Kućni red


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U POŽEGI
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 18 Su-168/2013
U Požegi na dan 27. svibnja 2015. godine
Temeljem članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, dalje: ZS)) te članka 33. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj: 37/14, 49/14, 8/15 i 35/15 dalje: Sudski poslovnik) predsjednica Općinskog suda u Požegi, predsjednik Županijskog suda u Slavonskom Brodu i Općinska državna odvjetnica u Požegi propisujuKUĆNI RED


I


Kućnim redom utvrđuje se način korištenja radnih i ostalih prostorija u sudskoj zgradi, vrijeme zadržavanja u zgradi, mjere za održavanje reda i čistoće, mjere za sigurnost prostorija i ostale mjere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu, dužnosti službenih osoba kojima je povjerena skrb o sigurnosti zgrade.


II

Odredbe Kućnog reda obvezuju pravosudne dužnosnike, državne službenike i namještenike (dalje: zaposlenike) te građane koji borave u prostorijama pravosudnih tijela (dalje: stranke).


III


Za zgradu kojom upravlja sud u Požegi u kojoj se nalaze poslovne prostorije Općinskog suda u Požegi, Županijskog suda u Slav. brodu – Stalna služba u Požegi i Općinskog državnog odvjetništva u Požegi, ovaj kućni red sukladno čl. 33. stavak 1. Sudskog poslovnika sporazumno donose čelnici pravosudnih tijela smještenih u zgradi.

IV


Prostorije u sudskoj zgradi koriste se prema određenoj im namjeni.

Zaposlenici pravosudnih tijela dužni su prostorije i sredstva za rad (računala, računalnu opremu, pisaće strojeve, inventar i dr.) koristiti s pozornošću dobrog domaćina.

U sudnicama, sudskim pisarnicama i ostalim prostorijama ne smiju se držati predmeti koji narušavaju dostojanstvo suda i ometaju namjensko korištenje prostorija.

V


Zajedničke prostorije i hodnici moraju biti čisti.
U zgradi je zabranjeno pušenje.

Svi zaposleni su dužni upozoriti prekršitelja ove odredbe na dužnost njezina poštivanja.

VI


Vrata sudske zgrade otvaraju se petnaest (15) minuta prije početka radnog vremena, a zatvaraju 15 (petnaest) minuta po završetku radnog vremena. Na to paze službenici pravosudne policije.

VII


Izvan radnog vremena suda od 15,00 sati do 07,00 sati ujutro sutradan nikome nije dozvoljen boravak u zgradi osim čistačicama, službenicima pravosudne policije, čelnicima pravosudnih tijela, zamjenicima čelnika pravosudnih tijela, sucima i zamjenicima općinskog državnog odvjetnika u dežurstvu sa zapisničarom te sucima, sudskim savjetnicima, zamjenicima općinskog državnog odvjetnika, državnoodvjetničkim savjetnicima kao i drugim djelatnicima po odobrenju čelnika pravosudnog tijela.

Izvan radnog vremena u dane kada sud ne radi, zaposlenici pravosudnih tijela i službenici pravosudne policije mogu boraviti u zgradi te su svoj boravak dužni upisati u za to određenu knjigu koja se nalazi na porti suda.

Čelnici pravosudnih tijela izvan radnog vremena mogu doći u slučaju potrebe u zgradu, ali uvijek moraju o tome obavijestiti predsjednicu Općinskog suda.

VIII


Izvan radnog vremena uredske prostorije moraju biti zaključane, kao i ulazna vrata zgrade suda. Dvorišna vrata suda moraju biti uvijek zaključana.

Prozori na zgradi preko noći moraju biti zatvoreni.


IX.

(1) Stranke u sudsku zgradu dolaze po pozivu suda ili državnog odvjetništva. Bez poziva mogu doći radi informacije o stanju predmeta ili u uredovno vrijeme za primanje stranaka u državnom odvjetništvu.
(2) Pozvane stranke se pozivaju u službene prostorije u vrijeme navedeno u pozivu.
(3) Stranke koje dolaze radi informiranja o stanju predmeta ulaze u pisarnice i druge prostorije po redu dolaska na poziv službenika suda odnosno državnog odvjetništva.
(4) Sve pozvane i nepozvane stranke dužne su se zadržavati u hodnicima do odgovarajućeg poziva za ulazak u službene prostorije te im nije dopušteno ometati pravosudne dužnosnike i službenike te ulaziti bez poziva ili valjanog razloga te dopuštenja dužnosnika ili službenika.
(5) Ako stranke koje dolaze u sudsku zgradu izvan uvjeta navedenih u stavku 1. traže prijem kod suca ili sudskog savjetnika odnosno kod državnog odvjetnika ili državnoodvjetničkog savjetnika službenici pravosudne policije dužni su provjeriti može li sudac, državni odvjetnik ili savjetnik primiti nepozvanu osobu.
(6) Suci odnosno sudski savjetnici pri tome primaju nepozvane stranke samo ako smatraju da bi radi davanja obavijesti u vezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad trebalo primiti i nepozvanu stranku jer bi to pridonijelo bržem ili efikasnijem rješenju predmeta, pazeći da time ne dovedu u sumnju svoju nepristranost.

X.

(1) Stranke, njihove punomoćnike i druge ovlaštene osobe obavještava o stanju predmeta službenik pisarnice na temelju podataka iz upisnika i spisa.
(2) Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima (pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća), državnim odvjetnicima i savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad.
(3) Službenicima pisarnica zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih/državnoodvjetničkih radnji i naredbi, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
(4) Ako se spis ne nalazi u pisarnici službenik pisarnice provjerava kod suca, državnog odvjetnika ili savjetnika kojem je predmet dodijeljen u rad kada može spis dostaviti u pisarnicu radi davanja obavijesti o stanju predmeta.


