STEČAJ str.10
Predmet St-1135/12 od 25. srpnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-6266/16-2 od 25. srpnja 2016.
Pravni pojam
Uvjeti za sazivanje Skupštine vjerovnika
Zakonska osnova:
38b. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12; dalje u tekstu stari SZ)
Opis / preuzimanje
Iz stanja spisa proizlazi da je na ispitnom ročištu stečajni upravitelj priznao tražbinu samo predlagatelju H.Š., a da ostalim predlagateljima nije priznat status vjerovnika nego, u skladu s odredbom članka 76. stav 2. SZ-a status solidarnih dužnika i jamaca. Isto tako, iz spisa proizlazi da je zbroj tražbina svih stečajnih vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda zbroj iznosa od 191.214,56 kuna i cca 14.200.000, 00 pri čemu drugi iznos predstavlja tražbine na temelju ovršnih isprava koje je osporio predlagatelj…
Kako je tražbina predlagatelja H. Š iznosila 610.283,35 kuna, pri čemu njegovoj preostaloj tražbini (iznad tog iznosa) i tražbinama ostalih troje predlagatelja nije priznat status tražbina I. i II. višeg isplatnog reda, te zbroj tražbina predlagatelja ne premašuje dvije petine iznosa svih stečajnih vjerovnika koje ne spadaju u niže isplatne redove, pravilno je zaključio prvostupanjski sud da ne postoje uvjeti iz članka 38.b stav 1. SZ-a za sazivanje Skupštine vjerovnika.

________________________________________________________
Predmet
St-5465/15 od 29. ožujka 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3046/16-4 od 5. srpnja 2016.
Pravni pojam
FINA-ina obveza naknade troškova kod nedopuštenog prijedloga za otvaranje stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 15 i čl. 110. Stečajnog zakona ("Narodne novine" 71/15; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Pravilno je prvostupanjski sud odbio zahtjev Financijske agencije za naknadom troškova postupka jer prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom nije dopušten. Radi se o tome da je u trenutku podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka već bio podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Prema sadržaju rješenja o otvaranju redovnog postupka predstečajne nagodbe prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, prijedlog je podnesen 28. kolovoza 2015. godine, a što kasnije podneseni prijedlog za otvaranje stečajnog postupka čini nedopuštenim prema odredbi članka 15. stav 2. SZ-a.
Pokretanje predstečajnog postupka čini nedopuštenim kasnije pokrenuti stečajni postupak.
Na koji način će Financijska agencija utvrditi je li u konkretnoj situaciji pokrenut predstečajni postupak je pitanje o kojem ne odlučuje sud. Sud utvrđuje je li prijedlog dopušten bez obzira na to tko je podnositelj prijedloga. Time što je Stečajni zakon dao Financijskog agenciji posebnu ovlast odnosno dužnost podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka prema odredbi članka 110. stav 1. SZ-a ne znači da ona ima u svakom slučaju i pravo na naknadu troškova prema odredbi članka 110. stav 5. SZ-a. To pravo Financijska agencija može imati tek u slučaju osnovanosti podnesenog prijedloga, a u konkretnoj situaciji taj prijedlog je nedopušten, a rješenje o odbačaju prijedloga pravomoćno.
U situaciji kad Financijska agencija podnese nedopušten prijedlog dužna je kao stranka u postupku snositi troškove koji su nastali zbog nedopuštenog prijedloga. Prema odredbama Zakona o Financijskog agenciji radi se o pravoj osobi koja je sposobna biti nositelj prava i obveza, pa tako i odgovornosti koje su posljedica njenog djelovanja. Stečajni zakon nije ekskulpirao Financijsku agenciju od njezine obveze snašanja troškova slijedom čega je nastale troškove dužna snositi odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku u odnosu na zakonskog zastupnika dužnika kojemu su nastali troškovi.

___________________________________________________________________________
Predmet
Stpn-364/13 od 12. srpnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5760/16-2 od 25. kolovoza 2016.
Pravni pojam
Ispravak rješenja o odobrenju predstečajne nagodbe
Zakonska osnova: 
čl. 342. i 347. ZPP-a (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 – ISPR., 57/11, 148/11 – proč. tekst, 25/13) u svezi s čl. 6. starog SZ-a (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)S
Opis / preuzimanje
Pravilno je prvostupanjski sud udovoljio prijedlogu vjerovnika predstečajne nagodbe te izvršio ispravak rješenja na način da je označio ustrojbeni oblik vjerovnika, umjesto naznačenog "LTD2 pravilno "Ftk". Ne radi se, naime o promjeni identiteta vjerovnika, kako to pogrešno navodi dužnik u žalbi, nego se radi o oznaci ustrojbenog oblika društva u Mađarskoj.

