Naknade u kaznenim postupcima

1. srpnja 2013. stupio je na snagu

 Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)

 


Sukladno Zakonu žrtva može ostvariti pravo na naknadu:


• troškova liječenja,
• izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
• bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.


Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći na slijedećem linku:

 

 https://pravosudje.gov.hr/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156 


• ili pozivom na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.