Stručni suradnici

 Upute za postupak imenovanja stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja

 


STALNI SUDSKI VJEŠTACI
Pravilnik o stalnim sudskim vještacima NN br.38/2014, 123/15, 29/16 i čl. 125., 126. i 127. Zakona o sudovima (NN 23/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18, 61/19)
- potrebna dokumentacija za pokretanje postupka imenovanja i dr.


Imenovanje fizičke osobe za stalnog sudskog vještaka


Sudu se podnosi:

- zahtjev za imenovanje sa životopisom. Zahtjevu se može priložiti popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova

- dokaz o državljanstvu (domovnica)


- dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja (osoba koja nije u radnom odnosu), odnosno dokaz o radnom odnosu (osoba koja je u radnom odnosu)


- dokaz o završenoj stručnoj spremi (diploma i dr.)

- dokaz o radnom iskustvu na poslovima struke – potvrda:
1. diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i potvrda o radnom iskustvu najmanje 8 godina u struci,
2. preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i potvrda o radnom iskustvu u struci najmanje 10 godina,
3. srednja stručna sprema odgovarajuće struke i potvrda o najmanje 12 godina na poslovima struke (čl.5.st.5. predsjednik suda procjenjuje kada se za sudskog vještaka može imenovana osoba sa srednjom spremom)
- ako je stranka završila školovanje van Republike Hrvatske, potrebno je dostaviti rješenje o priznavanju istovrijednosti stručne spreme u RH

- dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka (polica se dostavlja prije donošenja odluke o imenovanju, odnosno polaganja svečane prisege po pozivu suda)

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se ne vodi istraga, kazneni postupak sa naznakom za imenovanje sudskog vještaka
(sud sam pribavlja uvjerenje o nekažnjavanju od MPRH po službenoj dužnosti)

- liječnik specijalista prilaže osim diplome i uvjerenje o položenom stručnom specijalističkom ispitu ili valjano odobrenje za samostalno obavljanje djelatnosti (licenca)

- 300,00 kuna sudske pristojbe putem uplatnice (ogledni primjerak u nastavku)


- nakon dostavljene sve potrebne dokumentacije kandidat se upućuje na provjeru znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, i stručnu obuku u odgovarajuću strukovnu udrugu stalnih sudskih vještaka. Stručna obuka ne može trajati dulje od 1 godine.


Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu

Dokumenti koji se predaju u preslici trebaju biti pravilno ovjereni.

 


Stalni sudski vještak - ponovno imenovanje - zahtjev za izdavanje iskazniceNakon proteka vremena na koje je imenovan stalni sudski vještak može biti ponovno imenovan na vrijeme od 4 godine na koje je imenovan (čl. 12.  Pravilnika o stalnim sudskim vještacima, NN br. 38/14, 123/15, 29/16, 61/19).

 

            Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan.

 

Popis potrebne dokumentacije za ponovno imenovanje:

 

            - zahtjev za ponovno imenovanje,

            - popis predmeta u kojima je obavljeno vještačenja,

            - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sudskog vještačenja (osoba koja nije u radnom odnosu), odnosno dokaz o radnom odnosu (osoba koja je u radnom odnosu)

            - uvjerenje nadležnog općinskog suda da osoba nije pod istragom i da se ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđena za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu,

            - dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 300,00 kn (slovima: tristo kuna) sukladno st.1. i 2. Tar. br. 40.a. Zakona o sudskim pristojbama („Narodne novine“ br. 26/03 i 125/11)- ogledni primjerak uplatnice u privitku.

 

 

            Prestankom trajanja mandata ističe i valjanost iskaznice sudskog vještaka, te je za izradu nove potrebno dostaviti:

 

            - zahtjev za izdavanje službene iskaznice u pisanom obliku

            - dvije fotografije veličine 28x32 mm

           - uplatnica na iznos od 75,00 kuna sa naznakom da je svrha uplate izdavanje službene iskaznice kao dokaz da je izvršena uplata

      - na uplatnici naznačiti da se uplaćuje na Ministarstvo pravosuđa broj računa: HR1210010051863000160, model 33, poziv na broj primatelja 329997-6290008-3130.

