Dani otvorenih vrata
Obavijest o danu otvorenih vrata Trgovačkog suda u Varaždinu

          Poštovani,

          obavještavamo Vas da će dana 26. studenog 2015. godine Trgovački sud u Varaždinu biti otvoren za javnost u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.
          Cilj ovog projekta je: omogućiti javnosti da navedenog dana slobodno pristupi u Trgovački sud u Varaždinu, da se neposredno upozna s organizacijom i djelokrugom rada suda, da se stranke upoznaju s pravima i dužnostima vezanim za ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, upoznavanje s novinama koje donosi novi Stečajni zakon ("Narodne novine" broj 71/15) koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. godine, e-Oglasnom pločom suda te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 110/15) koji je stupio na snagu 1. studeni 2015.

          Javnosti na ovaj način želimo poručiti:

- posjetite nas
- postavite nam pitanja vezana uz rad trgovačkih sudova
- postavite nam pitanja u svezi vaših prava i obveza u ostvarenju sudske zaštite
- upoznajte se sa :
- radom suda
- postupkom korištenja e-Oglasne ploče suda
- izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru i Zakona o
sudskim pristojbama
- novinama u Stečajnom zakonu,
- Pravilnikom o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih
upravitelja

- upoznajte se s prednostima stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa


          Navedenog dana posjetitelji će biti u mogućnosti razgledati sud.
          Toga dana neće se davati pravni savjeti ili odgovori na pitanja u svezi s konkretnim predmetima, ali će se moći prisustvovati ročištima i upoznati se s radom suca u sudnici.

Održati će se prezentacija na temu:

" 1. Novosti koje je donio novi Stečajni zakon,
2. Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih
upravitelja
3. Novosti u Zakonu o sudskom registru,
4. e-Oglasna ploča suda,
5. Iskustva sa stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa."

                                                  u 12,00 sati, soba 226


          Informacije o Trgovačkom sudu u Varaždinu i održavanju navedene manifestacije svi zainteresirani mogu pronaći na našoj web stranici: https://sudovi.pravosudje.hr/tsvz

          Očekujemo Vas.


                                                                                      PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                               Jasna Lekić
Obavijest strankama

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 13 Su-567/15-3
Varaždin, 6. studeni 2015.


Obavijest strankama


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (NN 110/15) od 1. studenog 2015. svi upisi u registar te podaci i priopćenja subjekata upisa objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.
Subjekt upisa je dužan podatke i priopćenja čiju objavu traži dostaviti registarskom sudu na papiru i u elektroničkom obliku pogodnom za prijenos podataka (USB memorija, CD, DVD) prema „Uputama za pripremu objave subjekta upisa“ na internetskoj stranici sudskog registra.
Podnesak kojim se sudskom registru dostavljaju podaci i priopćenja radi objave potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje predlagatelja, a predaje se na R3 upisnik.
Podnesak mora sadržavati:

1. Podatke o subjektu upisa:
o MBS
o OIB
o Tvrtku/naziv

2. Vrstu objave koja može biti:
o objava odluke glavne skupštine o prestanku društva
o objava poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine
o objava nakane o sniženju temeljnog kapitala
o objava odluke o prestanku društva s ograničenom odgovornošću
o poziv članovima i vjerovnicima pripojenog društva
o obavijesti o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru
o druge objave podataka i priopćenja subjekata

3. Potpis osobe ovlaštene za zastupanje subjekta
Prilozi :
1. Dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu od 100,00 kn vrši se sukladno Tar. br. 26 st. 5. Zakona o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12.,157/13 i 110/15) u korist državnog proračuna, na IBAN HR1210010051863000160, model: 64, poziv na broj 5045-3574-300OIB uplatitelja.

2. Primjerak objave ispisan na papiru i u elektroničkom obliku
Tekst objave smije sadržavati samo čisti tekst (ne slike, tablice i dr. grafičke elemente).

                                                                                PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                           Jasna Lekić


DNA:
1. Registarskim sucima
2. Oglasna ploča
3. Web stranicu Trgovačkog suda u Varaždinu

OBAVIJEST KANDIDATIMA - RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR

5.11.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Broj: 7 Su-488/15- 53
Varaždin, 5. studeni 2015.


                 OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS 

        ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR 


      Sukladno čl. 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, obavještavaju se da će se intervju za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar – 1 izvršitelj/ice na određeno vrijeme objavljenog na stranicama Ministarstva uprave dana 26. listopada 2015. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Varaždin, i na web stranicama Trgovačkog suda u Varaždinu, provesti dana

                          16. studenog 2015. godine u 9,00 sati.

       Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu i ne smatra se više kandidatom.


                                                             TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


OBAVIJEST KANDIDATIMA - RADNO MJESTO SUDSKI SAVJETNIK!

5.11.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Broj: 7 Su-488/15- 43
Varaždin, 5. studeni 2015.


                             OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS

                                  ZA RADNO MJESTO SUDSKI SAVJETNIK


         Sukladno čl. 61. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 01/15) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete, obavještavaju se da će se intervju za radno mjesto sudski savjetnik – 1 izvršitelj/ice na određeno vrijeme objavljenog na stranicama Ministarstva uprave dana 22. listopada 2015. godine, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Varaždin, i na web stranicama Trgovačkog suda u Varaždinu, provesti dana

                                             13. studenog 2015. godine u 13,00 sati.

       Kandidat koji ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu i ne smatra se više kandidatom. 


                                                           TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

OGLAS - sudski zapisničar!

26.10.2015.

 

 oglas (.pdf)

 

 

OGLAS za prijam službenika - sudski savjetnik!

22.10.2015.

 

 oglas (.pdf)

 

RANG LISTA KANDIDATA!

13.2.2015.

 

Rang listu možete skinuti ovdje:

RANG LISTA KANDIDATA


Ukidanje fizičke oglasne ploče!

11.2.2015.

 

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
   URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 2 Su-619/14-14
Varaždin, 11. veljače 2015.


                Predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu Jasna Lekić, temeljem članka 31. točka 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13) i članka 5. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14 i 8/15), dana 11. veljače 2015. donosi, 


                                              O D L U K U


1. Ukida se fizička oglasna ploča Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 12. veljače 2015. godine.

2. Objave odluka objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča,
    
https://e-oglasna.pravosudje.hr/

3. Službenik Dražen Kovačić ovlašćuje se kao osoba za pomoć strankama kod pretrage
e-Oglasne ploče. 


                                               Obrazloženje


          Sukladno obavijesti Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/14-01/451, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-03 od 28. listopada 2014, te Odluke ministra pravosuđa KLASA: 011-01/14-01/94, URBROJ: 514-04-14-01 od 20. listopada 2014. na Trgovačkom sudu u Varaždinu ispunjeni su svi potrebni tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u postupcima putem e-Oglasne ploče.
          Obzirom na navedeno predsjednica suda donijela je odluku kao u izreci. 


                                                                                PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                                                       
                                                                                         Jasna Lekić

Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.!

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                       Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.

     Sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa KLASA:011-01/14-01/94, URBROJ:514-04-14-1 od 20. studenog 2014., Trgovački sud u Varaždinu započinje s objavom pismena na e-Oglasnoj ploči suda s danom 24. studeni 2014.
     Upozoravaju se stranke koje nisu pristupile na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno su obavještene o ročištu, da će se smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje.    

      Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj pisarnici. 
      Sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Presuda će biti istaknuta na e-Oglasna ploča sudova 8 (osam) dana, računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje (čl. 335. st. 9. i 10. Zakona o parničnom postupku.) 

                                                                                PREDSJEDNICA SUDA 
                                                                                        Jasna Lekić

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/

 

 

 

TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD 13.-17.10.2014.!

13.10.2014.

 

                                               TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD
                                                      13. do 17. listopada 2014. 

       POZIV GRAĐANIMA I PRAVNIM OSOBAMA DA PRISTUPE MEDIJACIJI PRED

                     TRGOVAČKIM SUDOM U VARAŽDINU U TJEDNU MIRENJA

                     OD 13. do 17. LISTOPADA 2014. BEZ PRETHODNE NAJAVE

U povodu tjedna mirenja Trgovački sud u Varaždinu provodi mirenje, poziva stranke koje imaju spor pred Trgovačkim sudom u Varaždinu da se obrate ovome sudu, koji će im uputiti informaciju, savjet, pojašnjenje i pomoć o mogućnosti rješavanja njihovog spora u postupku mirenja.


U tu svrhu Trgovački sud u Varaždinu će strankama osigurati izmiritelja od kojega će moći dobiti sve potrebne podatke i objašnjenja bez prethodne najave. 

                                                                      TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Kontakt:
Povjerenik za mirenje
Ivana Starčević
tel. 042 401-911