Rang lista konačno!

27.6.2016.

 

 rang_lista_konacno.docx

Rezultati testiranja!

24.6.2016.

 

rezultati.pdf

Rezultati I.-og dijela testiranja!
OBAVIJEST O TESTIRANJU U POSTUPKU PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU
Oglas za prijam - sudski zapisničar!

  

2.5.2016.

 

 oglas_za_prijam.pdf

 

Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje!


    REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
 URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 10 Su-118/16-31
Varaždin, 28. travnja 2016.


                                               POZIV
            kandidatima prijavljenim na Javni poziv od 15. travnja 2016.

Trgovački sud u Varaždinu u postupku prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljuje poziv kandidatima na intervju koji će se održati dana 05. svibnja 2016. u 13,15 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu soba broj 227/II.

Kandidati koji se pozivaju na razgovor


1. Karolina Brlek
2. Matija Huzjak
3. Valentina Kolar
4. Vida Milčević
5. Maja Peričić
6. Karolina Špiranec
7. Mateja Vugrinec

                                                         TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
                                              Komisija za provedbu postupka prijma osoba na
                                  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa


18.4.2016.

 

  Javni_poziv.pdf

 

 

Dani otvorenih vrata
Obavijest o danu otvorenih vrata Trgovačkog suda u Varaždinu

          Poštovani,

          obavještavamo Vas da će dana 26. studenog 2015. godine Trgovački sud u Varaždinu biti otvoren za javnost u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
          Cilj ovog projekta je: omogućiti javnosti da navedenog dana slobodno pristupi u Trgovački sud u Varaždinu, da se neposredno upozna s organizacijom i djelokrugom rada suda, da se stranke upoznaju s pravima i dužnostima vezanim za ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, upoznavanje s novinama koje donosi novi Stečajni zakon ("Narodne novine" broj 71/15) koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. godine, e-Oglasnom pločom suda te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 110/15) koji je stupio na snagu 1. studeni 2015.

          Javnosti na ovaj način želimo poručiti:

- posjetite nas
- postavite nam pitanja vezana uz rad trgovačkih sudova
- postavite nam pitanja u svezi vaših prava i obveza u ostvarenju sudske zaštite
- upoznajte se sa :
- radom suda
- postupkom korištenja e-Oglasne ploče suda
- izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i Zakona o
sudskim pristojbama
- novinama u Stečajnom zakonu,
- Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih
upravitelja

- upoznajte se s prednostima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa


          Navedenog dana posjetitelji će biti u mogućnosti razgledati sud.
          Toga dana neće se davati pravni savjeti ili odgovori na pitanja u svezi s konkretnim predmetima, ali će se moći prisustvovati ročištima i upoznati se s radom suca u sudnici.

Održati će se prezentacija na temu:

" 1. Novosti koje je donio novi Stečajni zakon,
2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih
upravitelja
3. Novosti u Zakonu o sudskom registru,
4. e-Oglasna ploča suda,
5. Iskustva sa stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa."

                                                  u 12,00 sati, soba 226


          Informacije o Trgovačkom sudu u Varaždinu i održavanju navedene manifestacije svi zainteresirani mogu pronaći na našoj web stranici: https://sudovi.pravosudje.hr/tsvz

          Očekujemo Vas.


                                                                                      PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                               Jasna Lekić
Obavijest strankama

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 13 Su-567/15-3
Varaždin, 6. studeni 2015.


Obavijest strankama


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN 110/15) od 1. studenog 2015. svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekata upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
Subjekt upisa je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti registarskom sudu na papiru i u elektroničkom obliku pogodnom za prijenos podataka (USB memorija, CD, DVD) prema „Uputama za pripremu objave subjekta upisa“ na internetskoj stranici sudskog registra.
Podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje predlagatelja, a predaje se na R3 upisnik.
Podnesak mora sadržavati:

1. Podatke o subjektu upisa:
o MBS
o OIB
o Tvrtku/naziv

2. Vrstu objave koja može biti:
o objava odluke glavne skupštine o prestanku društva
o objava poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine
o objava nakane o sniženju temeljnog kapitala
o objava odluke o prestanku društva s ograničenom odgovornošću
o poziv članovima i vjerovnicima pripojenog društva
o obavijesti o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru
o druge objave podataka i priopćenja subjekata

3. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje subjekta
Prilozi :
1. Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 100,00 kn vrši se sukladno Tar. br. 26 st. 5. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12.,157/13 i 110/15) u korist državnog proračuna, na IBAN HR1210010051863000160, model: 64, poziv na broj 5045-3574-300OIB uplatitelja.

2. Primjerak objave ispisan na papiru i u elektroničkom obliku
Tekst objave smije sadržavati samo čisti tekst (ne slike, tablice i dr. grafičke elemente).

                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                           Jasna Lekić


DNA:
1. Registarskim sucima
2. Oglasna ploča
3. Web stranicu Trgovačkog suda u Varaždinu

Ukidanje fizičke oglasne ploče

11.2.2015.

 

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
   URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 2 Su-619/14-14
Varaždin, 11. veljače 2015.


                Predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu Jasna Lekić, temeljem članka 31. točka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13) i članka 5. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14 i 8/15), dana 11. veljače 2015. donosi, 


                                              O D L U K U


1. Ukida se fizička oglasna ploča Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 12. veljače 2015. godine.

2. Objave odluka objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča,
    
https://e-oglasna.pravosudje.hr/

3. Službenik Dražen Kovačić ovlašćuje se kao osoba za pomoć strankama kod pretrage
e-Oglasne ploče. 


                                               Obrazloženje


          Sukladno obavijesti Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/14-01/451, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-03 od 28. listopada 2014, te Odluke ministra pravosuđa KLASA: 011-01/14-01/94, URBROJ: 514-04-14-01 od 20. listopada 2014. na Trgovačkom sudu u Varaždinu ispunjeni su svi potrebni tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u postupcima putem e-Oglasne ploče.
          Obzirom na navedeno predsjednica suda donijela je odluku kao u izreci. 


                                                                                PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                                                       
                                                                                         Jasna Lekić

Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                       Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.

     Sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa KLASA:011-01/14-01/94, URBROJ:514-04-14-1 od 20. studenog 2014., Trgovački sud u Varaždinu započinje s objavom pismena na e-Oglasnoj ploči suda s danom 24. studeni 2014.
     Upozoravaju se stranke koje nisu pristupile na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno su obavještene o ročištu, da će se smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje.    

      Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj pisarnici. 
      Sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Presuda će biti istaknuta na e-Oglasna ploča sudova 8 (osam) dana, računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje (čl. 335. st. 9. i 10. Zakona o parničnom postupku.) 

                                                                                PREDSJEDNICA SUDA 
                                                                                        Jasna Lekić

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/