Arhiva

 

 

Republika Hrvatska
Županijski sud u Zadru
Zadar, Borelli 9Županijski sud u Zadru, Zadar, Ulica plemića Borelli 9, na osnovi Odluke predsjednika suda o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine pod brojem: 17. Su-257/19-2 od 10. lipnja 2019. godine, uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u Klasi: 406-05/19-01/100127, Urbroj: 514-03-02-01/5-19-02 od 28. svibnja 2019. godine, objavljuje dana 2. rujna 2019.:


JAVNU DRAŽBU
radi prodaje službenog automobilaI. Opis službenog automobila i početna cijena:

Marka Opel Astra 1.6i, broj šasije: WOLOTGF4836124998, datum prve registracije 20.06.2003., reg. oznaka ZD-926-DG, snaga motora: 62 kW, s prijeđenih 213 752 kilometara, automobil je u vlasništvu i posjedu Županijskog suda u Zadru.

Službeni automobil je u voznom stanju i na istome nema tereta.

Vozilo se ne može prodati ispod cijene od 1.000,00 kn.

II. Način prodaje:

Javnom dražbom po načelu "viđeno-kupljeno". Naknadne reklamacije su isključene.

III. Mjesto i vrijeme prodaje:

Javna dražba će se održati 6. rujna 2019. s početkom u 10:00 sati u Ulici Zore dalmatinske (kod ulaza u Zatvor u Zadru)

IV. Uvjeti prodaje:

- kao kupci mogu sudjelovati samo one pravne i fizičke osobe koje su najkasnije dan prije održavanja ročišta za dražbu uplatile jamčevinu u iznosu od 10% od vrijednosti automobila utvrđene točkom I. uz potvrdu uplate na račun Županijskog suda u Zadru.
- ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čija ponuda neće biti prihvaćena, Županijski sud u Zadru vratiti će uplaćenu jamčevinu u roku od 8 (osam) dana od dana održane javne dražbe.
- prije početka dražbe ponuditelji su dužni priložiti osobnu iskaznicu, ukoliko je ponuditelj fizička osoba, odnosno presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar, ukoliko je ponuditelj pravna osoba, uz punomoć za davanje ponude na dražbi, ako ponudu ne daje osoba ovlaštena prema podacima iz registra
- kupac je pravna ili fizička osoba koja na javnoj dražbi ponudi najvišu cijenu u odnosu na početnu,
- u slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem se smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu
- kupac snosi sve troškove, poreze, pristojbe i druge obveze vezane uz prijenos prava vlasništva na automobilu
- najbolji ponuditelj je dužan u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja dražbe s Županijskim sudom u Zadru sklopiti ugovor o kupoprodaji te uplatiti ukupnu ugovorenu kupoprodajnu cijenu na žiro račun suda broj HR9823900011100011378 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., model: HR 00, poziv na broj odobrenja: 298-19
- ako kupac u naznačenom roku ne potpiše ugovor ili u ugovorenom roku ne uplati ukupno ugovorenu kupoprodajnu cijenu gubi pravo na povrat jamčevine, a Županijski sud može službeni automobil prodati drugom najpovoljnijem ponuditelju.

Razgledavanje službenog automobila može se obaviti od 2. do 5. rujna 2019., prethodnom najavom na telefon: 098/465-089, na koji se broj mogu dobiti i dodatne informacije.


Županijski sud u Zadru 

--------------------------------------------------------------------------------

JAVNI NATJEČAJ
viši sudski savjetnik

objavljen u NN 119/18 od 28. prosinca 2018.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

LISTA KANDIDATA
koji zadovoljavaju formalne uvjete javnog natječaja

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

KONAČNI REZULTATI TESTIRANJA

RJEŠENJE O PRIJMU

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

OGLAS
viši sudski savjetnik,

rad na određeno vrijeme,
objavljen 10.10.2018.

