Oglas

                            

7 Su-529/2017

14. ožujka 2018. godine


                                     OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Naziv tijela koje provodi testiranje : Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog 
                                                             u NN broj 3/18 od 10. siječnja 2018. godine


Naziv radnog mjesta: administrativni referent-sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018. godine.

Temeljem članka 51. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te članka 4. i 10. u svezi članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/2017) prijavljeni kandidati za radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara, koji ispunjavaju formalne uvjete po javnom natječaju 

                                                           OBAVJEŠTAVAJU SE

Da će se testiranje i intervju (razgovor) održati dana 26. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, soba broj 1.

Opis poslova :
- pisanje po diktatu na raspravama i ročištima,
- prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,
- obavljanje svih uredsko-tehničkih poslova u referadi
- obavljanje drugih poslova po nalogu upravitelja sudske pisarnice

Podaci o plaći :
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III vrste administrativni referent - sudski zapisničar je 0,844.


Testiranje kandidata se sastoji od:

1. provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima (pismena provjera) - upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune
2. provjera znanja rada na računalu - upućuje se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja-prvih 15 kandidata koji su zadovoljili na provjeri
3. razgovor s članovima Komisije za provođenje javnog natječaja (intervju) - provodi se sa kandidatima koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja – prvih 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i zadovoljili na provjeri znanja na računalu

Pravni izvori su :

1. Sudski poslovnik ( Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15 i
                                       123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17)


Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Osobama koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja dostavljena je, putem elektroničke pošte, pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju i prijave su im pravodobne i potpune te time ostvaruju pravo pristupa testiranju slijedeći kandidati:

1. B.V.
2. J.M.
3. O.B.
4. S.Š.
5. V.B.
6. M.J.
7. M.U.
8. N.B.
9. J.Ž.
10. A.M.
11. I.B.
12. T.B.
13. D.S.
14. I.Š.
15. S.G.
16. K.S.
17. M.LJ.
18. M.R.
19. I.P.

Intervju (razgovor) s kandidatima koji uspješno polože test, bit će obavljen istog dana neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere,
ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja Županijskog suda u Rijeci.

                                                                                 Komisija za provedbu javnog natječaja

7 Su-529/2017

08. siječnja 2018.gNa temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa RH klasa: 119-02/17-04/578, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 06. studenoga 2017. godine, Županijski sud u Rijeci raspisuje


                                                     JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR -
   1 izvršitelj/ ica,
uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca


Stručni uvjeti :

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja
škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak
nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit za rad u sudu.


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 


Kandidat se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a dužni su ga položiti temeljem članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-preslik svjedodžbe

-preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

-preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočit izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma broj 7, 51000 Rijeka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Županijskog suda u Rijeci. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Županijskog suda u Rijeci će obustaviti postupak po ovom natječaju.


Ovaj natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na web-stranici Ministarstva uprave i Županijskog suda u Rijeci te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave. 

                                                                                             

7 Su-529/2017

08. siječnja 2018.g
                                   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
 
                            uz javni natječaj Županijskog suda u Rijeci
                 za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
                                                  za radno mjesto


- ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR -
  1 izvršitelj/ica


OPIS POSLOVA :

- pisanje po diktatu na raspravama i ročištima,
- prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,
- obavljanje svih uredsko-tehničkih poslova u referadi
- obavljanje drugih poslova po nalogu upravitelja sudske pisarnice


PODACI O PLAĆI :

Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III vrste administrativni referent - sudski zapisničar je 0,844.


NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA:

Testiranje se sastoji od:

1. provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima ( pismena provjera )


2. provjera sposobnosti i vještina pisanja uz uporabu računala po diktatu


3. razgovor s članovima Komisije za provođenje javnog natječaja (intervju ) – provodi se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenoj provjeri
Pravni izvori su :

1. Sudski poslovnik ( Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,
123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17)                                                                                                     ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI 
 

 

 

 

 

                     

 

 

                             Obavijest o ishodu natječajnog postupka

 

Po provedenom natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 24 od 17.ožujka 2017.godine odlukom predsjednika Županijskog suda u Rijeci izabrana je kandidatkinja

IVANA ŠTIMAC, srednja stručna sprema.

