Trgovački sporovi str.1
Predmet P-3320/07 od 11. travnja 2012., potvrđena presudom VTS RH Pž-5524/13
od 17. srpnja 2013.

Pravni pojam U širem smislu:
potraživanja po ugovorima o kreditu.
                          U užem smislu:
nedostatak aktivne legitimacije (Ljubljanska banka
 d.d. Ljubljana).

Opis / preuzimanje 
Donošenje slovenskog Ustavnog zakona nije uzrokovalo nikakvu statusnu promjenu tužitelja, ovaj sud napominje da tim Zakonom tužitelj doista nije promijenio svoj status – on na primjer nije pripojen drugom društvu niti je likvidiran već je i nadalje ostao ista pravna osoba sa svojom dosadašnjom tvrtkom. Međutim, upravo zbog toga što je imovina koja je predmet ovog spora Ustavnim zakonom Republike Slovenije prešla na drugu pravnu osobu (radi se o zakonskoj cesiji) tužitelj više nije građansko-pravno legitimiran tražiti od suda kondemnatornu pravnu zaštitu na način da sud naloži tuženiku da tužitelju isplati utuženi iznos potraživanja.


________________________________________________________
Predmet P-1260/12 od 27. ožujka 2013., potvrđena presudom VTS RH Pž-4443/13 od 23. srpnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
konvalidacija ugovora
                          U užem smislu:
ništavost Ugovora o prodaji motornog vozila s obročnom otplatom cijene
Opis / preuzimanje
Prvostupanjski sud je donio pobijanu presudu isključivo pozivom na zaključak o ništavosti Ugovora o prodaji motornog vozila s obročnom otplatom cijene zato što Ugovor ne sadrži odredbu iz čl. 544 st. 2 ZOO-a.
Nema dvojbe oko toga da je navedena zakonska odredba usmjerena na zaštitu kupca iz takvog pravnog posla. Ako kupac u kratkom roku nakon potpisivanja ugovora uvidi da neće moći odgovoriti obvezama iz ugovora, odnosno da iz neće moći ispuniti, on od takvog ugovora može odustati. Iz razloga pravne sigurnosti i izbjegavanja zlouporabe tog prava, zakonom je određen kratak prekluzivni rok (tri dana od potpisivanja isprave) u kojem kupac može odustati od ugovora i to u pisanom obliku, po proteku roka kupac gubi to pravo.

________________________________________________________
Predmet P-334/09 od 1. travnja 2009., potvrđena presudom VTS RH Pž-4216/09 od 3. srpnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
naknada štete.
                        U užem smislu:
naknada za razmjerni dio isplaćene mirovine, stečeno pravo.
Opis / preuzimanje
Tuženik, osim tvrdnje o postojanju te činjenice (određena životna dob) nije ničim dokazao da je tužiteljevom osiguraniku postojeće pravo ukinuto, niti je dokazao da je pravo koje je stekao (pravo na invalidsku mirovinu) tužiteljev osiguranik ostvario kao privremeno, a ne kao trajno rješenje (npr. do stjecanja prava na starosnu mirovinu).

________________________________________________________
Predmet P-7590/10 od 15. srpnja 2011., potvrđena presudom VTS RH Pž-3072/12 od 5. lipnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
aktivna legitimacija, naknada za neovlašteno korištenje i neimovinska šteta zbog povrede autorskog prava.
                          U užem smislu:
povreda autorskog prava.
Opis / preuzimanje - 
Sukladno odredbama ZAPSP koji je svojim donošenjem prihvatio monističku koncepciju autorskog prava, autorsko pravo kao cjelina neprenosivo je inter vivos, ali je nasljedivo.
- Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da je tužitelj jedan od nasljednika pok. kipara Ivana Meštovića u pogledu autorskih prava na djelima koja čine njegov umjetnički opus s obzirom na to da je darovnim ugovorom od 26. siječnja 1952. akademski kipar Ivan Meštović darovao Vladi Narodne Republike Hrvatske umjetnička djela navedena u prilozima tom ugovoru ali ne i autorska prava. Stoga je tužitelj kao jedan od nositelja autorskog prava u pogledu djela pok. Ivana Meštorvića sukladno čl. 173. ZAPSP-a aktivno legitimiran za pokretanje ovog postupka.
- U konkretnom slučaju povrijeđeno je moralno pravo na čast i ugled autora s obzirom na to da način proizvodnje i prodaje reprodukcija djela Ivana Meštrovića nije u skladu sa značajem.

