EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI
EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI PRED TRGOVAČKIM SUDOM

I. Europski platni nalog
Uredbom (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog vjerovnicima se omogućuje naplata nespornih novčanih građanskih i trgovačkih tražbina u prekograničnim slučajevima. Europski platni nalog izdaje Trgovački sud u Zagrebu kao isključivo nadležan u Republici Hrvatskoj, u postupku koji funkcionira na temelju standardnih obrazaca te ne zahtijeva nazočnost stranaka pred sudom. Tužitelj mora samo predati zahtjev, a postupak se potom odvija vlastitim tijekom. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU, osim u Danskoj.
Uredbom Komisije (EU) br. 936/2012 od 4. listopada 2012. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog, predviđeno je sedam standardnih obrazaca.
Uredba (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog, primijenit će se od 14. srpnja 2017.II. Europski postupak za sporove male vrijednosti
Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti vjerovnicima se omogućuje naplata u građanskim i trgovačkim stvarima u prekograničnim slučajevima kada vrijednost potraživanja ne prelazi 2000 EUR. Postupak za sporove male vrijednosti funkcionira na temelju četiri standardna obrasca. Postupak se odvija pisanim putem, osim ako sud smatra da je nužno usmeno ročište. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.
Uredba (EU) br. 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog, primijenit će se od 14. srpnja 2017. i predviđa za europski postupak za sporove male vrijednosti da minimalna vrijednost potraživanja ne prelazi 5000 EUR.

Obrasci za sporove male vrijednosti 


III. Europski nalog za izvršenje
Uredba (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine primjenjuje se na sudske odluke, sudske nagodbe i autentične isprave. Tražbina se smatra nespornom ako se dužnik izrijekom usuglasio s tražbinom priznajući ju ili putem nagodbe koju je potvrdio sud ili je sklopljena pred sudom tijekom postupka; ili dužnik nikada nije osporio tražbinu, u skladu s odgovarajućim postupovnim pravilima, prema pravu države članice podrijetla, u tijeku sudskog postupka; ili dužnik je izostao s ročišta ili nije bio zastupan na ročištu o predmetnoj tražbini, nakon što je prvotno osporio tražbinu tijekom sudskog postupka, pod uvjetom da takvo postupanje podrazumijeva prešutno priznavanje tražbine ili činjenica koje navodi vjerovnik u skladu s pravom države članice podrijetla; ili dužnik izričito prihvaća tražbinu u autentičnoj ispravi.
Ukidanjem delibacijskog postupka vjerovnicima je omogućeno brzo i učinkovito izvršenje u inozemstvu bez uključivanja sudova u državi članici u kojoj se zahtijeva izvršenje u dugotrajne i skupe postupke. Uredbom je predviđeno šest standardnih obrazaca a primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Obrasci - Europski nalog za izvršenje  


IV. Europski nalog za blokadu računa
Uredba (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa primjenjuje na novčane tražbine u građanskim i trgovačkim stvarima u prekograničnim slučajevima, sa ciljem olakšanja naplate duga u EU-u uvođenjem novog postupka za zamrzavanje sredstava na bankovnim računima u drugoj državi članici EU-a. Nalog za blokadu na raspolaganju je vjerovniku prije nego što pokrene postupak u državi članici protiv dužnika o meritumu stvari ili u bilo kojoj fazi tijekom takvog postupka sve do donošenja presude ili odobrenja ili sklapanja sudske nagodbe; kao i nakon što vjerovnik u državi članici ishodi presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva isplata tražbine vjerovnika. Uredba se primjenjuje u svim državama članicama EU-a – s izuzetkom Danske i UK-a što znači da vjerovnici iz Danske ili UK-a ne mogu podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa niti se može podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa za račune u bankama sa sjedištem u Danskoj ili UK-u.
Postoji devet obrazaca za europski nalog za blokadu računa a sadržaj obrazaca utvrđen je u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1823 оd 10. listopada 2016. o uspostavi obrazaca koji se navode u Uredbi (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima .


Izvršenje sudske odluke, sudske nagodbe i vjerodostojne isprave

Izvršenje sudske odluke, sudske nagodbe i vjerodostojne isprave u drugoj državi članici
Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima primjenjuje se samo na pokrenute sudske postupke, na vjerodostojne isprave koje su službeno sastavljene ili registrirane i na sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene 10. siječnja 2015. ili kasnije, dok se Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. i dalje primjenjuje na sudske odluke u pokrenutim sudskim postupcima, na vjerodostojne isprave koje su službeno sastavljene ili registrirane i na sudske nagodbe potvrđene ili sklopljene prije 10. siječnja 2015. koje su obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe. Uredba (EU) br. 1215/2012 predviđa dva obrasca: potvrda o sudskoj odluci i potvrda o vjerodostojnoj ispravi/sudskoj nagodbi, koje sud porijekla izdaje na zahtjev stranke. Uredba se primjenjuje između svih država članica Europske unije uključujući Dansku na temelju usporednog sporazuma o Uredbi br. 44/2001 s Europskom unijom, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2007.