Odluka o radnom vremenu
Broj: 5-Su-261/2015
Bjelovar, 17. svibnja 2016.


       Temeljem čl. 39. st. 2. Sudskog poslovnika („NN“ broj: 37/14, 49/14, 8/15, 35/15 i 123/15) predsjednica Županijskog suda u Bjelovaru Milenka Slivar donosi slijedeću


                                                                 O D L U K U


      Utvrđuje se početak i završetak radnog vremena u Županijskom sudu u Bjelovaru imajući u vidu radno vrijeme drugih tijela u sjedištu suda.

      Radno vrijeme počinje svakog radnog dana u 7,00 sati, a završava u 15,00 sati.

      Dnevni odmor se utvrđuje s početkom u 10,00 i završava u 10,30 sati.

      Utvrđeni početak i završetak radnog vremena ima se primjenjivati od 30. svibnja 2016. godine do zaključno 2. rujna 2016. godine.


                                                                                                      PREDSJEDNICA SUDA 

                                                                                                               Milenka Slivar

Informacije o pravu na naknadu žrtvama kaznenih djela

 

 

      Temeljem članka 23. stavka 1 Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela ("Narodne novine", broj 80/08, 27/11) policija, državno odvjetništvo i sudovi dužni su osobama koje prema ovom Zakonu imaju pravo na naknadu od Republike Hrvatske dati informacije o pravu na naknadu i o tijelu kojem se mogu obratiti radi ostvaranja tog prava.

 

       Navedeni letak i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela (na hrvatskom i engleskom jetiku) objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.