________________________________________________________
Predmet
St-283/16 od 30. kolovoza 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-6574/16-2 od 5. listopada 2016.
Pravni pojam
Zabilježba rješenja o otvaranju stečajnog postupka u javne knjige
Zakonska osnova:
čl. 129. Stečajni zakon (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Sud će odrediti da se otvaranje stečajnog postupka upiše u registre, javne knjige, upisnike i očevidnike iz čl. 34. st.3. ovog Zakona, a to je u registar u kojem je dužnik upisan u javne knjige, registre, upisnike i očevidnike u kojima je dužnik upisan kao nositelj nekoga prava.

________________________________________________________
Predmet
St-2975/16 od 15. rujna 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-7059/16-2 od 21. listopada 2016.
Pravni pojam
Rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama u predstečajnom postupku
Zakonska osnova:
čl. 41. i 47. Stečajnog zakona (NN broj 71/15; dalje SZ)
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 34. st.1. podstavak 3. SZ-a propisan je sadržaj rješenja o otvaranju predstečajnog postupka odnosno poziv dužniku i povjereniku ako je imenovan da nadležnoj jedinici Financijske agencije, u roku od osam dana od objave tablice prijavljenih tražbina dostavi pisano očitovanje o svakoj prijavljenoj tražbini priznaje li je ili osporava, uz obaveznu naznaku iznosa za koji se tražbina osporava i razlog osporavanja.
Odredbom čl. 41. st.1. SZ-a propisana je obveza dužnika i povjerenika ako je imenovan očitovati se o prijavljenim tražbinama, u stavku 2. propisano je da se očitovanje o prijavljenim tražbinama podnosi nadležnoj jedinici Financijske agencije na propisanom obrascu, dok je u stavku 3. propisano da nakon isteka roka za očitovanje o prijavljenim tražbinama dužnik i povjerenik ako je imenovan, ne mogu više osporavati tražbine koje su priznali.
Odredbom čl. 47. SZ-a propisano je da se tražbine prijavljene u propisanom roku smatraju utvrđenim ako ih nije osporio dužnik, povjerenik ako je imenovan ili vjerovnik.


________________________________________________________

Predmet
St-1112/13-91 od 4. travnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-3911/16-4 od 31. kolovoza 2016.
Pravni pojam
Stečajni i razlučni vjerovnici
Zakonska osnova:
čl. 80. i 70. Stečajnog zakona Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Čl. 70. st.1. SZ-a propisano je da su stečajni vjerovnici osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imaju koju imovinsko-pravnu tražbinu prema njemu.
Karakteristika osobnosti znači da dužnik odgovara svojem vjerovniku za dug cjelokupnom svojom imovinom. Okolnost da dužnik odgovara dijelom svoje imovine za tuđu obvezu oduzima njegovoj odgovornosti svojstvo osobnosti, pa vjerovnik takve obveze ne može ostvariti svoju tražbinu u stečajnom postupku kao stečajni vjerovnik.
U konkretnom slučaju, žalitelj je osobni vjerovnik društva Tribomin d.o.o., dok se pravni položaj stečajnog dužnika sastoji u tome da odgovara za navedene obveze Tribomin d.o.o. nekretninama u pogledu kojih je zasnovano založno pravo. Stoga je žaliteljeva tražbina osporena iz razloga što on nije stečajni vjerovnik, već samo razlučni vjerovnik dužnika.


