Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Pisarnica sudske uprave
Sudske referade
Sudska pisarnica
Prijemna pisarnica
Kućni red
Kontakt i informacije
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu sluzbu na odredeno vrijeme administrativni referent-upisnicar(m/ž)
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na intervju - admin.ref - upisničar
Poziv na testiranje admin.ref.upisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sud.zapisničar
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na daktilografsko testiranje-admin.ref-sud.zapisničar
Poziv na testiranje admin.ref.sud.zapisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.upisničar
Rješenje o prijmu u državnu službu admin.ref.upisničar
Poziv na intervju adim.ref.upisnicar
Poziv na testiranje admin.ref. upisničar
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja
Oglas za prijam u državnu sluzbu na odredeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenica
Rješenje o prijmu u državnu službu admin.ref.sud.zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje admin.ref-sud.zapisničar
Oglas za prijam u radni odnos vozač-dostavljač
Odluka o izboru vozač-dostavljač
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora (Intervjua)
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - admin.referent - sudski zapisničar
Objava o prijemu na određeno vrijeme za Admin.Ref.-Sud.Zap.
Poziv na daktilografsko testiranje adm. ref. - sud. zapisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sudski zapisničar, upisničar
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na testiranje rada na računalu admin.ref.-upisničar
Rješenje o prijemu u državnu službu admin.ref.-upisnicar
Rješenje o prijemu u državnu službu admin.ref.-sudski zapisnicar
Poziv na intervju - admin.ref. - upisničar
Poziv na daktilografsko testiranje - admin.ref.-sudski zapisničar
Poziv na testiranje - admin. ref. - sud. zapisničar
Poziv na testiranje - admin. ref. - upisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sudski zapisničar
Objava rješenja o prijmu na neodređeno vrijeme, admin.ref.sud.zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje admin.ref.-sudski zapisnicar
Poziv na testiranje admin.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju -adm.ref.-sudski zapisničar
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju - administrativni referent - UPISNIČAR
Poziv na testiranje - administrativni referent - ZAPISNIČAR
Kodeks sudačke etike
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Plaćanja pristojbe
Uplata na ŽR depozita
Uvid u spise
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Glasnogovornik suda
Službenik za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravo na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva savjetnica suda
Nabava
Plan nabave
Sprječavanje sukoba interesa
Odluka o pravilima uvjetima i postupcima jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Dokumenti
Financijski izvještaji
E-Oglasna
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Ustupljeni predmeti
Ustupljeni predmeti Upravnom sudu u Splitu 2018
Ustupljeni predmeti upravnom sudu u Splitu 2019
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sudski zapisničar

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U ZAGREBU
SUDSKA UPRAVA

Broj: 7 Su-7/18
Zagreb, 17. siječnja 2018.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/2, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 10. siječnja 2018. godine, Upravni sud u Zagrebu, raspisuje


                                                                JAVNI NATJEČAJ
               za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravni sud u Zagrebu,
                                                                SUDSKA PISARNICA
                 – administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja/ice


Stručni uvjeti za radno mjesto:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, grafičke, birotehničke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje rada na osobnom računalu.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe,
– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, o radnom iskustvu, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju i dr.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Upravni sud u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, 10020 Zagreb, uz naznaku "Prijava na javni natječaj za administrativnog referenta - sudskog zapisničara".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Upravnog suda u Zagrebu.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja i daktilografsko testiranje) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na web-stranici Upravnog suda u Zagrebu, www.sudovi.pravosudje.hr/upszg.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objaviti će se na web-stranici Upravnog suda u Zagrebu istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Upravnog suda u Zagrebu.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavanju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Upravnog suda u Zagrebu www.sudovi.pravosudje.hr/upszg.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Upravni sud u Zagrebu
_______________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U ZAGREBU
SUDSKA UPRAVA

Broj: 7 Su-7/18
Zagreb, 19. siječnja 2018.


                                             OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

Upravnog suda u Zagrebu, broj: 7-Su-7/18 od 17. siječnja 2018.
objavljen u Narodnim novinama broj 7/18.,
za radno mjesto u sudskoj pisarnici
- – administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja
na neodređeno vrijeme,
uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17), obavještavaju se kandidati o sljedećem:

Opis poslova:
Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove zapisničara u referadi po diktatu suca, obavlja poslove prijepisa, vrši otpravak pošte, ulaže podneske i dostavnice, te obavlja i druge poslove po nalogu suca i predsjednika suda.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, sukladno članku 9.f) - Opći i administrativni poslovi – t. 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi iznosi 0,844.

Pravni izvori i način testiranja kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima (Sudski poslovnik) - pisani test;
- provjera sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu;
- razgovora s Komisijom (intervju).


Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka USRH);
2. Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17).
Pisana provjera znanja kandidata iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske bit će vrednovana bodovima od 0 do 10, te će pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik), također biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, koja će biti vrednovana bodovima od 0-10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, ako je dobio najmanje 5 bodova.

Intervju (razgovor s kandidatima):
Kandidati koji su zadovoljili u prethodnim fazama testiranja, pristupit će razgovoru (intervju) s Komisijom za provedbu Javnog natječaja, koja će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovra bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon provedenog razgovora, Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdit će rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja, vještini pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovoru (intervju), te rang listu dostaviti predsjednici suda, koja donosi rješenje o prijmu u službu.

Pravila testiranja:
Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj, o tome će biti upućena pisana obavijest. Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme. Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetnosti.
Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja. Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisanoj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir. Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta, a sastoji se od 10 pitanja iz osnova ustavnog ustrojstva i 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik). Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera, služiti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate. U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja, te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Upravnog suda u Zagrebu, www.sudovi.pravosudje.hr/upszg.


Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.

Upravni sud u Zagrebu