Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
odluka o imenovanju službenika za informacije
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
Oglas

  

 

 

 

 

 

 

ODLUKA O IZBORU

 

 

 

 

               7 Su-26/2019

          25. veljače 2019. godine                                                     OBAVIJEST PO RASPISANOM OGLASU


Naziv tijela koje provodi testiranje : Komisija za provedbu oglasa objavljenog 
                                                               dana 08. veljače 2019. godine na oglasnoj  ploči 

                                                    i web stranici   Županijskog suda u Rijeci te putem

                         Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


                                                                za prijam u državu službu


Naziv radnog mjesta: Voditelj pomoćno tehničkih poslova (vozač) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Prijavljeni kandidati za radno mjesto voditelja pomoćno tehničkih poslova (vozač) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju formalne uvjete po oglasu i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune

                                          u p u ć u j u  s e  n a  r a z g o v o r


koji će se održati dana 07. ožujka 2019. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, soba broj 7, III kat.

Smatra se da nije kandidat onaj koji nije pristupio razgovoru, odnosno smatra se da je isti povukao prijavu na predmetni oglas te se više ne smatra kandidatom.

Svi kandidati koji pristupe testiranju (razgovoru) dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. 


Formalne uvjete ispunjavaju, a time i ostvaruju pravo pristupa razgovoru slijedeći kandidati:

         1. DAMIR PROSEN
         2. GABRIEL GRŽINČIĆ 
         3. TOMICA BOŽOVIĆ

          4. IGOR RUBEŠA
          5. MARKO MILIVOJACPostupak testiranja provodi Komisija za provedbu oglasa Županijskog suda u Rijeci.


                                                PREDSJEDNIK SUDA :

                                                 Veljko Miškulin, dipl.iur.

 

 

 

 

 

 

7 Su-26/2019

07. veljače 2019. 
 

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 ) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17 i 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/19-04/48 Urbroj: 514-04-01-01-01-19-02 od 24. siječnja 2019. godine,

 Županijski sud u Rijeci, raspisuje 


                                                                 O G L A S
                                         za radno mjesto namještenika III vrste -
                                     voditelj pomoćno tehničkih poslova (vozač)
                                        1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme


UVJETI:
- SSS-srednja stručna sprema prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke
- vozačka dozvola B kategorije
- 5 godina radnog iskustva
- probni rad 2 mjeseca

Opis poslova: vozi predsjednika suda, suce, a po potrebi i ostale zaposlenike te vrši poslove oko održavanja automobila, rukovodi i nadzire rad održavanja čistoće te obavlja ostale pomoćno tehničke poslove

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa i to : preslika domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, preslika svjedodžbe, preslika vozačke dozvole B kategorije, dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Sa prijavljenim kandidatima provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web-stranici Županijskog suda u Rijeci, a prijave se šalju na adresu: ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma broj 7, 51000 Rijeka.                                                                                      PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                   Veljko Miškulin, dipl. iur. 
                    

 

 

 


 

 

 

ODLUKA O IZBORU

   

 

 

7 Su-73/2018

23. srpnja 2018. godine 


                                           OBAVIJEST PO RASPISANOM OGLASUNaziv tijela koje provodi testiranje : Komisija za provedbu oglasa objavljenog
dana 06. srpnja 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Županijskog suda u Rijeci te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam u državu službu


Naziv radnog mjesta: Voditelj pomoćno tehničkih poslova (vozač) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Prijavljeni kandidati za radno mjesto voditelja pomoćno tehničkih poslova (vozač) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju formalne uvjete po oglasu i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune

                                                u p u ć u j u   s e   n a   r a z g o v o r


koji će se održati dana 01. kolovoza 2018. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, soba broj 7, III kat.

Smatra se da nije kandidat onaj koji nije pristupio razgovoru, odnosno smatra se da je isti povukao prijavu na predmetni oglas te se više ne smatra kandidatom.

