Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
e-Račun OBAVIJEST
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUCI I SAVJETNICI
INTERNI OPĆI AKTI
Fiskalna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
STATISTIKA SUDA
2016. godina
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
KONTAKT INFO > Nadležnost

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (NN br. 128/14 od 31. listopada 2014. g.), ustanovljeni su općinski, županijski, trgovački i upravni sudovi, utvrđeno je njihovo sjedište i područja nadležnosti, pa je tako za Županijski sud u Varaždinu utvrđeno – sjedište i područje nadležnosti:


XI. Županijski sud u Varaždinu za područje Općinskog suda u Čakovcu, Općinskog suda u Koprivnici i Općinskog suda u Varaždinu.


Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveta Marija, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec te gradova: Čakovec, Mursko Središće i Prelog.


Općinski sud u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac i Virje te gradova: Đurđevac i Koprivnica.


Općinski sud u Varaždinu za područje općina: Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko te gradova: Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin i Varaždinske Toplice.


Odlukom o osnivanju stalnih službi u županijskim sudovima Ministra pravosuđa od 30. prosinca 2010. g. KLASA: 700-01/10-01/1436 URBROJ: 514-02-02-10-1, u Županijskom sudu u Varaždinu osnovane su stalne službe izvan sjedišta suda


- u Koprivnici za područje općina: Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Podravske Sesvete, Rasinja, Sokolovac, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Virje, Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Seti Ivan Žabno i gradova Đurđevac, Kržievci i Koprivnica;

- u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Orehovica, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Šenkovec, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Vratišinec, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Goričan, Kotoriba i Sveta Marija i gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog;

 
koje stalne službe danom stupanja na snagu ovog Zakona (s 1. travnja 2015. godine, osim čl. 4. st. 1., 2. i 3., čl. 6. i čl. 14. Zakona koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015. godine; čl. 4. st. 4. Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine), nastavljaju s radom kao stalne službe Županijskog suda u Varaždinu (čl. 15. Zakona).