Otvaranje stečaja

 

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                             Poslovni broj: 5 St-438/13

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                             O G L A S


                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom VINOGRADARSTVO BENKEK d.o.o., Ljudevita Gaja 23, Virje, OIB: 76288657563, sa danom 21. siječnja 2015. u 13,00 sati.
I. Za stečajnog upravitelja imenuje se MIROSLAV LOVREKOVIĆ, K. Heruca 81, Križevci, OIB: 99461552363.
II. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR00, poziv na broj odobrenja 5045-3574-22043813 s naznakom OIB-a uplatitelja.
III. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
IV. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ).
V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 10. travnja 2015. g. u 09,30 sati, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

                                U Varaždinu, 21. siječnja 2015. godine.

                                                                                                                     SUDAC
                                                                                                          Ksenija Flack-Makitan, v.r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                         Poslovni broj: 5 St-373/13-11

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                                O G L A S


                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom METEOR TRADE d.o.o., Varaždin, Optujska 12, OIB: 07390847167, sa danom 20. siječnja 2015. u 13,00 sati.
I. Za stečajnog upravitelja imenuje se SLAVICA OREHOVEC, Čakovec, F. Prešerna 11 b, OIB: 69855771162.
II. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR00, poziv na broj odobrenja 5045-3574-22037313 s naznakom OIB-a uplatitelja.
III. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
IV. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ).
V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 10. travnja 2015. g. u 12,00 sati, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

                       U Varaždinu, 20. siječnja 2015. godine.

                                                                                                                SUDAC
                                                                                                    Ksenija Flack-Makitan, v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                             Poslovni broj: 7 St-194/14-9

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                            O G L A S 

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom VELGRAD d.o.o. Varaždin, Varaždinska ulica, odvojak II, OIB: 38540433429, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Katarina Conar Brod iz Varaždina, Križanićeva 92, OIB: 45444178361.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 21. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 21. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja. 


                     U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine 

                                                                                                             STEČAJNI SUDAC:

                                                                                                             Marija Levanić-Škerbić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                          Poslovni broj: 7 St-73/14-7

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                O G L A S


I Otvara se stečajni postupak dužnikom BUGANY d.o.o. Križevci, Matije Gupca 10a, OIB: 97445721753, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Strnišćak iz Šenkovca, Gorčica 10, 40 000 Čakovec, OIB: 26341315268.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 20. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 20. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja. 

                     U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine 

                                                                                                         STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                       Marija Levanić-Škerbić,v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     REPUBLIKA HRVATSKA                                                            Poslovni broj: 7 St-200/14-8

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                  O G L A S


I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom GALANTERIJA FILO d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 4, OIB: 88025183417, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Strnišćak iz Šenkovca, Gorčica 10, 40 000 Čakovec, OIB: 26341315268.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 16. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 16. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.

                         U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine


                                                                                                          STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                      Marija Levanić-Škerbić,v.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                                 Poslovni broj: 7 St-7/14-7
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU 


                                                               O G L A S

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom TALAN TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Varaždinska 26, Sudovčina, OIB: 48523905874, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivo Žiža, Vinogradi Ludbreški 53, Ludbreg, OIB: 08163835361.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 22. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 22. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                 U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine

                                                                                                          STEČAJNI SUDAC:

                                                                                                          Marija Levanić-Škerbić 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   REPUBLIKA HRVATSKA                                                           Poslovni broj:7 St-24/24

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                              O G L A S

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom MEĐIMURSKE NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću, Čakovec, Ivana Mažuranića 2, OIB: 79233403326, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivo Žiža, Vinogradi Ludbreški 53, Ludbreg, OIB: 08163835361.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 23. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 23. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                     U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine


                                                                                                       STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                    Marija Levanić-Škerbić,v.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     REPUBLIKA HRVATSKA                                                          Poslovni broj: 7 St-230/13

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                 O G L A S


I Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika STJEPANA KOLAČKO, vl. obrta TEHNIČKI PLINOVI I INSTALACIJE trgovina na veliko tehničkim plinovima i instalaterska za plin i centralno grijanje, Koprivnica, Rečko polje 74, OIB: 11862338175, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se NENAD HOMAR iz Koprivnice, Dravska 1, OIB: 11719729882.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 15. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 15. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                          U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine


                                                                                                          STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                      Marija Levanić-Škerbić,v.r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                                   Poslovni broj: St-275/13
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                        O G L A S

                                      TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom NEVEN PLANTAK, vl. PRIJEVOZI PLANTAK, Varaždin, Zagrebačka 115a (OIB: 54354844211), sa danom 21. listopada 2014. u 13,00 sati.
I. Za stečajnog upravitelja imenuje se ŽELIMIR URŠULIN iz Ivanca, Trg hrv. ivanovaca 9, OIB: 03842320752.
II. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR00, poziv na broj odobrenja 5045-3574-22027513 s naznakom OIB-a uplatitelja.
III. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
IV. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. SZ.
V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 13. siječnja 2015. g. u 12,00 sati, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

                          U Varaždinu, 21. listopada 2014. godine.