________________________________________________________
Predmet
Stpn-431/14-34 od 13. srpnja 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-5715/16-2 od 24. kolovoza 2016.
Pravni pojam
Ispravak rješenja o odobrenju sklapanja predstečajne nagodbe
Zakonska osnova:
čl. 342. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 – ISPR., 57/11, 148/11 – proč. tekst, 25/13)
Opis / preuzimanje
Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je vjerovnik tražio da sud ispravi rješenje o odobrenju sklapanja predstečajne nagodbe unošenjem u izreku odobrene predstečajne nagodbe drugi broj OIB-a vjerovnika nego je utvrđen u prethodno vođenom postupku pred FINA-om i prihvaćenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.
Odredba iz čl. 342. ZPP-a propisuje ovlaštenje predsjednika vijeća da u svako doba ispravi pogreške u imenima i brojevima i druge očite pogreške u pisanju i računanju, nedostatke u obliku i nesuglasnosti prijepisa s izvornikom presude, odnosno rješenja (čl. 347. ZPP-a). Sadržaj citirane zakonske odredbe ne ostavlja dvojbe o tome da joj je jedina svrha pružiti mogućnost sudu da nakon što uoči ili mu na to ukažu stranke, otkloni određenu svoju pogrešku učinjenu pri izradi odluke. Dakle, citirana odredba omogućuju ispravljanje pogrešaka koje su tehničke prirode i nedostataka koji su nastali prilikom prijepisa rješenja.
Međutim, navedeno ne obuhvaća situaciju da rješenjem koje temelji na navedenoj odredbi otkloni eventualni propust učinjen u prethodno vođenom postupku pred FINA-om u konkretnom slučaju, odnosno da ispravkom promjeni OIB pojedinom vjerovnika koji je utvrđen u prethodno vođenom postupku pred FINA-om i prihvaćen u planu financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.
Naime, u postupku predstečajne nagodbe sud postupka isključivo u skladu s načelom formalnog legaliteta tog postupka koje nalaže respektiranje utvrđenja u prethodno vođenom postupku pred FINA-om i plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika donesenog u postupku koji je prethodio sudskom postupku i to u njenom objektivnom, subjektivnom i vremenskom određenju. Kako sud ne ispituje i ne utvrđuje prijavljene tražbine vjerovnika već to radi FINA, pitanje pravilnog označavanja i identiteta vjerovnika koji je sudjelovao u upravnom postupku utvrđuje se u tom postupku.
Dakle, ovdje se ne radi o pogrešci suda sadržajno opisanoj u odredbi čl 342. st.1. ZPP-a, kako to smatra žalitelj, o čemu se ne može odlučiti ispravkom sudske odluke.
Prema mišljenju ovog suda, pravilno je stajalište da se ispravak može tražiti u okviru upravnog postupka gdje je eventualna pogreška u pisanju brojeva OIB-a i nastala s pozivom na odredbu čl. 104. Zakona o općem upravnom postupku (''Narodne novine'' broj 47/09) kojom je propisano da javnopravno tijelu može rješenjem ispraviti pogreške u imenima i brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u rješenju koje je donijelo ili u njegovim ovjerenim prijepisima (st.1), s time da ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi pravni učinak rješenje koje se ispravlja (st.2.).

________________________________________________________

Predmet
St-1976/13 od 12. listopada 2016. godine potvrđeno rješenjem Pž-8139/16-3 od 29. prosinca 2016.
Pravni pojam
Žalba na rješenje o namirenju
Zakonska osnova:
čl. 125. st.5 . OZ-a (NN 112/12, 93/14) i čl. 164. SZ-a
Opis / preuzimanje
U konkretnom slučaju radi se o razdiobi novčanog iznosa u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama razlučnim (založnim) vjerovnicima u skladu s odredbom čl. 164.a Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ).
Prema odredbi čl 125. st.5 Ovršnog zakona (NN 112/12, 93/14) protiv rješenja o namirenju pravo na žalbu imaju stranke i sve osobe koje su polagale pravo na namirenje iz kupovnine.
Žalitelj nije osoba ovlaštena za zastupanje stečajnog dužnika, već je član društva.
Kako žalitelj nije stranka u postupku, a ni osoba koja polaže pravo na namirenje iz kupovnine te nema pravo na žalbu.


