Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga i korištenja službenih vozila
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme

 

                Objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme:
                 administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja                                                         Rješenje o prijmu
                                                         Rješenje o prijmu


_______________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
Broj: 7-Su-279/18-23
Rijeka, 6. prosinca 2018.

Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) - 2 izvršitelja u Upravni sud u Rijeci, Sudska pisarnica, koji je pod poslovnim brojem: 7-Su-279/18-9 objavljen 26. studenog 2018. na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, te web-stranici Ministarstva uprave, daje sljedeću

                                                   OBAVIJEST KANDIDATIMA
                                  O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                                   POSTUPKA TESTIRANJAI. Testiranje će se održati 14. prosinca 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, na adresi Erazma Barčića 5, Rijeka.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

III. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu. Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu za javni natječaj.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovora s Komisijom (intervju).

V. Kandidati koji uspješno polože provjeru sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu (koji ostvare najmanje 5 od mogućih 10 bodova), pristupit će razgovoru s Komisijom (intervjuu). Razgovor s Komisijom se također boduje od 0 do 10 bodova te je kandidat zadovoljio na razgovoru s Komisijom ukoliko je ostvario najmanje 5 bodova. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te utvrđuje stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

VI. Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Rang lista kandidata i izvješće Komisije o provedenom postupku dostavlja se predsjedniku Suda koji će donijeti rješenje o prijmu u državnu službu.

VII. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.gov.hr i na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri . Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

VIII. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.                                                            Predsjednica Komisije za provedbu oglasa

                                                                     Josipa Jambrešić-Mattel, dipl. iur._______________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-279/18-11
Rijeka, 26. studenog 2018.                                                       OBAVIJEST UZ OGLAS
                                                       Upravnog suda u Rijeci,
                                        broj: 7-Su-279/18-9 od 26. studenog 2018.
                                                             za radno mjesto
                              - administrativnog referenta – sudskog zapisničara
                                                        u Sudskoj pisarnici,
                    na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla,
                – 2 izvršitelja (m/ž), uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17), obavještavaju se kandidati o sljedećem:

Opis poslova:
Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.421,54 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, sukladno članku 9.f) - Opći i administrativni poslovi – t. 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi iznosi 0,844.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu;
- razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa koji su zadovoljili na provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu.

                          VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA
                                      BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.


                                                                                             UPRAVNI SUD U RIJECI


______________________________________________________________________


REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-279/18-9
Rijeka, 26. studenog 2018.

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/18-04/757, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 12. studenog 2018. i Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/18-01/912, URBROJ: 515-03-01-02/5-18-3 od 19. studenog 2018, Upravni sud u Rijeci raspisuje


                                                                          OGLAS
                                        za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

I. SUDSKA PISARNICA

1. administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja – zbog privremeno povećanog opsega posla, na vrijeme od najduže godinu dana


Stručni uvjeti za radno mjesto:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe,
– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, o radnom iskustvu, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju i dr.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka, uz naznaku "Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu postupka u državnu službu na određeno vrijeme (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Upravnog suda u Rijeci. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Testiranje se sastoji od provjere sposobnosti i vještine pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovora.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Upravnog suda u Rijeci.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavanju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsRI .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.


                                                                                          UPRAVNI SUD U RIJECI