Svi kandidati koji pristupe testiranju (razgovoru) dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Formalne uvjete ispunjavaju, a time i ostvaruju pravo pristupa razgovoru slijedeći kandidati:

1. DENIS ŠARČEVIĆ
2. VALENTINO PEŠĆICA
3. JURICA ZDRILIĆ
4. RAJKO BROZNIĆ
5. MARKO PERIĆ
6. DAMIR RUKAVINA
7. MARIO MAJNARIĆ
8. ERNEST STOJAK


Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu oglasa Županijskog suda u Rijeci.                                                                                       ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI 


  


7 Su-73/2018

02. srpnja 2018.

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17 ) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17 i 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/18-04/92 Urbroj: 514-04-01-01-01-18-02 od 26. veljače 2018. godine, Županijski sud u Rijeci, raspisuje 


                                                                   O G L A S


                                            za radno mjesto namještenika III vrste -
                                        voditelj pomoćno tehničkih poslova (vozač)
                                            1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme


UVJETI:
- SSS-srednja stručna sprema prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke
- vozačka dozvola B i C kategorije
- 5 godina radnog iskustva
- probni rad 2 mjeseca

Opis poslova: vozi predsjednika suda, suce, a po potrebi i ostale zaposlenike te vrši poslove oko održavanja automobila, rukovodi i nadzire rad održavanja čistoće te obavlja ostale pomoćno tehničke poslove

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa i to : preslika domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, preslika svjedodžbe, preslika vozačke dozvole B i C kategorije, dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Sa prijavljenim kandidatima provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web-stranici Županijskog suda u Rijeci, a prijave se šalju na adresu: ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma broj 7, 51000 Rijeka. 


                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                          Veljko Miškulin, dipl. iur. 

 

 

 

 

                         

7 Su-529/2017

04. travnja 2018.gPredsjednik Županijskog suda u Rijeci Veljko Miškulin, povodom oglašenog slobodnog radnog mjesta administrativnog referenta-sudskog zapisničara, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, postupajući temeljem odredbi članaka 52. stavak 1., a u vezi s člankom 61. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-proč.tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) donosi

                                                       R J E Š E N J E

I Radi obavljanja poslova radnog mjesta III vrste administrativnog referenta – sudskog zapisničara prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:

MARTINA LJUBOTINA, upravni referent (stručna prvostupnica javne uprave), VŠS, bez položenog državnog stručnog ispita.

II Obvezni probni rad je 3 ( tri ) mjeseca.

III Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto kojim će se utvrditi i datum početka rada. 


                                                             Obrazloženje

Županijski sud u Rijeci objavio je javni natječaj u Narodnim novinama broj 3/18 od 10. siječnja 2018. godine za prijam u državnu službu 1 (jednog) službenika/ce na neodređeno vrijeme na radno mjesto III vrste administrativni referent - sudski zapisničar, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, Klasa 119-02/17-04/578, Ur.broj: 514-03-02-01-02-17-02 od 06. studenoga 2017. godine.

Javni natječaj je objavljen i na web stranici Županijskog suda u Rijeci te na web stranici Ministarstva uprave, a obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavljena je i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Rijeci.
Stručni uvjeti za prijam na navedeno radno mjesto su: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom
dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, poznavanje rada na računalu i položen državni stručni ispit za rad u sudu. U državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe članka 56. Zakona o državnim službenicima. Osobe koje se primaju u državnu službu moraju zadovoljavati i uvjete propisane odredbom članka 48. i 49. Zakona o državnim službenicima. Na web stranici Županijskog suda u Rijeci objavljene su upute kandidatima/kinjama o provedbi postupka testiranja te opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je javni natječaj raspisan.

Odlukom gornjeg poslovnog broja, imenovana je Komisija za provedbu javnog natječaja, koja je utvrdila da su pristigle 24 prijave od kojih 5 prijava nisu zadovoljile formalne uvjete, te su kandidati/tkinje putem e-maila obaviješteni da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj u smislu članka 9. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ( NN br. 78/17 dalje Uredba).

Formalne uvjete iz javnog natječaja zadovoljilo je 19 kandidata.

Dana 26. ožujka 2018. godine u 10,00 sati održano je testiranje sa 7 (sedam) kandidatkinja koje su pristupile testiranju, a sukladno članku 10. Uredbe kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. Nakon provedenog testiranja Komisija je utvrdila da je pet kandidatkinja u skladu s odredbom članka 13. Uredbe ostvarilo najmanje 5 bodova po pojedinim dijelovima testiranja u provjeri znanja, sposobnosti i vještina i zadovoljile na testiranju te su upućene na razgovor (intervju) s Komisijom, koji je održan istog dana. Komisija je obavila sa kandidatkinjama razgovor (intervju), kroz koji je utvrđivala interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

Komisija je nakon provedenog cjelokupnog postupka sukladno odredbi članka 14. i 15. Uredbe dostavila predsjedniku Županijskog suda u Rijeci izvješće o provedenom postupku testiranja uz rang-listu kandidata, sukladno članku 17 navedene Uredbe.

Sukladno odredbi članka 18. Uredbe izabrana kandidatkinja Martina Ljubotina dostavila je ovom sudu uvjerenje da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz javnog natječaja te izvornike dokumenata kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta za prijam u državnu službu na navedeno radno mjesto. Ovaj sud je po službenoj dužnosti pribavio i dokaze o nepostojanju zapreka za prijam u državnu službu iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Slijedom gore navedenog, u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara primljena je Martina Ljubotina, jer je postigla najbolje razultate na provedenom testiranju i razgovoru (intervjuu), odnosno prema utvrđenoj rang-listi kandidata zauzela je prvo mjesto s obzirom da ima najveći broj ukupno ostvarenih bodova. Temeljem provedenog postupka, primljena kandidatkinja označena u
izreci je osoba koja je ujedno ostavila najbolji cjelokupni dojam, te osim što je udovoljila formalnim uvjetima iz javnog natječaja, stječe se dojam osobe spremne na brzu prilagodbu radu na sudu, čime u najvećoj mjeri odgovara potrebama suda.

Na temelju odredbi članka 52. stavak 2. Zakona o državnim službenicima ovo rješenje dostavlja se svim kandidatima javnom objavom na web stranici Županijskog suda u Rijeci i web-stranici Ministarstva uprave te se dostava svim kandidatima smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Sukladno odredbi članka 52. stvak 4. Zakona o državnim službenicima te odredbi članka 20. stavak 2. Uredbe, rješenje o rasporedu na radno mjesto donijeti će se po izvršnosti ovog rješenja.

Slijedom navednog, riješeno je kao u izreci.


                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                    Veljko Miškulin, dipl.iur.Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba, putem Županijskog suda u Rijeci, Odboru za državnu službu u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja.

 

 

 


7 Su-529/2017

14. ožujka 2018. godine


                                     OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TESTIRANJA


Naziv tijela koje provodi testiranje : Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog 
                                                             u NN broj 3/18 od 10. siječnja 2018. godine


Naziv radnog mjesta: administrativni referent-sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 3 od 10. siječnja 2018. godine.

Temeljem članka 51. stavak 1. i 2. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te članka 4. i 10. u svezi članka 8. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/2017) prijavljeni kandidati za radno mjesto administrativnog referenta-sudskog zapisničara, koji ispunjavaju formalne uvjete po javnom natječaju 

                                                           OBAVJEŠTAVAJU SE

Da će se testiranje i intervju (razgovor) održati dana 26. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Rijeci, Žrtava fašizma 7, soba broj 1.

Opis poslova :
- pisanje po diktatu na raspravama i ročištima,
- prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,
- obavljanje svih uredsko-tehničkih poslova u referadi
- obavljanje drugih poslova po nalogu upravitelja sudske pisarnice

Podaci o plaći :
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III vrste administrativni referent - sudski zapisničar je 0,844.


