Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme

 

                   Objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijemeREPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-227/17-22
Rijeka, 10. listopada 2017.


Predsjednik Upravnog suda u Rijeci, na temelju čl. 52. st. 1. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 – proč. tekst, 1/15, 138/15 i 61/17, u nastavku teksta: ZDS) i čl. 5. st. 1. i 2. Sudskog poslovnika (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17), u postupku prijma u državnu službu na određeno vrijeme putem oglasa, donosi


                                                                 R J E Š E NJ E


1. ADRIANA BAČIĆ, sa srednjom stručnom spremom ekonomske struke, s jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, s položenim državnim stručnim ispitom, prima se u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice Monike Klokočki.
2. Imenovanoj se utvrđuje probni rad u trajanju od dva mjeseca.
3. Po izvršnosti ovog rješenja donijet će se rješenje o rasporedu, kojim će biti utvrđeni raspored na radno mjesto, dan početka rada, te podaci o plaći.
4. Žalba ne odgađa izvršenje ovog rješenja.

                                                            O b r a z l o ž e nj e

Upravni sud u Rijeci raspisao je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, administrativnog referenta – sudskog zapisničara, a na temelju suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/17-04/432, URBROJ: 514-03-02-01-02-17-02 od 6. rujna 2017. Oglas je objavljen 14. rujna 2017. na web stranici Ministarstva uprave, web stranici i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, a obavijest o raspisivanju oglasa dostavljena je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Rijeka.
U oglasu je navedeno da kandidati, osim ispunjavanja općih uvjeta za prijam u državnu službu iz čl. 48. ZDS-a, moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam: srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke, ili gimnazija, jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te položen državni stručni ispit, uz naznaku da u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnoga stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. ZDS-a.
Komisija za provedbu oglasa utvrdila je listu kandidata koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave na oglas te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa (22 kandidata). Kandidatima koji nisu uvršteni na navedenu listu dostavljene su pisane obavijesti o razlozima neuvrštavanja (2 kandidata).
Komisija je kandidate s liste pozvala na testiranje – provjeru sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu, te na intervju.
Provjera sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu je provedena 6. listopada 2017. Rezultati testiranja su objavljeni na oglasnoj ploči Suda. Komisija je utvrdila da je pravo na pristup intervjuu (rezultat od najmanje 5 od mogućih 10 bodova na testiranju) ostvarilo četvero kandidata, od deset koliko ih je pristupilo provjeri sposobnosti i vještini pisanja teksta na računalu po diktatu.
Nakon razgovora s kandidatima, Komisija je kroz pitanja utvrdila znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Kandidatima koji su ostvarili pravo na pristup intervjuu rezultati intervjua vrednovani su s po 10 bodova.
Komisija je utvrdila rang listu te predsjedniku Suda dostavila izvješće o provedenom postupku oglasa za prijam u državnu službu, prema kojem je kandidatkinja Adriana Bačić ostvarila najveći ukupni broj bodova (20), što je kvalificira za prijam u državnu službu po predmetnom oglasu.
Navedena kandidatkinja dostavila je Sudu uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa. Uzevši u obzir rezultate provedenog testiranja i intervjua, te kako je utvrđeno da kandidatkinja Adriana Bačić ispunjava uvjete za prijam u državnu službu, primjenom odredaba čl. 52. i čl. 61. ZDS-a, riješeno je kao u točki 1. izreke.
Točka 2. izreke temelji se na odredbi čl. 61. st. 4. ZDS-a.
Točka 3. izreke temelji se na odredbi čl. 52. st. 4. i 5. ZDS-a.
Točka 4. izreke temelji se na odredbama čl. 61. st. 7. ZDS-a i čl. 98. st. 4. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja kandidat može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave. Žalba se predaje Upravnom sudu u Rijeci neposredno ili putem pošte, a može se izjaviti i na zapisnik.


                                                                                      PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                         dr. sc. Alen Rajko
Dostaviti:
1) svim kandidatima u postupku povodom oglasa – javnom objavom na web stranicama Ministarstva uprave i Upravnog suda u Rijeci,
2) u osobni očevidnik primljene kandidatkinje, ovdje,
3) pismohrani, ovdje.-


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
Komisija za provedbu oglasa
Broj: 7 Su-223/17-41
Rijeka, 27. rujna 2017.


Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) - 1 izvršitelj u Upravni sud u Rijeci, koji je pod poslovnim brojem 7 Su-223/17-3 objavljen na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, te web-stranici Ministarstva uprave dana 14. rujna 2017. godine, daje sljedeću


                                                      OBAVIJEST KANDIDATIMA
                                      O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                                      POSTUPKA TESTIRANJA


I. Testiranje će se održati dana 6. listopada 2017. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, na adresi Erazma Barčića 5, Rijeka.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

III. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu. Kandidati sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu za javni natječaj.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovora s Komisijom (intervju).

V. Kandidati koji uspješno polože provjeru sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu (koji ostvare najmanje 5 od mogućih 10 bodova), pristupit će razgovoru s Komisijom (intervjuu). Razgovor s Komisijom se također boduje od 0 do 10 bodova te je kandidat zadovoljio na razgovoru s Komisijom ukoliko je ostvario najmanje 5 bodova. Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te utvrđuje stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

VI. Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Rang lista kandidata i izvješće Komisije o provedenom postupku dostavlja se predsjedniku Suda koji će donijeti rješenje o prijmu u državnu službu.

VII. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave http://www.uprava.gov.hr i na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri . Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

VIII. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.


                                                         Predsjednica Komisije za provedbu oglasa 

                                                                Barbara Krizmanić Volarić, dipl. iur. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-223/17-36
Rijeka, 26. rujna 2017.


Na temelju čl. 50.b) st. 2. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), predsjednik Upravnog suda u Rijeci donosi

                                                                           ODLUKU 
                                                     o djelomičnoj obustavi postupka


                                                                                  I.
U odnosu na jednog od dvaju oglašenih izvršitelja obustavlja se postupak prijma na određeno vrijeme po raspisanom oglasu Upravnog suda u Rijeci, broj: 7 Su-223/17-3 od 11. rujna 2017., koji je dana 14. rujna 2017. objavljen na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr , web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje http://www.hzz.hr, web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri , te na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (2 izvršitelja), u Upravnom sudu u Rijeci, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnih službenica. Navedeni će postupak biti nastavljen kao postupak prijma jednog izvršitelja na određeno vrijeme na spomenuto radno mjesto.

                                                                                 II.
Postupak se djelomično obustavlja, u smislu točke I. ove odluke, s obzirom na to da je tijekom postupka preminula jedna od državnih službenica radi čije zamjene je raspisan oglas, pa u tom dijelu više nema pretpostavki za vođenje postupka, što čini bitno promijenjene okolnosti nastale nakon raspisivanja oglasa.

                                                                                III.
Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. 

                                                                                IV.
Ova odluka bit će objavljena na web-stranicama Ministarstva uprave, Upravnog suda u Rijeci i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a na snagu stupa danom donošenja.


                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                              dr. sc. Alen Rajko

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-223/17-10
Rijeka, 14. rujna 2017.


                                                           OBAVIJEST UZ OGLAS

                            Upravnog suda u Rijeci, broj: 7 Su-233/17-3 od 11. rujna 2017.
                                                                 za radno mjesto
                                  - administrativnog referenta – sudskog zapisničara
                            na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice,
                       – 2 izvršitelja (m/ž), uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.


Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/17), obavještavaju se kandidati o sljedećem:

Opis poslova:

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.315,24 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara, sukladno članku 9.f) - Opći i administrativni poslovi – t. 2. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi iznosi 0,844.

Način testiranja kandidata:

Testiranje se sastoji od:

- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu;
- razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu oglasa koji su zadovoljili na provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu.

                                  VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA
                                              BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.


                                                                                           Upravni sud u Rijeci


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-223/17-3
Rijeka, 11. rujna 2017.

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/17-04/426, URBROJ: 514-03-02-01-02-17-02 i KLASA: 119-02/17-04/432, URBROJ: 514-03-02-01-02-17-02 od 6. rujna 2017., Upravni sud u Rijeci raspisuje


                                                                            OGLAS
                                      za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

                                                            u Upravni sud u Rijeci:
                                          – administrativni referent – sudski zapisničar,
                            na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice,
                       – 2 izvršitelja (m/ž), uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.


STRUČNI UVJETI:
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- Osim navedenih uvjeta osoba koja se prima u državnu službu mora zadovoljiti i opće uvjete za prijam iz odredbe čl. 48. Zakona o državnim službenicima,
- Položen državni stručni ispit; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika diplome ili svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka, uz naznaku "Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara".

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

OBVEZA TESTIRANJA KANDIDATA:
Komisiju za provedbu postupka u državnu službu na određeno vrijeme (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Upravnog suda u Rijeci. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Testiranje se sastoji od provjere sposobnosti i vještine pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovor.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri , te na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr , web stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri , te na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


                                                                                            Upravni sud u Rijeci