Natječaj - sudski savjetnik!
Obavijest

    

   


   REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
  URED PREDSJEDNIKA SUDA

Poslovni broj: 3 Su-112/2020-54
Varaždin, 7. rujna 2020.

      Trgovački sud u Varaždinu, po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave Mariji Levanić-Škerbić, na temelju odredbe čl. 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17. i 57/17 , 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) te čl. 31. u svezi s čl. 34. St. 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/18 i 126/19), 7. rujna 2020. donosi

                                                               O D L U K U


I. Trgovački sud u Varaždinu će nadalje postupati u svim vrstama predmeta uz pridržavanje svih propisanih mjera za prevenciju prenošenja bolesti COVID-19 i to:
- obvezatno nošenje maske za lice ili medicinske maske i preporučeno nošenje rukavica od strane svih stranaka, njihovih punomoćnika i ostalih sudionika u postupku, kao i svih zaposlenika suda,
- dezinfekcija ruku prilikom ulasku u zgradu i tijekom boravka u zgradi,
- mjera fizičke distance, odnosno fizičke udaljenosti od najmanje 2 metra u svim smjerovima.
- dezinfekcija površina i predmeta u prostorijama u sudu tijekom radnog vremena prije i nakon rada sa strankama.


II. Pozvane stranke i sudionici imaju pravo ulaska u zgradu suda uz predočenje poziva primjereno vrijeme (10 minuta) prije početka radnje iz poziva.


III. Strankama i drugim sudionicima u postupku omogućava se pristup pisarnicama suda radi uvida u spise u radno vrijeme objavljeno na web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu, uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom.
Preporuča se strankama dolazak u pisarnice ograničiti te upite i informacije o stanju spisa zatražiti putem telefona (brojevi objavljeni na web stranici suda) ili putem e-maila: ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr te za sudski registar: sudski.registar@tsvz.pravosudje.hr.
Ulazak u sudsku zgradu izvan prostorija pisarnica suda bez pisanog poziva moguć je samo uz odobrenje uređujućeg suca ili ovlaštenog djelatnika uz evidentiranje na porti.

 
IV. Sve stranke su dužne prilikom ulasku u zgradu suda dezinficirati ruke, a za vrijeme boravka u zgradi suda nositi maske za lice ili medicinske maske te poštivati mjeru fizičke distance, odnosno fizičke udaljenosti od najmanje 2 metra u svim smjerovima. Ako nije moguće poštivati mjeru fizičke distance uputiti će ih se da do početka ročišta pričekaju na ulazu u sudsku zgradu ili ispred nje.
Strankama koje se neće pridržavati ovih uputa neće se dopustiti ulazak u zgradu i prostorije suda.


V. Ovjereni (službeni) izvadak iz sudskog registra može se ishoditi putem internetske stranice sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr) kao javna isprava (e-izvadak).
Preporuča se strankama, javnim bilježnicima i ostalim sudionicima da zahtjeve za izvatkom iz sudskog registra i za uvjerenje da se nad pravnom osobom ne vodi stečajni postupak dostavljaju sudu putem pošte ili e-mail-a uz navođenje kontakta stranke (e-mail ili broj telefona) kako bi ih službenici suda mogli obavijestiti o načinu uručenja.


VI. Dežurni pravosudni policajac će prilikom ulaska utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu i u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraze korona virusom (COVID 19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu suda.


VII. Stavljaju se izvan snage Odluka broj 3 Su-112/2020-50 i Odluka broj 3 Su-112/2020-51 od 4. svibnja 2020.

                                                          Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova
                                                                         sudske uprave:
                                                                   Marija Levanić-Škerbić v.r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
   URED PREDSJEDNIKA SUDA

Poslovni broj: 5 Su-526/2019-12
Varaždin, 7. rujna 2020.

