Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama:


Sukladno načelima prava na pristup informacijama utvrđenim u Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Županijski sud u Puli - Pola  omogućava dostupnost zainteresiranim ovlaštenicima prava slobodni pristup informacijama.


Načine ostvarivanja prava na pristup informacijama Županijski sud u Puli - Pola izvršava sukladno odredbi članka 17. Zakona o pravu na pristup informacijama:


"Članak 17.

(1) Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

(2) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način."

Pravo na pristup informacijama ograničava se samo iznimno, u slučajevima da informacija ima status državne, vojne, službene, profesionalne ili poslovne tajne, porezne tajne i ako je zaštićena Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i drugim propisima iz područja zaštite osobnih podataka:

"Ograničenja i njihovo trajanje

Članak 15.

"(1) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
5) ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja diplomatskih odnosa;
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti.

(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:
1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces njezine izrade;
2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i izražavanja stavova.

(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

(7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

(8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije, osim ako postoji prevladavajući javni interes za objavu informacije."


Zahtjev za pravo na pristup informacijama koje posjeduje Županijski sud u Puli - Pola može se  podnijeti:
- poštom na adresu: Županijski sud u Puli - Pola, Kranjčevićeva 8, 52100 Pula službenik za informiranje
- putem elektroničke pošte:
ured.predsjednika@zspu.pravosudje.hr
- putem faks uređaja na broj: +385 52 211 761
- putem telefona na broj: +385 52 377 725


Službenica za informiranje:
Tamara Dagostin Mušković, viša sudska savjetnica


Mjerodavni propisi:

- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/14. i 15/14.)


Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (PDF)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (CSV)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)