XI


Pri ulasku u zgradu suda službenici pravosudne policije će svaku osobu koja nije zaposlena u pravosudnim tijelima koja su smještena u zgradi upitati za razlog dolaska, utvrditi njezin identitet i upisati u knjigu evidencije stranaka.

U knjigu evidencije stranaka upisuju se ime i prezime stranke, broj njene osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave (putovnice, vozačke dozvole), cilj i vrijeme dolaska.

Na traženje službenika pravosudne policije stranke su dužne pokazati važeću identifikacijsku ispravu. Stranka koja to odbije neće biti puštena u zgradu.

Knjiga evidencije mora se voditi uredno, a popunjene knjige evidencije se predaju u Predsjedništvo Općinskog suda u Požegi.

Odvjetnike nije potrebno upisivati u knjigu evidencije.

Ulazak u zgradu bez pravnog interesa nije dopušten. Osobama bez pravnog interesa dopustit će se ulazak u zgradu samo po odobrenju predsjednika suda ili državnog odvjetnika.


XII


Strankama je dopušteno zadržavanje u zgradi suda samo koliko je potrebno da obave radnju zbog koje su došli u zgradu, nakon čega su je dužni napustiti.

XIII


Raspored prostorija pravosudnih tijela istaknut će se na vidljivom mjestu na zidu na svakom katu zgrade, a u istom će biti prikazan raspored smještaja ureda predsjednice suda, ureda općinske državne odvjetnice, sudaca, sudskih savjetnika, zamjenika općinske državne odvjetnice, državnoodvjetničkih savjetnika, službenika, pisarnica, raspravnih dvorana, zemljišno knjižne službe i ostalih službi s naznakom vremena određenog za primanje stranaka i određenim brojem sobe gdje se prostorija nalazi.

XIV


Za objavljivanje sudskih odluka i priopćenja putem javnog oglašavanja koja se obavljaju po odredbama pojedinih sudskih postupaka služi oglasna ploča koja je postavljena na vidnom mjestu u sudu, a voditelj sudske pisarnice skrbi o pravodobnom i urednom stavljanju oglasnih primjeraka na oglasnu ploču i njihovog skidanja s oglasne ploče.

XV


Zaštitu i osiguranje osoba, imovine i objekata suda, te održavanje reda u sudu obavljaju službenici pravosudne policije Ministarstva pravosuđa sukladno čl 113. i 114. ZS-a.

U obavljanju poslova zaštite službenik pravosudne policije:
– utvrđuje identitet osoba koje ulaze i izlaze iz suda,
– pretražuje osobe koje ulaze i izlaze iz suda i njihove stvari,
– zabranjuje ulaz osobama koje nose oružje, opasno oruđe ili za koje postoji opravdana sumnja da unose opasne tvari, osim ovlaštenim službenim osobama prilikom prisilnog dovođenja ili sprovođenja okrivljenika, odnosno zatvorenika,
– zadržava do predaje policiji osobu koja je u sudu zatečena u počinjenju kaznenog djela,– udaljuje iz suda osobe koje ometaju rad suda,
– vodi evidenciju osoba koje ulaze u sud

– obavlja i druge poslove, odnosno izvršava naloge predsjednika suda u svezi sa zaštitom osoba, imovine i objekata suda.

XVI

Stranke koje dolaze u sud i državno odvjetništvo dužne su se ponašati tako da ne ometaju redoviti rad pravosudnih tijela te da ne dovode u pitanje dostojanstvo i ugled suda i državnog odvjetništva. Iste moraju biti odjevene na prikladan način. (pokrivena leđa i ramena, duge hlače te suknje i haljine primjerene duljine).
Neprikladno odjevenim osobama neće se dopustiti ulazak u zgradu.

Ulazak u zgradu zabranit će se i svim osobama za koje se može opravdano posumnjati da su pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, osim ako se radi o osobama koje prisilno dovode službenici policije ili pravosudne policije.

XVII


U međusobnim odnosima i u odnosu prema strankama zaposlenici pravosudnih tijela dužni su postupati profesionalno, nepristrano i pristojno, poštivati dostojanstvo osobe, vodeći računa o pravima i potrebama građana u okvirima službe, poštujući opće priznata i usvojena pravila uljudnosti.

Zaposlenici pravosudnih tijela dužni su jednako postupati prema svim građanima i ostalim zaposlenima bez diskriminacije ili povlašćivanja na temelju spola, dobi, nacionalnosti, etičke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.

S posebnom pažnjom zaposlenici pravosudnih tijela dužni su postupati prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.

XVIII


Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane sudaca predstavlja povredu Kodeksa sudačke etike u smislu odredbe čl. 106. st. 1. ZS-a.

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane državnih odvjetnika i zamjenica državnih odvjetnika predstavlja povredu Etičkog kodeksa državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika u smislu čl. 140. st. 1. Zakona o državnom odvjetništvu.

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane službenika i namještenika predstavlja povredu službene dužnosti opisane čl. 96. do 99., a u svezi s člankom 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11 i 34/12).

Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane građana predstavlja povredu u smislu odredbi Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (Narodne novine broj 47/90, 55/91 i 29/94).

XIX.


Sa Kućnim redom dužni su se upoznati svi zaposlenici, a odredbe koje se odnose na stranke istaknut će se na oglasnoj ploči pravosudnih tijela smještenih u zgradi.

XX.


Kućni red stupa na snagu danom donošenja.


U Požegi, 27. svibnja 2015. godine.Predsjednica Općinskog suda u Požegi:
Snježana Polgar

Predsjednik Županijskog suda u Slav. Brodu:
Zlatko Mirković

Općinska državna odvjetnica u Požegi:
Mira Baričević