Obavijest

    REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
  URED PREDSJEDNICE SUDA

Poslovni broj: 3 Su-112/2020-50
Varaždin, 4. svibnja 2020.Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. i 2. u svezi s člankom 34. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19), članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20) te preporuke za postupanje Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/20-01/135, URBROJ: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., i predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske Su-IV-125/2020 od 13. ožujka 2020. i Su-IV-125/20 od 15. travnja 2020., predsjednica suda Jasna Lekić donosi slijedeću

                                                    O D L U K U

1. Trgovački sud u Varaždinu, uz poštivanje mjera zaštite zdravlja, uvažavanja mjera socijalnog distanciranja te ostalih preporuka epidemiološke službe, radi ostvarivanja dostupnosti sudova u mjeri u kojoj je to moguće, nastavlja s poduzimanjem radnji i provođenjem ročišta u sudskim predmetima rukovodeći se kriterijima

- hitnosti predmeta
- starosti predmeta
- predmeta u kojima su određeni rokovi suđenja u razumnom roku
- predmetima pred dovršetkom
- te broju sudionika u predmetu.

2. Po potrebi se mogu poduzimati radnje i u predmetima koji ne spadaju u navedene predmete o čemu će suci procjenjivati u svakom pojedinom slučaju, a također je moguće i održavanje očevida na licu mjesta uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Suci i sudski savjetnici dužni su kod zakazivanja ročišta voditi brigu o veličini sudnice i broju sudionika na ročištu te osigurati da u sudnici između prisutnih postoji propisana fizička distanca od 2 metra.

3. Svi sudionici sudskih postupaka (stranke, punomoćnici stranaka, zakonski zastupnici, svjedoci, vještaci i dr.) mogu pristupiti samo u točno vrijeme naznačeno u pozivu za ročište te su dužni prilikom ulaska u zgradu suda dezinficirati ruke a za vrijeme ulaska u zgradu i boravka u zgradi dužni su koristiti zaštitnu masku i rukavice jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak u zgradu suda.
Stranke mogu ući u sudsku zgradu tek po pozivu uređujućeg službenika koji će doći po njih ispred zgrade u zakazano vrijeme.

4. Dežurni pravosudni policajac odnosno ovlašteni službenik Trgovačkog suda u Varaždinu će prilikom ulaska utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu i u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr, provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenja od zaraze korona virusom (COVID 19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu suda.

5. Sudske pisarnice i nadalje neće primati stranke, a svi podnesci se do daljnjeg imaju dostavljati putem pošte, e-komunikacije ili e-mailom.

6. Sve informacije će se strankama i nadalje davati isključivo putem telefona ili putem e-maila objavljenih na web stranicama. Izvadci iz sudskog registra te uvjerenja da se ne vodi stečajni odnosno predstečajni postupak dostavljat će se isključivo pismenim putem na temelju pismenog i pravodobnog zahtjeva podnositelja.

7. Stranke se u slučaju potrebe upućuju na e- mail ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr.
Stranke se također upućuju i na dostupne aplikacije e-predmet ili e-građani te https://sudreg.pravosudje.hr

8. Ova Odluka vrijedi do opoziva odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka koje pristupaju sudu. 


                                                                   PREDSJEDNICA SUDA
                                                                        Jasna Lekić


DNA:
1. Svim sucima, državnim službenicima i namještenicima putem e-maila
2. Web-stranica Trgovačkog suda u Varaždinu
3. Ministarstvo pravosuđa
4. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
5. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
6. Županijski sud u Varaždinu
7. Hrvatska odvjetnička komora, Odvjetnički zbor Varaždin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.3.2020.

 

  REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA
 
Broj: 2 Su-112/2020-34
Varaždin, 30. ožujka 2020. 
 
                                                 O B A V I J E S T
 
Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom
(SARS-CoV-2) bolesti (COVID-19) 
 
Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka postupaka, obavještavaju se sve stranke i sudionici postupaka pred Trgovačkim sudom u Varaždinu da se do 30
. travnja 2020.
 
