Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno

 

Objava rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, 
administrativni referent - sudski zapisničar (m/ž), 1 (jedan) izvršitelj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
               
REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7-Su-257/17-48
Rijeka, 15. studenog 2017.


Komisija za provedbu Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž), 1 izvršitelj, u Upravni sud u Rijeci, Sudska pisarnica, koji je pod poslovnim brojem 7-Su-257/17-6 objavljen u „Narodnim novinama“, broj 106/17, dana 31. listopada 2017., na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, te web-stranici Ministarstva uprave, daje sljedeću


                                                          OBAVIJEST KANDIDATIMA
                                          O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                                         POSTUPKA TESTIRANJA


I. Testiranje će se održati dana 24. studenog 2017. (petak) s početkom u 8,00 sati u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, na adresi Erazma Barčića 5, Rijeka.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja. Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj, o tome je upućena pisana obavijest.

III. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu. Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu za javni natječaj.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od: provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test; provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima (Sudski poslovnik) - pisani test; provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu; razgovora s Komisijom (intervju).

V. Opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, 1 izvršitelj, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su 2. studenog 2017. na web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri/index.php?linkID=10 .

VI. Pisana provjera znanja kandidata iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske bit će vrednovana bodovima od 0 do 10, te će pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik), također biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za svaki od navedenih dvaju dijelova provedene provjere dobio najmanje po 5 bodova.
Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, koja će biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, ako je dobio najmanje 5 bodova.
Razgovor s Komisijom se također boduje od 0 do 10 bodova te je kandidat zadovoljio na razgovoru s Komisijom ukoliko je ostvario najmanje 5 bodova. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te utvrđuje stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

VII. Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Rang lista kandidata i izvješće Komisije o provedenom postupku dostavlja se predsjedniku Suda koji će donijeti rješenje o prijmu u državnu službu.

VIII. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.gov.hr i na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri . Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

IX. Svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.                                                  KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-257/17-11
Rijeka, 2. studenog 2017.

                                                      OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ

                      Upravnog suda u Rijeci, broj: 7-Su-257/17-6 od 27. listopada 2017., 

                                         objavljen u "Narodnim novinama", broj 106/17,
                                                    za radno mjesto u sudskoj pisarnici
                                            - administrativni referent – sudski zapisničar
                                                             na neodređeno vrijeme
                          – 1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17), obavještavaju se kandidati o sljedećem:

Opis poslova:
Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

Podaci o plaći:
Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.315,24 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, sukladno članku 9.f) - Opći i administrativni poslovi – t. 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi iznosi 0,844.

Pravni izvori i način testiranja kandidata:
Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima - pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu;
- razgovora s Komisijom (intervju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka USRH);
2. Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17).

Pisana provjera znanja kandidata iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske bit će vrednovana bodovima od 0 do 10, te će pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik), također biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, koja će biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, ako je dobio najmanje 5 bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatima:
Kandidati koji su zadovoljili u prethodnim fazama testiranja, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom za provedbu javnog natječaja, koja će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora, Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja, vještini pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovoru (intervjuu), te rang-listu dostaviti predsjedniku Suda, koji donosi rješenje o prijmu u službu.

Pravila testiranja:
Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj, o tome će biti upućena pisana obavijest.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme.
Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetnosti.
Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja.
Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisanoj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir.
Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta, a sastoji se od 10 pitanja iz osnova ustavnog ustrojstva i 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik). Pitanja će sadržavati unaprijed ponuđene odgovore.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjera, služiti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate.
U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
Za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.gov.hr i na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri. Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave. 

                                  VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA
                                               BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO
.


                                                                                               Upravni sud u Rijeci


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-257/17-6
Rijeka, 27. listopada 2017.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15, 138/15 i 61/17), i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/17-04/426, URBROJ: 514-03-02-01-02-17-04 od 16. listopada 2017. godine, Upravni sud u Rijeci raspisuje
 

                                                                 JAVNI NATJEČAJ
                za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravni sud u Rijeci,
                                                           SUDSKA PISARNICA
                     – administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 1 izvršitelj


Stručni uvjeti za radno mjesto:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe,
– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, o radnom iskustvu, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju i dr.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka, uz naznaku "Javni natječaj za administrativnog referenta - sudskog zapisničara".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14), uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Upravnog suda u Rijeci.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objaviti će se na web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsRI .

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objaviti će se na web-stranici Upravnog suda u Rijeci istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Upravnog suda u Rijeci.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavanju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsRI .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.


                                                                                                   Upravni sud u Rijeci