Obavijest uz oglas

LISTA KANDIDATA
koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

KONAČNI REZULTATI TESTIRANJA

RJEŠENJE O PRIJMU


--------------------------------------------------------------------------------

 

JAVNI NATJEČAJ
administrativni referent - sudski zapisničar

objavljen u NN 98/18 od 7. studenoga 2018.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

LISTA KANDIDATA

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

KONAČNI REZULTATI TESTIRANJA

RJEŠENJE O PRIJMU

--------------------------------------------------------------------------------

JAVNI NATJEČAJ
administrativni referent - sudski zapisničar
objavljen u NN 54/18 od 13. lipnja 2018.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

LISTA KANDIDATA
koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI PISMENOG TESTIRANJA

KONAČNI REZULTATI TESTIRANJA

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

--------------------------------------------------------------------------------

OGLAS
administrativni referent - sudski zapisničar

za rad na određeno vrijeme
objavljen 28.12.2017.

OBAVIJEST UZ OGLAS
opis poslova, plaća i način testiranja

LISTA KANDIDATA
koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI TESTIRANJA - RANG LISTA

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

--------------------------------------------------------------------------------

 

JAVNI NATJEČAJ
sudski savjetnik
objavljen u NN 108/17 od 8. studenoga 2017.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

LISTA KANDIDATA

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI TESTIRANJA - PISMENA PROVJERA ZNANJA

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

OBAVIJEST
_ _ _ _ _

LISTA KANDIDATA - ponovno rješavanje

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA - ponovno rješavanje

REZULTATI TESTIRANJA - PISMENA PROVJERA ZNANJA - ponovno rješavanje

KONAČNI REZULTATI TESTIRANJA - ponovno rješavanje

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA - ponovno rješavanje


--------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGLAS
administrativni referent - sudski zapisničar
za rad na određeno vrijeme
objavljen 28.12.2017.

OBAVIJEST UZ OGLAS
opis poslova, plaća i način testiranja

LISTA KANDIDATA
koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI TESTIRANJA - RANG LISTA

 

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA--------------------------------------------------------------------------------

 


JAVNI NATJEČAJ
administrativni referent - sudski zapisničar
objavljen u NN 98/17 od 4. listopada 2017.

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

LISTA KANDIDATA

VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

REZULTATI TESTIRANJA - PISMENA PROVJERA ZNANJA

REZULTATI TESTIRANJA - RANG LISTA

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

JAVNI NATJEČAJ
administrativni referent - sudski zapisničar


objavljen u NN 2/17 od 4.siječnja.2017.

Vrijeme i način testiranja

Rezultati pismenog testiranja

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

JAVNI NATJEČAJ
administrativni referent - sudski zapisničar


objavljen u NN 6/17 od 20. siječnja 2017.

 

Vrijeme i način testiranja

Rezultati pismenog testiranja

Rezultati testiranja (prijepis i diktat)

 


--------------------------------------------------------------------------------


Republika Hrvatska
Županijski sud u Zadru
Zadar, Ulica plemića Borelli 9
Ured predsjednika suda
Broj: 7 Su-599/16
Zadar, 16. siječnja 2017.


Komisija za provedbu oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske dana 20. prosinca 2016. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Županijskog suda u Zadru, za prijam u državnu službu u Županijskom sudu u Zadru na radno mjesto administrativnog referenta sudskog zapisničara (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne službenice za vrijeme bolovanja, daje sljedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA

Testiranje će se održati 23. siječnja 2017. s početkom u 08,30 sati u zgradi Županijskog suda u Zadru, Ulica plemića Borelli 9, Zadar, soba broj 302.

S početkom u 8:30 pozivaju se:
1. K. J.
2. L. L.
3. A. M. M.
4. B. B.

S početkom u 8:50 pozivaju se:
1. P. M.
2. P. Ć.
3. L. R.
4. S. D.

S početkom u 9:10 pozivaju se:
1. N. J.
2. T. P.
3. M. L.
4. M. M.

S početkom u 9:30 pozivaju se:
1. A. K.
2. A. Z.
3. A. G.
4. L. P.