- rasprave i druge radnje odgađaju
- sva komunikacija sa strankama i drugim sudionicima provodit će se putem  elektroničke komunikacije
- izvadci iz sudskog registra i uvjerenja da se ne vodi postupak (stečajni, predstečajni) strankama će se dostavljati elektronički odnosno pismenim putem i to isključivo na njihov pismeni i pravodobni zahtjev
- pozivaju se stranke da svoje zahtjeve upute na adresu elektroničke pošte:
ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr  tel. 042/401-900
renata.jambres@tsvz.pravosudje.hr  za sudski registar 042/401-913
bosiljka.stevic@tsvz.pravosudje.hr  za sudsku pisarnicu 042/401-904 i 401-903 

                                      U Varaždinu, 30. ožujka 2020.
 
                                                                     PREDSJEDNICA SUDA
 
                                                                            Jasna Lekić

COVID 19 preporuke!

12.3.2020. 

  
Savjete Ministarstva zdravstva kako umanjiti rizik od zaraznih bolesti možete pročitati ovdje, a Zavoda za javno zdravstvo ovdje.

 

Javni natjecaj + obavijest uz javni natječaj za administrativni referent upisničar!
Rjesenje o prijmu u drzavnu sluzbu

10.2.2020.

 

Rjesenje o prijmu u drzavnu sluzbu.pdf

 

 

 

 

RANG LISTA KANDIDATA - SUDSKI UPISNIČAR!
Javni natječaj i obavijest uz javni natječaj - upisničar!

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
Braće Radića 2/II

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Broj: 7 Su 434/19-57
Varaždin, 30. prosinca 2019.                  OBAVIJEST O TESTIRANJU U POSTUPKU PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU
                                                  U TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
                                                             I UPUTE KANDIDATIMANaziv tijela koje provodi testiranje: Komisija za provedbu javnog natječaja Trgovačkog suda u Varaždinu, objavljenog u Narodnim novinama dana 15. studenoga 2019.

Naziv radnog mjesta: III. vrsta – administrativni referent – sudski upisničar – 1 izvršitelj.

Opis poslova radnog mjesta - III. vrsta –administrativni referent – sudski upisničar:

- obavlja sve poslove vođenja upisnika od zaprimanja do arhiviranja spisa pod oznakom „Ovr“, „Ovrv“, „P“, „Povrv“, „L“, „St“, „R1 i R2“, te „Pl“,
- razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice za predmete iz upisnika kojeg
vodi,
- izrađuje statističke podatke po predmetima iz upisnika kojeg vodi,
- obavlja prijem stranaka koje traže podatke iz upisnika kojeg vodi, te
- obavlja i druge poslove koje odredi upravitelj sudske pisarnice ili predsjednik suda.

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi „Narodne novine“ broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/05, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15, 71/18 i 73/19).

Sadržaj testiranja: testiranje se sastoji od pismene provjere, poznavanja rada na računalu i razgovora s Komisijom (intervjua).

I. dio: provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (Sudski poslovnik i Zakon o državnim službenicima) – pismeni test,

II. dio: poznavanje rada na računalu – WORD i EXCEL

Vrijeme i mjesto I. i II. dijela testiranja, te popis kandidata koji se pozivaju:

Za I. dio testiranja provjera znanja održat će se dana 15. siječnja 2020. u 08,30 sati, u velikoj raspravnoj dvorani pravosudne zgrade u ulici Braće Radić 2 u Varaždinu (prizemlje zgrade).
Testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati koji su podnijeli uredne i pravovremene prijave:

1. S.A.
2. J.A.
3. S.B.
4. M.B.
5. S.B.
6. M.B.
7. M.C.
8. K.D.
9. L.G.
10. J.G.
11. M.I.Ž.
12.K.K.
13. I.K.
14. F.K.
15. I.K.
16. M.K.
17. A.K.
18. S.K.
19. M.L.
20. N.M.
21. K.M.
22. M.P.P.
23. P.P.
24. M.P.
25. S.S.
26. V.S.
27. T.R.-V.
28. T.R.

Kandidatima koji nisu pozvani, sud je odaslao obavijesti kojima ih je obavijestio o neurednosti njihovih prijava ili o tome da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se oni ne smatraju kandidatima prijavljenima na ovaj natječaj.

Opća pravila:

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), radi utvrđenja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom i bilješkama,
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje,
- razgovarati s ostalim kandidatima, niti na drugi način remetiti njihovu koncentraciju.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši navedena pravila odnosno ne postupi u skladu s njima bit će udaljen s provjere znanja, a njegov test Komisija neće priznati niti ocjenjivati. U slučaju kršenja kućnog reda i ne pridržavanja naputaka članova Komisije, kandidat će se upozoriti, a ako se i dalje nastavi neprimjereno ponašati bit će udaljen s testiranja, te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.