________________________________________________________
Predmet
P-5357/08 od 30. studeni 2010., potvrđena presudom VTS RH Pž-2088/11 od 3. srpnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
nevaljanost uknjižbe založnog prava, ovlaštenje za podnošenje brisovne tužbe.
                          U užem smislu:
brisovna tužba.
Opis / preuzimanje
Sud je tako pravilno utvrdio da je tužitelj bio nositelj knjižnog prava koje je povrijeđeno uknjižbom založnog prava u korist tuženika. Pravilno je prvostupanjski sud ocijenio da se radi o nevaljanoj uknjižbi jer joj nedostaje valjana isprava o pravnoj osnovi zasnivanja založnog prava, a to je sporazum stranaka. Na pravilno utvrđenu činjenicu da pri uzimanju na zapisnik, stavljen pri Općinskom sudu u Krku, sporazuma o postojanju tražbine i zasnivanja založnog prava, tužitelja nije zastupala ovlaštena osoba, već je tužitelj bio neovlašteno zastupan i tu radnju nije naknadno odobrio, sud je pravilnom primjenom odredaba ZOO ocijenio da takav sporazum i nije nastao. Stoga je pravilnom primjenom odredbe članka 129 stavak 1. ZOO utvrdio postojanje pretpostavki za udovoljenje tužbenom zahtjevu brisovne tužbe.

________________________________________________________
Predmet P 4015/08 od 2.4.2009. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-5731/09 od 29.5.2013.
Pravni pojam U širem smislu:
naknada štete od člana uprave
                          U užem smislu:
Ugovor o radu člana uprave-otkazni rok
Opis / preuzimanje
Naime, odredbom čl. 424. st.1. ZTD-a propisano je da članovi društva mogu svojom odlukom u svako doba opozvati članove uprave. Zakon o trgovačkim društvima za opoziv člana uprave ne traži postojanje unaprijed određenih razloga, već je dostatno da članovi društva smatraju kako nema daljnjih opravdanja za ostanak određene osobe na toj funkciji, kako je to prvostupanjski sud pravilno zaključio.
Osnovano žalitelj smatra da opoziv nema utjecaja na prava člana uprave iz ugovora kojeg su sklopili s društvom, odnosno, ako je član uprave s društvom sklopio ugovor o radu njegov opoziv kao člana uprave ne utječe na taj ugovor o radu.(...)

Dakle, u odnosu na materijalnu štetu koju tužitelj potražuje u iznosu od 48.800,00 kn, ovaj sud je uvidom u isprave u spisu i iskaze saslušanog svjedoka i stranke utvrdio da je tužitelj dokazao da mu je šteta nastala kao posljedica nepravilnog rada tuženika, odnosno njegovom krivnjom, s obzirom na to da je nastavio obavljati poslove društva tijekom otkaznog roka bez pismene odluke društva odnosno postignutog sporazuma stranaka, na način da je angažirao zaštitarsku tvrtku i isplatio joj za izvršene usluge utuženi iznos od 48.800,00 kn, što proizlazi iz Izvatka o stanju prometa Raiffeisenbank na dan 10. prosinca 2007. (list 11. spisa). (...)

________________________________________________________
Predmet P-3043/06 od 19. lipnja 2009, potvrđena presudom VTS RH Pž-2862/10 od 5. lipnja 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
primjena mjerodavnog prava glede ugovornog odnosa stranaka i stope zatezne kamate, odgovornost za materijalne nedostatke
                          U užem smislu:
ugovor o međunarodnoj kupoprodaji robe
Opis / preuzimanje -
Pravilna je ocjena prvostupanjskog suda da se predmetno radi o sporu s međunarodnim elementom, jer je tužitelj pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu (Republika Njemačka). Isto tako je pravilna ocjena prvostupanjskog suda da se na sporni pravni odnos, na temelju članka 19 i članka 20 ZRSZ, kao mjerodavno pravo imaju primijeniti odredbe Bečke konvencije koju su ratificirale i Republika Hrvatska i Republika Njemačka. Nije sporno da stranke nisu isključile primjenu Bečke konvencije pa je prvostupanjski sud osnovanost tuženikovih prigovora zahtjevu za isplatu kupoprodajne cijene, kao i sadržaj obveza ugovornih strana, pravilno ocijenio primjenom odredaba te Konvencije.
- Odredbom članka 39. stavak 1. i 2. Bečke konvencije je propisano da kupac gubi pravo pozivati se na nedostatak usklađenosti robe (materijalni nedostatak) ako o tome nije prodavatelju poslao („does not give“) obavijest u kojoj je naveo narav nedostataka, (subjektivni rok), odnosno u roku od dvije godine od stvarne predaje robe kupcu (objektivni rok).
U konkretnom slučaju je nesporno da posebna forma obavijesti o nedostacima između stranaka nije ugovorena, jer na tu činjenicu niti jedna stranka nije ukazivala tijekom postupka. Međutim, u smislu članka 21. stavak 1 ZPP-a, teret dokaza činjenice da je kupac pravovremeno i na način propisan u čl. 39. Bečke konvencije obavijestio tužitelja o materijalnim nedostacima robe, je na kupcu.
 

