Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJAPravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, te načelom međusobnog poštovanja i suradnje, sukladno članku 9.a Zakona. Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra,  neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskom sudu u Zagrebu, službenici za informiranje:

•na adresu Županijskog suda u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10 000 Zagreb;
•na broj fax-a: 01/4920-260;
•elektroničkom poštom na: dorijana.aleksa@zszg.pravosudje.hr
•ili donijeti osobno u prijemnu pisarnicu Suda radnim danom od 10 do 15 sati


ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA,  NN 25/13

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP

  INFORMACIJAMA, NN 85/15

VODIČ ZA KORISNIKE ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

   ZA 2016. godinu
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE
OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I

 TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE