Otvaranje stečaja

 
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                Poslovni broj: 9 St-128/14-13  
Trgovački sud u Varaždinu
Braće Radića 2 


                               O G L A S


I. Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika DAVORA VALENTA, vlasnika odjavljenog obrta Trgovačko ugostiteljski obrt "Lucija", Novi Marof, Varaždinska 19, OIB: 45243440503, s danom 4. veljače 2015. u 14,00 sati.

II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Katarina Conar Brod, dipl. iur. iz Varaždina, Križanićeva 92, OIB: 45444178361.

III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Katarini Conar Brod, dipl. iur. iz Varaždina, Križanićeva 92, u skladu sa čl. 173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 197/03., 187/04., 82/06., 116/10. 25/12. i 133/12, u daljnjem tekstu SZ) i to u dva primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn na žiro-račun državnog proračuna broj IBAN: HR12 10010051863000160, model HR63 5045-3574-22012814, opis plaćanja: OIB platitelja i broj spisa St-128/2014.

IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika, a razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke III. izreke ovog rješenja obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima u skladu s odredbama čl. 173. st. 4., 5. i 6. SZ.

V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište određuje se za dan 7. travnja 2015. u 13,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 221/II kat.

VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održat će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.


                       U Varaždinu, 4. veljače 2015.

                                                                                                                          SUDAC
                                                                                                                       Maja Valušnig


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga rješenja zastupnik po zakonu dužnika do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka može podnijeti žalbu u roku od osam dana, pisano u četiri primjerka, putem ovog suda, Visokom trgovačkom sudu RH. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.


DNA:
- Narodne novine
- oglasna ploča suda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPUBLIKA HRVATSKA                                                                  Poslovni broj: 9 St-61/14-11
Trgovački sud u Varaždinu
Braće Radića 2 

                                                             O G L A S


I. Otvara se stečajni postupak nad društvom Mestra d.o.o. u likvidaciji, Petkovec 46, Varaždinske toplice, OIB:19823739547, s danom 2. veljače 2015. u 14,00 sati.

II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Sanja Kraljek, Kralja Tomislava 14, Čakovec, OIB: 44015522626.

III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Sanji Kraljek, Kralja Tomislava 14, Čakovec, u skladu sa čl. 173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 197/03., 187/04., 82/06., 116/10. 25/12. i 133/12, u daljnjem tekstu SZ) i to u dva primjerka s ispravama iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn na žiro-račun državnog proračuna broj IBAN: HR12 1001 0051 8630 00160, model HR63 5045-3574-2206114 uz OIB platitelja i broj spisa u opisu plaćanja.

IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika, a razlučni i izlučni vjerovnici da u roku iz točke III. izreke ovog rješenja obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima u skladu s odredbama čl. 173. st. 4., 5. i 6. SZ.

V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište određuje se za dan 26. ožujka 2015. u 12,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 221/II kat.

VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.

VII. Nalaže se zabilježba otvaranja ovog stečajnog postupka

a) zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Opatiji na nekretnini upisanoj u zk. ul. br. 768 k. o. Pobri, zkčbr. 680 stambeno poslovni objekt, dvorište i neplodno, površine 1228 m2,
b) zemljišno-knjižnom odjelu Novi Marof, Općinskog suda u Varaždinu na nekretnini upisanoj u zk. ul. br. 2480 k. o. Novi Marof, ,1. etaža 15930/412320 dijela zkčbr. 1927/3 dvorište i zgrada Novi Marof ukupne površine 1686 m2, etaža 1, koja se nalazi u prizemlju, a sastoji se od prostorije I od 33,00 m2, spremišta I od 2,1 m2, spremišta II od 6,3 m2, spremišta III od 3,1 m2, ulaznih stuba I od 2,7 m2, ulaz 1 od 2,4 m2, predprostora 1 od 1,1 m2, WC I od 2,4 m2, ukupno 53,1 m2. -

VIII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru, Općinskom sudu u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Marof i Općinskom sudu u Opatiji radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama.

IX. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

                        U Varaždinu, 2. veljače 2015.