 

Obrazac - podaci za službenu iskaznicu vještaka (preuzimanje u MS Word formatu)


 

 


Pravna osoba - pokretanje postupka za odobravanje obavljanja poslova sudskog vještačenja


- zahtjev za pokretanjem postupka za odobravanje obavljanja poslova sudskog vještačenja

- rješenje nadležnog sudskog registra suda kao dokaz da je pravna osoba registrirana i za obavljanje vještačenja za određeno područje

- dokaz o zaposlenicima imenovanim stalnim sudskim vještacima, što se dokazuje rješenjem o imenovanju za stalnog sudskog vještaka za područje određenog županijskog suda

- dokaz da za zaposlenike koji su imenovani stalnim sudskim vještacima imaju zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka

- uvjerenje nadležnog općinskog suda da se na vodi istraga protiv pravne osobe, sa naznakom za pokretanje postupka za odobravanje obavljanja poslova sudskog vještačenja

- 300,00 kuna sudske pristojbe putem uplatnice (ogledni primjerak na dnu stranice)

Dokumenti koji se predaju u preslici trebaju biti pravilno ovjereni.STALNI SUDSKI TUMAČI

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima (NN 88/08, 119/08) i  čl. 123. i 124. Zakona o sudovima (NN 23/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18)


Sudu se podnosi:

1. Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog tumača (navesti koji jezik)
sa životopisom podnosi se predsjedniku suda

2. Domovnica

3. Dokaz o visokoj spremi (završen sveučilišni diplomski studij)

4. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak

5. Ako kandidat/kandidatkinja nema filozofski fakultet potvrda o dobrom poznavanju jezika od centra za učenje stranih jezika – međunarodna svjedodžba priznata u RH, o znanju jezika stupnja C2

6. Ako je diploma iz strane zemlje potrebno je rješenje o priznavanju istovrijednosti visoke spreme u RH

7. 300,00 KN sudske pristojbe – uplata Drž. proračun (ogl.primjerak u nastavku)

Dokumentacija ovjerena ili izvornik na uvid sa preslikom

Kandidat/ kandidatkinja se upućuje po Žup. sudu u Puli - Pola na obuku u strukovnu udrugu stalnih sudskih tumača i polaže se ispit poznavanja pravne terminologije na hrvatskom jeziku pred ispitnim povjerenstvom od tri suca - usmeno. Mjesec dana prije polaganja ispita šalju se pozivi da se stranka spremi (dipl. pravnici oslobođeni su polaganja pravne terminologije)

Trošak ispita pravne terminologije iznosi cca 900,00 kn (vezano za osnovicu)


Stalni sudski tumač - ponovno imenovanje


Sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima ("NN br. 88/08, 119/08), sudu se podnosi:

1. Zamolba za produljenje mandata stalnog sudskog tumača

2. Kopija rješenja o imenovanju za stalnog sudskog tumača iz prethodnog mandata

3. Popis izvršenih prijevoda za proteklo razdoblje

4. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da niste pod istragom i da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak ili da niste osuđeni za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu

5. Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 300,00 kn (slovima: tristo kuna) sukladno st.1. i 2. Tar. br. 40.a Zakona o sudskim pristojbama ("NN" br. 26/03 i 125/11) - ogledni primjerak na dnu straniceSTALNI SUDSKI PROCJENITELJI
Pravilnik o stalnim sudskim procjeniteljima (NN 64/98, 88/08, 28/13) i čl.128. i 129. Zakona o sudovima (NN 23/13, 35/15, 82/15, 82/16, 67/18)

Sudu se podnosi:

1. Zahtjev za imenovanje stalnog sudskog procjenitelja sa navođenjem točnog naziva područja – struke,sa životopisom podnosi se predsjedniku suda (nema propisanog obrasca)

2. Domovnica

3. Dokaz o završenoj srednjoj stručnoj spremi

4. Dokaz da je nakon srednje škole kandidat radio najmanje 10 godina na poslovima u struci za koju se školovao ili samostalno obavljao obrtničku djelatnost odnosno najmanje 10 godina samostalno vodio obiteljsko gospodarstvo baveći se poljoprivredom i šumarstvom

5. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stalnog sudskog procjenitelja

6. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da se ne vodi kazneni postupak

7. 300,00 KN sudske pristojbe (za prijedlog i rješenje) – uplata Drž. proračun (ogl.primjerak u nastavku), dostaviti sudu dokaz o uplati


Dokumenti koji se predaju u preslici trebaju biti pravilno ovjereniSTALNI SUDSKI PROCJENITELJ - ponovno imenovanje

Zahtjev se podnosi Sudu najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan/a.

1. Zahtjev za ponovo imenovanje stalnog sudskog procjenitelja sa navođenjem točnog naziva područja – struke,sa životopisom podnosi se predsjedniku suda (nema propisanog obrasca)

2. Uvjerenje nadležnog općinskog suda da se protiv sudskog procjenitelja ne vodi istraga, odnosno kazneni postupak

3. 300,00 KN sudske pristojbe (za prijedlog i rješenje) – uplata Drž. proračun (ogl.primjerak u nastavku), dostaviti sudu dokaz o uplati


Dokumenti koji se predaju u preslici trebaju biti pravilno ovjereni
Primjer uplatnice:

(u polju Opis plaćanja upisati odgovarajuće - tumač, vještak ili procjenitelj)