Trgovački sud u Varaždinu, po sutkinji ovlaštenoj za obavljanje poslova sudske uprave Mariji Levanić-Škerbić, na temelju odredbe čl. 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17. i 57/17 , 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20, dalje u tekstu: SP-a), daje sljedeću

                                                   OBAVIJEST
                                         O PRIMANJU STRANAKA
                                NA TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU


U UREDU PREDSJEDNIKA SUDA - stranke se primaju tijekom radnog vremena od 8,00-14,00 sati (uz prekid za vrijeme dnevnog odmora od 11,00 do 11,30 sati).
U SUDSKOJ PISARNICI - stranke se primaju tijekom radnog vremena od 8,00-14,00 sati (uz prekid za vrijeme dnevnog odmora od 11,00 do 11,30 sati).
U SUDSKOM REGISTRU - stranke se primaju tijekom radnog vremena od 8,00-13,00 sati (uz prekid za vrijeme dnevnog odmora od 11,00 do 11,30 sati).
SUCI I SUDSKI SAVJETNICI
- primaju u pravilu samo pozvane stranke (čl. 42. st. 4. SP-a)
- iznimno primaju nepozvane stranke radi davanja obavijesti u svezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad i to četvrtkom od 8,30 – 11,00 sati.

Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud, te u drugim hitnim i opravdanim slučajevima, primit će se i izvan vremena određenog za primanje stranaka (čl. 42. st. 5. SP-a). O primanju stranaka prema čl. 42. SP-a, odlučuju uređujući suci odnosno predsjednik suda, na temelju prethodne najave telefonom.

Radno vrijeme suda od 07,30 do 15, 30 sati.

                                                          Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova
                                                                          sudske uprave:
                                                                      Marija Levanić-Škerbić v.r.COVID 19 preporuke!

12.3.2020. 

  
Savjete Ministarstva zdravstva kako umanjiti rizik od zaraznih bolesti možete pročitati ovdje, a Zavoda za javno zdravstvo ovdje.

 

Javni natjecaj + obavijest uz javni natječaj za administrativni referent upisničar!
Rjesenje o prijmu u drzavnu sluzbu

10.2.2020.

 

Rjesenje o prijmu u drzavnu sluzbu.pdf

 

 

 

 

RANG LISTA KANDIDATA - SUDSKI UPISNIČAR!
Javni natječaj i obavijest uz javni natječaj - upisničar!

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radića 2/II

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Broj: 7 Su 434/19-57
Varaždin, 30. prosinca 2019.                  OBAVIJEST O TESTIRANJU U POSTUPKU PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU
                                                  U TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
                                                             I UPUTE KANDIDATIMANaziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Trgovačkog suda u Varaždinu, objavljenog u Narodnim novinama dana 15. studenoga 2019.

Naziv radnog mjesta: III. vrsta – administrativni referent – sudski upisničar – 1 izvršitelj.

Opis poslova radnog mjesta - III. vrsta –administrativni referent – sudski upisničar:

- obavlja sve poslove vođenja upisnika od zaprimanja do arhiviranja spisa pod oznakom „Ovr“, „Ovrv“, „P“, „Povrv“, „L“, „St“, „R1 i R2“, te „Pl“,
- razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice za predmete iz upisnika kojeg
vodi,
- izrađuje statističke podatke po predmetima iz upisnika kojeg vodi,
- obavlja prijem stranaka koje traže podatke iz upisnika kojeg vodi, te
- obavlja i druge poslove koje odredi upravitelj sudske pisarnice ili predsjednik suda.

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi „Narodne novine“ broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).

Sadržaj testiranja: testiranje se sastoji od pismene provjere, poznavanja rada na računalu i razgovora s Komisijom (intervjua).

I. dio: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (Sudski poslovnik i Zakon o državnim službenicima) – pismeni test,

II. dio: poznavanje rada na računalu – WORD i EXCEL

Vrijeme i mjesto I. i II. dijela testiranja, te popis kandidata koji se pozivaju:

Za I. dio testiranja provjera znanja održat će se dana 15. siječnja 2020. u 08,30 sati, u velikoj raspravnoj dvorani pravosudne zgrade u ulici Braće Radić 2 u Varaždinu (prizemlje zgrade).
Testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave:

1. S.A.
2. J.A.
3. S.B.
4. M.B.
5. S.B.
6. M.B.
7. M.C.
8. K.D.
9. L.G.
10. J.G.
11. M.I.Ž.
12.K.K.
13. I.K.
14. F.K.
15. I.K.
16. M.K.
17. A.K.
18. S.K.
19. M.L.
20. N.M.
21. K.M.
22. M.P.P.
23. P.P.
24. M.P.
25. S.S.
26. V.S.
27. T.R.-V.
28. T.R.

Kandidatima koji nisu pozvani, sud je odaslao obavijesti kojima ih je obavijestio o neurednosti njihovih prijava ili o tome da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se oni ne smatraju kandidatima prijavljenima na ovaj natječaj.

Opća pravila:

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), radi utvrđenja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov test Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i ne pridržavanja naputaka članova Komisije, kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

Provjera znanja iz I. dijela pismene provjere:
- ovaj dio provjere znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10,
- provjera znanja traje 30 minuta,
- ovaj dio provjere znanja sadrži 10 zadataka (pri čemu se svaki zadatak sastoji od 2 pitanja, te je za točno rješenje svakog pitanja moguće ostvariti 0,5 boda), odnosno ukupno 10 bodova,
- smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je za ovaj dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Pravni izvori (za I. dio):

- Sudski poslovnik („Narodne novine“ br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18 i 81/19)
- Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) – čl. 3. – 37., čl. 40. – 60., čl. 82. – 89., čl. 96. – 114.

Rezultati I. dijela provjere znanja biti će objavljeni pristupjelim kandidatima istoga dana, 15. siječnja 2020., neposredno nakon utvrđivanja rezultata, te će provjeri poznavanja rada na računalu (II. dio) moći pristupiti kandidati koji su na I. dijelu ostvarili najmanje 5 bodova.

Provjera sposobnosti i vještina iz II. dijela:
- kandidati koji su zadovoljili na testiranju iz I. dijela provjere znanja, mogu pristupiti testiranju iz provjere poznavanja rada na računalu, a koje će se održati istoga dana 15. siječnja 2020. u 10,00 sati.
- smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti i vještina - rada na računalu, ako je na provjeri dobio najmanje 5 bodova.
- svaki kandidat će imati na raspolaganju prijenosno računalo
- provjera znanja (word) sastoji se od uređivanja već napisanog teksta, a sastoji se od 5 elemenata, za svaki ispravno ispunjeni element moguće je ostvariti 1 bod, a provjera traje 3 minute,
- provjera znanja (excel) sastoji se od tabličnog prikaza podataka koji se sastoji od 5 elementa, za svaki ispravno ispunjeni element moguće je ostvariti 1 bod, a provjera traje 3 minute.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja (prvoj i drugoj fazi testiranja), pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu javnog natječaja istog dana. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje pet (5) bodova.
Komisija dostavlja predsjedniku Trgovačkog suda u Varaždinu izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, a koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu.
Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavlja se javnom objavom na web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu i Ministarstva uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja, putem Trgovačkog suda u Varaždinu.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


                                                                                          Komisija za provedbu javnog natječaja


DNA:
1. web stranica suda


18.11.2019.

 

 

javni_natjecaj_upisnicar_18_11_2019.pdf

 

obavijest_uz_javni_natjecaj_upisnicar_18_11_2019.pdf

 

 

 

 

 

Obilježavanje Europskog dana pravosuđa

Obilježavanje Europskog dana pravosuđa
kod Trgovačkog suda u Varaždinu
25. listopada 2019.Europski dan pravosuđa obilježava se 25. listopada i ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije. Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.