________________________________________________________

Predmet
St-2810/16 od 12. rujna 2016. potvrđeno rješenjem Pž-7304/16-2 od 16. prosinca 2016.
Pravni pojam
Svrha dodatnog predujma odgovornoj osobi dužnika
Zakonska osnova:
čl. 114. Stečajnog zakona (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Prijedlog je podnijela Financijska agencija u smislu odredbe čl. 110. st.1. SZ-a, koja je oslobođena plaćanja predujmova postupka, pa je na predujam zvana odgovorna osoba dužnika. Dodatni predujam služi za: trošak nagrade privremenom stečajnom upravitelju, troškovi pristojbi za pribavljanje potvrda potrebnih za provjeru imovine, trošak poduzimanja radnji za reguliranje statusa zaposlenika, trošak za izradu raznih prijava, za umnožavanje dokumentacije, za poduzimanje radnji radi unovčenja imovine, za izradu pečata, za izradu raznih financijskih izvješća, za otvaranje i vođenje žiro-računa dužni,a za obavijesti sudovima i slično.

________________________________________________________
Predmet
St-162/16-19 od 14. listopada 2016. potvrđeno rješenjem Pž-8528/16-2 od 20. prosinca 2016.
Pravni pojam
Određivanje mjere osiguranja–imenovanje privremenog stečajnog upravitelja
Zakonska osnova:
čl. 118. i 119 .SZ-a (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Postupajući po prijedlogu FINA-e prvostupanjski sud je rješenjem pokrenuo prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, odredio ročište radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka naložio zastupniku po zakonu dužnika da u roku od osam dana podnese javnobilježnički ovjerovljeni prokazni popisi imovine, odnosno da sastavi i podnese popis imovine dužnika te mu (zaključkom) naložio da u istom roku podnese sudu financijsko-gospodarsko izvješće o stanju dužnika.
Kako dužnik nije pristupio ročištu, nije dostavio ni popis imovine i obveza dužnika, ni financijsko-gospodarsko izvješće, pri čemu u žalbi ne spori činjenicu da je na ročište i na dostavu navedenih isprava uredno pozvan, a tek u žalbi dostavlja popis svojih potraživanja i dugova, prvostupanjski sud je pravilnom primjenom odredbe čl. 118. SZ-a imenovao stečajnog upravitelja i sukladno odredbi čl. 128. SZ-a odmah odredio i drugo ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka.
Dakle, dužnik je bio pozvan očitovati se o prijedlogu i dostaviti dokaze za svoje tvrdnje, pa tako i dokazivati da ne postoje razlozi za stečaj, odnosno dokazivati da postoji samo prijeteća nesposobnost za plaćanje, koja je razlog za otvaranje predstečajnog postupka, a postoji ako sud stekne uvjerenje da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.


________________________________________________________
Predmet
St-1024/14 od 14. studenog 2016. potvrđeno rješenjem Pž-8142/16-2 od 8.prosinca 2016.
Pravni pojam
Ne(ispravak) tablica suda
Zakonska osnova:
čl. 181. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12; dalje u tekstu SZ)
Opis / preuzimanje
Odredbom čl. 78. st.2. SZ-a propisano je – ako stečajni vjerovnik otuđi svoju tražbinu koju je prijavio u stečajnom postupku, njezin stjecatelj ulazi u pravni položaj svoga prednika, ako ovim zakonom nije drugačije određeno (st.2). Prijenos tražbine iz st. 2. ovog članka u stečajnom se postupku može dokazivati samo javnom ili javnoovjerovljenom ispravom ili ako stečajni vjerovnik taj prijenos potvrdi svojom izjavom danom pred stečajnim sucem.
Prema odredbi čl. 181. SZ-a pravomoćna odluka kojom se utvrđuju tražbine i njezin isplatni red ili kojom se utvrđuje da tražbina ne postoji, djeluje prema stečajnom dužniku i svim stečajnim vjerovnicima (st.1.). Osoba koja uspije u parnici, odnosno stečajni vjerovnik tražbine koje je osporavanje otklonjeno, može tražiti od stečajnog suca ispravak tablice iz čl. 177. st.2.SZ-a (dakle, posebnih tablica ispitanih tražbina).
Odredba čl. 181. SZ-a je jedina odredba koja uređuje mogućnost ispravka tablice, ali ona predviđa ispravak tablice samo za vjerovnike čije tražbine su osporene pa su oni nakon toga u parnici dokazali neosnovanost osporavanja i tako došli u poziciju da pravomoćno utvrde postojanje njihove tražbine.
Međutim, žalitelj u ovom predmetu ne spada u tu grupu vjerovnika.
Tražbina za koju tvrdi da je stekao cesijom nije bila prethodno osporena, nego je, kao što i sam navodi, priznata u stečajnom postupku i ta se tražbina nalazi pravilno uvrštena u tablice stečajnog suca, odnosno ona je na temelju toga utvrđena pravomoćnom u rješenju o ispitanim tražbinama (čl. 177. SZ-a).
Kako je dakle, rješenjem o ispitanim i utvrđenim tražbinama u stečajnom postupku tražbina koju je žalitelj stekao cesijom pravomoćno utvrđena to prvostupanjski sud s pravom nije udovoljio predlagateljevom zahtjevu.
Iako se u konkretnoj situaciji po ocjeni ovog suda ne radi o presuđenoj stvari, kao niti o pitanju je li žalitelj dokazao koju je tražbinu stekao cesijom, nego je odlučno pitanje je li ta tražbina već uvrštena u rješenje o ispitanim tražbinama ili nije, to prvostupanjski sud nije pogriješio kada je prijedlog žalitelja odbacio iako ga je trebao odbiti budući da na ovaj način predlagatelj nije došao u nepovoljniji položaj u odnosu na onaj u kojem je bio da je prijedlog odbio.
Ovo stoga što iz odredbe čl. 78.a SZ-a i ostalih odredaba Stečajnog zakona proizlazi da predlagatelj nije izgubio svoje pravo naplate cesijom stečenog potraživanje te da će ga moći ostvariti u fazi diobe sukladno odredbama Stečajnog zakona kada će pod pretpostavkom da je ispunio uvjete iz čl. 78.a SZ-a moći stupiti u položaj vjerovnika utvrđene tražbine ako u stečajnom postupku utvrđena tražbina vjerovnika koji je tražbinu prenio žalitelju dođe u obzir za namirenje u postupku diobe stečajne mase.