________________________________________________________
Predmet
P 2539/08 od od 30.1.2009. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž-2521/09 od 16.5. 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
Ugovor o članstvu (s SDA d.d.).
                          U užem smislu:
plaćanje naknade za usluge SDA d.d.
Opis / preuzimanje
(...) Svaka osoba koja pristupa uslugama Središnje depozitarne agencije, sklapa ugovor o članstvu (čl. 138. st.2. Zakona o tržištu vrijednosti papira), a za usluge Središnje depozitarne agencije plaća se naknada u skladu s propisanim cjenikom (čl. 141. Zakona o tržištu vrijednosnih papira).
Na temelju članstva i pristupanja uslugama koje pruža tužitelj, proizlazi tuženikova obveza plaćanja utuženih računa, a propust prvostupanjskog suda da se u obrazloženju pobijane presude pozove na navedene odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira (umjesto nepravilnog pozivanja na odredbe Zakona o obveznim odnosima koje uređuju ugovor o djelu), nije od utjecaja za odlučivanje, jer bi se i pravilnom primjenom matreijalnog prava o tužbenom zahtjevu jednako odlučilo. (...)


________________________________________________________
Predmet
rješenje P-4158/12 od 18.12.2012. potvrđeno odlukom VTS RH broj Pž 1384/13 od 12.3.2013.
Pravni pojam U širem smislu:
određivanje privremene mjere zabrane upisa brisanja predsjednika uprave i članova uprave.

U užem smislu:
zaustavljanje primjene odluke za koju se tužbom traži da se utvrdi ništetnom-nastanak štete.
Opis / preuzimanje
(…) sud nije ni ovlašten privremenom mjerom zabranjivati upis promjena podataka u sudski registar. Takvo ovlaštenje ne proizlazi iz odredaba Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12), a ni Zakona o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10 i 90/11: dalje: ZRS).
Nije dopušteno privremenom mjerom zaustavljati upise u sudski registar i na takva način štititi onaj pravni interes stranaka koji se, po pravilima upisa u sudski registar, može štititi u tom postupku. Za provedbu upisa u sudski registar nadležan je registarski sud koji upis provodi na temelju zakonskih odredaba o upisu, poglavito na temelju odredaba Zakona o sudskom registru i Pravilnika o načinu upisa u sudski registar, („Narodne novine“ broj 22/12). Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno zakonskim pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis. U registarskom postupku stranka koja ima pravni interes može braniti svoja prava pred registarskim sudom izjavljivanjem pravnih lijekova, te predlaganjem brisanja ili zabrane brisanja kao i predlaganjem određenih upisa, sve pod pretpostavkama propisanim odredbama Zakona o sudskom registru.(…)
Zbog navedenoga, predlagatelj ne može s uspjehom predlagati osiguranje njegove tražbine privremenom mjerom zabrane upisa u sudski registar. (…)

________________________________________________________
Predmet
P-5820/05 od 04. travnja 2008. godine preinačeno odlukom VTS RH Pž-5571/08 od 04. prosinca 2012. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
naknada štete, obračun kamate.
                          U užem smislu:
ugovor o osiguranju.
Opis / preuzimanje 
>Isplata naknade štete po osnovi osiguranja dospijeva u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od 14 dana računajući od dana kada je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio što proizlazi iz čl 19. St 1. Općih uvjeta u vezi s čl. 919. St 1. ZOO-a. Stoga je u tom dijelu prvostupanjski sud pogrešno primijenio materijalno pravo.
>Dalje, za određivanje tijeka kamata odlučna je činjenica kada je tuženik primio obavijest o nastanku osiguranog slučaja. Zato je neovisno o tome što u konkretnom slučaju nitko ne spori da se i kada se osigurani slučaj dogodio, prvostupanjski sud bio dužan utvrditi tu činjenicu.
>U nastavku postupka prvostupanjski sud će utvrditi kada je tuženik zaprimio obavijest tužitelja o nastanku osiguranog slučaja te će es sukladno odredbi čl. 919. ZOO- ia čl. 19. St 1. Općih uvjeta tuženika o tijeku zateznih kamata na iznos glavnice donijeti novu, pravilnu i zakonitu odluku. Pritom će imati u vidu da je prije stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima stopa zateznih kamata bila jedinstvena u svim odnosima pa je sudska praksa prihvatila određivanje zahtjeva za isplatu zateznih kamata formulacijom „zakonske zatezne kamate“. Međutim, od 1. siječnja 2008. godine u primjeni su odredbe čl. 29. st. 2 ZOO-a, dakle propisi o stopi zateznih kamata i propisuju drukčiju kamatnu stopu zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i u ostalim odnosima. Stoga se iz izreke sudske odluke jasno mora vidjeti radi li se o stopi zateznih kamata iz odnosa iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osobe javnog prava ili iz ostalih odnosa. Stoga u odlukama donesenim nakon toga sud o stopama zateznih kamata treba određeno odlučiti jer nakon početka primjene odredbi čl. 29. st 2. ZOO-a, formulacija „zakonske zatezne kamate“ nije u skladu sa zakonom jer ne određuje po kojoj je stopi tuženik dužan platiti zatezne kamate.
 
