Pravilnik o nabavi roba i usluga


URED PREDSJEDNIKA

Broj: 41 Su- 58/2018
Split, 05. veljače 2018.


Županijski sud u Splitu, zastupan po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave Marii Majić, temeljem odredbe članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje ZJN) i čl. 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, dalje ZS) donosi


PRAVILNIK
O NABAVI ROBA I USLUGA MALE VRIJEDNOSTII. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave, te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), za koje sukladno odredbama ZJN-a ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.
U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

Članak 2.
Procijenjena vrijednost nabave je vrijednost izražena bez PDV-a.
Pri izračunu procijenjene vrijednosti nabave mora se uzeti u obzir ukupna vrijednost nabave, koja uključuje sve opcije i moguća obnavljanja ugovora ili višekratno izdavanje narudžbenica.Članak 3.
Nabava iz članka 1. ovog akta dijele se na nabave prema vrijednosti na nabavu čiji je iznos:
- procijenjene vrijednosti nabave do 50.000,00 kn,
- procijenjene vrijednosti nabave od 50.000,00 kn do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kn za radove.

Članak 4.
Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave Naručitelja, osim iznimno predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn.


II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 5.
O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ZJN-a.
Posebne izjave o nepostojanju sukoba interesa će se davati u postupku jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna.


III. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI DO 50.000,00 KUNA

Članak 6.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 50.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice ili ugovora jednom gospodarskom subjektu. Narudžbenica mora sadržavati pečat, te ju potpisuje odgovorna osoba Naručitelja.
Narudžbenica i/ili Ugovor obvezno sadrži podatke o: Naručitelju, naziv gospodarskog subjekta - dobavljača, sjedište i OIB, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena, roku i mjestu isporuke, načinu i roku plaćanja.
Ovisno o predmetu nabave, narudžbenica i/ili ugovor mogu sadržavati, sukladno odredbama ZJN-a, podatke o jamstvu za izvršenje predmeta nabave i ugovornoj kazni.
O izdanim narudžbenicama i ugovorima obavezno se vodi evidencija i to od strane Odjela za materijalno-financijsko poslovanje.


IV. PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI JEDNAKE ILI VEĆE OD 50.000,00 KUNA

Članak 7.
Nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kuna odgovorna osoba Naručitelja provodi pisanim pozivom za dostavu ponuda na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta, a može i manje ukoliko se tri ne mogu osigurati.
Poziv za dostavu ponuda može sadržavati:
1. podatke o predmetu nabave,
2. procijenjenu vrijednosti nabave,
3. podatke o obveznom sadržaju ponude
4. rok za dostavu ponuda,
5. kriterij za odabir,
6. tehničku specifikaciju (troškovnik).

Poziv za dostavu ponuda upućuje se istovremeno na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).
Kriterij za odabir je najniža cijena. U slučaju da su pristigle dvije ili više ponuda s istom cijenom, odabire se ona ponuda koja je zaprimljena ranije.
Za donošenje odluke o odabiru dovoljna je jedna prihvatljiva ponuda.

Članak 8.
Otvaranje ponuda nije javno, te se nakon otvaranja ponudama donosi Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 9.
Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili odluke o poništenju postupka ove jednostavne nabave iznosi 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.

Članak 10.
Istekom roka od 5 (pet) dana od slanja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.


V. IZVRŠENJE UGOVORA O NABAVI

Članak 11.
Ugovor o nabavi mora biti u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.
Ugovorne strane izvršavaju ugovor o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.
Naručitelj je obvezan kontrolirati da li je izvršenje ugovora o nabavi u skladu s uvjetima određenima u pozivu za dostavu ponuda i odabranom ponudom.
Izmjene ugovora o nabavi za vrijeme njegova trajanja dozvoljene su pod uvjetom da se ne mijenja pravna priroda ugovora, kao i opseg i priroda predmeta nabave.
Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.


VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Naručitelj je obvezan svu dokumentaciju o postupcima jednostavne nabave čuvati najmanje 4 godine od završetka postupka bagatelne nabave.

Članak 13.
Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti stupa na snagu danom donošenja.
Pravilnik će se objaviti na internetskim stranicama Županijskog suda u Splitu.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave


Maria Majić