________________________________________________________
Predmet
St-5103/15-42 od 5.listopada 2016. potvrđeno rješenjem Pž-7395/16-3 od 14.prosinca 2016.
Pravni pojam
Nepravodobna prijava novčane tražbine
Zakonska osnova:
čl. 257. SZ-a i čl. 112. ZPP-a
Opis / preuzimanje
Rješenje o otvaranju stečajnog postupka kojim su vjerovnici pozvani na prijavu tražbina stečajnom upravitelju u roku od 60 dana od dana objave, objavljeno na mrežnim stranicama e-oglasne ploče od 17. lipnja 2016. Iz preslike potvrde Hrvatske pošte o primitku pošiljke od 18. kolovoza 2016. proizlazi da je pošiljatelj, a primatelj stečajni upravitelj, dok iz očitovanja stečajnog upravitelja proizlazi da je žaliteljica prijavila tražbinu tek 30. rujna 2016.
Žaliteljica osporava da je tražbina prijavljena 30. rujna 2016. već navodi da je tražbinu prijavila 18. kolovoza 2016., te uz žalbu dostavlja potvrdu o primitku Hrvatske pošte od 18. kolovoza 2016.
Odredbom čl. 112. ZPP-a, koji se na temelju čl. 10. SZ-a primjenjuje u stečajnom postupku, u odnosu na rok određen na dane, propisano je da se u rok ne uračunava dan kad je dostava ili priopćenje obavljeno, odnosno dan u koji pada događaj od kojeg treba računati trajanje roka, već se za početak roka uzima prvi idući dan.
U konkretnom slučaju, prijava tražbine je nepravodobna čak i slučaju da je podnesena, kako to tvrdi žaliteljica, 18. kolovoza 2016.
Pogrešno žaliteljica smatra da je njezina prijava podnesena 18. kolovoza 2016., pravovremena. Naime, poziv vjerovnicima da prijave tražbine objavljen je 17. lipnja 2016., slijedom čega se rok od 60 dana računa počevši od 18. lipnja 2016., pa je taj istekao 16. kolovoza 2016.