Poštovani,

u okviru obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2019., obavještavamo Vas da će dana 25. listopada 2019. Trgovački sud u Varaždinu biti otvoren za javnost u vremenu od 8,30 do 14,30 sati.

Cilj ovog projekta je omogućavanje građanima da navedenog dana slobodno pristupe u Trgovački sud u Varaždinu, te neposredno upoznavanje građana s organizacijom i djelokrugom rada suda.

Neće se davati pravni savjeti ili odgovori na pitanja u svezi s konkretnim predmetima.

Slijedom navedenog, građani će se moći upoznati sa:
o radom suda
o načinom funkcioniranja sustava e-Oglasna ploča, e-Predmet, e-Spis i e-Komunikacija
o radom sudskog registra
o radom sudskih pisarnica (upisnik P, Povrv, St, Ovr)

Također, građani će moći prisustvovati ročištima i upoznati se s radom suca u sudnici.

Osim toga, održati će se prezentacija prema slijedećem rasporedu:

• soba 226, II kat, u 9,00 sati: tema - „e-Komunikacija na trgovačkim sudovima, te novine u Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine 70/19)" - izlagatelji: viša sudska savjetnica Ivana Starčević, sudska savjetnica Martina Mašić, službenici Tea Šarec i Marko Makaj

U okviru navedene teme posebni osvrt biti će na projektu sustava e-Komunikacije (usluge koja odvjetnicima, javnim bilježnicima, vještacima i stečajnim upraviteljima omogućava elektroničku komunikaciju sa sudovima) koji je uspješno proveden na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Posebno će se izložiti prednosti ovog sustava, a to su: slanje podnesaka i priloga sudu, zaprimanje sudskih pošiljaka, udaljeni uvid u sudski predmet, te notifikacija o stečajnim postupcima.

Informacije o Trgovačkom sudu u Varaždinu i održavanju navedene manifestacije svi zainteresirani mogu pronaći na našoj web stranici: https://sudovi.pravosudje.hr/tsvz.

Svi zainteresirani mogu se najaviti na broj telefona 042 401 900 ili na e-mail ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr.


Očekujemo Vas.


U Varaždinu, 18. listopada 2019. godine.PREDSJEDNICA SUDA

Jasna Lekić

Odluka - ispunjeni uvijeti za elektroničku komunikaciju!
Obavijest strankama

6.11.2017.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 13 Su-567/15-3
Varaždin, 6. studeni 2015.


Obavijest strankama


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN 110/15) od 1. studenog 2015. svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekata upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.


Subjekt upisa je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti registarskom sudu na papiru i u elektroničkom obliku pogodnom za prijenos podataka (USB memorija, CD, DVD) prema „Uputama za pripremu objave subjekta upisa“ na internetskoj stranici sudskog registra.


Podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje predlagatelja, a predaje se na R3 upisnik.
Podnesak mora sadržavati:

1. Podatke o subjektu upisa:
o MBS
o OIB
o Tvrtku/naziv

2. Vrstu objave koja može biti:
o objava odluke glavne skupštine o prestanku društva
o objava poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine
o objava nakane o sniženju temeljnog kapitala
o objava odluke o prestanku društva s ograničenom odgovornošću
o poziv članovima i vjerovnicima pripojenog društva
o obavijesti o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru
o druge objave podataka i priopćenja subjekata

3. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje subjekta
Prilozi :
1. Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 100,00 kn vrši se sukladno Tar. br. 26 st. 5. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12.,157/13 i 110/15) u korist državnog proračuna, na IBAN HR1210010051863000160, model: 64, poziv na broj 5045-3574-300OIB uplatitelja.

2. Primjerak objave ispisan na papiru i u elektroničkom obliku
Tekst objave smije sadržavati samo čisti tekst (ne slike, tablice i dr. grafičke elemente).

                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                           Jasna Lekić


DNA:
1. Registarskim sucima
2. Oglasna ploča
3. Web stranicu Trgovačkog suda u Varaždinu