OBAVIJEST O TESTIRANJU !

29.1.2015.

 

   REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
       Braće Radića 2/II
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


Broj: 7 Su 604/14-100
Varaždin, 29. siječnja 2015. godine


               OBAVIJEST O TESTIRANJU U POSTUPKU PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU
                                       U TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
                                              I UPUTE KANDIDATIMA


Naziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Trgovačkog suda u Varaždinu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 147/2014.

Naziv radnog mjesta: III. vrsta – administrativni referent – sudski zapisničar – 2 izvršitelja.

Opis poslova radnog mjesta - III. vrsta – administrativni referent – sudski zapisničar:
- obavlja poslove zapisničara na raspravama,
- obavlja poslove zapisničara po diktatu, te vrši prijepis rukopisa i drugih tekstova,
- vrši administrativno tehničku obradu spisa,
- upisuje prispjela pismena, ulaže dostavnice, te potpuno sređeni spis predaje odgovarajućoj pisarnici suda,
- vrši otpremu sudskih odluka i poziva za stranke,
- obavlja i druge poslove određene Sudskim poslovnikom, kao i poslove po nalogu upravitelja sudske pisarnice, te suca u referadi i predsjednice suda.
Podaci o plaći: propisani su u čl. 3. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14 i 151/14.
Sadržaj testiranja: Testiranje se sastoji od pismene provjere i razgovora sa Komisijom.

Pismena provjera sastoji se od:
I DIO: provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH – pismeni test,
II DIO: provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismeni test,
III DIO: provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
- strojopis temeljem diktata i prijepisa,
IV DIO: provjera sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
- poznavanje rada na računalu – WORD i EXCEL.

Pravni izvori za I i II dio pismene provjere:
I DIO - provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva RH:
Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst), „Narodne novine“ broj 85/10

II DIO - provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
Sudski poslovnik, „Narodne novine“ broj 37/14, 49/14 i 8/15, članci 1-120

Vrijeme i mjesto I i II dijela pismene provjere, te popis kandidata koji se pozivaju:
Za I i II dio testiranja provjera znanja održat će se dana 9. veljače 2015. godine, u zgradi suda (Varaždin, Braće Radića 2/II), u velikoj dvorani u prizemlju (desno od ulaza u zgradu).
Provjera počinje u 9,00 sati, i to za slijedeće kandidate koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave:
1. MAJA BABIĆ
2. TAMARA BENCEK
3. DIJANA BOGADI
4. BRANKA BORAK
5. TATJANA ŽUPANČIĆ BREŠKI
6. DRAŽENKA ĆOSIĆ
7. DANIJELA DRAGOJEVIĆ
8. RENATA DUBRAVEC
9. IZABELA GALIĆ
10. MIHAELA GERIĆ
11. ŽAKLINA HADROVIĆ
12. KRISTINA HRMAN
13. NATAŠA HUDOLETNJAK
14. ANDREJA HUSNJAK
15. TIHANA JAKOPOVIĆ
16. IVANA KEFELJA
17. NATAŠA KOLMAN
18. DINA KOŠĆAK
19. LJERKA KRIŽANEC
20. ALEXANDRA KUTNJAK
21. MARJANA LABAŠ
22. NEVENKA LEČEK
23. MARKO MAKAJ
24. MARTINA MARKOVIĆ
25. NEVENKA MARTINEC
26. MARIJANA MAVREK
27. JASMINA PEHARDA
28. SPOMENKA PERKOVIĆ
29. ANITA PETEK
30. RENATA PTIČEK
31. ANJA REMENAR
32. IVAN SATMARI
33. LJILJANA SIMIĆ
34. NIKOLINA SRAGA
35. IVANA ŠAFRAN
36. SNJEŽANA ŠPREM
37. KAROLINA ŠVOGOR
38. PETRA TARODI
39. MIHAELA VARDIJAN
40. IVANKA VRESK
41. NEVENKA VUKOVIĆ
42. DIJANA ZAGORŠČAK
43. ANITA ZEBEC

Kandidatima koji nisu pozvani, sud je odaslao obavijesti kojima ih je obavijestio o neurednosti njihovih prijava ili o tome da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se oni ne smatraju kandidatima prijavljenima na ovaj natječaj.

