Donijeta nepravomoćna presuda u predmetu K-34/2012

Županijski sud u Karlovcu u vijeću kojim je predsjedao sudac Ante Ujević dana 14. ožujka 2013. godine donio je nepravomoćnu presudu kojom je opt. ŽELJKA KRIVAČIĆA oslobodio od optužbe da bi: u vremenu od svibnja 2010. do 13. kolovoza 2010. u Generalskom Stolu, pored obiteljske kuće u Gornjem Zvečaju 176, protivno članku 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, posijao više sjemenki konoplje, a zatim izniklih 49 biljaka konoplje njegovao i uzgajao do visine 1,00 do 2,50 metara, a čija biljna masa sadrži više od 0,3% psihotropne tvari tetrahidrokanabinola, koja se nalazi na popisu opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga u Odjeljku I (NN. 50/09), dakle, neovlašteno proizvodio tvar koja je propisom proglašena opojnom drogom, pa da bi time počinio kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom – zlouporabom opojnih droga – opisano po čl. 173. st. 2. Kaznenog zakona/97. Temeljem čl. 173. st. 7. Kaznenog zakona, a uz primjenu čl. 463. st. 1. Zakona o kaznenom postupku, od optuženika se oduzima 49 biljaka konoplje – marihuana.