Profil naručitelja

PROFIL KUPCA

PODACI O NARUČITELJU:


Naziv: ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU
Sjedište: Ulica plemića Borelli 9, Zadar
OIB: 97465301721
Telefon: 023/203-600
Telefax: 023/211-280
URL: http://sudovi.pravosudje.hr/zszd

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Naziv: Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
Osoba za kontakt: Josip Burčul, predsjednik Stručnog povjerenstva
Telefon: 023/203-633
Telefax: 023/211-280
e-mail: josip.burcul@pravosudje.hr

SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU:
Josip Burčul, predsjednik
Antonia Jurlina, članica
Igor Delin, član

Predsjednik Stručnog povjerenstva Josip Burčul ima važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Uprave za sustav javne nabave, KLASA: 406-01/14-05/588, URBROJ: 526-06-02-03/2-17-4 od 6. prosinca 2017. godine čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obveza iz članka 197. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi da najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Županijski sud u Zadru kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njima povezanim osobama u sukobu interesa.

 
PLAN NABAVE
Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.

TEHNIČKE KONZULTACIJE
Županijski sud u Zadru, temeljem članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), a s ciljem analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi izmjene informacija, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Županijski sud u Zadru, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi izmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.

IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI
Sustavnom analizom provedenih postupaka javne nabave u proračunskoj godini Služba za javnu nabavu prikuplja i objedinjuje podatke o provedenim postupcima javne nabave te sastavlja Izvješće o javnoj nabavi Županijskog suda u Zadru za referentnu godinu, koje izvješće se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

JAVNA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA
Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave.

JEDNOSTAVNA NABAVA
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radovana temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kina i nabava radova do 500.000,00 kuna, postupci u tijeku, završeni postupci, registri postupka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica