Stručno osposobljavanje- poziv na intervju!
26.9.2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj predmeta: 7 Su-30/14-51
Varaždin, 25. rujna 2014. godine

Trgovački sud u Varaždinu, po Komisiji za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (dalje Komisija), objavljuje da formalne uvjete iz Javnog poziva od 3. rujna 2014. ispunjavaju slijedeći kandidati:

1. KRUNOSLAV CRNČIĆ, Bisag, Borenec 8,
2. MARTINA KOS, Lepoglava, Hrvatskih pavlina 40,
3. IVICA POSAVI, Ivanec, Ljudevita Gaja 17,
4. IVA ŠIMUNIĆ, Novigrad Podravski, Trg Matije Gupca 18,
5. JANJA ŠTIMAC, Varaždin, Zagrebačka 97a.

Na strukturirani intervju sa Komisijom pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Intervju će se održati dana 2. listopada 2014. u 13,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, soba broj 227. Za kandidate koji neće pristupiti razgovoru smatrat će se da su povukli svoju prijavu.

KANIDATI KOJI NE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG POZIVA

1. PETRA BOSILJ, Varaždin, Braće Radića 55a,
2. NIKOLINA GRAHOVAC, Turčin, Augusta Šenoe 17,
3. MATIJA NOVOSELEC, Novi Marof, Jelenšćak 39a,
4. KRISTINA VOLARIĆ, Varaždin, Ruđera Boškovića 21c.

Komisija za provedbu postupka
prijma osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u sastavu:

Mirjana Horvat-predsjednica
Dunja Vukotić-članica
Bosiljka Stević-članica


Poziv na intervju!
15.9.2014.

URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj:7 Su 30/14-50
Varaždin, 15. rujna 2014.

Trgovački sud u Varaždinu, po Komisiji za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (dalje Komisija), objavljuje da formalne uvjete iz Javnog poziva od 3. rujna 2014. ispunjavaju slijedeći kandidati:

1. KRUNOSLAV CRNČIĆ, Bisag, Borenec 8,
2. MARTINA KOS, Lepoglava, Hrvatskih pavlina 40,
3. IVICA POSAVI, Ivanec, Ljudevita Gaja 17,
4. IVA ŠIMUNIĆ, Novigrad Posavski, Trg Matije Gupca 18,
5. JANJA ŠTIMAC, Varaždin, Zagrebačka 97a.


Na strukturirani intervju sa Komisijom pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Intervju će se održati dana 24. rujna 2014. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, soba broj 227. Za kandidate koji neće pristupiti razgovoru smatrat će se da su povukli svoju prijavu.


KANIDATI KOJI NE UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG POZIVA

1. PETRA BOSILJ, Varaždin, Braće Radića 55a,
2. NIKOLINA GRAHOVAC, Turčin, Augusta Šenoe 17,
3. MATIJA NOVOSELEC, Novi Maror, Jelenšćak 39a,
4. KRISTINA VOLARIĆ, Varaždin, Ruđera Boškovića 21c.

Komisija za provedbu postupka
prijma osoba na stručno osposobljavanje
bez zasnivanja radnog odnosa u sastavu:

Mirjana Horvat-predsjednica
Dunja Vukotić-članica
Bosiljka Stević-članica
Javni poziv - za prijam osoba na stručno osposobljavanje!

3.9.2014.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 10 Su-30/14-49
Varaždin, 3. rujna 2014.

                                                            JAVNI POZIV

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ broj: 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Varaždinu, broj 10 Su-30/14-11 od 8. travnja 2014., Trgovački sud u Varaždinu, r a s p i s u j e,

                                                             JAVNI POZIV


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2,


za radno mjesto:

1. ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA– SUDSKI ZAPISNIČAR/SUDSKA ZAPISNIČARKA, 1 izvršitelja/ice
SUDSKA PISARNICA


Uvjeti:
- završena srednja škola, ekonomska, upravna, birotehnička ili grafička u trajanju od 4 godine
- znanje rada na osobnom računalu


Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/2012 i 120/2012) i voditi se u evidenciji o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i da bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. toga Zakona.

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Trgovačkom sudu u Varaždinu, Braće Radić 2, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih kandidata/kinja Trgovački sud u Varaždinu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa će, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata te trajanju nezaposlenosti, formirati listu kandidata koji će biti pozvani na razgovor (strukturirani intervju) s Komisijom.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o danu održavanja intervjua objavom na web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu https:\\sudovi.pravosudje. hr, najmanje 5 dana prije održavanja intervjua. Za kandidate/kinje koji/e neće pristupiti razgovoru, smatrat će se da su povukli/e svoju prijavu.

Odluku o izboru kandidata donosi predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu na temelju rezultata selekcije.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove polaganja državnog stručnog ispita snosi Trgovački sud u Varaždinu.


U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis;
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe),
3. dokaz o radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice);
5. uvjerenje o nekažnjavanju i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci;
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.


Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, s naznakom „Ne otvaraj - Javni poziv za stručno osposobljavanje“.

Javni poziv će biti objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu.

Za sve informacije kandidati se mogu obratiti na e-mail:ured.predsjednika@tsvz.pravosudje. hr ili na broj telefona:, 042 401-900.


                                                                                          TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Internet provjera statusa predmeta!
Uputa za stranke prilikom podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe!

27.5.2013.

 

uputa.pdf

 

 

Osnivanje JDOO!

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
        SUDSKI REGISTAR

                                                         O B A V I J E S T
                                                           O OSNIVANJU
               JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12 od 10. listopada 2012. godine), a koji Zakon je stupio na snagu dana 18. listopada 2012. godine omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kn, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kn.


Temeljem Tar. br. 25. st. 2. i Tar. br. 26. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11 i 112/12) za prijavu za upis osnivanja j.d.o.o. plaća se pristojba od 30,00 kn, te za upis osnivanja j.d.o.o. također 30,00 kn ili ukupno 60,00 kn, a koja pristojba se može uplatiti u državnim biljezima emisije RH ili u gotovom novcu uplatom kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa u korist računa proračunskih prihoda.


Oglas za objavu u Narodnim novinama rješenja o osnivanju j.d.o.o. iznosi 200,00 kn.