Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD U RIJECI

Erazma Barčića 5

KOMISIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA SELEKCIJE
Broj: 7-Su-322/2018-26
Rijeka, 18. travnja 2019.

Na temelju Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni sud u Rijeci, broj: 7-Su-322/2018-13 od 5. travnja 2019., koji je objavljen 10. travnja 2019. na web stranici Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (www.hzz.hr) i na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, Komisija za provedbu postupka selekcije javnog poziva, donosi sljedeću 


                                                                  OBAVIJEST

           o opisu poslova radnog mjesta i načinu na koji će se vršiti testiranje kandidata
       za javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
                                         u Upravni sud u Rijeci, za radno mjesto:

                1. administrativni referent – sudski zapisničar – (1) jedan izvršitelj

                           Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se: 

                             26. travnja 2019. (petak) u 09:00 sati
                   u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, Rijeka, Erazma Barčića 5.Opis poslova za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar:

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

Način testiranja:

Kandidati će pristupiti provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu te intervjuu s Komisijom za provedbu postupka selekcije javnog poziva.

Podnositelji prijava koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva o tome će biti obaviješteni pisanim putem (elektronička pošta), te ne mogu pristupiti testiranju.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, neovisno o razlozima zbog kojih neki od kandidata eventualno ne može pristupiti testiranju u zakazanom terminu.

Ova obavijest objavljuje se na web stranici Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci.                                                                                      PREDSJEDNICA KOMISIJE

                                                                                      Snježana Jerman, dipl. oecc.

 

_______________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD U RIJECI

Erazma Barčića 5

URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-322/2018-13
Rijeka, 5. travnja 2019.

Na temelju članka 61. a Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (NN 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni sud u Rijeci za 2019. godinu, broj: 7-Su-322/2018-8 od 15. veljače 2019. godine, predsjednik Upravnog suda u Rijeci raspisuje 


                                                                  JAVNI POZIV

            za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
                                        u Upravni sud u Rijeci, za radno mjesto:

                     1. administrativni referent – sudski zapisničar, 1 (jedan) izvršitelj


Uvjeti:
 srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
 poznavanje rada na osobnom računalu


PRIJAVA I DOKAZI:

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu), te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe srednje škole),
3. dokaz o tome da nemaju odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva (presliku radne knjižice, tj. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
5. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
6. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.


Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

ADRESA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka, s naznakom „Javni poziv“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

OSTALI PODACI:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od citiranog stavka 1. podstavka a) članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/2007 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.

Pored navedenih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Popis prijavljenih kandidata, Upravni sud u Rijeci dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa će, ako to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije kandidata kroz provjeru sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu te razgovora (intervjua).

Bude li proveden postupak selekcije, kandidati će biti obaviješteni o danu održavanja provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu i intervjua objavom na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri/ , u rubrici „Natječaji i oglasi“, te na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidate koji ne pristupe provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu i razgovoru (intervjuu), smatrat će se da su povukli svoju prijavu.

Odluku o izboru kandidata donosi predsjednik Suda, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcije.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslana samo izabranom kandidatu.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri/ , kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Rijeci i na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: kontakt@usri.pravosudje.hr .


                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                             dr. sc. Alen Rajko


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------