________________________________________________________
Predmet P-5593/07 od 30. lipnja 2009. djelomično potvrđena i preinačena presudom VTS RH Pž-6774/09 od 5. rujna 2013.
Pravni pojam
U širem smislu: zastara, izvršenje djela (projektna dokumentacija), ocjena dokaza, ugovorna kazna.
                          U užem smislu: Ugovor o djelu.

Opis / preuzimanje
tužitelj je izradio projekt u skladu s pravilima struke, vodeći se pritom mogućnostima realizacije tog projekta u konkretnim uvjetima te je na taj način izvršio djelo kako je ugovoreno i po pravilima posla (čl. 607. st. 1. ZOO-a).

… neosnovano tuženik u žalbi upire na pogrešnu ocjenu dokaza (iskaza svjedoka) od strane prvostupanjskog suda ističući pritom da tužitelj nije imao suglasnost za odstupanje od projekta jer da mu tu suglasnost nitko nije dao, a osobito ne svjedok Požarić (koji nije bio ni ovlašten za davanje suglasnosti). Prema shvaćanju ovog suda, tužitelju takva suglasnost nije ni bila potrebna jer je tužitelj prilikom izrade projekta bio dužan voditi se različitim kriterijima i posao obaviti onako kako to propisuje odredba čl. 7. Ugovora, odnosno odredbe Zakona o obveznim odnosima kojima je uređen ugovorni odnos iz ugovora o djelu, a ne držati se određenog prethodnog idejnog rješenja koje nije primjenjivo u konkretnim uvjetima.
Konačno, a u odnosu na protutužbeni zahtjev, ističe se a je prvostupanjski sud pravilno utvrdio kako je nastupila zastara tuženikove tražbine na ime ugovorene kazne. Naime, prema odredbi čl. 369. ZOO-a kad zastari glavno potraživanje, zastarjela su i sporedna potraživanja kamata, plodova, troškova, ugovorene kazne. U konkretnom slučaju zastarni rok za tražbinu s osnove ugovorne kazne iznosi tri godine (čl. 374. st. 1 ZOO-a).

________________________________________________________
Predmet
P-4549/03 od 11. ožujka 2009. potvrđena presudom VTS RH Pž-3535/10 od 15. rujna 2010. revizija tužitelja odbijena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Revt-127/11 od 3. srpnja 2013.
Pravni pojam
U širem smislu: ugovori o ustupanju nekretnina.
                          U užem smislu: pobojna pravna radnja po Stečajnom zakonu, ništavost ugovora.

Opis / preuzimanje
Visoki trgovački sud RH
….pravilna je ocjena prvostupanjskog suda da Ugovor o 27. svibnja 1997. ne predstavlja pobojnu radnju koja je dovela do promjene u imovini tužitelja kao dužnika, a na štetu stečajnih vjerovnika, pa je pravilno prvostupanjski sud prvi istaknuti tužbeni zahtjev odbio kao neosnovan.
… pa je pravilna ocjena suda prvo stupanja da je ugovor pravno valjan, da proizvodi pravne učinke, odnosno da nisu ispunjene pretpostavke za ništavost tog Ugovora; pa je pravilno sud prvog stupanja odbio kao neosnovani i drugi po redu istaknuti tužbeni zahtjev.

Vrhovni sud RH

Kod toga se pravilno ocjenjuje da u konkretnom slučaju nisu ispunjenje pretpostavke za pobijanje pravne radnje kojom se stečajni vjerovnici izravno oštećuju u smislu odredbe čl. 130.st. 1. ZPP, budući da sporna radnja nije bila poduzete posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. Kako je u konkretnom slučaju sporna pravna radnja poduzeta 27. svibnja 1997., a prijedlog za otvaranje stečajnog postupka je podnesen 26. siječnja 2000., to nisu kumulativno ispunjene pretpostavke za pobijanje u smislu odredbe čl. 130. st. 1. SZ.
Isto tako nižestupanjski sudovi pravilno ocjenjuju da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za pobijanje pravne radnje dužnika u smislu odredbe čl. 132. st. 1. SZ. Naime, prema toj odredbi može se pobijati pravna radnja dužnika koja je učinjena bez naknade ili uz neznatnu naknadu, pod uvjetom da je ista poduzeta tijekom četiri godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.
Nadalje, nižestupanjski sudovi smatraju da se predmetna pravna radnja ne može pobijati niti temeljem odredbe čl. 131 SZ. Kod toga sudovi utvrđuju da sklapanje spornog ugovora između prednika tužitelja i tuženika kao člana uprave predstavlja inkongruentno namirenje tuženika, odnosno da se radi o sklapanju naplatnog ugovora
s bliskom osobom.

