Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
e-Račun OBAVIJEST
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUCI I SAVJETNICI
INTERNI OPĆI AKTI
Fiskalna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
STATISTIKA SUDA
2016. godina
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama zajamčeno je člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske (NN br. 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.):
"Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom."


Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13. i 85/15., dalje: ZPPI), uređeno je ostvarivanje prava na pristup informacijama, a isti se ne primjenjuje na stranke u sudskim, upravnim i drugim zakonom utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom, kao i na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti (sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav RH).


Informacija u smislu ZPPI-a, je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, dosjea, zapisa, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (nacrtani, napisani, snimljeni, tiskani, optički, magnetni, elektronički ili zapis dr. vrste), koji je tijelo samo izradilo ili u suradnji s drugim tijelima, odnosno dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.


Na osnovu zaprimljenog zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu, između ostaloga, kada podnositelja zahtjeva obavještava:
- da je već dobio istu informaciju, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog
zahtjeva,
- da mu je kao stranci u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na
zakonu utemeljenih postupaka propisom utvrđena,
- da je informacija javno objavljena,
- da za informaciju postoji obveza čuvanja njezine tajnosti (zaštite),
- da se podnesak ne smatra zahtjevom u smislu članka 18. stavka 5. ZPPI, te je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegovog traženja.

Tijelo javne vlasti o postojanju tih razloga dopisom obavještava podnositelja zahtjeva.


Tijelo javne vlasti rješenjem odbacuje zahtjev, u slučaju kada ne posjeduje informaciju, te nema saznanja gdje se informacija nalazi.


Tijelo javne vlasti rješenjem odbija zahtjev, između ostaloga, ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu ZPPI-a.


Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijski sud u Varaždinu može se podnijeti:
- poštom na adresu: Županijski sud u Varaždinu, Braće Radića 2, 42 000 Varaždin, službeniku
za informiranje
- elektroničkom poštom: jasmina.sagi@zsvz.pravosudje.hr
- faxom na broj: +385 42 313 120
- telefonom na broj: +385 42 401 826

 

Glasnogovornik suda:
Igor Pavlic, sudac
Tel.: +385 42 401 824
Mob. +385 98 281 844
E-mail: igor.pavlic@zsvz.pravosudje.hr

Službenica za informiranje:
Jasmina Šagi
tel.+385 42 401 826
E-mail: jasmina.sagi@zsvz.pravosudje.hr

Mjerodavni propisi:
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13. i 85/15.)
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN br.
124/15.)
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama (NN br. 83/14.)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
informacije (NN br. 12/14. i 15/14.)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama


Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije