JAVNI NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj spisa: 7 Su-604/14-13
Varaždin, 11. prosinca 2014.

Trgovački sud u Varaždinu, na temelju odredbi članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 74/10, 142/11 i 53/12) i dobivenog odobrenja za prijam u državnu službu Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/14-04/525, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-02 od 7. studenog 2014. godine, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


u Trgovačkom sudu u Varaždinu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III vrste:


- administrativni referent - sudski zapisničar – 2 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:


- srednja stručna sprema – upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke,


- 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,


- položen državni stručni ispit,


- poznavanje rada na računalu,


- vrlo dobro poznavanje daktilografije.


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.


U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.


Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.


U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.


Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:


- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika diplome ili svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.


Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Trgovački sud u Varaždinu, Ured predsjednika suda, Varaždin, Braće Radić 2, s naznakom: „Za natječaj“


Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.


Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.


Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.


Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12 i 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13.) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.


Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.


Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica suda. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.


Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisanje na računalu po diktatu i prijepis, te osnove programa word i excel) te razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

 
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i Sudskog poslovnika te provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata.


Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.


Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave, www.uprava.hr i web-stranici Trgovačkog suda u Varaždinu sudovi.pravosudje.hr\tsvz i na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu , najmanje pet dana prije testiranja.


O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.


Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.


                                                                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

 

 Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.!

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                       Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.

Sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa KLASA:011-01/14-01/94, URBROJ:514-04-14-1 od 20. studenog 2014., Trgovački sud u Varaždinu započinje s objavom pismena na e-Oglasnoj ploči suda s danom 24. studeni 2014.
Upozoravaju se stranke koje nisu pristupile na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno su obavještene o ročištu, da će se smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje.
Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj pisarnici.
Sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Presuda će biti istaknuta na e-Oglasna ploča sudova 8 (osam) dana, računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje (čl. 335. st. 9. i 10. Zakona o parničnom postupku.)

                                                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                       Jasna Lekić

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/

 

 

 

TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD 13.-17.10.2014.!

13.10.2014.

 

                                               TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD
                                                      13. do 17. listopada 2014.

              POZIV GRAĐANIMA I PRAVNIM OSOBAMA DA PRISTUPE MEDIJACIJI PRED

                        TRGOVAČKIM SUDOM U VARAŽDINU U TJEDNU MIRENJA

                        OD 13. do 17. LISTOPADA 2014. BEZ PRETHODNE NAJAVE

U povodu tjedna mirenja Trgovački sud u Varaždinu provodi mirenje, poziva stranke koje imaju spor pred Trgovačkim sudom u Varaždinu da se obrate ovome sudu, koji će im uputiti informaciju, savjet, pojašnjenje i pomoć o mogućnosti rješavanja njihovog spora u postupku mirenja.


U tu svrhu Trgovački sud u Varaždinu će strankama osigurati izmiritelja od kojega će moći dobiti sve potrebne podatke i objašnjenja bez prethodne najave.

                                                                                            TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Kontakt:
Povjerenik za mirenje
Ivana Starčević
tel. 042 401-911

Internet provjera statusa predmeta!
Uputa za stranke prilikom podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe!

27.5.2013.

 

uputa.pdf

 

 

Osnivanje JDOO!

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
        SUDSKI REGISTAR

                                                         O B A V I J E S T
                                                           O OSNIVANJU
               JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12 od 10. listopada 2012. godine), a koji Zakon je stupio na snagu dana 18. listopada 2012. godine omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kn, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kn.


Temeljem Tar. br. 25. st. 2. i Tar. br. 26. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11 i 112/12) za prijavu za upis osnivanja j.d.o.o. plaća se pristojba od 30,00 kn, te za upis osnivanja j.d.o.o. također 30,00 kn ili ukupno 60,00 kn, a koja pristojba se može uplatiti u državnim biljezima emisije RH ili u gotovom novcu uplatom kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa u korist računa proračunskih prihoda.


Oglas za objavu u Narodnim novinama rješenja o osnivanju j.d.o.o. iznosi 200,00 kn.