________________________________________________________
Predmet P-3188/07 od 6. listopada 2008. djelomično potvrđena i preinačena presudom i rješenjem VTS RH Pž-8115/12 od 17. rujna 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
naknada štete, pravo iz osiguranja, osigurani rizik, suparničari, prekid, trošak postupka.
                          U užem smislu:
Ugovor o osiguranju automobilskog kaska.
Opis / preuzimanje
Kako se u odnosu na tog tuženika nisu ispunile pretpostavke iz čl. 215. ZPP-a za nastavak postupka a tuženici u ovoj parnici imaju položaj običnih suparničara, u ovom je žalbenom postupku odluka donesena samo u odnosu na tuženika ALLIANZ OSIGURANJE d.d., Zagreb (dalje: tuženik).
Pobijanom presudom je sniženi tužbeni zahtjev prihvaćen u cijelosti primjenom čl. 921. ZOO-a uz obrazloženje, u bitnom, da se ostvario osigurani i ugovorni rizik krađe vozila čija je vrijednost utvrđena u visini tužbenog zahtjeva vještačenjem (kojem stranke nisu prigovarale), te da se nisu stekle pretpostavke za gubitak prava iz osiguranja iz čl. 7. t. 5. Uvjeta za osiguranje automobilskog kaska iz razloga što je utvrđeno da je odgovorna osoba tužitelja kritične zgode vozilo ostavila zaključano na parkingu autopraonice i ključ predala djelatnicima iste.
….prvostupanjski sud je pogrešno primijenio odredbu čl. 154. st. 1 ZPP-a umjesto da je svoju odluku pravilno utemeljio na odredbi čl. 154. st. 2. ZPP-a jer osnovano tuženik navodi da tužitelj nije u cijelosti uspio u sporu.

________________________________________________________
Predmet
P-3143/07 od 16. lipnja 2010. potvrđena presudom i rješenjem VTS RH Pž-3747/11 od 4. rujna 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
autorsko djelo.
                          U užem smislu:
naknada štete, povreda moralnih prava autora.
Opis / preuzimanje 
Visina naknade koja je dosuđena tužitelju određena je u odnosu na onu koju bi naknadu tužitelj ostvario da je sklopio ugovor o iskorištavanju, pa stoga nije osnovan žalbeni navod tuženika da je presuđeni iznos previsoko određen.
Pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da je tuženik povrijedio tužiteljevo autorsko pravo uz krajnju nepažnju jer se nije ponašao kao dobar gospodarstvenik, što pretpostavlja viši stupanj pažnje, a povredu je činio kontinuirano tijekom 2006. i 2007. godine.
Pravilno je prvostupanjski sud dosudio i primjerenu naknadu za povredu moralnih prava autora. Visina naknade je utvrđena pravilnom primjenom čl. 200. ZOO. Pored navedenog treba uzeti u obzir težinu učinjene povrede, potrebu jače zaštite intelektualnog vlasništva i značaj poruke koju dosuđeni iznos naknade šalje tuženiku i šire, dužnost tuženika da u okviru svoje redovne djelatnosti mora voditi računa o autorskim pravima.

________________________________________________________
Predmet 
P-332/08 od 9. travnja 2009. potvrđena presudom VTS RH Pž-5350/09 od 4. rujna 2013.
Pravni pojam U širem smislu:
mjerodavno pravo iz međunarodne prodaje robe
                          U užem smislu:
Bečka konvencija, Konvencija o zastari
Opis / preuzimanje
…. prvostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kada je sukladno odredbi čl. 8 Konvencije o zastari potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe ocijenio da je prigovor zastare neosnovan te da je tuženik dužan isplati preostali iznos ugovorne cijene.
Republika Hrvatska nije stanka Konvencije o zastari potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe iz 1974. godine. Naime, Konvencija o zastari potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe je bivša SFRJ ratificirala Zakonom o ratifikaciji Konvencije o zastari potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe iz 1974. („Službeni list“ SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 5/78, tzv. Konvencija o zastari), međutim, Republike Hrvatska nije notificirala sukcesiju države prednice, a prema Bečkoj konvenciji o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora („Narodne novine“ broj 12/93 – Međunarodni ugovori) svojstvo stranke ili države ugovornice se stječe na temelju notifikacije o sukcesiji države prednice, od dana od sukcesije država ili od dana stupanja na snagu ugovora.
Budući da ugovorne strane nisu ugovorile mjerodavno pravo u konkretnom slučaju zastara se treba ocijeniti primjenom mjerodavnog prava na koje upućuju pravila međunarodnog privatnog prava iz čl. 20. Zakona o rješavanju sukoba Zakona s propisima drugih zemalja, a to je čl. 349. zakona o obveznim odnosima Republike Slovenije kojim je za tražbine proizašle iz gospodarskih ugovora propisan zastarni rok od tri godine.
Stoga i pravilnom primjenom materijalnog prava proizlazi da je neosnovan tuženikov prigovor zastare.


