Glavni izbornik
Naslovnica
Uredovno radno vrijeme
Odluka o neposrednom vođenju i administriranju internetske stranice
Unutarnje ustojstvo
Ured predsjednika suda (sudska uprava)
Pisarnica sudske uprave
Sudska pisarnica
Odluka o izmjeni rasporeda radnih prostorija
Rješenje o vođenju upisnika u elektroničkom obliku
Rješenje o osnivanju i vođenju posebnih upisnika
Odluka o rasporedu radnih prostorija
Raspored radnih prostorija
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnika
Legislativa
Ustavna razina
Zakoni
Podzakonski propisi
Opći akti
Odluka o određivanju broja sudaca
Izmjena Odluke o određivanju broja sudaca
Prethodna suglasnost o broju državnih službenika
Odluka o broju državnih službenika
Rješenje o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroženosti od pož
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o unutarnjem redu
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva te pismohrani
Posebni propis gradiva s rokovima čuvanja organiziran po sadržajnim cjelinama (skupinama)
Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
Odluka o imenovanju ovlaštenika poslova evakuacije i spašavanja
Izvadak iz Kućnog reda
Daljinar
Odluka o politici upravljanja ispisom
Odluka o rasporedu radnih prostorija
Aktivnosti sudske uprave u unapređenju rada i učinkovitosti u rješavanju predmeta
Raspored poslova i nadzor rada
Odluka o osnivanju priručnih (pomoćnih) popisa (evidencija)
Izvješća o radu
Financijsko - materijalno posovanje
Izvor financiranja
Prijedlog Plana rashoda i izdataka za 2014., 2015. i 2016.
Proračun Upravnog suda u Splitu za 2014.
Prijedlog plana rashoda i izdataka za 2015., 2016. i 2017.
Proračun Upravnog suda u Splitu za 2015.
Prijedlog Plana rashoda i izdataka za 2016., 2017. i 2018.
Proračun Upravnog suda u Splitu za 2016.
Prijedlog Plana rashoda i izdataka za 2017., 2018. i 2019.
Godišnje financijsko izvješće za 2013.
Godišnje financijsko izvješće za 2014.
Godišnje financijsko izvješće za 2015.
Godišnje financijsko izvješće za 2016.
Godišnje financijsko izvješće za 2017.
Godišnje financijsko izvješće za 2018.
Procedura naplate vlastitih prihoda Upravnog suda u Splitu
Imovina suda
Obilježavanja imovine inventurnim brojevima
Popis imovine
Javni natječaji
Državna služba na neodređeno vrijeme
Državna služba na određeno vrijeme
Zasnivanje radnog odnosa s namještenicima
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Pravo na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Odluka o ustrojavanju kataloga inforamcija
Katalog informacija
Glasnogovornik suda
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Ime i kontakt službenika za informiranje
Priopćenja javnosti o radu suda
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrazac)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Sjednice i sastanci zaposlenika
Sjednice sudaca
Sastanci sa službenicima
Javna nabava
Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava)
Odluka o osnivanju i vođenju Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015.
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za 2014.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017.
Plan (bagatelne) nabave roba, radova i usluga za 2018.
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitleja za 2015.
Postupci javne nabave u tijeku
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za 2017.
Plan (bagatelne) nabave roba, radova i usluga za 2019.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Kodeksi
Zaštita dostojanstva državnih službenika
Zaštita osobnih podataka
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Najčešća pitanja i odgovori
JAVNI POZIV

 


Osnivanje Upravni sud u SplituDOBRO DOŠLI NA WEB STRANICE UPRAVNOG SUDA U SPLITU!

Sud je započeo s radom 1. siječnja 2012. godine
 
 
(u tijeku ažuriranje objavljenih podataka)