                                                                                                                          SUDAC
                                                                                                                        Maja Valušnig


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovoga rješenja zastupnik po zakonu dužnika do dana nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka može podnijeti žalbu u roku od osam dana, pismeno u četiri primjerka, putem ovog suda, Visokom trgovačkom sudu RH. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.


DNA:
- Narodne novine
- oglasna ploča suda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                       Poslovni broj: 6 St-280/12
Trgovački sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić br. 2.


                                                              O G L A S

                                    o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom
             MARKTRADE d.o.o. za trgovinu i marketing, iz Varaždina, Pavleka Miškine br. 43a,
                                           OIB: 79618824098, MBS: 070057036,


I/ TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, oglašuje da je rješenjem poslovni broj 6 St-280/12-6 od 2. veljače 2015. godine otvoren stečajni postupak nad dužnikom MARKTRADE d.o.o. za trgovinu i marketing, iz Varaždina, Pavleka Miškine br. 43a, OIB: 79618824098, MBS: 070057036, sa danom 2. veljače 2015. godine u 15,00 sati.
II/ Za stečajnog upravitelja imenuje se ŽELIMIR URŠULIN, dipl. iur., iz Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca br. 9.
III/ Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju : ŽELIMIRU URŠULINU, dipl. iur., iz Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca br. 9, u skladu sa čl. 173. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 197/03., 187/04., 82/06., 116/10., 25/12. i 133/12., dalje : SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kuna na žiro-račun državnog proračuna broj : HR12 10010051863000160, Model : 63 5045-3574-220-280-12.
IV/ Pozivaju se razlučni vjerovnici da pisanim putem obavijeste stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama (čl. 54. st. 4. SZ-a, a u svezi sa čl. 173. st. 5. i st. 6. SZ-a).
Izlučni vjerovnici dužni su u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama d.d. obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet, odnosno, pravo na koje se njihovo izlučno pravo odnosi (čl. 173. st. 4. SZ-a).
V/ Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
VI/ Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine - ispitno ročište određuje se za dan 31. ožujka 2015. godine u 9,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić br. 2, soba broj 222, drugi kat.
Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se 31. ožujka 2015. godine u 9,30 sati.
VII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovoga suda, radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se Općinskom sudu u Varaždinu, te se n a l a ž e zemljišno-knjižnom odjelu da izvrši upis zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u zemljišnim knjigama, i to u slijedeće z.k. izvatke :
- z.k. uložak 12396, k.o. Varaždin, poslovna zgrada u Varaždinu, Pavleka Miškine br. 43A, kat. čestica 3619/9 i kat. čestica 3619/10,
- z.k. uložak 83, broj poduloška 6118 k.o. Varaždin, dvosobni stan u Varaždinu, Janka Draškovića br. 6, kat. čestica 1783/1.
IX/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, a oglas o otvaranju stečajnog postupka dostavlja „Narodnim novinama“ – službenom glasilu Republike Hrvatske, radi objavljivanja.


                     U Varaždinu, 2. veljače 2015. godine. 


                                                                                                            STEČAJNI SUDAC :

                                                                                                                Hugo Wedemeyer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                             Poslovni broj: 5 St-438/13

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                             O G L A S


                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom VINOGRADARSTVO BENKEK d.o.o., Ljudevita Gaja 23, Virje, OIB: 76288657563, sa danom 21. siječnja 2015. u 13,00 sati.
I. Za stečajnog upravitelja imenuje se MIROSLAV LOVREKOVIĆ, K. Heruca 81, Križevci, OIB: 99461552363.
II. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR00, poziv na broj odobrenja 5045-3574-22043813 s naznakom OIB-a uplatitelja.
III. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
IV. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ).
V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 10. travnja 2015. g. u 09,30 sati, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

                                U Varaždinu, 21. siječnja 2015. godine.

                                                                                                                     SUDAC
                                                                                                          Ksenija Flack-Makitan, v.r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                         Poslovni broj: 5 St-373/13-11

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                                O G L A S


                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom METEOR TRADE d.o.o., Varaždin, Optujska 12, OIB: 07390847167, sa danom 20. siječnja 2015. u 13,00 sati.
I. Za stečajnog upravitelja imenuje se SLAVICA OREHOVEC, Čakovec, F. Prešerna 11 b, OIB: 69855771162.
II. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model HR00, poziv na broj odobrenja 5045-3574-22037313 s naznakom OIB-a uplatitelja.
III. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
IV. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ).
V. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 10. travnja 2015. g. u 12,00 sati, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.

