Vijest: 22. svibnja 2018.

Vijest: 09. svibnja 2018
Županijski sud u Dubrovniku

Županijski sud u Dubrovniku dana 09. svibnja 2018. donio je odluku o prodaji službenog automobila putem ponovljene javne dražbe. Odluka se odnosi na automobil marke Opel, tipa Astra 1,6 Club iz 2003. godine. Početna cijena je 6.435 kuna. Javna dražba održati će se 15. svibnja 2018. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Županijskog suda u Dubrovniku.

Tekst odluke možete preuzeti na poveznici: "Odluka".
Vijest: 31. siječnja 2018

Županijski sud u Dubrovniku

 

Županijski sud u Dubrovniku dana 30. sječnja 2018 donio je odluku o prodaji službenog automobila putem javne dražbe. Odluka se odnosi na automobil marke Opel, tipa Astra 1,6 Club iz 2003. godine. Početna cijena je 12.870 kuna. Javna dražba održat će se 16. veljače 2018. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijam Županijskog suda u Dubrovniku.

Tekst odluke možete preuzeti na poveznici: "Odluka"..

Vijest: 20. listopada 2017

 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2017. koji se obilježava od 25. listopada 2017. organizira manifestaciju "Dani otvorenih vrata", te upućuje

J A V N I P O Z I Vkojim obavještava cjelokupnu javnost (učenike, studente, predstavnike medija, zainteresirane građane) za slobodan pristup Županijskom i Općinskom sudu u Dubrovniku koji će se održati 25. listopada 2017. u vremenu od 9 – 13 sati.
Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana sa djelovanjem pravnog sustava, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.
Sve zainteresirane, a posebice grupne posjete, kao i predstavnike medija molimo da dolazak unaprijed najave, kako bi se odredilo točno vrijeme njihovog dolaska u tijelo i to najkasnije do utorka 24. listopada 2017. u 13 sati.
Za sve informacije i potvrde dolaska obratite se na kontakt brojeve:
-tel.                        (020) 448-137 i 448-148,
- e-mail:                dobrila.hladilo@zsdu.pravosudje.hr
                               ljubica.knezevic@osdu.pravosudje.hr


Županijski sud u Dubrovniku
Ured predsjednice suda

Općinski sud u Dubrovniku
Ured predsjednice suda

Vijest: 28. listopada 2016

Vijest: 24. listopada 2016

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2016. koji se obilježava od 25. listopada do 3. studenoga 2016. organizira manifestaciju "Dani otvorenih vrata", te upućuje

J A V N I  P O Z I V

kojim obavještava cjelokupnu javnost (učenike, studente, predstavnike medija, zainteresirane građane) za slobodan pristup Županijskom i Općinskom sudu u Dubrovniku koji će se održati 28. listopada 2016. u vremenu od 9.00 – 15.00 sati.
Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana sa djelovanjem pravnog sustava, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.
Sve zainteresirane, a posebice grupne posjete, kao i predstavnike medija molimo da dolazak unaprijed najave, kako bi se odredilo točno vrijeme njihovog dolaska u tijelo i to najkasnije do srijede 26. listopada 2016. u 14 sati.

Za sve informacije i potvrde dolaska obratite se na kontakt brojeve:
-tel. (020) 448-148 i 448-137,
- e-mail: renata.matkovic@zsdu.pravosudje.hr
ljubica.knezevic@osdu.pravosudje.hr

Vijest 03. ožujka 2015

Županijski sud u Dubrovniku donio je plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Ovim planom predviđeno je stručno osposobljavanje za jednu osobu  sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke u trajanju od najmanje tri godine, i jednu osobu sa stečenom srednjom stručnom spremom ekonomske struke. Cijeli tekst plana možete preuzeti na poveznici: Plan prijama na stručno osposobljavanje.

Vijest 10. svibnja 2013
Na web stranicama Ministarstva pravosuđa !8. travnja 3013  g. puštena je u promet besplatna javna usluga e-predmet putem koje je moguće ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojim su stranke u postupku. Web adresa servisa je http://e-predmet.pravosudje.hr
Vijest 18. rujna 2012

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 


Zbog iskazanog interesa javnosti o izručenju turske državljanke Vicdan Oezerdem, a u cilju potpunog i pravilnog informiranja, ocjenjuje se potrebnim navesti:

 

               - ovaj sud (kao prvostupanjski sud), na zahtjev Republike Turske za izručenje njihove državljanke, odlučivao je o udovoljenju zakonskim pretpostavkama za izručenje zbog vođenja kaznenog postupka zbog kaznenog djela udruživanja radi činjenja kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, koje djelo je predviđeno kao kazneno djelo i u Republici Hrvatskoj (terorizam), u kojem ju se tereti i da je sudjelovala u šesteročlanoj grupi koja se oružano sukobila sa snagama sigurnosti, u kojem sukobu su poginuli jedan pripadnik snaga sigurnosti i dva člana grupe, dok je jedan pripadnik snaga sigurnosti teško ozlijeđen,
              

               - protiv rješenja ovog suda od 14. rujna 2012.g., kojim je utvrđeno da je udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izručenje, dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske,


               - po pravomoćnosti sudskih odluka kojima se utvrđuje da je udovoljeno zakonskim uvjetima za izručenje stranca državi moliteljici, ministar pravosuđa Republike Hrvatske donosi odluku hoće li ili neće stranac biti izručen.

Rješenjem od 17. rujna 2012.g., pritvor je zamijenjen mjerama opreza (zabrana napuštanja boravišta u Zagrebu, obveza javljanja u policijskoj postaji u Zagrebu i privremeno oduzimanje izbjegličke putne isprave).

Vijest 23. veljasče 2012
Dana 23. veljače 2012. godine objavljena je presuda ovog suda posl. br. P- 1/12 u pravnoj stvari tužitelja Libertas – Dubrovnik d.o.o, Dubrovnik, Vukovarska 42, protiv tuženika 1. Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Sindikalne podružnice Libertas Dubrovnik i 2. Radničkog vijeća Libertasa Dubrovnik d.o.o., radi zabrane organiziranja i poduzimanja nezakonitog štrajka.

Tom presudom prema tuženiku Samostalnom sindikatu radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Sindikalnoj podružnici Libertas Dubrovnik je prihvaćen tužbeni zahtjev, a prema tuženiku Radničkom vijeću Libertasa Dubrovnik je odbijen tužbeni zahtjev za zabranu organiziranja i provođenja štrajka kod tužitelja najavljenog za dan 24. veljače 2012. godine.

Istom presudom prema tuženiku Radničkom vijeću Libertasa Dubrovnik d.o.o. je odbijen tužbeni zahtjev za zabranom sudjelovanja u pripremanju ili ostvarenju štrajka i ubuduće bilo kakvog miješanja u spor koji može dovesti do takve akcije, te da mu se naloži da odmah obustavi svaku takvu akciju.

Protiv navedene (nepravomoćne) presude dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.