________________________________________________________
Predmet
St-6583/15 od 20. rujna 2016. potvrđeno rješenjem Pž-6971/16-3 od 22. studenog 2016.
Pravni pojam
Obustava skraćenog stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 433. SZ-a (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Žalbeni navodi da je neizvršena osnova za plaćanje neosnovano evidentirana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje jer je porezni dug fiktivan i utvrđivan od strane prvostupanjskog poreznog tijeka u tri ponovljena postupka uz kontinuiranu pogrešnu primjenu poreznih propisa te da se o istoj poreznoj obvezi vodi upravni spor pred upravnim sudom, ne predstavljaju razloge koji bi mogli utjecati na pravilnost pobijanog rješenja.
Naime, prvostupanjski sud nije nadležan ispitivati pravilnost i zakonitost poreznih akata te odlučivati je li neizvršena osnova za plaćanje neosnovano evidentirana u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Dužnik je pokrenuo upravni spor protiv odluke drugostupanjskog poreznog tijela pa će nadležni upravni sud donijeti odluku o utvrđenoj poreznoj obvezi koju dužnik osporava.

________________________________________________________
Predmet
St-4719/16-11 od 10. listopada 2016. potvrđeno rješenjem Pž-7428/16-2 od 9. studenog 2016.
Pravni pojam
Odbijanje zahtjeva stečajnog upravitelja za razrješenjem
Zakonska osnova:
čl. 84 SZ-a (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Nakon što je imenovan privremeni stečajni upravitelj metodom slučajnog odabira s liste stečajnih upravitelja, sukladno odredbi čl. 84. st. 1. Stečajnog zakona (NN 71/15) podneskom stavio zahtjev za razrješenje dužnosti, navodeći kako zbog zdravstvenih razloga ne može prihvatiti funkciju stečajnog upravitelja ne dostavljajući priloge ili isprave iz kojih bi proizlazila osnovanost njegovog zahtjeva, da je prvostupanjski sud primijenio odredbu čl. 91. st.5. SZ-a prema kojoj sud može, ali i ne mora udovoljiti zahtjevu za razrješenje stečajnog upravitelja na osobni zahtjev. Prvostupanjski sud je istaknuo kako se zahtjevu stečajnog upravitelja za razrješenje ne udovoljava čim se takav zahtjev podnese, nego da je sud prilikom donošenja odluke po tom zahtjevu dužan cijeniti okolnosti svakog konkretnog slučaja, što podrazumijeva da je sud dužan savjesno i brižljivo ocijeniti navode stečajnog upravitelja i dokaze kojima potkrepljuje te navode i tek nakon savjesne i brižljive ocjene navoda i dokaza, ukoliko smatra razloge za razrješenjem opravdanim, udovoljiti zahtjevu , da je cilj zakonskog načina izbora stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira sa liste stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda (čl.84. st. 1. SZ-a) bio izbjegavanje bilo kakve subjektivnosti stečajnog suca kod imenovanja stečajnog upravitelja te da je zadaća suda u primjeni svake norme spriječiti bilo kakvu zloupotrebu prava (čl.3. st.3. ZPP-a, u vezi s čl. 10. SZ-a), da je zakonsko pravo i mogućnost da se na listi nadležnog suda s koje se provodi slučajan izbor stečajnih upravitelja prijave osobe koje nemaju centar svog poslovnog interesa na području određenog suda ili osobe kojima poslovi stečajnog upravitelja nisu važan izvor prihoda, ili koje za sada nemaju motiva za obavljanje tih poslova, da u praksi primjene metode slučajnog odabira (čl. 84. st 1. SZ-a) dovode do apsurdne situacije da stečajni upravitelji imenovani metodom slučajnog odabira serijski stavljaju zahtjeve za svojim razrješenjem, da je stav prvostupanjskog suda kako je stečajni upravitelj koji se prihvatio uvrstiti na listu stečajnih upravitelja određenog suda profesionalac, zainteresiran i motiviran za obavljanje poslova stečajnog upravitelja pri čemu je nemogućnost preuzimanja pojedinačnog predmeta samo iznimka skopčana s opravdanim razlozima, a ne pravilo, da bi, ako stečajni upravitelj ne može prihvatiti imenovanje u više predmeta, bilo logično da stavi zahtjev za svoje brisanje s liste stečajnih upravitelja, da bi sudovi, ukoliko bi automatski i bez ocjene razloga udovoljavali zahtjevima stečajnih upravitelja za razrješenjem, mogli sudjelovati u zlouporabi prava, jer podnošenjem zahtjeva za razrješenje stečajni upravitelji mogu posredno birati predmete u kojima će biti imenovani, na način da podnose zahtjeve za razrješenje sve dok ne budu imenovani u predmetu koji im odgovora te da bi pritom stečajni upravitelja sa slabijom motivacijom za obavljanje poslova stečajnog upravitelja dodatno bili u privilegiranom položaju jer manjim brojem predmeta smanjuju svoje opterećenje, a što za izravnu posljedicu ima veću mogućnost ponovnog imenovanja za stečajnog upravitelja. Ujedno je naveo da bi u konkretnom slučaju razlozi koje navodi privremeni stečajni upravitelj, a koje nije ničime dokazao, mogli imati za posljedicu nemogućnost obavljanja poslova privremenog i stečajnog upravitelja te kao daljnju posljedicu razrješenje dužnosti privremenog stečajnog upravitelja po njegovu zahtjevu. Stoga je sud odbio zahtjev stečajnog upravitelja za njegovih razrješenjem.