 


7 Su-382/2016

11. svibnja 2017. godine


                                 OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Naziv tijela koje provodi testiranje : Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog
                                                               u NN broj 24/17 od 17. ožujka 2017. godine


Naziv radnog mjesta: administrativni referent-sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica na    
                                       neodređeno vrijeme

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 24 od 17. ožujka 2017. godine.

Temeljem članka 51. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), te članka 4. i 10. u svezi članka 8. stavak 5. i 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/2010, 142/11 i 53/12) prijavljeni kandidati za radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara, koji ispunjavaju formalne uvjete po javnom natječaju 

                                                       OBAVJEŠTAVAJU SE

Da će se testiranje i intervju (razgovor) održati dana 29. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, soba broj 1.

Opis poslova :
- pisanje po diktatu na raspravama i ročištima,
- prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,
- obavljanje svih uredsko-tehničkih poslova u referadi
- obavljanje drugih poslova po nalogu upravitelja sudske pisarnice

Podaci o plaći :
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.211,02 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III vrste administrativni referent - sudski zapisničar je 0,844.

Testiranje kandidata se sastoji od:

1. provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (pismena provjera)
2. provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima ( pismena provjera )
3. provjera sposobnosti i vještina pisanja uz uporabu računala po diktatu
4. razgovor s članovima Komisije za provođenje javnog natječaja (intervju ) – provodi se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenoj provjeri

Pravni izvori su :

1. Ustav Republike Hrvatske ( Narodne novine 85/10 i 5/14)

2. Sudski poslovnik ( Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15 i
                                      123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17)


Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju, a time i ostvaruju pravo pristupa testiranju slijedeći kandidati:

1. TAMARA RADETIĆ
2. ROZANA GRBAC
3. JOSIPA PEĆAR
4. TIHANA KOSTIĆ
5. SARA JURETIĆ
6. LORENA TRALJEŠIĆ
7. LIDIJA ANIĆ
8. IVANA BOGATI MURETA
9. IVA DEVČIĆ
10. LAURA LJUBIĆ
11. MAJA ŠAKIĆ
12. IVONA PEŠORDA
13. KATARINA SUPERINA
14. STANISLAVA TRKULJA
15. IVANA PRPIĆ
16. VALENTINA VUKELIĆ
17. OLIVER KURELIĆ
18. BRIGITTE MIJOLOVIĆ
19. ANA KRPAN KUKULJAN
20. DIANA VERŠIĆ
21. MONIKA MIŠKULIN SERTIĆ
22. ASJA PRIZMIĆ
23. FAHIRA BEGANOVIĆ
24. MARČELA UTJEŠINOVIĆ
25. INES RADINOVIĆ
26. VEDRANA LORIŠ
27. SMILJANA SOBOTA
28. SANJA MERVCICH
29. IVANA ŠTIMAC


Intervju (razgovor) s kandidatima koji uspješno polože test, bit će obavljen istog dana neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobio najmanje 5 bodova.

Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja Županijskog suda u Rijeci.

                                                                 Komisija za provedbu javnog natječaja   
.

7.Su.-382/2016

09. ožujka 2017.g.Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 1/15) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa RH Klasa: 119-02/17-04/13, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 23. siječnja 2017. godine, Županijski sud u Rijeci raspisuje


                                                          JAVNI NATJEČAJ

                  za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

                        - ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR
                          1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 ( tri ) mjeseca


Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- najmanje 1 ( jedna ) godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit za rad u sudu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.


Kandidat se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 ( tri ) mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a dužni su ga položiti temeljem članka 56 stavak 1 Zakona o državnim službenicima najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

- preslika svjedodžbe

- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 RIJEKA.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05,2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/tkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Komisiju za provedbu javnog natječaja ( u nastavku teksta: Komisija ) imenuje predsjednik Županijskog suda u Rijeci, Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata ( pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima ( intervju ).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.

Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu.


Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni ne web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web stranici Županijskog suda u Rijeci - http://sudovi.pravosudje.hr/zsri te na oglasnoj ploči Županijskog suda u Rijeci najmanje 5 ( pet ) dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Županijskog suda u Rijeci će obustaviti postupak po ovom natječaju.                                                                                                ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI


 

 

                                         Obavijest o ishodu natječajnog postupka


Sukladno oglasu objavljenom dana 30. lipnja 2016. godine na www.uprava.hr i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba u Rijeci te na web. stranici Županijskog suda u Rijeci odlukom predsjednika Županijskog suda u Rijeci izabrani su kandidati Ivana Blažević i Luka Gluhak, oboje dipl.pravnici iz Rijeke.