Testiranje kandidata sastoji se od:

1. Testa radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (rad na računalu u windows okruženju),
2. Testa radi provjere brzine i točnosti pisanja - u prijepisu i diktatu
3. Razgovora (intervjua).

Način i pravila testiranja:

Testiranje se sastoji od provjere znanja i sposobnosti kandidata (rad na računalu u windows okruženju), provjere brzine i točnosti pisanja – u prijepisu i diktatu , te razgovora komisije s kandidatima.
Smatra se da je osoba koja nije pristupila testiranju povukla prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.
Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad, stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu kandidata.
Nakon provedenog razgovora komisija utvrđuje rang listu prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

Opis poslova radnog mjesta:
Administrativni referent – sudski zapisničar obavlja poslove zapisničara po diktatu i raspravama i ročištima, te vrši prijepise rukopisa i drugih tekstova, vrši administrativno-tehničku obradu spisa, upisuje prispjela pismena, ulaže dostavnice, te potpuno sređen spis predaje sudskoj pisarnici, vrši otpremu sudskih odluka i poziva za stranke, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Podaci o plaći radnog mjesta:
Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam propisana je čl. 109. Zakona o državnim službenicima, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01,12/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14,140/14, 151/14, 76/15 i 100/15) ili na web stranici Narodnih novina www.nn.hr.

Osobe koje su podnijele neuredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa biti će o tome obaviještene pisanim putem.


Komisija za provedbu oglasa--------------------------------------------------------------------------------

Republika Hrvatska
Županijski sud u Zadru
Zadar, Ulica plemića Borelli 9
Predsjednik suda
Broj: 7. Su-599/16
Zadar, 20. prosinca 2016.Na temelju članka 61. stavak 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine br. 92/05, 142/06 - uredba, 77/07- uredba, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12-pročišćeni tekst , 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članka 2. i 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine „ br. 74/10, 142/11 i 53/12) uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, klasa: 119-02/16-04/638, ur.broj: 514-03-02-01-02-16-03 od 5. prosinca 2016., predsjednik Županijskog suda u Zadru raspisuje


OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
radi zamjene odsutne službenice za vrijeme bolovanja


na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (jedan izvršitelj/ica) uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke ili druga škola sukladno čl. 4. Pravilnika o stalnim službenicima i namještenicima
odgovarajuće struke,
- godina dana radnog iskustva,
- poznavanje rada na PC-u,
- položen državni stručni ispit

Opis poslova: obavlja poslove zapisničara po diktatu i raspravama i ročištima, te vrši prijepise rukopisa i drugih tekstova, vrši administrativno-tehničku obradu spisa, upisuje prispjela pismena, ulaže dostavnice, te potpuno sređen spis predaje sudskoj pisarnici, vrši otpremu sudskih odluka i poziva za stranke, obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda.

Pored navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju))
4. dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima iz matične evidencije ili preslika radne knjižice ili preslika ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
5. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/tkinja položio/la državni stručni ispit
6. uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, neposredno ili poštom na adresu:
Županijski sud u Zadru, Ulica plemića Borelli 9, 23 000 Zadar, s oznakom "Oglas za prijam administrativnog referenta-sudskog zapisničara na određeno vrijeme".

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovome oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati/tkinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u državnu službu prema čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04 i 92/05 i 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 92/14) čl. 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada ("Narodne novine" br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" br. 157/13 i 152/14) i čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
manjina ("Narodne novine" br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11). dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposlen/a.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju odredbi čl. 48. f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rada („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na oglas dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) bez obveze dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Županijskog suda u Zadru sudovi.pravosudje.hr/zszd.

Koeficijent za izračun plaće radnog mjesta propisan je Uredbom o nazivima radnog mjesta i
koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi ("Narodne novine" broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 12/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07,
58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12,82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na oglas.

Oglas se objavljuje putem Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr, na web stranici Županijskog suda u Zadru sudovi.pravosudje.hr/zszd.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državne službu izabranog kandidata.

Predsjednik suda

Boris Babić 

 ________________________________________________

 

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2015. godini