Opća pravila:

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta, te oni koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.
Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov test Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i ne pridržavanja naputaka članova Komisije, kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

Provjera znanja iz I i II dijela pismene provjere:
- svaki dio provjere znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10,
- svaki dio provjere znanja traje 20 minuta (dakle ukupno 40 minuta za I i II dio pismene provjere),
- svaki dio provjere znanja sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo punim bodom,
- smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Rezultati I i II dijela provjere znanja biti će objavljeni dana 9. veljače 2015. g. u 13,00 sati na oglasnoj ploči ovoga suda (2. kat lijevo, ispred Ureda predsjednika).

Provjera sposobnosti i vještina iz III i IV dijela pismene provjere – zajedničke odredbe:
- kandidati koji su zadovoljili na testiranju iz I i II dijela provjere znanja, mogu pristupiti testiranju iz provjere znanja u brzini i točnosti u prijepisu i diktatu, te rada na računalu, a koje će se održati dana 11. veljače 2015. g. i po potrebi dana 12. veljače 2015. g. s početkom u 9,00 sati, u sudnici ovoga suda, broj prostorije 231, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na oglasnoj ploči ovoga suda, a po utvrđenju rezultata I i II dijela pismene provjere,
- svaki dio provjere znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10,
- svaki kandidat će na raspolaganju imati računalo sa Windows 7 operativnim sustavom i MS Office paketom (Word 2010, Excel 2010),
- smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti i vještina, ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Posebno o provjeri znanja strojopisa temeljem diktata i prijepisa:
- provjera znanja sastoji se od prijepisa teksta u trajanju od 3 minute, a nakon toga od diktata teksta u trajanju od 3 minute,
- rezultat se utvrđuje na temelju prosječnog broja ostvarenih čistih udaraca u minuti prijepisa i diktata, a prema priloženoj tabeli sa prikazom načina bodovanja

281 i više 10 bodova
261-280 9 bodova
241-260 8 bodova
221-240 7 bodova
201-220 6 bodova
181-200 5 bodova
161-180 4 boda
141-160 3 boda
121-140 2 boda
101-120 1 bod
do 100 0 bodova

- broj čistih udaraca u minuti dobije se tako da se od ukupnog broja udaraca u minuti za svaku učinjenu grešku odbije 25 udaraca.

Posebno o provjeri znanja rada na računalu:
- provjera znanja (word) sastoji se od uređivanja već napisanog teksta, a sastoji se od 5 elemenata, za svaki ispravno ispunjeni element moguće je ostvariti 1 bod, a provjera traje 7 minuta,
- provjera znanja (excel) sastoji se od tabličnog prikaza zadanog niza podataka koji se sastoji od 5 elemenata, za svaki ispravno ispunjeni element moguće je ostvariti 1 bod, a provjera traje 7 minuta.

Rezultati III i IV dijela pismene provjere biti će objavljeni dana 13. veljače 2015. g. u 13,00 sati na oglasnoj ploči ovoga suda.

Kandidati koji zadovolje na testiranju, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju), u vrijeme koje će se objaviti na oglasnoj ploči ovoga suda, istovremeno s rezultatima III i IV dijela pismene provjere. Ako na provjeri znanja, sposobnosti i vještina zadovolji više od 20 kandidata, na razgovor s Komisijom upućuje se najmanje 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja Komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju. Na rang-listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na pismenoj provjeri znanja i razgovoru sa Komisijom.

Izbor kandidata za prijam u službu obavlja se između najviše 10 kandidata koji su postigli najbolje rezultate na provedenom testiranju i intervjuu.