________________________________________________________
Predmet
P-2849 od 08 prosinca 2009. g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2136/10 od . 21 veljače 2013. g.
Pravni pojam
P-2849 od 08 prosinca 2009. g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2136/10 od . 21 veljače 2013. g.
Opis / preuzimanje
>Naime sud prvog stupnja je izrijekom svoje presude održao na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Jadranke Knego- Rogina iz Zagreba poslovni broj Ovrv-218/09 od 29. travnja 2009. godine kojim je tuženiku naloženo namiriti utuženu tražbinu tužitelja, no tim rješenjem o ovrsi nije naloženo društvu Alukal d.o.o. tužitelju isplatiti utuženo potraživanje, već je to naloženo društvu Alukal- Tvornica radijatora d.o.o. Međutim, tuženikova tvrtka u trenutku podnošenja prijedloga za ovrhu i trenutku donošenja rješenja o ovrsi javnog bilježnika Jadranke Knego Rogina tako nije glasila jer je prema povijesnom izvatku iz sudskog registra koji je dostavio tužitelj(list 34. – 35. spisa), a čiju vjerodostojnost je ovaj sud provjerio uvidom u sudski registar (budući da je taj izvadak dostavljen sudu u neovjerenoj preslici) tvrtka tužitelja tada je glasila Alukal- Tvornica radijatora Zagreb d.o.o., s time da je tuženik kasnije tijekom prvostupanjskog postupka promijenio tvrtku tako da ona sada glasi ALUKAL d.o.o. i to na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Tt-09/8068-2 od 28. srpnja 2009.
>Slijedom navedenog sud nije mogao održati na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika jer je platni nalog kojeg je sud prvog stupnja izrekom pobijane presude održao na snazi različit od platnog naloga kojeg je javni bilježnik donio. Upravo zbog navedenog izreka pobijane presude je nerazumljiva. Naime, upravo iz razloga jer tuženik nije bio pravilno označen u izdanom platnom nalogu, s obzirom na to da njegova tvrtka u vrijeme izdavanja platnog naloga nije glasila Alukal d.o.o., sud prvog stupnja pobijanom presudom nije mogao održati na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi kojim je drukčije označenog tuženika obvezao na plaćanje novčanog iznosa iz platnog naloga.
>Naprotiv, nakon što je tužitelj podneskom od 11. studenog 2009. godine najprije označio naziv (tvrtku) tuženika onako kako je glasila u vrijeme pokretanja ovog postupka, a kasnije sukladno promijenjenoj tvrtci u sudskom registru, sud prvog stupnja je sukladno odredbi članka 452. stavak 1. Zakona o parničnom postupku zbog tih smetnji za daljnji tijek postupka trebao ukinuti izdani platni nalog i nakon pravomoćnost i rješenja otpočeti raspravljati o glavnoj stvari, a nakon zaključenja glavne rasprave donijeti odluku o osnovanosti tužbenog zahtijeva.

________________________________________________________
Predmet
P-581/05 od 14 studenog 2007. godine preinačeno odlukom VTS RH Pž-5623/08 od 20. studenoga 2012. godine.
Pravni pojam U širem smislu:
isplata štet u ugovorenoj valuti obveze, obveza isplate štete zbog nemogućnosti naplate, trošak.
                          U užem smislu:
ugovor o osiguranju naplate potraživanja nenamjenskih kredita.
Opis / preuzimanje
>Preinačuje se presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-581/05 od 14. studenog 2007. u dijelu u koje je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 8.415,03 kn sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 4. srpnja 2003. do isplate i sudi:
Nalaže se tuženiku u roku osam dana isplatiti tužitelju iznos od 1.121,81 EUR u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate sa zateznim kamatama tekućim od 4. srpnja 2003. godine do 31. prosinca 2005. godine po stopi koju banka u mjestu ispunjenja obveze plaća na devizne štedne uloge po viđenju, u razdoblju od 1. siječnja 2006. godine do 31. prosinca 2007. godine po stopi propisanoj Uredbom o visini stope zatezne kamate, a u razdoblju od 1. siječnja 2008. godine do isplate uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena.
>Ukida se presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-581/05 od 14. Studenog 2007. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu 6.090,00 kn i u tom dijelu predmet se vraća na prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.
>Dakle iako je tužitelj podneskom od 14. studenog 2006. godine (list 77. – 78. spisa) navedeni iznos EUR obračunao u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 4. srpnja 2003. godine te je stoga postavio tužbeni zahtjevza isplatom iznosa od 8.415,03 kn, sud prvog stupnja je pogrešno obvezao tuženika da isplati tužitelju iznos izražen u kunama bez primjene valutne klauzule jer to ne predstavlja sadržaj tuženikove ugovorne obveze prema članku 11. sklopljenog Ugovora.
>Međutim, sud se pritom ne može pozivati samo na troškovnik stranke jer troškovnik (zahtjev za naknadom parničnih troškova ne može biti sastavni dio sudske odluke. Zbog toga prvostupanjska odluka o trošku se ne može ispitati, a budući da je pobijana odluka donijeta prije stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o parničnom postupku (Narodne Novine br 84/08) ovaj sud u konkretnom predmetu nije u mogućnosti primijeniti odredbu čl. 373.a ZPP-a.