________________________________________________________
Predmet
St-825/16 od 1. travnja 2016. potvrđeno rješenjem Pž-6393/16-3 od 19. listopada 2016.
Pravni pojam
Dostava rješenja o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka i pravovremenost žalbe
Zakonska osnova:
čl. 12. SZ-a (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Uvidom u spis te e-oglasnu ploču sudova proizlazi da je pobijano rješenje o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka objavljeno 1. travnja 2016., a što je u skladu s odredbama čl. 431. st.2 i čl. 132. st.3. SZ-a, koje propisuju obvezu objavljivanja rješenju o otvaranju i zaključenju skraćenog stečajnog postupka na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova istog dana kada je donesena.
Sukladno odredbi čl. 12. st. 1. i 2. SZ-a sudska pismena dostavljaju se objavom pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, ako Stečajnim zakonom nije drugačije određeno. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova. Objava pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova smatra se dokazom da je dostava obavljena svim sudionicima i onima za koje ovaj Zakon pripisuje posebnu dostavu.
Iz navedenog slijedi da i u slučajevima kad Stečajni zakona za pojedine sudionike stečajnog postupka propisuje posebnu (osobnu) dostavu, ako u slučaju dostave rješenja o otvaranju stečajnog postupka iz čl. 131. st.1. SZ-a, a koji se primjenjuje i na dostavu pobijanog rješenja, takva posebna dostava obavlja se isključivo sa svrhom obavještavanja sudionika toga postupka i ne smatra se dokazom o izvršenoj dostavi. Dakle , prema odredbi čl. 12. st.2. SZ-a, dokazom o obavljenoj dostavi smatra se (samo) objava pismena na mrežnoj stranici e-oglasna ploča sudova, neovisno o tome, je li pri tom, sukladno Zakonu, popisana i posebna dostava pojedinim sudionicima.
Okolnost je li izvršena posebna dostava prema čl. 131. st.1. SZ-a nije od značaja pri ispitivanju pravodobnosti žalbe.
S obzirom na navedeno, primjenjujući citiranu odredbu čl. 12. st. 1. SZ-a na konkretan slučaj, proizlazi da je stečajnom dužniku pobijano rješenje dostavljeno 9. travnja 2016. slijedom čega je zadnji dan roka u kojem je mogao izjaviti žalbu istekao 18. travnja 2016. (ponedjeljak, prvi idući radni dan, čl. 112. st. 3. ZPP-a)


________________________________________________________
Predmet
St-5331/16-12 od 15. studenog 2016. potvrđeno rješenjem Pž-8271/16-2 od 14. prosinca 2016..
Pravni pojam
Nastavak postupka kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka
Zakonska osnova:
čl. 32. st.2 SZ-a (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Ako sud utvrdi da su ispunjene pretpostavke za otvaranje stečajnog postupka, tada je prema navedenom određenju u st. 2. čl. 32. Stečajnog zakona, pravilnom primjenom materijalnog prava sud trebao nastaviti postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i nije trebao donositi nikakvu odluku ni o prijedlogu za predstečajni postupak, niti odluku – posebno rješenje o nastavku postupak s pravom na žalbu.
Naime, u fazi odlučivanja o prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka, prema zakonskom određenju sud im ovlast odbaciti prijedlog ako su ispunjene pretpostavke iz čl. 32. st.1 Stečajnog zakona, rješenjem otvoriti postupak predstečajne nagodbe ako utvrdi da su ispunjene pretpostavke za otvaranje tog postupka (čl. 33. st. 1 . Stečajnog zakona), a ako utvrdi postojanje stečajnog razloga (predmetno dužnikovu nesposobnost za plaćanje) sud je dužan postupiti u smislu odredbe čl. 32. st.1. Stečajnog zakona i po službenoj dužnosti nastaviti postupak kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
Iz zakonskog određenja navedene odredbe ne proizlazi da o tom nastavku postupka sud donosi posebno rješenje (s pravom na žalbu nezadovoljne stranke), te se donošenje predmetnog rješenja ukazuje i suvišnim. U tom kontekstu, u odnosu na žalbene navode, valja dodati da do donošenja odluke o otvaranju stečajnog postupka dužnik može dokazati da je postao sposoban za plaćanje, u kojem slučaju će sud obustaviti postupak (čl. 128. st.9. Stečajnog zakona).


