JAVNI POZIV

 


    REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
   URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 2 Su-35/15-66
Varaždin, 5. ožujak 2015.

                                                               POZIV
                     kandidatima prijavljenim na Javni poziv od 16. veljače 2015.

 Trgovački sud u Varaždinu u postupku prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa objavljuje poziv kandidatima na intervju koji će se održati dana 10. ožujka 2014. godine u 12,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu soba broj 227/II.

Kandidati koji se pozivaju na razgovor

KANDIDATI - VIŠI STRUČNI REFERENT
1. Maja Marčec

KANDIDATI – ADMINISTRATIVNI REFERENT-SUDSKI ZAPISNIČAR
1. Jurica Keretić
2. Tea Meister
3. Ivan Zadravec
4. Maja Kružić
5. Petra Škreb
6. Tamara Mašić
7. Filip Blaguški
8. Maja Kovačić
9. Lorena Filipek
10. Ana Žuti
11. Marija Novak
12. Ivana Jelić
13. Krunoslav Crnčić
14. Ivana Glavica
15. Nikolina Jaguljnjak
16. Kristina Hunjet

 


                                                                                     TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
                                                                     Komisija za provedbu postupka prijma osoba na
                                                               stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

RANG LISTA KANDIDATA

13.2.2015.

 

Rang listu možete skinuti ovdje:

RANG LISTA KANDIDATA


Ukidanje fizičke oglasne ploče!

11.2.2015.

 

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
   URED PREDSJEDNICE SUDA

Broj: 2 Su-619/14-14
Varaždin, 11. veljače 2015.


                Predsjednica Trgovačkog suda u Varaždinu Jasna Lekić, temeljem članka 31. točka
1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13) i članka 5. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj: 37/14, 49/14 i 8/15), dana 11. veljače 2015. donosi, 


                                                                   O D L U K U


1. Ukida se fizička oglasna ploča Trgovačkog suda u Varaždinu s danom 12. veljače 2015. godine.

2. Objave odluka objavljuju se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča,
     https://e-oglasna.pravosudje.hr/

3. Službenik Dražen Kovačić ovlašćuje se kao osoba za pomoć strankama kod pretrage

    e-Oglasne ploče.


                                                                     Obrazloženje


          Sukladno obavijesti Ministarstva pravosuđa KLASA: 710-01/14-01/451, URBROJ: 514-03-01-01-03-14-03 od 28. listopada 2014, te Odluke ministra pravosuđa KLASA: 011-01/14-01/94, URBROJ: 514-04-14-01 od 20. listopada 2014. na Trgovačkom sudu u Varaždinu ispunjeni su svi potrebni tehnički preduvjeti za dostavu pismena sudionicima u postupcima putem e-Oglasne ploče.
          Obzirom na navedeno predsjednica suda donijela je odluku kao u izreci.                                                                                                         PREDSJEDNICA SUDA

                                                                                                                  Jasna Lekić

Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.!

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                       Uvođenje e-Oglasne ploče s danom 24. studeni 2014.

Sukladno Odluci Ministarstva pravosuđa KLASA:011-01/14-01/94, URBROJ:514-04-14-1 od 20. studenog 2014., Trgovački sud u Varaždinu započinje s objavom pismena na e-Oglasnoj ploči suda s danom 24. studeni 2014.
Upozoravaju se stranke koje nisu pristupile na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno su obavještene o ročištu, da će se smatrati da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje.
Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj pisarnici.
Sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Presuda će biti istaknuta na e-Oglasna ploča sudova 8 (osam) dana, računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje (čl. 335. st. 9. i 10. Zakona o parničnom postupku.)

                                                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                       Jasna Lekić

 

https://e-oglasna.pravosudje.hr/

 

 

 

TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD 13.-17.10.2014.!

13.10.2014.

 

                                               TJEDAN MIRENJA-MEDIJACIJA OD
                                                      13. do 17. listopada 2014.

              POZIV GRAĐANIMA I PRAVNIM OSOBAMA DA PRISTUPE MEDIJACIJI PRED

                        TRGOVAČKIM SUDOM U VARAŽDINU U TJEDNU MIRENJA

                        OD 13. do 17. LISTOPADA 2014. BEZ PRETHODNE NAJAVE

U povodu tjedna mirenja Trgovački sud u Varaždinu provodi mirenje, poziva stranke koje imaju spor pred Trgovačkim sudom u Varaždinu da se obrate ovome sudu, koji će im uputiti informaciju, savjet, pojašnjenje i pomoć o mogućnosti rješavanja njihovog spora u postupku mirenja.


U tu svrhu Trgovački sud u Varaždinu će strankama osigurati izmiritelja od kojega će moći dobiti sve potrebne podatke i objašnjenja bez prethodne najave.

                                                                                            TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Kontakt:
Povjerenik za mirenje
Ivana Starčević
tel. 042 401-911

Internet provjera statusa predmeta!
Uputa za stranke prilikom podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe!

27.5.2013.

 

uputa.pdf

 

 

Osnivanje JDOO!

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
        SUDSKI REGISTAR

                                                         O B A V I J E S T
                                                           O OSNIVANJU
               JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12 od 10. listopada 2012. godine), a koji Zakon je stupio na snagu dana 18. listopada 2012. godine omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kn, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kn.


Temeljem Tar. br. 25. st. 2. i Tar. br. 26. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11 i 112/12) za prijavu za upis osnivanja j.d.o.o. plaća se pristojba od 30,00 kn, te za upis osnivanja j.d.o.o. također 30,00 kn ili ukupno 60,00 kn, a koja pristojba se može uplatiti u državnim biljezima emisije RH ili u gotovom novcu uplatom kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa u korist računa proračunskih prihoda.


Oglas za objavu u Narodnim novinama rješenja o osnivanju j.d.o.o. iznosi 200,00 kn.