Odluka - stručno osposobljavanje!

13.8.2014.

 

SUDSKA UPRAVA
PREDSJEDNICA SUDA

Broj: 10 Su-30/14-28
Varaždin, 13. kolovoza 2014.

Na temelju čl.61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), u skladu sa Uredbom o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Varaždinu, broj 10 Su-30/14-11 od 8. travnja 2014., nakon provedenog strukturiranog intervjua pred Komisijom za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, predsjednica suda Jasna Lekić donosi slijedeću

ODLUKU

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Varaždinu, na radno mjesto administrativni referent/administrativna referentica-sudski zapisničar/sudska zapisničarka, 4. izvršitelja/ice primaju se slijedeći kandidati:
1. Petra Plantak, iz Beretinca, Črešnjevo, Školska 42, rođena 15. siječnja 1981. g., OIB: 32432427574,
2. Nikolina Vadjunec, iz Hrženice, Braće Radića 34, Sv. Đurđ, rođena 26. travnja 1989. g., OIB: 25658992491,
3. Moreno Matunci, iz Varaždina, Trakošćanska 5, rođen 31. svibnja 1990. g., OIB: 47655065379,
4. Mario Sambol, iz Varaždina, Braće Radić 123, rođen 1. studenog 1990. g., OIB: 82592684819.
U Varaždinu, 13. kolovoza 2014.
PREDSJEDNICA SUDA
Jasna Lekić
DNA
1. Polaznik programa
2. HZZ Područna služba Varaždin, Trenkova 56, Varaždin

Javni poziv - kandidati!

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

URED PREDSJEDNICE SUDA


Poslovni broj: 7 Su 30/14-26
U Varaždinu, 06. kolovoza 2014.


Trgovački sud u Varaždinu, po Komisiji za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, objavljuje da formalne uvjete iz Javnog poziva od 27. srpnja 2014. ispunjavaju slijedeći kandidati:

   1. Melita Bračko, Struga 10, Sveti Đurđ
   2. Tina Domunkoš, I. Kukuljevića 26, Varaždin
   3. Ksenija Đurin Marković, Jalkovečka 54, Varaždin
   4. Arijan Farizi, Zrinskih i Frankopana 1b, Varaždin
   5. Nikolina Gotić, Bednjanska 23, Ljubešćica
   6. Moreno Matunci, Trakošćanska 5, Varaždin
   7. Maja Njegač, Klenovnik 310, Klenovnik
   8. Petra Plantak, Školska 42, Črešnjevo
   9. Elena Pomper, Braće Radića 23, Gojanec 
   10. Mario Sambol; Braće Radića 123, Varaždin
   11. Senka Skupnjak, Varaždinska 152, Sračinec
   12. Nikolina Vadjunec, Braće Radića 34, Hrženica

Na strukturirani intervju sa Komisijom pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Intervju će se održati dana 13. kolovoza 2014. u 09,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, soba broj 227. Za kandidate koji neće pristupiti razgovoru smatrat će se da su povukli svoju prijavu.

KANIDATI KOJI NE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG POZIVA
   1. Janja Breški, Ive Vojnovića 31, Varaždin
   2. Nedjeljko Đurin, Kolodvorska 21, Novi Marof
   3. Silvija Geci, Ivanečko naselje 7c, Ivanec
   4. Mateja Hren; Prvomajska 77, Mihovljan
   5. Anto Hrestak, Stanke Tomaškovića 37, Jalkovec
   6. Nikola Pongrac, Josipa Pupačića 4, Varaždin
   7. Ivana Ružić, Novakovečka 7, Zamlaka
   8. Juraj Težak, Stjepana Radića 2, Vidovec


Komisija za provedbu postupka
prijma osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u sastavu:

Mirjana Horvat-predsjednica
Dunja Vukotić-članica
Bosiljka Stević-članica

 

 

Javni poziv!

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 10 Su-30/14-17
Varaždin, 25. srpnja 2014.


JAVNI POZIV


Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Varaždinu, broj 10 Su-30/14-11 od 8. travnja 2014., Trgovački sud u Varaždinu, r a s p i s u j e,


JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2,


za radno mjesto:

1. ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA– SUDSKI ZAPISNIČAR/SUDSKA ZAPISNIČARKA, 4 izvršitelja/ice
SUDSKA PISARNICA


Uvjeti:
- završena srednja škola, ekonomska, upravna, birotehnička ili grafička u trajanju od 4 godine
- znanje rada na osobnom računalu


Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/2012 i 120/2012) i voditi se u evidenciji o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i da bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. toga Zakona.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Trgovačkom sudu u Varaždinu, Braće Radić 2, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata/kinja Trgovački sud u Varaždinu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa će, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata te trajanju nezaposlenosti, formirati listu kandidata koji će biti pozvani na razgovor (strukturirani intervju) s Komisijom.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o danu održavanja intervjua objavom na web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu https:\\sudovi.pravosudje. hr, najmanje 5 dana prije održavanja intervjua. Za kandidate/kinje koji/e neće pristupiti razgovoru, smatrat će se da su povukli/e svoju prijavu.

Odluku o izboru kandidata donosi predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu na temelju rezultata selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Trgovački sud u Varaždinu.


U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis;
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe),
3. dokaz o radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice);
5. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci;
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, s naznakom „Ne otvaraj - Javni poziv za stručno osposobljavanje“.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail:ured.predsjednika@tsvz.pravosudje. hr ili na broj telefona:, 042 401-900.


TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

 

 

Internet provjera statusa predmeta!
Uputa za stranke prilikom podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe!

27.5.2013.

 

uputa.pdf

 

 

Osnivanje JDOO!

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
        SUDSKI REGISTAR

                                                         O B A V I J E S T
                                                           O OSNIVANJU
               JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12 od 10. listopada 2012. godine), a koji Zakon je stupio na snagu dana 18. listopada 2012. godine omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kn, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kn.


Temeljem Tar. br. 25. st. 2. i Tar. br. 26. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11 i 112/12) za prijavu za upis osnivanja j.d.o.o. plaća se pristojba od 30,00 kn, te za upis osnivanja j.d.o.o. također 30,00 kn ili ukupno 60,00 kn, a koja pristojba se može uplatiti u državnim biljezima emisije RH ili u gotovom novcu uplatom kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa u korist računa proračunskih prihoda.


Oglas za objavu u Narodnim novinama rješenja o osnivanju j.d.o.o. iznosi 200,00 kn.