Provjera znanja iz I. dijela pismene provjere:
- ovaj dio provjere znanja vrednuje se bodovima od 0 do 10,
- provjera znanja traje 30 minuta,
- ovaj dio provjere znanja sadrži 10 zadataka (pri čemu se svaki zadatak sastoji od 2 pitanja, te je za točno rješenje svakog pitanja moguće ostvariti 0,5 boda), odnosno ukupno 10 bodova,
- smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja ako je za ovaj dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Pravni izvori (za I. dio):

- Sudski poslovnik („Narodne novine“ br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18 i 81/19)
- Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) – čl. 3. – 37., čl. 40. – 60., čl. 82. – 89., čl. 96. – 114.

Rezultati I. dijela provjere znanja biti će objavljeni pristupjelim kandidatima istoga dana, 15. siječnja 2020., neposredno nakon utvrđivanja rezultata, te će provjeri poznavanja rada na računalu (II. dio) moći pristupiti kandidati koji su na I. dijelu ostvarili najmanje 5 bodova.

Provjera sposobnosti i vještina iz II. dijela:
- kandidati koji su zadovoljili na testiranju iz I. dijela provjere znanja, mogu pristupiti testiranju iz provjere poznavanja rada na računalu, a koje će se održati istoga dana 15. siječnja 2020. u 10,00 sati.
- smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti i vještina - rada na računalu, ako je na provjeri dobio najmanje 5 bodova.
- svaki kandidat će imati na raspolaganju prijenosno računalo
- provjera znanja (word) sastoji se od uređivanja već napisanog teksta, a sastoji se od 5 elemenata, za svaki ispravno ispunjeni element moguće je ostvariti 1 bod, a provjera traje 3 minute,
- provjera znanja (excel) sastoji se od tabličnog prikaza podataka koji se sastoji od 5 elementa, za svaki ispravno ispunjeni element moguće je ostvariti 1 bod, a provjera traje 3 minute.

Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja (prvoj i drugoj fazi testiranja), pristupaju razgovoru s komisijom za provedbu javnog natječaja istog dana. Kroz razgovor s kandidatima utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora boduju se na isti način kao i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje pet (5) bodova.
Komisija dostavlja predsjedniku Trgovačkog suda u Varaždinu izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, a koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu.
Navedeno rješenje s uputom o pravnom lijeku, dostavlja se javnom objavom na web stranici Trgovačkog suda u Varaždinu i Ministarstva uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva uprave. Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku 15 dana od dana dostave rješenja, putem Trgovačkog suda u Varaždinu.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su ispunjavali propisane formalne uvjete imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


                                                                                          Komisija za provedbu javnog natječaja


DNA:
1. web stranica suda


18.11.2019.

 

 

javni_natjecaj_upisnicar_18_11_2019.pdf

 

obavijest_uz_javni_natjecaj_upisnicar_18_11_2019.pdf

 

 

 

 

 

Obilježavanje Europskog dana pravosuđa

Obilježavanje Europskog dana pravosuđa
kod Trgovačkog suda u Varaždinu
25. listopada 2019.Europski dan pravosuđa obilježava se 25. listopada i ustanovljen je 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije. Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.

Poštovani,

u okviru obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2019., obavještavamo Vas da će dana 25. listopada 2019. Trgovački sud u Varaždinu biti otvoren za javnost u vremenu od 8,30 do 14,30 sati.

Cilj ovog projekta je omogućavanje građanima da navedenog dana slobodno pristupe u Trgovački sud u Varaždinu, te neposredno upoznavanje građana s organizacijom i djelokrugom rada suda.

Neće se davati pravni savjeti ili odgovori na pitanja u svezi s konkretnim predmetima.

Slijedom navedenog, građani će se moći upoznati sa:
o radom suda
o načinom funkcioniranja sustava e-Oglasna ploča, e-Predmet, e-Spis i e-Komunikacija
o radom sudskog registra
o radom sudskih pisarnica (upisnik P, Povrv, St, Ovr)

Također, građani će moći prisustvovati ročištima i upoznati se s radom suca u sudnici.