                                                                                                            SUDAC
                                                                                                   Ksenija Flack-Makitan, v.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                 Poslovni broj: 9 St-59/14-31
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


Trgovački sud u Varaždinu dana 16. listopada 2014. godine donio je sljedeći:


                                                               O G L A S


I. Otvara se stečajni postupak nad društvom ELEKTROINSTALACIJE PIN d.o.o., Prelog, Nikole Tesle 17, MBS: 070079271, OIB: 79062400915, s danom 16. listopada 2014. u 14,00 sati.
II. Razrješava se dužnosti privremenog stečajnog upravitelja Katarina Conar Brod, dipl. iur. iz Varaždina, Križanićeva 92, OIB: 45444178361 i imenuje se stečajnom upraviteljicom.

III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Katarini Conar Brod, dipl. iur. iz Varaždina, Križanićeva 92, u skladu sa čl. 173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 197/03., 187/04., 82/06., 116/10. 25/12. i 133/12, u daljnjem tekstu SZ) i to u dva primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn na žiro-račun državnog proračuna broj IBAN: HR 12 1001 0051 8630 00160, model HR64 5045-3574-2205914.

IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika, a razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke III. izreke ovog rješenja obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima u skladu s odredbama čl. 173. st. 4., 5. i 6. SZ.

V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište određuje se za dan 15. prosinca 2014. u 9,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 221/II kat.

VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.

VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.

VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.


                       U Varaždinu 16. listopada 2014. 


                                                                                                                        SUDAC

                                                                                                                      Maja Valušnig


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga rješenja zastupnik po zakonu dužnika do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka može podnijeti žalbu u roku od osam dana, pisano u tri primjerka, putem ovog suda, Visokom trgovačkom sudu RH. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      REPUBLIKA HRVATSKA                                                              Broj: 3 St-142/14-20

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU u ime Republike Hrvatske po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u stečajnom predmetu u povodu prijedloga predlagatelja 1. BEŠTEK STJEPAN, Krč 140, Novi Marof, 2. HENAC VLADO, Makoišće Gornje 75, Novi Marof, 3. ŽUGEC MARKO, Zagorska 7, Ljubešćica, 4. LUSAVEC VINKA, Marofska 4, Ključ i 5. ŠINJORI NATAŠA, Presečno 194, Novi Marof, svi zastupani po Miroslavu Molnar, dipl. iur., predstavniku SSSH, Ured Varaždinske županije, protiv dužnika BOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja, skraćena tvrtka: BOR d.o.o. Novi Marof, Varaždinska 70, MBS: 070009018, OIB: 61377989014, radi otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom, dana 15. listopada 2014. godine donio je slijedeći 

                                                                        O G L A S

I/ Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom BOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja, skraćena tvrtka: BOR d.o.o. Novi Marof, Varaždinska 70, MBS: 070009018, OIB: 61377989014, sa danom 15. listopada 2014. godine u 14,30 sati.

II/ Za stečajnog upravitelja imenuje se Želimir Uršulin, dipl. iur. iz Ivanca, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, OIB: 03842320752.

III/ Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu: Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama - Službenom glasilu Republike Hrvatske u skladu s pravilima Stečajnog zakona (NN br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/00, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12-dalje: SZ-a) o prijavi tražbina - čl. 54. st. 3. u svezi s čl. 173. stavak 1. do 3. citiranog zakona zajedno s ispravama iz kojih tražbina proizlazi i dokazom o uplati sudske pristojbe u iznosu od 2% od vrijednosti prijavljene tražbine (ali ne više od 500,00 kn) na žiro račun prema IBAN konstrukciji broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), ili HR1210010051863000160 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), model 64, poziv na broj 5045-3574-142-14).

IV/ Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da pismeno obavijeste stečajnog upravitelja na adresu iz točke III ovog rješenja o postojanju svojih razlučnih i izlučnih prava i to u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama ( čl. 54. st. 4. u svezi s čl. 173.st. 4. do 6. SZ-a).

V/ Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika (članak 54. stavak 5. SZ-a).

VI/ Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine vjerovnika (ispitno ročište), određuje se za dan

                                            21. siječnja 2015. godine u 9,00 sati 
                               kod ovog suda Braće Radića 2, soba 226/II kat, Varaždin

VII/ Ročište vjerovnika (izvještajno ročište) na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku ovog postupka održati će se odmah na istom mjestu nakon ispitnog ročišta određenog pod točkom VI ovog rješenja.

VIII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka upisat će se u sudski registar i objaviti će se isticanjem na stečajnu oglasnu ploču ovoga suda sa danom 15. listopada 2014. godine u 14,30 sati i objavom u Narodnim novinama. 


                                  U Varaždinu, 15. listopada 2014. godine 


                                                                                                               Stečajni sudac:

                                                                                                                 Jasna Lekić, v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                         Poslovni broj: 4 St-120/14-12

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                               O G L A S
                                                          o otvaranju stečaja

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca Ladislava Pikla, vl. obrta "TEHNOMETAL & CO" proizvodnja poljomehanizacije, Čakovec, Ljudevita Gaja 27, OIB: 49980391687, s danom 22. rujna 2014. godine u 13,30 sati.
2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Đuričin iz Varaždina, Dravska poljana 1, OIB: 01733609458.
3. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 15 dana od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Narodnim novinama" prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin iz Varaždina, Dravska poljana 1, OIB: 01733609458, u skladu s čl. 173. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13 dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka, s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj sudskoj pristojbi na prijave tražbina u iznosu od 2 % vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn, na žiro-račun Državnog proračuna RH, broj HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-22012014 s naznakom OIB-a uplatitelja.
4. Pozivaju se razlučni vjerovnici da pisanim putem obavijeste stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju i tražbinu kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do koj