Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno, 1 izvršitelj/ica

 

 


Točkama IV. i V. Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu (Vlada Republike Hrvatske, NN 41/20), donesene u okviru mjera prilagodbe epidemiji bolesti COVID-19, zabranjen je prijam u državnu službu, uz posebno propisane iznimke. Upravni sud u Rijeci zatražio je od Ministarstva pravosuđa uputu o postupanju u pogledu aktivnih natječajnih postupaka. Po primitku navedene upute, obavijestit ćemo podnositelje prijava o daljnjem postupanju po ovome javnom natječaju.

 

U Rijeci 21. travnja 2020.

 

 


 

 


OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ 
broj: 7-Su-60/2020-4 od 2. ožujka 2020.

Radi smanjenja zdravstvenog rizika zbog epidemije virusa SARS-CoV-2 bolesti COVID-19,
poziv na testiranje neće biti objavljen do 10. travnja 2020. godine.

U slučaju daljnje odgode, o tome ćemo u ovoj rubrici obavijestiti kandidate.

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI 
     Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-60/2020-9
Rijeka, 5. ožujka 2020.

Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17 i 89/19), te javnog natječaja broj: 7-Su-60/2020-4 od 2. ožujka 2020., koji je objavljen u NN 24/20 od 4. ožujka 2020., na web stranicama Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://www.hzz.hr), Upravni sud u Rijeci donosi obavijest kako slijedi:


                                                 OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
                                  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
          u Upravni sud u Rijeci, Sudska pisarnica, broj: 7-Su-60/2020-4 od 2. ožujka 2020.
                  za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj/ica)OPIS POSLOVA:

1. administrativni referent - sudski zapisničar, 1 izvršitelj/ica

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.


PODACI O PLAĆI:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/15, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).

Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.809,79 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar je 0,920.


TESTIRANJE KANDIDATA:

Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima - pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu;
- razgovora s Komisijom (intervju).

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje:
- Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19), čl. 1.-73.a., čl. 92.-156.a, čl. 172.-186., čl. 193., i čl. 250.-254.

Pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik), bit će vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za provedenu provjeru znanja dobio najmanje 5 bodova.


Kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, koja će biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, ako je dobio najmanje 5 bodova.


INTERVJU (RAZGOVOR) S KANDIDATIMA:

Kandidati koji su zadovoljili u prethodnim fazama testiranja, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom za provedbu javnog natječaja, koja će utvrđivati znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.


Nakon provedenog razgovora, Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja, vještini pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovoru (intervjuu), te rang-listu dostaviti predsjedniku Suda, koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu. Prije donošenja rješenja o prijmu, kandidati će biti upućeni na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta.


PRAVILA TESTIRANJA:

Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ili nisu podnijeli pravovremene ili potpune prijave na javni natječaj, o tome će biti upućena obavijest putem elektroničke pošte.

 

Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme.


Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetnosti.


Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja.


Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisanoj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir.


Pisana provjera znanja traje ukupno 15 minuta, a sastoji se od 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, prema prethodno navedenom izvoru za pripremanje kandidata za testiranje. Pitanja će sadržavati unaprijed ponuđene odgovore.


Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjera, služiti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate.
U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.


Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


Za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.


O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.


Protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata u državnu službu, kandidati imaju pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

 
                                       VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA
                                               BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO NA
                                          WEB STRANICI UPRAVNOG SUDA U RIJECI,
                      NAJMANJE PET DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE. 


                                                                                                 Upravni sud u Rijeci

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

UPRAVNI SUD U RIJECI

     Erazma Barčića 5

URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-60/2020-4
Rijeka, 2. ožujka 2020.


Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17 i 89/19) te suglasnosti Ministarstva pravosuđa klasa: 119-02/20-04/168, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 21. veljače 2020., Upravni sud u Rijeci raspisuje


                                                                   JAVNI NATJEČAJ 
                                     za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


SUDSKA PISARNICA:
1. administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti za radno mjesto:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe,
– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, o radnom iskustvu, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju i dr.).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 .

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Upravnog suda u Rijeci.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Upravnog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/upsri u rubrici pod nazivom »Natječaji i oglasi«.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Upravnog suda u Rijeci, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Upravnog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Upravnog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.


                                                                                             Upravni sud u Rijeci