Osim toga, održati će se prezentacija prema slijedećem rasporedu:

• soba 226, II kat, u 9,00 sati: tema - „e-Komunikacija na trgovačkim sudovima, te novine u Zakonu o parničnom postupku („Narodne novine 70/19)" - izlagatelji: viša sudska savjetnica Ivana Starčević, sudska savjetnica Martina Mašić, službenici Tea Šarec i Marko Makaj

U okviru navedene teme posebni osvrt biti će na projektu sustava e-Komunikacije (usluge koja odvjetnicima, javnim bilježnicima, vještacima i stečajnim upraviteljima omogućava elektroničku komunikaciju sa sudovima) koji je uspješno proveden na Trgovačkom sudu u Varaždinu. Posebno će se izložiti prednosti ovog sustava, a to su: slanje podnesaka i priloga sudu, zaprimanje sudskih pošiljaka, udaljeni uvid u sudski predmet, te notifikacija o stečajnim postupcima.

Informacije o Trgovačkom sudu u Varaždinu i održavanju navedene manifestacije svi zainteresirani mogu pronaći na našoj web stranici: https://sudovi.pravosudje.hr/tsvz.

Svi zainteresirani mogu se najaviti na broj telefona 042 401 900 ili na e-mail ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr.


Očekujemo Vas.


U Varaždinu, 18. listopada 2019. godine.PREDSJEDNICA SUDA

Jasna Lekić

Odluka - ispunjeni uvijeti za elektroničku komunikaciju!
Obavijest strankama

6.11.2017.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 13 Su-567/15-3
Varaždin, 6. studeni 2015.


Obavijest strankama


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN 110/15) od 1. studenog 2015. svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekata upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.


Subjekt upisa je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti registarskom sudu na papiru i u elektroničkom obliku pogodnom za prijenos podataka (USB memorija, CD, DVD) prema „Uputama za pripremu objave subjekta upisa“ na internetskoj stranici sudskog registra.


Podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje predlagatelja, a predaje se na R3 upisnik.
Podnesak mora sadržavati:

1. Podatke o subjektu upisa:
o MBS
o OIB
o Tvrtku/naziv

2. Vrstu objave koja može biti:
o objava odluke glavne skupštine o prestanku društva
o objava poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine
o objava nakane o sniženju temeljnog kapitala
o objava odluke o prestanku društva s ograničenom odgovornošću
o poziv članovima i vjerovnicima pripojenog društva
o obavijesti o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru
o druge objave podataka i priopćenja subjekata

3. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje subjekta
Prilozi :
1. Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 100,00 kn vrši se sukladno Tar. br. 26 st. 5. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12.,157/13 i 110/15) u korist državnog proračuna, na IBAN HR1210010051863000160, model: 64, poziv na broj 5045-3574-300OIB uplatitelja.

2. Primjerak objave ispisan na papiru i u elektroničkom obliku
Tekst objave smije sadržavati samo čisti tekst (ne slike, tablice i dr. grafičke elemente).

                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                           Jasna Lekić


DNA:
1. Registarskim sucima
2. Oglasna ploča
3. Web stranicu Trgovačkog suda u Varaždinu

 


Ukidanje fizičke oglasne ploče

11.2.2015.

 

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
   URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 2 Su-619/14-14
Varaždin, 11. veljače 2015.


                Predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu Jasna Lekić, temeljem članka 31. točka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13) i članka 5. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14 i 8/15), dana 11. veljače 2015. donosi, 


                                              O D L U K U


1. Ukida se fizička oglasna ploča Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 12. veljače 2015. godine.

2. Objave odluka objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča,
    
https://e-oglasna.pravosudje.hr/

3. Službenik Dražen Kovačić ovlašćuje se kao osoba za pomoć strankama kod pretrage
e-Oglasne ploče. 


                                               Obrazloženje


          Sukladno obavijesti Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/14-01/451, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-03 od 28. listopada 2014, te Odluke ministra pravosuđa KLASA: 011-01/14-01/94, URBROJ: 514-04-14-01 od 20. listopada 2014. na Trgovačkom sudu u Varaždinu ispunjeni su svi potrebni tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u postupcima putem e-Oglasne ploče.
          Obzirom na navedeno predsjednica suda donijela je odluku kao u izreci. 


                                                                                PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                                                       
                                                                                         Jasna Lekić