________________________________________________________
Predmet
St-9196/15 od 12. listopada 2016. potvrđeno rješenjem Pž-7471/16-2 od 16. studenog 2016.
Pravni pojam
Odbijanje razrješenja stečajnog upravitelja
Zakonska osnova: 
čl. 84. SZ-a (NN 71/15)
Opis / preuzimanje
Iz spisa proizlazi da je prvostupanjski sud donio rješenje od 5. listopada 2016. kojim Velimir Slamar iz Varaždina, M. Krleže 1/1 imenovan privremenim stečajnim upraviteljem dužnika (točka I.) sa zadaćom: utvrditi iznos predvidivih troškova prethodnog i stečajnog postupka, imovinu dužnika, te ispitati mogu li se imovinom dužnika namiriti troškovi postupka (točka II.). Privremeni stečajni upravitelj Velimir Slamar iz Varaždina, M. Krleže 1/1 izabran je metodom slučajnog odabira s liste A stečajnih upravitelja kako to propisuje odredba čl. 84. st.1. u vezi s čl. 118. st. 2. toč. 1. Stečajnog zakona (NN 71/15, dalje SZ).
Sud imenuje privremenog stečajnog upravitelja uz odgovarajuću primjenu odredbi Stečajnog zakona o izboru i imenovanju stečajnog upravitelja, odnosno odgovarajuću primjenu odredbi čl. 84. i čl. 85. SZ-ak, dakle, izbor privremenog stečajnog upravitelja obavlja se metodom slučajnog odabira s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda, ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Ministar nadležan za poslove pravosuđa za područje nadležnosti svakog suda utvrđuje dvije liste stečajnih upravitelja (listu A i listu B), a osoba može biti upisana na listu stečajnih upravitelja za područje nadležnosti jednog ili više sudova (čl. 78. st.1 i 2. SZ-a). Liste stečajnih upravitelja objavljuju se na mrežnoj stranici e-oglasna poloča sudova (čl. 78. st. 4. SZ-a).
Pobijanim rješenjem na temelju ovlasti iz čl. 76. 1. 3. SZ-a, prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan zahtjev za razrješenje dužnosti privremenog stečajnog upravitelja ocjenjujući da je navedeni razlog isteka police obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti jest razlog za brisanje stečajnog upravitelja s liste stečajnih upravitelja po službenoj dužnosti (čl. 7. st. 1. podstavak 2. točka 4. Pravilnika), ali ne i razlog da sud imenuje drugu osobu s liste A stečajnih upravitelja za područje nadležnog suda. Naime, u pravu je prvostupanjski sud kada navodi da sve dok se stečajni upravitelj ne brise s liste stečajnih upravitelja, kandidira za stečajnog upravitelja metodom slučajnog odabira (čl. 84. st.1 SZ-a) i na njega se odnose prava i dužnosti stečajnog upravitelja propisana Stečajnim zakonom jer se prepostavlja da je kao profesionalac dao pristanak na to. Pravni je temelj brisanja stečajnog upravitelja s liste stečajnih upravitelja rješenje ministra nadležnost za poslove pravosuđa (čl. 8. st.1. SZ-a) a ne činjenica isteka police osiguranja. Isto tako, sve dok se nalazi na listi stečajnih upravitelja ne može se prihvatiti argumentacija stečajnog upravitelja da se ne misli baviti poslom stečajnog upravitelja budući da se nalazi na predmetnoj listi i to nakon što ga je sud sukladno odredbama važećeg Zakona i Pravilnika imenovao.


________________________________________________________