Odluka o imenovanju službenika za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 26 Su – 292/15
U Šibeniku, 30. travnja 2015.


Županijski sud u Šibeniku, po predsjedniku suda Saniboru Vuletinu, temeljem čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. 25/13), donio je dana 30.travnja 2015. godine:

ODLUKU

o imenovanju službenika za informiranje


1. Rozana Radovčić, upraviteljica sudske pisarnice u Uredu predsjednika imenuje se službenikom za informiranje.

2. Službenik za informiranje obavlja poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.


3. Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Županijskog suda u Šibeniku.

Predsjednik suda:
Sanibor Vuletin