________________________________________________________
Predmet
P- 2810/08 od 14. prosinca 2011. g. potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2372/12 od 13. studenog 2012. g.
Pravni pojam U širem smislu: dopunska presuda, prijeboj tužbenog i protutužbenog zahtjeva
                          U užem smislu: naknada imovinske i neimovinske štete, ugovor o djelu, zastara

Opis / preuzimanje
Kako o preostaloj tužiteljevoj tražbini iz platnog naloga u smanjenom iznosu od 154.411,15 kn i tuženikovoj protutražbini u istom iznosu nije odlučeno izrekom, može se smatrati da o njima sud nije odlučio, iako iz obrazloženja proizlazi da ih smatra osnovanim i prebija. Stranke su mogle u zakonskom roku tražiti da se presuda dopuni ali to nisu učinile. Zbog toga ovaj sud ne može preinačavati točku II. Izreke presude i odlučivati o zahtjevima o kojima nije odlučio sud prvog stupnja (utvrđivati osnovanost tužiteljeve tražbine u iznosu od 154.411,15 kn i tuženikove protutražbine u istom iznosu s pripadajućim kamatama i vršiti prijeboj).
> Međutim, time nije počinjena bitna povreda postupka iz čl. 354. St. 2. ZPP-a na koju ovaj sud pazi po službenoj dužnosti.

________________________________________________________
Predmet
P- 1625/11 od 12. ožujka 2012. g. potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6841/12 od 04. prosinca 2012. g.
Pravni pojam U širem smislu:
uvjeti za izdavanje platnog naloga.
                          U užem smislu:
tužba radi isplate.
Opis / preuzimanje
zakonskom izmjenom stavka 2. članka 446. Zakona o parničnom postupku, zakonodavac uskraćuje stranci pravni interes za jedan put pravne zaštite – mandatnu tužbu s prijedlogom za izdavanje platnog naloga, u situaciji kad je osiguran drugi brži i efikasniji pravni put – ovrha na temelju vjerodostojne isprave.
> pravilno je utvrđenje prvostupanjskog suda da tužitelj u predmetnoj tužbi nije posebno naveo razloge zbog kojih ustaje s (redovnom) tužbom umjesto da je predložio određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave

________________________________________________________
Predmet
P- 3398/05 od 29. veljače 2008. g. potvrđeno odlukom VTS RH Pž-504/09 od 19. prosinca 2012. g.
Pravni pojam U širem smislu:
ustupanje potraživanja.
                          U užem smislu:
mjerodavno pravo za potraživanje, ustupanje tražbine temeljem ugovora o prodaji.
Opis / preuzimanje 
Na učinak ustupanja potraživanja ili preuzimanja duga prema dužniku odnosno vjerovniku koji nisu sudjelovali u ustupanju odnosno preuzimanju primijenit će se pravo koje je mjerodavno za potraživanje odnosno dug (čl. 24 Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim okolnostima – „Narodne Novine“ broj 53/91; u daljnjem tekstu: ZRS). Dakle, prema tuženiku kao dužniku koji nije sudjelovao u ustupanju, primjenjuje se pravo koje je mjerodavno za potraživanje.“

________________________________________________________
Predmet
P-4148/04 od 27 rujna 2007. g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-79/08 od 05. studenog 2012. g.
Pravni pojam U širem smislu:
ništetnost ugovora, prigovor nedostatka aktivne legitimacije, zastara.
                           U užem smislu:
ugovor o prodaji motornog vozila s obročnom otplatom cijene
Opis / preuzimanje
Na ništavost sud pazi po službenoj dužnosti (čl. 109. stavak 1. ZOO-a) pa u parnici u kojoj je istaknut zahtjev za isplatu cijene s osnove kupoprodajnog ugovora sud svakako mora ocijeniti postoji li valjana pravna osnova za takav zahtjev pa i po službenoj dužnosti paziti je li ugovor ništav (Vrhovni sud republike Hrvatske poslovni broj Rev-1040/07 od 10 siječnja 2008. godine).
> budući da se predmetno potraživanje odnosi na neplaćeni dio cijene po ništavom ugovoru o prodaji s obročnim otplatama cijene tužbeni zahtjev je neosnovan prvenstveno iz tog razloga pa tužiteljevi žalbeni navodi usmjereni na obrazlaganje neosnovanosti prigovora zastare potraživanja u odnosu na tuženike nisu od odlučnog značenja (čl. 375. st. 1. ZPP-a).