 

 

 

 7 Su-300/2016

16. rujna 2016. godine
                                    OBAVIJEST PO RASPISANOM OGLASUNaziv tijela koje provodi testiranje : Komisija za provedbu oglasa objavljenog 
                                                        na www.uprava.hr. dana 30. lipnja 2016. godine,
                                                        na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
                                                        i na web stranici Županijskog suda u Rijeci

                                                        za prijam u državu službu


Naziv radnog mjesta: Sudski savjetnik – 2 izvršitelja/ce na određeno vrijeme

        Temeljem članka 51 stavak 1 i 2 Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), te članka 4 i 10 u svezi članka 8 stavak 5 i 6 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 74/2010, 142/11 i 53/12) prijavljeni kandidati za radno mjesto sudskog savjetnika/ce, koji ispunjavaju formalne uvjete po oglasu


                                         u p u ć u j u  s e  n a  r a z g o v o r 


            koji će se održati dana 29. rujna 2016. godine (četvrtak) s početkom u 9,30 sati u prostorijama Županijskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, soba broj 7, III kat. 

           Smatra se da nije kandidat onaj koji nije pristupio razgovoru
, odnosno smatra se da je isti povukao prijavu na predmetni oglas te se više ne smatra kandidatom.

           Svi kandidati koji pristupe testiranju (razgovoru) dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

        Formalne uvjete ispunjavaju, a time i ostvaruju pravo pristupa razgovoru slijedeći kandidati:

 
1. IVANA SMILJANIĆ
2. IVANA BLAŽEVIĆ
3. SEVERIN PERGER
4. LUKA GLUHAK
5. IVAN ZORIĆ
6. MORENA LEKAN ŠTIGLIĆ
7. JASNA KRIZMAN
8. SANDRA MAJKIĆ URBANČ
9. MARTINA BARIĆ
10. MARKO POGARČIĆ
11. ERNA KAMENIĆ EGREDŽIJA
12. MARKO ŠUTALO


Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu oglasa Županijskog suda u Rijeci.                                                                                  ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI


 

 

7 Su-300/2016

29. lipnja 2016. godine

Sukladno članku 61. stavak 6. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 1/15), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/16-04/363 Urbroj: 514-03-02-01-02-16-02 od 10. lipnja 2016. godine, Županijski sud u Rijeci, raspisuje

                                                             O G L A S
                                  za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Županijski sud u Rijeci

- SUDSKI SAVJETNIK – 2 (dva) izvršitelja/ice – na određeno vrijeme, do povratka duže  odsutnih službenica

Stručni uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij prava

- položen pravosudni ispit


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz odredbe članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 (dva) mjeseca.


U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-životopis
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
-presliku diplome
-presliku uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu
-presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr, a podnose se neposredno ili poštom na adresu: ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Ured Predsjednika, Žrtava fašizma 7, 51000 RIJEKA, sa naznakom „za oglas“ .

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/na se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Oglas se objavljuje putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici Županijskog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/zsri i na web stranici Ministarstva uprave.

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprva.hr i na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri.

Poziv za testiranje i razgovor objavit će se na web. stranici Županijskog suda u Rijeci i na oglasnoj ploči suda najmanje pet dana prije testiranja, odnosno razgovora.

Smatrat će se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.


                                                                                   ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI

7 Su-300/2016

29. lipnja 2016.g


                                    OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

                                      uz oglas Županijskog suda u Rijeci
za prijam dva službenika u državnu službu na određeno vrijeme,
jednog do povratka na rad Antice Jakominić Spodnjak i jednog na vrijeme od godinu dana
za radno mjesto

- SUDSKI SAVJETNIK – 2 izvršitelja/ce

Opis poslova :

- pomaže sucu u radu
- izrađuje nacrte sudskih odluka
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom

Podaci o plaći :

Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće iznosi 5.108,84 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta I vrste sudski savjetnik je 1,552.

Način testiranja kandidata :

Testiranje se sastoji od

1. razgovora s članovima Komisije za provedbu oglasa (intervju)


                                                                              ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI