Pravilnik o pravu na pristup informacijama

ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU
Š I B E N I K


Broj: Su-279/09
Šibenik, 9. travnja 2009. god.Na temelju čl. 25. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 3/94, 100/96, 131/97, 129/00, 117/03, 17/04 i 141/04.) i čl. 4. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 172/03.), predsjednik Županijskog suda u Šibeniku donosi


PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, te ograničenja prava na pristup informacijama.
Pristup informacijama koje nastaju u sudskom postupku kao sudska praksa Županijskog suda u Šibeniku, omogućuje se objavljivanjem sudske prakse Županijskog suda u Šibeniku na Internet stranicama Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
Informacije iz članka 20. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Županijskog suda u Šibeniku, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se u priopćenjima za javnost, a kao izviješća (statistika, financijski pokazatelji i dr.) dostavljaju se nadležnim tijelima koja ih objavljuju na način dostupan javnosti.

Članak 2.

U Županijskom sudu Šibenik ustrojava se katalog informacija koji sadrži :

- osnovne podatke o katalogu
- ustrojstvene jedinice Županijskog suda u Šibeniku
- način objavljivanja informacija
- razlozi zbog kojih se može uskratiti pravo na pristup informacijama

Članak 3.

U Županijskom sudu u Šibeniku poslove službenika za informiranje obavlja upravitelj pisarnice sudske uprave.
Službenik za informiranje daje informacije ovlašteniku sukladno katalogu informacija u dijelu u kojem nisu zadužene pisarnice ili druge službe Županijskog suda.

Članak 4.

Pravo javnih glasila za nazočnost na sjednicama sudskih vijeća Županijskog suda određuje se procesnim zakonima.
Priopćenja za javnost sukladno Zakonu o sudovima daje predsjednik suda ili glasnogovornik.

Članak 5.

Pravo na pristup informacijama o sudskim postupcima ograničava se odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o parničnom postupku u slučajevima kad je temeljem ovih zakona iz suđenja isključena javnost.
Isto se ograničava pristup informacijama kad je odlukom sudskog vijeća u konkretnom predmetu ili dijelu postupka isključena javnost.
Pristup određenim informacijama ograničen je Sudskim poslovnikom i to odredbama članka 59. stavka 6. članka 60., članka 61. i članka 64. koje se odnose na ovlaštenike koji imaju pristup određenim informacijama i informacije koje takvi i ovlaštenici mogu tražiti, kao i članka 246. i članka 247. Sudskog poslovnika, koji se odnose na odredbe o rokovima čuvanja arhivske građe u sudovima (Narodne novine, broj 89/97, 20/98, 118/01, 43/03 i 32/04.).

Članak 6.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti i iz drugih razloga nabrojenih u članku 8. Zakona, temeljem odredbi Zakona o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96.), Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/98) i temeljem odredbi Zakona o sudovima o čuvanju službene tajne, kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom ili podzakonskim aktom.

Članak 7.

U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.

Članak 8.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje od dana donošenja.

P r e d s j e d n i k
Sanibor Vuletin