                       U Varaždinu, 20. siječnja 2015. godine.

                                                                                                                SUDAC
                                                                                                    Ksenija Flack-Makitan, v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                             Poslovni broj: 7 St-194/14-9

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                            O G L A S 

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom VELGRAD d.o.o. Varaždin, Varaždinska ulica, odvojak II, OIB: 38540433429, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Katarina Conar Brod iz Varaždina, Križanićeva 92, OIB: 45444178361.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 21. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 21. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja. 


                     U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine 

                                                                                                             STEČAJNI SUDAC:

                                                                                                             Marija Levanić-Škerbić

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                          Poslovni broj: 7 St-73/14-7

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                O G L A S


I Otvara se stečajni postupak dužnikom BUGANY d.o.o. Križevci, Matije Gupca 10a, OIB: 97445721753, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Strnišćak iz Šenkovca, Gorčica 10, 40 000 Čakovec, OIB: 26341315268.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 20. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 20. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja. 

                     U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine 

                                                                                                         STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                       Marija Levanić-Škerbić,v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     REPUBLIKA HRVATSKA                                                            Poslovni broj: 7 St-200/14-8

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                  O G L A S


I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom GALANTERIJA FILO d.o.o. Čakovec, Kralja Tomislava 4, OIB: 88025183417, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Strnišćak iz Šenkovca, Gorčica 10, 40 000 Čakovec, OIB: 26341315268.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 16. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 16. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.

                         U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine


                                                                                                          STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                      Marija Levanić-Škerbić,v.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                                 Poslovni broj: 7 St-7/14-7
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU 


                                                               O G L A S

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom TALAN TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Varaždinska 26, Sudovčina, OIB: 48523905874, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivo Žiža, Vinogradi Ludbreški 53, Ludbreg, OIB: 08163835361.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 22. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 22. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                 U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine

                                                                                                          STEČAJNI SUDAC:

                                                                                                          Marija Levanić-Škerbić 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   REPUBLIKA HRVATSKA                                                           Poslovni broj:7 St-24/24

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                              O G L A S

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom MEĐIMURSKE NOVINE društvo s ograničenom odgovornošću, Čakovec, Ivana Mažuranića 2, OIB: 79233403326, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivo Žiža, Vinogradi Ludbreški 53, Ludbreg, OIB: 08163835361.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 23. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 23. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                     U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine


                                                                                                       STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                    Marija Levanić-Škerbić,v.r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     REPUBLIKA HRVATSKA                                                          Poslovni broj: 7 St-230/13

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                 O G L A S


I Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika STJEPANA KOLAČKO, vl. obrta TEHNIČKI PLINOVI I INSTALACIJE trgovina na veliko tehničkim plinovima i instalaterska za plin i centralno grijanje, Koprivnica, Rečko polje 74, OIB: 11862338175, s danom 06. studenoga 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se NENAD HOMAR iz Koprivnice, Dravska 1, OIB: 11719729882.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu sa čl.173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160, Model: HR 64, poziv na broj odobrenja: 5045-3574-220-241-2013, s time da dokaz o uplati pristojbe dostave stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 15. siječnja 2015. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se istoga dana 15. siječnja 2015. g., odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                          U Varaždinu, 6. studenoga 2014. godine


                                                                                                          STEČAJNI SUDAC:
                                                                                                      Marija Levanić-Škerbić,v.r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                                   Poslovni broj: St-275/13
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                        O G L A S

                                      TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom NEVEN PLANTAK, vl. PRIJEVOZI PLANTAK, Varaždin, Zagrebačka 115a (OIB: 54354844211), sa danom 21. listopada 2014. u 13,00 sati.
I. Za stečajnog upravitelja imenuje se ŽELIMIR URŠULIN iz Ivanca, Trg hrv. ivanovaca 9, OIB: 03842320752.
II. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju i to u dva primje