Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Po provedenom oglasu objavljenom na stranicama Ministarstva uprave dana 17. veljače 2017., rješenjem predsjednika Upravnog suda u Rijeci, za popunu radnog mjesta III vrste administrativni referent – sudski zapisničar na određeno vrijeme, radi zamjene duže odsutne službenice, 1 (jedan) izvršitelj, izabrana je kandidatkinja TEA JAUK iz Rijeke, sa srednjom stručnom spremom ekonomske struke i položenim državnim stručnim ispitom.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
Broj: 7 Su-48/17-66
Rijeka, 6. ožujka 2017.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 74/10, 142/11 i 53/12), članka 61. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), te oglasa broj: 7 Su-48/17-3 koji je objavljen dana 17. veljače 2017. godine na web stranicama Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (http://www.hzz.hr), na web stranici (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, predsjednica Komisije za provedbu oglasa, donosi obavijest kako slijedi:

                                                                  OBAVIJEST
                                    o radnom mjestu, plaći, vremenu i načinu testiranja
,
                        za prijam u državnu službu u Upravni sud u Rijeci, na radno mjesto
                                     – administrativni referent – sudski zapisničar,
                      na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice –
                                  1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

                             Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se:
                                                 16. ožujka 2017. u 8:30 sati
                          u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, Rijeka, Korzo 13
.


Opis poslova:

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/15, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.211,02 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar je 0,844.
Komisija poziva kandidate koji ispunjavaju formalne natječajne uvjete iz oglasa i koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave da pristupe testiranju u zakazanom terminu.

Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijeli pravovremene i uredne prijave na oglas, o tome je upućena pisana obavijest.

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se u zakazanom terminu ne odazove na testiranje, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat.

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) radi utvrđivanja identiteta.

Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti testiranju.

Testiranje se sastoji od provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovora (intervjua) sa Komisijom za provedbu oglasa.

Testiranje provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu sastoji se od utvrđivanja točnosti pisanja teksta na računalu po diktatu. Za vrijeme trajanja provjere kandidatima neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjera, služenje mobitelom i uznemiravanje drugih kandidata. Navedena provjera biti će vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu ako je na provjeri dobio najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu, pristupit će razgovoru (intervjuu) sa Komisijom za provedbu oglasa. Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora (intervjua) bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija za provedbu oglasa utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovoru (intervjuu), te rang-listu dostaviti predsjedniku Upravnog suda u Rijeci, koji donosi rješenje o prijmu u službu. Prije donošenja rješenja o prijmu, kandidat ili kandidati u najužem izboru bit će upućeni na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta.

Kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.                                                                                           Predsjednica Komisije:

                                                                                        Maja Pećar Kopajtić, dipl. iur.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-48/17-3
Rijeka, 15. veljače 2017.

Predsjednik Upravnog suda u Rijeci, odlučujući na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: 119-02/17-04/79, URBROJ: 514-03-01-01-01-17-02 od 13. veljače 2017., godine raspisuje


                                                                               O G L A S

                                      za prijam u državnu službu u Upravni sud u Rijeci:
                                        – administrativni referent – sudski zapisničar,
                              na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice,
                        – 1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.


UVJETI:
- Srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- Osim navedenih uvjeta osoba koja se prima u državnu službu mora zadovoljiti i opće uvjete za prijam iz odredbe čl. 48. Zakona o državnim službenicima,
- Položen državni stručni ispit; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

OPIS POSLOVA:

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

PRIJAVA I DOKAZI:

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)
• svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat položio.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, o čemu će primiti pisanu obavijest.

OBVEZA TESTIRANJA KANDIDATA:

Komisija za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

S kandidatima prijavljenima na oglas provest će se testiranje, koje obuhvaća provjeru sposobnosti i vještine pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovor.

ADRESA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), neposredno ili poštom na adresu Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Korzo 13, 51000 Rijeka, uz naznaku "Oglas za administrativnog referenta - sudskog zapisničara".

OSTALI PODACI:

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13 i 152/14) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Obavijest o raspisivanju ovog oglasa i oglas objavit će se na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (https://uprava.gov.hr), dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Rijeka, a bit će objavljena i na web stranici Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) te na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora, objavit će se na web stranici Ministarstva uprave Republike Hrvatske (https://uprava.gov.hr), web stranici Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i putem oglasne ploče ovog Suda, najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje.
Napominje se da stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješćivani o terminu testiranja.


O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na oglas bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Za eventualno potrebne dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: kontakt@usri.pravosudje.hr .


                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                              dr. sc. Alen Rajko