Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveREPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 17 Su – 93/18
U Šibeniku, 12. veljače 2018.

Na temelju odredbe čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), predsjednik Županijskog suda u Šibeniku Sanibor Vuletin donosi:


PRAVILNIK
o provedbi postupaka jednostavne nabave


Članak 1.

Poštujući osnovna načela javne nabave i dobrog gospodarenja proračunskim sredstvima, ovim se Pravilnikom utvrđuje postupak nabave robe i usluga ukupne procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a i nabave radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (u daljnjem tekstu: jednostavne nabave), a za koje sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

U provedbi postupaka jednostavne nabave osim ovog Pravilnika obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte, kao i interne akte koji se odnose na pojedine predmete nabave.

Članak 2.

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Članak 3.

Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave provodi stručno povjerenstvo koje imenuje odgovorna osoba naručitelja internim aktom te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku jednostavne nabave.

Obveze i ovlasti stručnog povjerenstva su:
- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije-uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
- provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva za dostavu ponuda, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju ponuda, pregled i ocjena ponuda, rangiranje ponude sukladno kriteriju za odabir ponude, donošenje odluke o odabiru.

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 3 člana stručnog povjerenstva.

Članak 4.

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave naručitelja izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn.

Postupak jednostavne nabave započinje danom slanja zahtjeva za pripremu i početak postupka jednostavne nabave odgovornoj osobi naručitelja.

Zahtjev za pripremu i početak nabave sastoji se od: naziva podnositelja zahtjeva (odjel, služba), naziva predmeta nabave, procijenjene vrijednosti nabave, planiranih sredstva (s PDV-om) i izvora planiranih sredstava (pozicija i konto proračuna / financijskog plana), roka isporuke / izvođenja, mjesto isporuke / izvođenja, dinamike isporuke / izvođenja, uvjeta plaćanja, kontakt osobe, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije te uvjeti (prihvaćene norme / standarde i elaborate), napomene o ostalim elementima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, troškovnika predmeta nabave s točno definiranim stavkama po količini i jedinici mjere.

Za nabavu roba, usluga i radova za koje postoje sklopljeni ugovori o nabavi iz prethodnih proračunskih godina, podnositelj je dužan Zahtjev za pripremu i početak nabave dostaviti odgovornoj osobi naručitelja, minimalno u roku 5 dana prije isteka prethodnog ugovora.

Članak 5.

Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave koja se sastoji od: naziva predmeta nabave, rednog broja predmeta nabave u Planu nabave, procijenjene vrijednosti nabave, iznosa planiranih sredstava i izvora planiranih sredstava, podatak o osobama koje vode postupak, podatak o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv za dostavu ponude te ostali podaci prema potrebi.

Članak 6.

Jednostavnu nabavu manje od 20.000,00 kn bez PDV-a naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu prema dobivenim potpisanim Zahtjevnicama odjela ili osobe koja ima potrebu za nabavom.

Narudžbenica mora sadržavati:
1. naziv dobavljača, sjedište i OIB,
2. predmet nabave - vrstu robe, usluge ili radova,
3. specifikacija jedinica mjere, količine i cijene,
4. rok i mjesto isporuke, način i rok plaćanja,
5. naznaku zaposlenika koji inicira nabavu.

Narudžbenica mora sadržavati pečat naručitelja, a potpisuje ju odgovorna osoba naručitelja.

Evidenciju o izdanim narudžbenicama vodi Odjeljak financijsko - materijalnog poslovanja.

Članak 7.

Jednostavnu nabavu jednake ili veće od 20.000,00 kn bez PDV-a naručitelj provodi pozivom za dostavu ponuda najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta na temelju definiranih uvjeta i zahtjeva vezanih za predmet nabave pritom poštujući načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja usluga. Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv za dostavu ponuda može se uputiti samo 1 (jednom) gospodarskom subjektu.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (faksom, elektroničkom poštom i dr.).

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati: naziv naručitelja, opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, rok za dostavu ponude, način dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju.

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

Članak 8.

Nakon dobivenih ponuda prilazi se usporedbi i ocijeni ponuda, te odabire najpovoljnija ponuda sukladno kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude uzimajući u obzir kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativne troškove, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili izvršenja.

Pregled i analizu ponuda obavlja stručno povjerenstvo te sastavljaju Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda uz obrazloženje izabrane ponude.

Članak 9.

Prilikom jednostavne nabave jednake ili veće od 20.000,00 kuna bez PDV-a konačnu odluku o odabiru odgovorna osoba naručitelja, te se izdaje narudžbenica kojoj je sastavni dio odabrana ponuda ili se sklapa ugovor o jednostavnoj nabavi.

Članak 10.

Obveze za aktivnosti predviđene Proračunom koje nisu dio plana nabave mogu se preuzeti isključivo na osnovi vjerodostojne dokumentacije i u pravilu temeljem prethodno zaključenog ugovora ili narudžbenice koje potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Županijskog suda u Šibeniku.


U Šibeniku, 12. veljače 2018.

PREDSJEDNIK SUDA:

Sanibor VuletinDostaviti:
1.Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja
2.U spis