Rang lista se dostavlja predsjedniku suda sa izvješćem o provedenom postupku. U postupku provedbe javnog natječaja predsjednik suda donosi rješenje o prijmu u državnu službu, odnosno rješenje o izboru kandidata (ako je izabran kandidat koji je državni službenik), koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj (koji dakle nisu izgubili to svojstvo), te svaki kandidat ima pravo podnijeti Odboru za državnu službu (putem ovoga suda), žalbu protiv tog rješenja, u roku od 15 dana od dana dostave tog rješenja.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji dakle nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


                                                                  Predsjednik Komisije za provedbu javnog natječaja

                                                                                            Ivana Starčević

Dna:
1. web stranica suda,
2. oglasna ploča suda,
3. web stranica Ministarstva uprave,
4. spis

JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj spisa: 7 Su-604/14-13
Varaždin, 11. prosinca 2014.

Trgovački sud u Varaždinu, na temelju odredbi članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) i dobivenog odobrenja za prijam u državnu službu Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/14-04/525, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-02 od 7. studenog 2014. godine, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


u Trgovačkom sudu u Varaždinu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III vrste:


- administrativni referent - sudski zapisničar – 2 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:


- srednja stručna sprema – upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke,


- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,


- položen državni stručni ispit,


- poznavanje rada na računalu,


- vrlo dobro poznavanje daktilografije.


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.


Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:


- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika diplome ili svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Trgovački sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Varaždin, Braće Radić 2, s naznakom: „Za natječaj“


Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.


Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.


Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.


Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica suda. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.


Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisanje na računalu po diktatu i prijepis, te osnove programa word i excel) te razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i Sudskog poslovnika te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.


Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.


Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Trgovačkog suda u Varaždinu sudovi.pravosudje.hr\tsvz i na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu , najmanje pet dana prije testiranja.


O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.


Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.


                                                                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

 

 Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.!

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                       Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.

Sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa KLASA:011-01/14-01/94, URBROJ:514-04-14-1 od 20. studenog 2014., Trgovački sud u Varaždinu započinje s objavom pismena na e-Oglasnoj ploči suda s danom 24. studeni 2014.
Upozoravaju se stranke koje nisu pristupile na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno su obavještene o ročištu, da će se smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje.
Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj pisarnici.
Sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Presuda će biti istaknuta na e-Oglasna ploča sudova 8 (osam) dana, računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje (čl. 335. st. 9. i 10. Zakona o parničnom postupku.)

                                                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                       Jasna Lekić

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/

 

 

 

TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD 13.-17.10.2014.!

13.10.2014.

 

                                               TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD
                                                      13. do 17. listopada 2014.

              POZIV GRAĐANIMA I PRAVNIM OSOBAMA DA PRISTUPE MEDIJACIJI PRED

                        TRGOVAČKIM SUDOM U VARAŽDINU U TJEDNU MIRENJA

                        OD 13. do 17. LISTOPADA 2014. BEZ PRETHODNE NAJAVE

U povodu tjedna mirenja Trgovački sud u Varaždinu provodi mirenje, poziva stranke koje imaju spor pred Trgovačkim sudom u Varaždinu da se obrate ovome sudu, koji će im uputiti informaciju, savjet, pojašnjenje i pomoć o mogućnosti rješavanja njihovog spora u postupku mirenja.


U tu svrhu Trgovački sud u Varaždinu će strankama osigurati izmiritelja od kojega će moći dobiti sve potrebne podatke i objašnjenja bez prethodne najave.

                                                                                            TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Kontakt:
Povjerenik za mirenje
Ivana Starčević
tel. 042 401-911

Internet provjera statusa predmeta!
Uputa za stranke prilikom podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe!

27.5.2013.

 

uputa.pdf

 

 

Osnivanje JDOO!

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
        SUDSKI REGISTAR

                                                         O B A V I J E S T
                                                           O OSNIVANJU
               JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12 od 10. listopada 2012. godine), a koji Zakon je stupio na snagu dana 18. listopada 2012. godine omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kn, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kn.


Temeljem Tar. br. 25. st. 2. i Tar. br. 26. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11 i 112/12) za prijavu za upis osnivanja j.d.o.o. plaća se pristojba od 30,00 kn, te za upis osnivanja j.d.o.o. također 30,00 kn ili ukupno 60,00 kn, a koja pristojba se može uplatiti u državnim biljezima emisije RH ili u gotovom novcu uplatom kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa u korist računa proračunskih prihoda.


Oglas za objavu u Narodnim novinama rješenja o osnivanju j.d.o.o. iznosi 200,00 kn.