________________________________________________________
Predmet
P- 921/08 od 10. prosinca 2008. g. djelomično potvrđeno za iznos glavnice, preinačeno za iznos zateznih kamata odlukom VTS RH Pž-1698/09-3 od 11. prosinca 2012. g.
Pravni pojam U širem smislu:
zajam.
                          U užem smislu:
ugovor o kratkoročnom zajmu.
Opis / preuzimanje 
II. Djelomično se preinačuje presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-921/08 od 10 prosinca 2008. godine u dijelu kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju kamatu na osuđene iznose za razdoblje od 1. siječnja 2008. do isplate po stopi prema čl. 1. Uredbe o visini stope zatezne kamate te se sudi: Nalaže se tuženiku KRUNOSLAVU GAŽIĆU iz Zagreba, vlasniku obrta CD KOMP, Zagreb, Ulica grada Vukovara 275, platiti tužitelju DINERS CLUB ADRIATIC d.d.. Zagreb, Praška 5, zakonske zatezne kamate na iznos 41.577,05 kn od 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2011. godine po stopi 17% godišnje, a u slučaju promjene, zakonske zatezne kamate će se obračunati uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za osam postotnih poena.
> tuženik nije dokazao odlučnu činjenicu da je iznos zajma vratio kako je ugovoreno. I tuženik je sukladno čl. 4. Ugovora mogao tužitelju dati izjavu o prijeboju
> tuženik je mogao izjavama o prijeboju smanjiti dug iz ugovora o zajmu, ali je to propustio učiniti, odnosno u ovom parničnom postupku dokazati odlučnu činjenicu prestanka dugovanog iznosa prijebojem.
 
________________________________________________________
Predmet
P-2412/07 Trgovački sud u Zagrebu od 13. Veljače 2008. potvrđeno VTSRH, Pž- 2527/08 od 20. siječnja 2012.
Pravni pojam U širem smislu:
Raskid ugovora.
                          U užem smislu:
Raskid ugovora i oslobođenje ugovornih obveza zbog mana volje.
Opis / preuzimanje
Raskidom ugovora obje ugovorne strane su oslobođene svojih ugovornih obveza osim obveze za naknadu eventualne štete.

________________________________________________________
Predmet
P-41/08, Trgovački sud u Zagrebu, , 31. ožujka 2008. godine , Potvrđeno VTSRH, Pž-4240/08, od 05.prosinca 2011.
Pravni pojam U širem smislu:
Zakonske zatezne kamate – Određivanje tijeka kamata u platnom nalogu s obzirom na izmjenu Zakona o obveznim odnosima.
                          U užem smislu:
Određivanje tijeka zakonskih kamata u platnom nalogu.
Opis / preuzimanje
Propisi o zakonskoj kamati su propisi prisilne naravi i njihova promjena nužno za sobom povlači i promjenu u samom zahtjevu.

________________________________________________________
Predmet
P-4976/01 od 21. rujna 2004. godine potvrđeno odlukom VTS-a Pž-4857/09.
Pravni pojam U širem smislu:
Djelomična presuda.
                          U užem smislu:
Djelomična presuda radi isplate.
Opis / preuzimanje
Djelomična presuda radi isplate, a temeljem ovršnog rješenja.

________________________________________________________
Predmet
P-1709/07 od 25. rujna 2008. potvrđeno odlukom VTS-a Pž 8348/08
Pravni pojam U širem smislu:
Ukidanje platnog naloga.

U užem smislu:
Ukidanje platnog naloga iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.
Opis / preuzimanje 
Ukidanje platnog naloga iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, temeljem pravodobnog prigovora ovršenika.
 
________________________________________________________
Predmet
P-5102/07 od 01. listopada 2008.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-2719/09-3 od 08. srpnja 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Bankarska garancija. Ugovorna kamata.
                          U užem smislu:
Garancija „bez prigovora“. Stopa ugovorene kamate.
Opis / preuzimanje
Ako bankarska garancija sadrži klauzulu „bez prigovora“, „na privi poziv“ ili sadrži riječi koje imaju isto značenje, banka ne može isticati prema korisniku prigovore koje nalogodavac, kao dužnik, može isticati prema korisniku po osiguranoj obvezi. Obveza banke iz takve garancije je apstraktna jer postoji i kad obveza koja se osigurava garancijom nije ni nastala pa je kod te garancije nalogodavac dužan platiti banci svaki iznos koji je banka platila po osnovi garancije, obzirom banka plaća iz nalogodavčevog pokrića.
Prema čl. 399. st. 2. „ranijeg“ ZOO-a ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96., 112/99. i 88/01.), u pogledu najviše ugovorene kamatne stope između drugih osoba primjenjuje se posebni zakon, a kako takav zakon nije bio donesen.......

________________________________________________________