od 21. veljače 2012. djelomično potvrđena i preinačena presuda VTS RH 76.Pž-4369/13-5 od 22. travnja 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
povreda autorskih prava
                        U užem smislu:
naknada štete – pravična novčana naknada, zastara
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski je sud pravilno utvrdio da je izdavanje čestitki štetna radnja i to protupravna štetna radnja. Sukladno članku 1046. zakona o obveznim odnosima šteta je umanjene nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti. Prvostupanjski sud je pravilno obrazložio koji vid štete je pretrpio tužitelj, a zatim i način utvrđenja visine štete.
Odlučno je, kako je već ranije navedeno, da je tužitelj dokazao da je autor djela i nositelj autorskog prava, a tuženici nisu dokazali da bi koja od autorskih prava bila prenesena na njih (članak 12. stavak 1. ZAPSP-a).
Pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade za počinjenu povredu valjalo je voditi računa i o tome koji je cilj kojem služi pravična novčana naknada da povrijeđenom pruži određenu korist, kako bi mu se makar na taj način pružilo određeno zadovoljstvo…


________________________________________________________
Predmet
P-939/12 od 05. studenoga 2014. preinačena presuda VTS RH 43.Pž-9992/14-III od 18. lipnja 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
osnove za pobijanje pravnih radnji.
                          U užem smislu:
utvrđenje da je ugovor o prodaji nekretnine bez pravnog učinka prema stečajnoj masi.
Opis / preuzimanje
…. mogućnosti namirenja stečajnih vjerovnika u ovom slučaju nije u uzročnoj vezi s utvrđenom činjenicom prodaje predmetne nekretnine. Međutim, iako ne zbog činjenice prodaje nekretnine, ovaj sud prihvaća mišljenje prvostupanjskog suda da se u konkretnom slučaju udovoljenjem tužbenom zahtjevu ne bi povećala mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika.
Kako tužitelj nije postavio zahtjev za vraćanje stečene koristi, usprkos eventualnoj osnovanosti postavljenog zahtjeva za utvrđenje da je pravna radnja bez učinka prema stečajnoj masi ako sud i prihvati postavljeni tužbeni zahtjev, neće se povećavati mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika.
… budući da se pravne radnje dužnika mogu pobijati i isticanjem prigovora u parnici bez vremenskog ograničenja iz st. 2. (čl.141. st.7. SZ-a), tužitelj ne mora nužno i odmah postaviti zahtjev za vraćanje imovinskih koristi stečenih na temelju pobijane radnje nego bi u eventualnoj parnici koju pokrene protivnik pobijanja radi ostvarivanja zahtjeva na temelju radnje koja je ovdje predmet pobijanja mogao prigovoriti da je sudskom presudom već utvrđeno da je taj Ugovor bez učinka prema stečajnoj masi i tražiti vraćanje koristi ako je pobijenom radnjom stečena.


________________________________________________________
Predmet
P-4331/11 od 22. svibnja 2012. preinačena presuda VTS RH 94.Pž-6337/12-3 od 02. lipnja 2015.
Pravni pojam U širem smislu:
proglašenje ovrhe nedopuštenom.
                        U užem smislu:
proglašenjem ovrhe nedopuštenom na nekretnini ( pravo vlasništva).
Opis / preuzimanje
…. da je drugotuženik vlasnik sporne nekretnine te prema tome ima jače pravo od tužitelja, koji ima samo pravnu osnovu ( titulus) za stjecanje vlasništva, koju je stekao, kako proizlazi tek 31. kolovoza 2011., dakle nakon što je određena ovrha i upisana zabilježba te ovrhe u zemljišnim knjigama.
Stoga je prvotuženik kao ovrhovoditelj po načelu povjerenja u zemljišne knjige zakonito predložio ovrhu na predmetnoj nekretnini pa stoga uživa pravnu zaštitu, jer nije znao niti je mogao znati da na njoj postoji kakvo pravo trećih, što uostalom tužitelj tijekom postupka nije ni utvrdio niti pokušao dokazati.


________________________________________________________
Predmet
P-612/02 od 16. siječnja 2014. preinačeno rješenje VTS RH 79.Pž-4423/14-3 od 24. ožujka 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
ponavljanje postupka (nezakonita dostava presude)
Opis / preuzimanje
…. osnovana tuženikova tvrdnja odnosno razlog na kojem temelji osnovanost prijedloga za ponavljanje postupka nezakonita dostava presude kojom je postupak dovršen, odnosno tvrdnja da mu presuda nikada nije dostavljena.
.. u slučaju da dostava presude tuženiku nije izvršena, postupak pred prvostupanjskim sudom u odnosu na tuženika ne bi bio pravomoćno dovršen, budući da žalbeni rok teče od dana dostave prvostupanjske presude (čl. 348. st.1. 1. ZPP-a), pa ako presuda nije dostavljena žalbeni rok nije niti početo teći, a samim time niti presuda nije postala pravomoćna (arg. ex čl. 333. st. 1. ZPP-a). U tom slučaju prijedlog za ponavljanje postupka ne bi bio dopušten, jer se prijedlog za ponavljanje postupka, kao što je rečeno, može podnijeti samo u slučaju kada je postupak pred prvim stupnjem dovršen pravomoćnom odlukom prvostupanjskog suda.

________________________________________________________
Predmet
P-2611/09 od 30. svibnja 2012. djelomično potvrđena i djelomično preinačena presudom VTS RH 70.Pž-7289/12-3 od 08. srpnja 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
isplata naknade po ugovoru ( tužbeni zahtjev), ništavost ugovora (protutužbeni zahtjev).
Opis / preuzimanje
… po ocjeni ovog suda pojedine, a ne sve ugovorne odredbe Ugovora broj 4215 od 13. prosinca 2001. su ništavne. Naime, opći uvjeti koje odredi jedan ugovaratelj, bilo da su sadržani u formalnom ugovoru, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe među ugovarateljima u istom ugovoru, i u pravilu obvezuju kao i ove.

________________________________________________________
Predmet
Povrv-7971/12 od 26. ožujka 2013. preinačena presudom VTS RH 91.Pž-5952/13-3 od 29. lipnja 2015.
Pravni pojam U užem smislu:
naplata dnevne parkirališne karte.
Opis / preuzimanja
…ovaj sud pravilnom ocjenom isprava u spisu i provedenih dokaza, utvrdio da u konkretnom slučaju tužitelj nije, u skladu s odredbom čl. 219.st.1. ZPP-a, dokazao da je tuženik svoja vozila parkirao na javnim parkiralištima u zonama naznačenim u svakoj pojedinoj dnevnoj parkirališnoj karti bez valjane parkirališne karte, slijedom čega je, primjenom odredbe čl. 221.a. ZPP-a, tu činjenicu uzeo kao nedokazanu pa se u konkretnom slučaju ne može primijeniti odredba čl. 24.st.3. Odluke.

________________________________________________________