Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
KOMISIJA ZA PROVEDBU OGLASA
Broj: 7 Su-270/15-80
Rijeka, 23. studenog 2015.

Temeljem članka 61. Zakona o državnim službenicima (NN broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 1/15), te oglasa broj: 7 Su-270/15-7 koji je objavljen dana 10. studenog 2015. godine na web stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (www.hzz.hr), na web stranici Upravnog suda u Rijeci (www.sudovi.pravosudje.hr/upsri) i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, predsjednica Komisije za provedbu oglasa, donosi obavijest kako slijedi:

                                                                      OBAVIJEST
                                      o radnom mjestu, plaći, vremenu i načinu testiranja,
                        za prijam u državnu službu u Upravni sud u Rijeci, na radno mjesto
                                              – administrativni referent – upisničar,
                    na određeno vrijeme do godinu dana, zbog povećanja opsega posla
                                – 1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad od 2 mjeseca
.

                                   Testiranje za navedeno radno mjesto održat će se:
                                                     3. prosinca 2015. u 9:00 sati
                                 u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, Rijeka, Korzo 13.


Opis poslova:

Administrativni referent - upisničar na sudu obavlja poslove vezano uz upisnike, imenike i pomoćne knjige koje se vode u sudskoj pisarnici, formira, upisuje, sređuje spise i pismena i dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanju spisa, daje usmene informacije strankama u svezi kretanja sudskih spisa, obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja i predsjednika suda.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 10/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.108,84 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativni referent – upisničar je 0,824.

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja o poznavanju rada sudske pisarnice – pisani test;
- razgovora s Komisijom (intervju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10-pročišćeni tekst i 5/14-Odluka USRH);
2. Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15 i 123/15), članci 42.-48., 54.-73., te 92.-186.

Pisana provjera znanja kandidata iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske biti će vrednovana bodovima od 0 do 10, te će pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas (prethodno naznačene odredbe Sudskog poslovnika), također biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatima:

Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će razgovoru sa Komisijom za provedbu oglasa, koja će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora Komisija za provedbu oglasa dostavlja predsjedniku Suda izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang-lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Predsjednik Suda donosi rješenje o prijmu kandidata u državnu službu.
Prije donošenja rješenja o prijmu, kandidat će biti upućen na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta.

Pravila testiranja:

Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetnosti.
Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja.
Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisanoj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir.
Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta, a sastoji se od 10 pitanja iz osnova ustavnog ustrojstva i 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas (prethodno naznačene odredbe Sudskog poslovnika). Pitanja će sadržavati unaprijed ponuđene odgovore.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjera, služiti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate.
U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.
Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na oglas.
Za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.
O prijmu u državnu službu izabranog kandidata donosi se rješenje koje će u zakonskom roku biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas.
Protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata u državnu službu, kandidati imaju pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.                                                                              Predsjednica Komisije:

                                                                      Barbara Krizmanić Volarić, dipl. iur.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-270/15-7
Rijeka, 9. studenog 2015.

Predsjednik Upravnog suda u Rijeci, odlučujući na temelju odredbe čl. 61. Zakona o državnim službenicima (NN br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA: 119-02/15-04/468, URBROJ 514-03-02-01-02-15-02 od 20. listopada 2015. te suglasnost Ministarstva uprave Republike Hrvatske, KLASA: 112-01/15-01/657, URBROJ: 515-04-01-02/1-15-2 od 2. studenog 2015., godine raspisuje                                                                      O G L A S 

                   za prijam u državnu službu u Upravni sud u Rijeci na radno mjesto: 
             – administrativni referent – upisničar, na određeno vrijeme do godinu dana,
                                                  zbog povećanja opsega posla
                         – 1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.


UVJETI: 

- Srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili ekonomske struke,
- 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- Položen državni stručni ispit; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima,
- Osim navedenih uvjeta osoba koja se prima u državnu službu mora zadovoljiti i opće uvjete za prijam iz odredbe čl. 48. Zakona o državnim službenicima.

OPIS POSLOVA:

Administrativni referent - upisničar na sudu obavlja poslove vezano uz upisnike, imenike i pomoćne knjige koje se vode u sudskoj pisarnici, formira, upisuje, sređuje spise i pismena i dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanju spisa, daje usmene informacije strankama u svezi kretanja sudskih spisa, obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja i predsjednika suda.

PRIJAVA I DOKAZI:

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas potrebno je osim navedenog priložiti i:

- životopis,
- domovnicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- svjedodžbu o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi,
- radnu knjižicu ili elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- potvrdu nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci,
- svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu, ako je podnositelj položio.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.

Nepotpune i nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, o čemu će primiti pisanu obavijest.

OBVEZA TESTIRANJA KANDIDATA:

Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednik Suda.
Komisija za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem i koji mogu pristupiti testiranju, a za one koji neće pristupiti testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

S kandidatima prijavljenima na oglas provest će se testiranje provjere poznavanja osnova Ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Kandidat koji zadovolji na testiranju pristupa razgovoru s Komisijom.

ADRESA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Prijave se podnose na adresu: Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika, Korzo 13, 51000 Rijeka. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) uz naznaku "Oglas za administrativnog referenta - upisničara".

OSTALI PODACI:

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema posebnom zakonu dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 143/02, 33/05, 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje o utvrđenom invaliditetu odnosno drugi dokaz iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Obavijest o raspisivanju ovog oglasa i oglas objavit će se na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr), dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Rijeka, a bit će objavljena i na web stranici Upravnog suda u Rijeci (www.sudovi.pravosudje.hr/upsri) te na oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja i razgovora, objavit će se na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr), na web stranici Upravnog suda u Rijeci (www.sudovi.pravosudje.hr/upsri) i putem oglasne ploče ovog Suda, najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje. Napominje se da stoga kandidati neće biti pojedinačno obavješćivani o terminu testiranja.

O rezultatima izbora kandidatima prijavljenima na oglas, u zakonskom roku dostavit će se rješenje o prijmu izabranog kandidata u državnu službu.

Za eventualno potrebne dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail: kontakt@usri.pravosudje.hr .

                                                                                            PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                               dr. sc. Alen Rajko