Testiranje kandidata se sastoji od:

1. provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima (pismena provjera) - upućuju se svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune
2. provjera znanja rada na računalu - upućuje se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja-prvih 15 kandidata koji su zadovoljili na provjeri
3. razgovor s članovima Komisije za provođenje javnog natječaja (intervju) - provodi se sa kandidatima koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja – prvih 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i zadovoljili na provjeri znanja na računalu

Pravni izvori su :

1. Sudski poslovnik ( Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15 i
                                       123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17)


Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.
Kandidati koji ne budu mogli dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Osobama koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja dostavljena je, putem elektroničke pošte, pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju i prijave su im pravodobne i potpune te time ostvaruju pravo pristupa testiranju slijedeći kandidati:

1. B.V.
2. J.M.
3. O.B.
4. S.Š.
5. V.B.
6. M.J.
7. M.U.
8. N.B.
9. J.Ž.
10. A.M.
11. I.B.
12. T.B.
13. D.S.
14. I.Š.
15. S.G.
16. K.S.
17. M.LJ.
18. M.R.
19. I.
P.

Intervju (razgovor) s kandidatima koji uspješno polože test, bit će obavljen istog dana neposredno nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere,
ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu javnog natječaja Županijskog suda u Rijeci.

                                                                                 Komisija za provedbu javnog natječaja

7 Su-529/2017

08. siječnja 2018.gNa temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa RH klasa: 119-02/17-04/578, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 06. studenoga 2017. godine, Županijski sud u Rijeci raspisuje


                                                     JAVNI NATJEČAJ

za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

- ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR -
   1 izvršitelj/ ica, uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca


Stručni uvjeti :

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja
škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak
nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci,
- poznavanje rada na računalu,
- položen državni stručni ispit za rad u sudu.


Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 


Kandidat se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a dužni su ga položiti temeljem članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)

-preslik svjedodžbe

-preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

-preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu


Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočit izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu : ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma broj 7, 51000 Rijeka.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema
posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Županijskog suda u Rijeci. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Županijskog suda u Rijeci će obustaviti postupak po ovom natječaju.


Ovaj natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama, na web-stranici Ministarstva uprave i Županijskog suda u Rijeci te će o njemu biti obaviještena nadležna služba za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Županijskog suda u Rijeci – http://sudovi.pravosudje.hr/zsri.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave. 

                                                                                             

7 Su-529/2017

08. siječnja 2018.g
                                   OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
 
                            uz javni natječaj Županijskog suda u Rijeci
                 za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
                                                  za radno mjesto


- ADMINISTRATIVNI REFERENT - SUDSKI ZAPISNIČAR -
  1 izvršitelj/ica


OPIS POSLOVA :

- pisanje po diktatu na raspravama i ročištima,
- prepisivanje rukopisa i drugih tekstova,
- obavljanje svih uredsko-tehničkih poslova u referadi
- obavljanje drugih poslova po nalogu upravitelja sudske pisarnice


PODACI O PLAĆI :

Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta III vrste administrativni referent - sudski zapisničar je 0,844.


NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA:

Testiranje se sastoji od:

1. provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima ( pismena provjera )


2. provjera sposobnosti i vještina pisanja uz uporabu računala po diktatu


3. razgovor s članovima Komisije za provođenje javnog natječaja (intervju ) – provodi se sa kandidatima koji su zadovoljili na pismenoj provjeri
Pravni izvori su :

1. Sudski poslovnik ( Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,
123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17)                                                                                                     ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI 
 

 

 

 

 

                     

 

  

 

 

 

 

                                        


 


 


 


 

 


 

 

                                              za radno mjesto namještenika III vrste -
                                         voditelj pomoćno tehničkih poslova (vozač)
                                              1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme


UVJETI:
- SSS-srednja stručna sprema prometne, tehničke ili druge odgovarajuće struke
- vozačka dozvola B kategorije
- 5 godina radnog iskustva
- probni rad 2 mjeseca

Opis poslova: vozi predsjednika suda, suce, a po potrebi i ostale zaposlenike te vrši poslove oko održavanja automobila, rukovodi i nadzire rad održavanja čistoće te obavlja ostale pomoćno tehničke poslove

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa i to : preslika domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, preslika svjedodžbe, preslika vozačke dozvole B kategorije, dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Sa prijavljenim kandidatima provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na web-stranici Županijskog suda u Rijeci, a prijave se šalju na adresu: ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma broj 7, 51000 Rijeka.                                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                  Veljko Miškulin, dipl. iur.